Nájdené rozsudky pre výraz: odmena obhajcu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27 dokumentov
31 dokumentov
57 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Obviněnému, jenž byl pravomocně uznán vinným, je nutno oznámit usnesení o přiznání odměny a náhrady hotových výdajů ustanovenému obhájci (§ 151 odst. 3 tr. ř.) a takový obviněný je též osobou, která má právo podat proti takovému usnesení stížnost, protože se ho přímo dotýká. V žádosti o přiznání odměny podle § 151 odst. 2 tr. ř. musí ustanovený obhájce uvést i údaje potřebné k tomu, aby bylo zřejmé, že poskytl právní pomoc v rozsahu účtovaných úkonů.

Úryvok z textu:
K stížnosti odsouzeného zrušil Nejvyšší soud ČR usnesení městského soudu v Praze z 10. 10. 1990 sp. zn. 3 T15/85 a tomuto soudu přikázal, aby o věci znovu jednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným usnesením byla podle § 151 odst. 3 tr. ř. přiznána obhájci JUDr. J. J. odměna a náhrada hotových výdajů v úhrnné částce 1260 Kčs. Své rozhodnutí odůvodnil městský soud v Praze tím, že JUDr. J. J. byl rozhodnutím předsedy městského soudu v Praze ustanoven obhájcem ve věci odsouzeného RNDr. J.P. a ná
Kľúčové slová: odmena obhajcutarifná odmena advokátaustanovený obhajca
R 32/1991
Právna veta: K rozhodování o odměně ustanoveného obhájce podle § 151 odst* 3 tr. ř. ve věcech, v kterých soud aplikuje ustanovení čl. II odst. 3 nebo odst. 4 zák. ě. 175/Í990 Sb. Poněvadž řízení o poměrném zkrácení trestu se svou povahou (tj. především nároky kladenými na advokáta) a uěelem (významem jeho výsledku pro postavení klienta) blíží nejvíce řízení upravenému v hlavě dvacáté trestního řádu, je zpravidla namístě přiznat odměnu podle § 16 odst. 2 písm. I), odst. 3 vyhlášky min. spravedlnosti ČR o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci č. 270/1990 Sb. jako v případě p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti odsouzeného Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení městského soudu v Praze z 15. 10. 1990 sp. zn. 2 T 25/79 a sám podle § 151 odst. 3 tr. ř. přiznal advokátovi JUDr. M. L. odměnu a náhradu hotových výdajů v celkové výši 860 Kčs skládající se z těchto položek: Převzetí a příprava zastoupení odsouzeného P. K. v řízení o poměrném zkrácení trestu v trestní věci vedené u městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 T 25/79 [§ 15 odst. 1 písm. d), § 16 odst. 2 písm. f), odst. 3 vyhl. č. 270/1990 Sb.
Meritum Odmena obhájcu
Právna veta: Při rozhodování o nároku obhájce na odměnu a náhradu hotových výdajů (§ 151 odst. 3 tr. ř.) soud přezkoumává správnost účtování úkonů právní pomoci poskytnutých ustanoveným obhájcem, nikoli však kvalitu úkonů poskytnuté právní pomoci.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. . stížnost odsouzeného P. K. Z odůvodnění: Napadeným usnesením rozhodl krajský soud v Brně tak, že podle § 151 odst. 3 tr. ř. přiznal JUDr. J. H., obhájci odsouzeného P. K., odměnu a náhradu hotových výdajů za přípravu a převzetí obhajoby odsouzeného v trestním řízení a za účast u veřejného zasedání před krajským soudem v Brně dne 30. srpna 1990 v celkové výši 1660 Kčs. Uvedené usnesení krajského soudu napadl odsouzený
Meritum Odmena obhájcu
Kľúčové slová: tarifná odmena advokátanárok obhajcu na odmenuodmena obhajcu
R 43/1991
