Nájdené rozsudky pre výraz: právny úkon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 53

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14940 dokumentov
4499 dokumentov
84690 dokumentov
160 dokumentov
99 dokumentov
576 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Právne úkony
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonuprávny úkonregistrácia zmluvy
R 56/1991
Právna veta: U právního úkonu darování nemovitostí dárkyní, která má uloženu platební povinnost vůči věřiteli vysokou peněžní částku, pro niž je vůči ní navržen i soudní výkon rozhodnutí, musí státní notářství posoudit i z uvedeného hlediska, zda se právní úkon darování nepříčí zájmům společnosti (§ 39 o.z.)

Úryvok z textu:
Státní notářství pro Prahu 9 sepsalo formou notářského zápisu darovací smlouvu, podle níž I. D. darovala manželům B. a K. Š. polovinu rodinného domku čp. 1996 a zahradu pare. č. 2125/1 v H. P. Státní notářství pro Prahu 9 tuto smlouvu svým rozhodnutím potom registrovalo. Nej vyšší soud České republiky rozhodl o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČR, tak, že uvedeným rozhodnutím státního notářství o registraci smlouvy byl porušen zákon. Z odůvodnění: Na stá
Meritum Právne úkony
Právna veta: Pri rozhodovaní o registrácii daroyacej zmluvy, ktorou sa prevádzajú nehnuteľnosti tvoriace podstatný majetok darcu, treba za predpokladu, že darcovi bola právoplatným súdnym rozhodnutím uložená povinnosť zaplatiť vysokú peňažnú sumu, osobitne objasniť a posúdiť to, či k uzavretiu zmluvy nedošlo s úmyslom vyhnúť sa splneniu záväzku a prípadne i súdnemu výkonu rozhodnutia predajom nehnuteľností, a či teda nejde o zmluvu neplatnú (§ 39 O.z.).

Úryvok z textu:
Darovacou zmluvou, uzavretou 31. 8. 1988, darkyňa P. J. previedla na dvoch obdarovaných svoj dom čp. 1503 v Ž. so zastavanou plochou pare. č. 5567/3 a so záhradou pare. č. 5567/2. Spolu s týmito nehnuteľnosťami previedla darkyňa aj ich príslušenstvo pozostávajúce z garáže, studne, oplotenia, vedľajších stavieb, vonkajších úprav a trvalých porastov. Súčasne s prevodom sa pre darkyňu zriadilo právo doživotného užívania prevádzaných nehnuteľností v rovnakom rozsahu ako ich dovtedy užívala.
Meritum Právne úkony
Právna veta: Součást věci není způsobilým předmětem občanskoprávního vztahu, pokud není zákonem stanoveno jinak. Součást věci sdílí to, co se po právní stránce týká věci hlavní. Tak tomu je i tehdy, jestliže se v důsledku faktického spojení stala součástí věci hlavní taková věc, která byla věcí samostatnou.

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal, aby žalovaným byla uložena povinnost odstranit z pozemku pare. č. 2755/6 v N. vodovodní přípojku, v terénu osazenou nádrž na vodu, betonové schodiště, skalku se skalničkami, okrasné dřeviny a keře a další trvalé porosty, jakož i oplocení, vybudované na hranici s dalšími pozemky. Uvedl, že je správcem uvedeného pozemku, který je ve vlastnictví státu; žalování neoprávněně zasahují do výlučného práva žalobce, třebaže jim k užívání pozemku pare. č. 2755/6 nesvědčí žádný právn
Meritum Právní úkony
R 36/1994
Právna veta: Ujednání smluvních stran o tom, že nabyvatelé v případě stáří či nemoci poskytnou postupitelce „veškeré zaopatření tak, jak si toho slušný způsob života žádáu, není neurčité a nečiní proto postupní smlouvu neplatnou.

Úryvok z textu:
Okresní soud ve Zlíně rozsudkem určil, že žalobkyně je vlastnicí domku čp. 474 v T. spolu s pozemky pare. č. 646 a pare. č. 461/2. Žalovaným uložil, aby nahradili žalobkyni náklady řízení 888 Kč a 230 Kč a zaplatili státu soudní poplatek 300 Kč, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. K odvolám žalovaného J. K. Krajský soud v Brně svým rozsudkem změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu v celém rozsahu zamítl. Žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení a současně zr
Meritum Právní úkony
R 23/2005
Právna veta: Plná moc, kterou zástavní dlužník udělí zástavnímu věřiteli k prodeji zastavené nemovitosti za účelem splacení zajištěné pohledávky, je pro obcházení zákona neplatným právním úkonem (§ 39 obč. zák.).

Úryvok z textu:
Žalobci se domáhali určení, že jsou vlastníky níže uvedených nemovitostí. Dne 27. 4. 1998 uzavřeli se společností E., s. r. o., jako zástavní dlužníci ohledně těchto nemovitostí zástavní smlouvu a udělili této společnosti plnou moc k prodeji zastavených nemovitostí; učinili tak v omylu a jejich úmysl nesměřoval k převodu vlastnických práv k nemovitostem na jinou osobu. Následně uzavřenou kupní smlouvu, kterou nemovitosti přešly do vlastnictví žalované, považují na neplatnou. Okresní soud v Ka
Meritum Výmena bytov
Právna veta: Jestliže účastníci kupní smlouvy týkající se domku vázali tento právní úkon na podmínku uskutečnění výměny bytu v převáděném domku za byt kupujících, nemohlo státní notářství) registrovat uvedenou kupní smlouvu před tím, než došlo ke splnění dohody o výměně bytu.

