Nájdené rozsudky pre výraz: družstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 53

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2396 dokumentov
948 dokumentov
8777 dokumentov
137 dokumentov
119 dokumentov
151 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Překážkou zrušení členství v zemědělském družstvu podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b), věta za středníkem, zákona č. 162/1990 Sb. není vlastnictví pozemků člena zemědělského družstva, které jsou sdruženy ke společnému družstevnímu hospodaření v jiném zemědělském družstvu, jehož členem vlastník pozemků není.

Úryvok z textu:
Okresní soud ve Strakonicích rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal určení, že zrušení členství žalobce žalovaným zemědělským družstvem ze 7. 9. 1990 je neplatné; právo na náhradu nákladů řízení nebylo žalovanému družstvu přiznáno. Soud prvního stupně odůvodnil své rozhodnutí tím, že rozhodnutím představenstva žalovaného družstva byla zrušena funkce vedoucího materiálně technického zásobování, kterou vykonával žalobce, takže se stal pro družstvo nadbytečným. Proto mu představ
Meritum Družstva
R 16/1995
Právna veta: Z ustanovení § 9 odst. 6 a § 11 zákona ě. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve vazbě na ustanovení § 765 odst. 1 obch. zák. vyplývá, že v rámci transformace družstva lze rozhodnout buď o tom, aby družstvo po transformaci působilo dále, nebo aby se rozdělilo na více družstev, anebo aby se přeměnilo na jednu nebo více právnických osob podle obchodního zákoníku. Z toho nelze dovodit, že by v rámci transformačního procesu mohlo dojít k přeměně družstva na družstvo, které bude jinou právnickou osobou. Pokud se družstvo po transformaci nerozdělí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Návrhem ze dne 19. 11. 1992 požádal předseda Zemědělského družstva v H. o povolení zápisu výmazu tohoto družstva do obchodního rejstříku a o povolení zápisu nového družstva k témuž dni. K výzvě soudu doplnil návrh podáním ze dne 10. 12. 1992, v němž uvedl, že členská schůze Zemědělského družstva v H., konaná dne 2. 10. 1992, se usnesla o zrušení družstva bez likvidace s tím, že právním nástupcem rušeného družstva bude nově ustavené Zemědělské obchodní a výrobní družstvo v H. Okresní soud v Os
Meritum Družstva
R 48/1999
Právna veta: Právo oprávněné osoby, která splňuje podmínky uvedené v § 13 odst. 2 zákona č. 42/1992 Sb., žádat o vydání majetkového podílu není podmíněno dokončením transformace družstva. Vznikne-li oprávněné osobě právo na vydání majetkového podílu podle ustanovení § 13 odst. 2 tohoto zákona, nemá skutečnost, že družstvo vstoupilo do likvidace, na existenci tohoto práva vliv.

Úryvok z textu:
Rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Táboře ze 14. 12. 1994, jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobci domáhali, aby soud rozhodl o převodu stavby kolny žalovaného, ležící na neodměřené části pozemku pare. č. 211/1 v katastrálním území P., obec N., do vlastnictví žalobců. Odvolací soud vyšel ze zjištění, že žalobci svůj nárok opírají o § 22 odst. 8 zákona ě. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve
Právna veta: Zápis do obchodného registra ohľadom nových družstiev vzniknutých z rozdeleného družstva nie je podmienený vymazaním ich predchodcu z tohto registra. Ak členská schôdza rozdeľovaného družstva stanoví zásady, podľa ktorých sa bude postupovať pri rozdeľovaní majetku a pri realizácii tohto rozdelenia v budúcnosti, sú tým splnené podmienky stanovené pre rozdelenie družstva v ustanovení § 9 zákona č. 162/1990 Zb.

Úryvok z textu:
Družstevný agrokombinát M. S. so sídlom v B. 24. 5. 1991 podal na Obvodnom súde Bratislava 1 návrh na zápis do podnikového registra. Obvodný súd Bratislava 1 uznesením zo 7. 7. 1991 návrhu vyhovel a v podnikovom registri Dr vo vložke 1575 povolil právoplatne zápis, podlá ktorého družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi, konanej v dňoch 18,-21. 12. 1990 v spojitosti s dielčími členskými schôdzami v dňoch 4.-6. 6. 1991 podlá ustanovenia § 3 ods. 1 v spojení s § 9 zákona č. 162/1
R 14/1997
Právna veta: 1. Při rozhodování o zápisu družstva, vznikajícího vyčleněním podle ustanovení § 29 zákona č. 72/1994 Sb., do obchodního rejstříku, musí rejstříkový soud zkoumat, zda bylo platně rozhodnuto o vyčlenění družstva. V rámci tohoto zkoumání musí též zjišťovat, kolika budov, popřípadě domů, se vyčlenění týká, kolik je v každé z těchto budov bytů a nebytových prostorů a kolik nájemců nebo vlastníků těchto bytů či nebytových prostorů je členy družstva, ze kterého se zapisované družstvo vyčleňuje. Dále musí zjistit, zda je pro každou jednotlivou budovu splněna podmínka písemného souhlasu nejméně dvou ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresní soud Plzeň - město jako rejstříkový soud usnesením ze dne 29. 9. 1994 povolil zápis družstva do obchodního rejstříku. Nejvyšší soud na základě stížnosti pro porušení zákona, podané Nej vyšším státním zastupitelstvím, rozhodl rozsudkem ze dne 15. 4. 1996, že napadeným usnesením rejstříkového soudu byl porušen zákon. Toto usnesení proto zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Plzni jako nynějšímu rejstříkovému soudu k dalšímu řízení. Z odůvodnění: Představenstvo bytového družstva se d
R 18/1995
Právna veta: Jestliže v době zápisu změn družstva po transformaci do obchodního rejstříku poklesl počet členů družstva na čtyři členy - fyzické osoby, jde o rozpor s ustanovením § 221 odst. 3 obch. zák. a takový zápis nelze provést.