Právna veta: Z podnětu stížnosti odsouzeného podané proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto podle § 155 odst, 1 tr. ř. o jeho povinnosti nahradit státu odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci stálém, nelze přezkoumávat správnost předchozího pravomocného usnesení, jímž soud rozhodl podle § 151 odst. 3 tr. ř. o výši odměny a náhradě hotových výdajů ustanoveného obhájce. Pokud odsouzený nemá nárok na bezplatnou obhajobu podle § 33 odst. 2 tr. ř., o čemž soud rozhodne, je povinen státu nahradit tu částku, která byla na základě usnesení vydaného podle § 151 odst. 3 tr. ř. ustanovenému obhájci stá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti odsouzeného V. F. Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení krajského soudu v Brně z 30. 11. 1990 sp. zn. 1 T 18/86 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením krajského soudu v Brně z 30. 11. 1990 č.j. 1 T 18/86-483 byla podle § 152 odst. 1 písm. b) tr. ř. uložena odsouzenému F. povinnost nahradit státu odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci JUDr. K M. ve výši 1 260 - Kčs. Proti tomuto usnesení podal odsouzený ve lhůtě uvedené v §
Meritum Odmena obhájcu
Právna veta: Rozhoduje-li soud prvního stupně po právní moci odsuzujícího rozsudku podle § 155 odst. 1 tr. ř. o povinnosti odsouzeného k úhradě odměny a hotových výdajů uhrazených ustanovenému obhájci státem, je povinen zjistit, zda odsouzený má dostatečné prostředky k tomu, aby tyto náklady uhradil; to zejména znamená, že je povinen zjistit majetkové poměry a výdělkové možnosti odsouzeného. Jestliže zjistí, že odsouzený nemá dostatek prostředků k tomu, aby uhradil náklady nutné obhajoby, a má proto nárok na obhajobu bezplatnou [§ 33 odst. 2, § 152 odst. 1 písm. b) tr. ř.], vydá rozhodnutí, že z tohoto dův ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ke stížnosti obviněného V. P. Nejvyšší soud České republiky zrušil podle § 149 odst. 1 tr. ř. usnesení krajského soudu v Praze ze 7. 11. 1990 sp. zn. 2 T 24/84. Z odůvodnění: Krajský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 7. listopadu 1990 sp. zn. 2 T 24/84 tak, že odsouzenému V. P. se podle § 155 odst. 1 tr. ř. ukládá povinnost zaplatit odměnu a náhradu hotových výdajů, které ustanovenému obhájci JUDr. R. CH., advokátu, advokátní kancelář Praha 8-Kar- lín, Za poříčskou branou 22, uhradil stá
Právna veta: V prípade celkom bezvýsledného návrhu na obnovu konania odsúdený ani iný navrhovateľ nie je oprávnený podľa § 151 ods. 4 Tr. por. na podanie sťažnosti proti rozhodnutiu podľa § 151 ods. 3 Tr. por., i keď odsúdenému bol v konaní o tomto návrhu obhajca ustanovený. Podľa § 153 ods. 1 Tr. por. je totiž takýto navrhovateľ povinný nahradiť štátu iba trovy konania o návrhu na obnovu, ktoré stanovil paušálnou sumou minister spravodlivosti, nie však odmenu a hotové výdavky uhradené štátom ustanovenému obhajcovi. Predseda senátu podľa § 155 ods. 1 Tr. por. rozhoduje iba o povinnosti na náhradu odmeny ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ČSFR svojím uznesením zamietol sťažnosť odsúdeného proti rozhodnutiu vyššieho vojenského súdu, ktorým bola obhajcovi ustanovenému v konaní o návrhu na obnovu priznaná odmena a náhrada hotových výdavkov, pretože dospel k záveru, že sťažnosť bola podaná osobou neoprávnenou. Z odôvodnenia: Návrhom na obnovu konania sa odsúdený K. Š. domáhal zmeny rozsudku vyššieho vojenského súdu, ktorým bol v spojení s uznesením Najvyššieho súdu ČSSR uznaný za vinného z dvojnásobného trestného čin
Kľúčové slová: odmena za poskytovanie právnych služiebustanovený obhajcaodmena obhajcu
R 14/1992
Právna veta: V případě, že obhájce ustanovený v trestním řízení se dá v rámci svého pověření zastoupit jiným advokátem, vzniká nárok na odměnu za poskytnutou právní pomoc (§ 151 odst. 2 tr. ř.) pouze ustanovenému obhájci, nikoli substitutovi.