Úryvok z textu:
Státní notářství Brno-venkov notářským zápisem z 23. 4. 1990, sp. zn. Nz 604/90, sepsalo kupní smlouvu, podle níž prodávající A. Š. prodává kupujícím J. S. a H. S. rodinný dům čp. 80 v D. se stavební parcelou č. 30/1 o výměře 388 m2, zahradou parc. č. 42/1 o výměře 775 m2 a zahradou parc. č. 1105 o výměře 40 m2 (a to se všemi součástmi a příslušenstvím včetně nedokončené přístavby domu, povolené stavebním povolením bývalého MNV v Ř. ze dne 4. 12. 1986, vedlejších staveb u domu a studny), za doho
Právna veta: V konaní o určenie neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti sa predmet konania úzko týka vzniku, zmeny či zániku vlastníctva k nehnuteľnosti. Preto miestnu príslušnosť na prejednanie takejto žaloby treba posudzovať podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. h) O. s. p.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde v Trenčíne sa žalobkyňa domáhala určenia neplatnosti darovacej zmluvy, registrovanej Štátnym notárstvom v Trenčíne pod sp. zn. R I 1080/83, ktorou žalovaný L. H. previedol na žalovanú J. H. svoj spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnostiam v O. s cieľom zmariť voči nemu súdny výkon rozhodnutia predajom tohto spoluvlastníckeho podielu, vedený pod sp. zn. E 1246/82 Okresného súdu v Trenčíne. Žalovaná J. H. v písomnom vyjadrení k žalobe vzniesla námietku neposlušnost
Právna veta: Při povolování výjimek ze zákazu převodu majetku z vlastnictví státu (podle zákonného opatření č. 364/1990 Sb. a později podle zákona č. 92/1991 Sb.) bylo možné vázat udělení výjimek i na stanovení podmínek, při jejichž splnění lze teprve považovat za daný výjimečný souhlas s převodem. Nejsou-li tyto podmínky ve smlouvě respektovány, je smlouva neplatná (§ 39 o.z.)

Úryvok z textu:
Státnímu notářství v Semilech byl předložen návrh na registraci kupní smlouvy z 15. 1. 1991, podle níž S., státní podnik v Š., prodal dům čp. 142 v J. s pozemkem parc. č. 364 a dále s pozemky parc. č. 1788, parc. č. 1454, 1458, 1453/1, 1455/6, 1455/7, 1455/4, 1453/2, 1761/1, 1451, 1455/5, 1455/2, 1788, 1455/8, 1452, 366, 1455/9, 1455/1, 1763, 1457/6, 1457/7, 1457/2, 1457/5, 1761/3 a 1789 v J. manželům V. V. a H. V. za kupní cenu 385 000 Kčs. V této kupní smlouvě bylo rovněž uvedeno, že k prodeji
Meritum Konkurs
R 34/1999
Právna veta: Skutečnost, že úpadce po prohlášení konkursu učinil právní úkon týkající se majetku patřícího do konkursní podstaty, nemá sama o sobě za následek neplatnost tohoto právního úkonu podle § 39 o. z. Tyto právní úkony jsou neúčinné vůči konkursním věřitelům (§ 14 odst. 1 písm. a/ zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a to jen tehdy, jestliže poškozují podstatu; mají-li za následek rozmnožení konkursní podstaty, jsou vůči konkursním věřitelům také účinné. Dospěje-li správce konkursní podstaty k závěru, že právní úkon není neúčinný, nebo rozhodne-li se neúčinnost právního úko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobkyně se domáhala, aby 1. žalovanému byla uložena povinnost „vrátit do konkursní podstaty“ částku 6 790 000 Kč a aby 2. žalované bylo uloženo „vrátit do konkursní podstaty44 částku 210 000 Kč, a to tak, že tyto částky zaplatí na účet žalobkyně u příslušné banky. Žalobu odůvodnila tím, že byla ustavena správcem konkursní podstaty úpadce F. B., na jehož majetek byl usnesením příslušného konkursního soudu ze dne 25. 5. 1994 sp. zn. K 1/94 prohlášen konkurs. Úpadce uzavřel po prohlášení konkursu
Meritum Konkurs
R 34/1999
Právna veta: Skutečnost, že úpadce po prohlášení konkursu učinil právní úkon týkající se majetku patřícího do konkursní podstaty, nemá sama o sobě za následek neplatnost tohoto právního úkonu podle § 39 o. z. Tyto právní úkony jsou neúčinné vůči konkursním věřitelům (§ 14 odst. 1 písm. a/ zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a to jen tehdy, jestliže poškozují podstatu; mají-li za následek rozmnožení konkursní podstaty, jsou vůči konkursním věřitelům také účinné. Dospěje-li správce konkursní podstaty k závěru, že právní úkon není neúčinný, nebo rozhodne-li se neúčinnost právního úko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobkyně se domáhala, aby 1. žalovanému byla uložena povinnost „vrátit do konkursní podstaty“ částku 6 790 000 Kč a aby 2. žalované bylo uloženo „vrátit do konkursní podstaty44 částku 210 000 Kč, a to tak, že tyto částky zaplatí na účet žalobkyně u příslušné banky. Žalobu odůvodnila tím, že byla ustavena správcem konkursní podstaty úpadce F. B., na jehož majetek byl usnesením příslušného konkursního soudu ze dne 25. 5. 1994 sp. zn. K 1/94 prohlášen konkurs. Úpadce uzavřel po prohlášení konkursu
MENU