Úryvok z textu:
Návrhem ze dne 21. 9. 1992 se domáhalo A., družstvo pro obchod a služby, zápisu změny stanov družstva po transformaci do obchodního rejstříku. Usnesením z 30. 11. 1992, č. j. Rg. Dr. 89-75, Okresní soud v Ostravě povolil zápis výmazu předmětu činnosti, ručení, představenstva a zřízení i zápis předsedy, základního jmění, základního členského vkladu a nedělitelného fondu. Proti tomuto usnesení podal bývalý generální prokurátor České republiky stížnost pro porušení zákona podle čl. 111. bod 1
R 31/1995
Právna veta: Nedojde-li v řízení o dědictví k dohodě dědiců podle ustanovení § 482 o.z., potvrdí soud nabytí dědictví těm, jejichž dědické právo bylo prokázáno (§ 483 o.z.), i ohledně členského podílu v bytovém družstvu podle dědických podílů (§ 484, věta první, o.z. a § 175q odst. 1 o.s.ř.), pokud tento členský podíl nenáleží pozůstalému manželovi (§ 707 odst. 2, věta druhá, o.z.). Nejde-li o dědice, kteří jsou manžel a manželka (a na něž tedy může přejít společné členství v bytovém družstvu a společný nájem družstevního bytu) nebo nedohodnou-li se ve shora uvedeném případě dědicové o tom, kdo z ni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
V rozhodovací činnosti soudů České republiky není jednotně vykládán vzájemný vztah právní úpravy obsažené jednak v ustanoveních § 706 a § 707 o.z., týkajících se členství v bytovém družstvu, zemřel-li člen tohoto družstva, jakož i přechodu nájmu družstevního bytu v takovém případě (nejde-li o dědice - pozůstalého manžela), a jednak právní úpravy obsažené v ustanoveních § 482, § 483 a § 484 o.z. (a také v ustanovení § 175q odst. 1 písm. d/ o.s.ř.), týkajících se nabytí dědictví po zůstaviteli pod
R 60/1994
Právna veta: Jestliže družstvo k návrhu na zápis svého výmazu v obchodním rejstříku nepřiložilo písemný souhlas správce daně podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona ě. 337/1992 Sb.*), ani nedoložilo postup podle ustanovení § 35 odst. 5 téhož zákona a rejstříkový soud, aniž vyzval navrhovatele, aby osvědčil splnění uvedené povinnosti, povolil zápis výmazu družstva v obchodním rejstříku, porušil zákon v ustanoveních § 120 a § 200b odst. 1 o.s.ř.

Úryvok z textu:
Návrhem z 8. 1. 1993 požádal místopředseda Zemědělského družstva J. o zápis výmazu tohoto družstva v obchodním rejstříku. Rozhodnutím ze dne 11.1. 1993, Dr XXXVII 1923/85, povolil Okresní soud Brno-venkov zápis výmazu družstva J. do obchodního rejstříku s tím, že veškerý majetek, všechna práva a závazky zrušeného družstva přecházejí podle transformačního projektu na nově založená družstva: Zemědělské družstvo N. Ř., Zemědělské družstvo D. V. a Zemědělské družstvo K. Téhož dne Okresní soud
Meritum Výmena bytu
Právna veta: Jestliže nedošlo ke schválení dohody o výměně družstevního bytu ještě za života zůstavitelky, nemohlo dojít k převodu členských práv a povinnosti z členství ve stavebním bytovém družstvu na zůstavitelku až po její smrti.

Úryvok z textu:
Zůstavitelka zemřela 12. 6. 1988 a jako její zákonní dědicové přicházeli v úvahu syn M. K. a dcera A. N. Státní notářství pro Prahu 9 provedlo soupis aktiv a pasív dědictví. Do aktiv dědictví zařadilo kromě jiného členský podíl u Stavebního bytového družstva S. v zůstatkové hodnotě 16763 Kčs. V průběhu řízení o dědictví uzavřeli dědicové dohodu o vypořádání dědictví. Svým rozhodnutím pak notářství určilo obecnou cenu majetku zůstavitelky částkou 59422 Kčs, výši dluhů částkou 3462,20 Kčs a
Meritum Výmena bytu
Právna veta: Jestliže nedošlo ke schválení dohody o výměně družstevního bytu ještě za života zůstavitelky, nemohlo dojít k převodu členských práv a povinnosti z členství ve stavebním bytovém družstvu na zůstavitelku až po její smrti.

Úryvok z textu:
Zůstavitelka zemřela 12. 6. 1988 a jako její zákonní dědicové přicházeli v úvahu syn M. K. a dcera A. N. Státní notářství pro Prahu 9 provedlo soupis aktiv a pasív dědictví. Do aktiv dědictví zařadilo kromě jiného členský podíl u Stavebního bytového družstva S. v zůstatkové hodnotě 16763 Kčs. V průběhu řízení o dědictví uzavřeli dědicové dohodu o vypořádání dědictví. Svým rozhodnutím pak notářství určilo obecnou cenu majetku zůstavitelky částkou 59422 Kčs, výši dluhů částkou 3462,20 Kčs a
MENU