Úryvok z textu:
K stížnosti obhájkyně JUDr. R. S. Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení městského soudu v Praze z 22. 2. 1991 sp. zn. 2 T 19/83 a podle § 151 odst. 2 tr. ř. obhájkyni JUDr. R. S. přiznal odměnu a náhradu hotových výdajů v celkové výši 860 Kčs. Z odůvodnění: Napadeným usnesením městského soudu v Praze byla podle § 151 odst. 2 tr. ř. přiznána obhájkyni JUDr. R. S. odměna a náhrada hotových výdajů v celkové výši 430 Kčs v souvislosti s převzetím obhajoby odsouzeného L. S. Městský soud v Praze nevyho
Meritum Odmena obhájcu
Kľúčové slová: odmena obhajcutarifná odmena advokátaodmena advokáta
R 18/1992
Právna veta: Sazba odměny obhájce za poskytnutou právní pomoc podle § 15 odst. 1 vyhlášky ministerstva spravedlnosti ČR č. 270/1990 Sb. se u zvlášť nebezpečných recidivistů určuje podle trestní sazby trestu odnětí svobody daného trestného činu modifikované podle § 42 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti obhájce odsouzeného krajský soud v Ústí nad Labem zrušil usnesení okresního soudu v Mostě ze 7. března 1991 sp. zn. Nt 404/89 a sám usnesením rozhodl o odměně a náhradě hotových nákladů obhájce za poskytnutou právní pomoc. Z odůvodnění: Napadeným usnesením rozhodl okresní soud, že v trestní věci odsouzeného J. K., vedené pod sp. zn. Nt 404/89 okresního soudu v Mostě, se podle § 151 odst. 2 tr. ř. stanoví obhájci JUDr. V. B. podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti ČR č. 270/90 S
Právna veta: Ak je obvinený podľa § 190 ods. 2, resp. § 225 ods. 2 Tr. por. upozornený súdom na možnosť posúdenia žalovaného skutku podľa prísnejšieho ustanovenia zákona, treba ustanovenému obhajcovi podľa § 151 ods. 2 Tr. por. priznať za úkony právnej pomoci poskytnuté od tejto doby sadzbu tarifnej odmeny (§ 15 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 240/1990 Zb.) stanovenú na trestný čin, na ktorý bol obvinený upozornený, aj keď je uznaný za vinného miernejším trestným činom podľa obžaloby.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti obhajcu JUDr. P. H. Najvyšší súd SR zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 5. decembra 1990 sp. zn. 1T12/90 a sám rozhodol o výške obhajcovej odmeny a hotových výdavkov za obhajobu na verejnom zasadnutí odvolacieho súdu. Z odôvodnenia: Krajský súd uznesením z 5. decembra 1990, sp. zn. 1 T 12/90, podlá § 151 ods. 2,3 Tr. por. priznal obhajcovi JUDr. P. H. podlá vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 240/1990 Sb., o odmenách advokátov za poskytovanie právnej po
Kľúčové slová: nutná obhajobapovinnosť na náhradu trov trestného konaniaodmena obhajcu
R 56/1992
Právna veta: Odsouzenému lze podle § 152 odst. 1 písm. b) tr. ř. uložit povinnost nahradit státu náklady na nutnou obhajobu teprve potom, co nabylo právní moci usnesení, jímž bylo podle § 151 odst. 3 tr. ř. rozhodnuto o odměně a náhradě hotových výdajů ustanoveného obhájce a přiznaná částka byla obhájci vyplacena.

Úryvok z textu:
K stížnosti otce odsouzeného mladistvého D. V. Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení krajského soudu v Ústí nad Labem z 2. prosince 1991 sp. zn. 2 T 39/90 a tomuto soudu přikázal, aby o věci znovu jednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným usnesením bylo podle § 152 odst. 1 písm. b) tr. ř. rozhodnuto, že odsouzený mladistvý D. V. je povinen nahradit státu odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci státem v celkové částce 15 204 Kčs. Proti usnesení podal v zákonné lhůtě stížnost otec ods
MENU