Nájdené rozsudky pre výraz: právna subjektivita

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1331 dokumentov
464 dokumentov
3838 dokumentov
298 dokumentov
13 dokumentov
150 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Před zápisem akciové společnosti do obchodního rejstříku (dříve do podnikového rejstříku) se musí soud zabývat i tím, zda účastníci zakladatelské smlouvy měli podle právního řádu státu, na jehož území mají sídlo, právní subjektivitu k uzavření smlouvy tohoto druhu.

Úryvok z textu:
Návrhem podaným 17. 12. 1991 se akciová společnost H. domáhala svého zápisu do podnikového rejstříku. K tomuto návrhu byla přiložena zakladatelská smlouva, stanovy akciové společnosti, notářský zápis o průběhu ustavující valné hromady akciové společnosti, rozhodnutí federálního ministerstva financí o povolení k založení podniku se zahraniční majetkovou účastí, povolení federálního ministerstva zahraničního obchodu týkající se zahraničně obchodní činnosti akciové společnosti, potvrzení o přidělen
R 52/1995
Právna veta: Při posuzování právní subjektivity ministerstev je třeba vycházet především z ustanovení § 18 odst. 2 písm. d) o.z., z něhož vyplývá, že právnickými osobami jsou subjekty, o kterých to stanoví zákon. Takové stanovení nemusí být výslovné. Postačí, pokud zákon stanoví, že určitý subjekt má atributy právní subjektivity, tj. způsobilost k právům a povinnostem a způsobilost k právním úkonům. Z ustanovení § 31 odst. 1 a 4 zákona č. 576/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech, vyplývá, že na ministerstva, jako zřizovatele rozpočtových a příspěvkových organizací, přecházejí při zrušení těchto organ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalující svaz vojáků z povolání podal 11. 12. 1990 ještě arbitrážní žádost, v níž se domáhal, aby hospodářská arbitráž určila, že „vlastnické právo uplatněné žalobcem k domu č.p. 486 s pozemkem pare. č. 1688 v P. - N. M. je na straně žalobce, a to spolu s veškerým příslušenstvím a součástmi"; dále žalobce požadoval, aby arbitráž rozhodla, že „žalované ministerstvo, případně správce, držitel či uživatel, nesmí ode dne rozhodnutí disponovat s majetkem spojeným s touto nemovitostí, a to až do koneč
R 52/1995
Právna veta: Při posuzování právní subjektivity ministerstev je třeba vycházet především z ustanovení § 18 odst. 2 písm. d) o.z., z něhož vyplývá, že právnickými osobami jsou subjekty, o kterých to stanoví zákon. Takové stanovení nemusí být výslovné. Postačí, pokud zákon stanoví, že určitý subjekt má atributy právní subjektivity, tj. způsobilost k právům a povinnostem a způsobilost k právním úkonům. Z ustanovení § 31 odst. 1 a 4 zákona č. 576/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech, vyplývá, že na ministerstva, jako zřizovatele rozpočtových a příspěvkových organizací, přecházejí při zrušení těchto organ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalující svaz vojáků z povolání podal 11. 12. 1990 ještě arbitrážní žádost, v níž se domáhal, aby hospodářská arbitráž určila, že „vlastnické právo uplatněné žalobcem k domu č.p. 486 s pozemkem pare. č. 1688 v P. - N. M. je na straně žalobce, a to spolu s veškerým příslušenstvím a součástmi"; dále žalobce požadoval, aby arbitráž rozhodla, že „žalované ministerstvo, případně správce, držitel či uživatel, nesmí ode dne rozhodnutí disponovat s majetkem spojeným s touto nemovitostí, a to až do koneč
R 15/1995
Právna veta: Z ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb. vyplývá, že stanovy občanského sdružení mohou určit, které organizační jednotky občanského sdružení mají způsobilost jednat vlastním jménem, tedy i nabývat vlastním jménem práv a povinností, a jsou tedy právnickými osobami. Takové organizační jednotky však musí být ve stanovách výslovné uvedeny, anebo musí být ve stanovách alespoň určeno, jakým způsobem se takové jednotky ustavují, aby bylo možné jednoznačné zjistit, zda jde v konkrétním případě o organizační jednotku vzniklou v souladu se stanovami jako organizační jednotka s právní subjektivit ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím č. j. 1442/91/2372/90/K ze dne 18. 11. 1991 zamítla bývalá Krajská státní arbitráž v Hradci Králové žalobu JUNÁKA, středisko L., o předání chaty na pozemku pare. č. 788/1 v B. Proti uvedenému rozhodnutí se odvolal dne 2. 12. 1991 žalobce a také B. R., předseda okresní rady JUNÁKA v S. Vrchní soud v Praze svým usnesením zrušil uvedené rozhodnutí Krajské státní arbitráže v Hradci Králové a řízení zastavil. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Z odůvodnění: P
R 41/1999
Právna veta: I. Jestliže pachatel jako společník a jednatel stavební společnosti, jež byla vyhlášena vítězem výběrového řízení na dodávku stavebních prací, odstoupil s uvedením záměrně nepravdivých skutečností od realizace této dodávky a uzavřel s podnikem, který výběrové řízení vyhlásil, smlouvu o dodávce těchto stavebních prací jako účastník sdružení podnikatelů zabývajícího se stejnou stavební činností, a to vše proto, aby se mohl ve větší míře podílet na zisku z provedení prací, naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 odst. 2 tr. zák. II. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl odvolání obžalovaného F. J. proti rozsudku Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 5. 3. 1998 sp. zn. 1 T 139/97. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 5. 3. 1998 sp. zn. 1 T 139/97 byl obžalovaný F. J. uznán vinným trestným činem zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 odst. 2 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody na osm měsíců, jehož výkon mu byl podle § 58 odst. 1 písm. a) a § 59 odst. 1 tr
R 32/1998
Právna veta: Okresní úřady jsou právnickými osobami.

Úryvok z textu:
V rozhodovací praxi soudů není jednotně posuzována právní otázka, zda okresní úřady mají způsobilost k právům a povinnostem (právní subjektivitu). Vrchní soud v Praze např. ve věci vedené pod sp. zn. 6 A 93/94 dospěl k závěru, že okresní úřady jsou orgány státu - správními úřady - ve smyslu ustanovení čl. 79 Ústavy České republiky a § 2 odst. 1 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění dalších předpisů,
Meritum Policie ČR
R 11/1997
Právna veta: I. Policie České republiky není právnickou osobou a zákon jí nepřiznává ani způsobilost být účastníkem řízení před soudem. Způsobilost mít práva a povinnosti, jakož i způsobilost být účastníkem řízení, má ve věcech týkajících se Policie České republiky stát, tj. Česká republika. II. Jménem České republiky jedná (činí právní úkony) ve věcech týkajících se Policie České republiky státní orgán, jehož se věc týká. Tímto orgánem jsou v záležitostech souvisejících se služebním poměrem policistů (s výjimkou policistů povolaných k plnění úkolů v Ministerstvu vnitra nebo v jiných orgánech, institucí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
V rozhodovací praxi soudů není jednotný názor při posuzování právní otázky, zda Policie České republiky a její útvary mají způsobilost k právům a povinnostem (právní subjektivitu), popřípadě zda jsou způsobilé být účastníky řízení před soudem. Právní názor, že subjekt, označený jako „Policie České republiky^ (se současným uvedením názvu příslušné policejní správy), nemá způsobilost k právům a povinnostem a že není ani způsobilým účastníkem řízení před soudem, soudy vyslovily např. ve věcech v
Meritum Konkurs
R 74/1995
Právna veta: Ze zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ani ze zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, stejně jako z ustanovení jiných právních předpisů nevyplývá oprávnění finančního úřadu podat návrh na prohlášení konkurzu. Finanční úřad je podle ustanovení § 73 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb. pouze oprávněn podat návrh na soudní výkon rozhodnutí k vymožení nedoplatků daní na podkladě výkazů nedoplatků. Z územních finančních orgánů má pouze finanční ředitelství ve smyslu ustanovení zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, způsobilost být účastníkem občanského s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Návrhem z 1. 10. 1992 domáhal se navrhovatel (věřitel), Finanční úřad O.I, prohlášení konkurzu na majetek odpůrce (dlužníka), A., spol. s r.o., O., pro neplacení daní ve výši 7 175 791 Kč podle výkazů nedoplatků z 30. 9. 1992, a to z toho důvodu, že dlužník má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Krajský obchodní soud v Ostravě rozhodnutím z 21. 10. 1992, sp. zn. 14 K 24/92, prohlásil konkurz na majetek odpůrce, ustanovil správce konkurzní podstaty a učinil da
Meritum Opatrovník
R 28/1995
Právna veta: Na území hlavního města Prahy se v občanském soudním řízení ustanoví opatrovníkem ve smyslu ustanovení § 37 ost. 2 a 3 a § 79 odst. 2 a § 83 odst. 2 zák. o rod. městská část hl. m. Prahy, která podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona ě. 418/1990 Sb. (ve znění se změnami a doplňky vyhlášeném pod č. 90/1993 Sb.) vykonává v přenesené působnosti státní správu podle zvláštních předpisů.

Úryvok z textu:
Návrhem ze 17. 5. 1993 se otec domáhal obnovy řízení, v němž byl zamítnut jeho návrh na snížení výživného pro jeho dvě nezletilé děti. Dne 7. 6. 1993 podal otec návrh na přesné určení doby styku s nezletilými a dne 27. 12. 1993 podal otec návrh na výkon rozhodnutí o úpravě styku s nimi. Obvodní soud pro Prahu 8 ustanovil oběma nezletilým usnesením ze dne 18. 4. 1994 opatrovníkem pro shora zahájené řízení orgán péče o děti v Praze 8, s odkazem na ustanovení § 37 odst. 2 zák. o rod. Proti to
Meritum Rehabilitace
R 28/1996
Právna veta: Pro vydání věci podle zákona c. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, není rozhodné zjištění, zda jako další oprávněné osoby nepřicházejí v úvahu osoby uvedené v dřívějším nebo stejném pořadí (§ 3 odst 4 zákona ě. 87/1991 Sb.), ale zjištění, že takové osoby nepodaly do dne účinnosti dohody o vydání věci povinné osobě vyzvu k vydání věci (§ 5 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb.), případně že tuto výzvu nepodaly před uplynutím lhůty uvedené v ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb.

Úryvok z textu:
Bývalému Státnímu notářství v Kolíně byl (podle dříve platné právní úpravy) podán návrh na registraci dohody o vydání domu čp. 599 se stavební parcelou č. 1825 v K., uzavřené dne 31. 10. 1991 podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, mezi státním podnikem v likvidaci R. v K., jako osobou povinnou, a T. C., jako osobou oprávněnou. Rozhodnutím bývalého Státního notářství v Kolíně z 13. 11. 1991 byla pak tato dohoda registrována. Bývalý generální prokurátor České republiky napa
MENU