Nájdené rozsudky pre výraz: skutočný stav veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4366 dokumentov
576 dokumentov
16858 dokumentov
2 dokumenty
148 dokumentov
40 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Účastníctvo
Právna veta: Účastníctvo na akomkoľvek úmyselnom trestnom čine vo forme návodu v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) Tr. zák. predpokladá, že páchateľ trestný čin spáchal, resp. sa o jeho spáchanie aspoň pokúsil pod vplyvom návodu. Pokiaľ to tak nie je a páchateľ spácha trestný čin na základe vlastného rozhodnutia a bez zreteľa na návod, môže za splnenia ďalších zákonných podmienok prichádzať do úvahy zodpovednosť návodcu za prípravu na trestný čin, ku ktorému návod smeroval (§ 7 ods. 1 Tr. zák.). Ak by však navádzajúci bol uzrozumený s možnosťou, že páchateľ je už rozhodnutý čin spáchať, môže ísť o účastníctvo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SR, Najvyšší súd SR zrušil uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 12. 10. 1989 sp. zn. 10 To 190/89 a mestskému prokurátorovi v Košiciach prikázal, aby vec znovu prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Mestského súdu v Košiciach zo 6. septembra 1989 sp. zn. 5 T 727/88 bol obvinený Z. P. uznaný za vinného z návodu na trestný čin lúpeže spolupáchateľstvom podľa § 10 ods. 1 písm. b), § 9 ods. 2 a § 234 ods. 1
Právna veta: Posudok súdneho znalca, ktorý nebol zadovážený orgánom činným v trestnom konaní, je možné použiť len ako listinný dôkaz (§ 112 ods. 2 Tr. por.). Ak si objasnenie skutočnosti dôležitej pre trestné konanie vyžaduje odborné znalosti a nejde o jednoduchý prípad, treba pribrať znalca (§ 105 Tr. por.), a to aj vtedy, keď takáto skutočnosť je objasňovaná pôvodným posudkom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SR, zrušil právoplatné uznesenie vyšetrovateľa Okresnej správy ZNB, oddelenia vyšetrovania VB vo Zvolene z 19. 10. 1989 sp. zn. VV 320/89 o zastavení trestného stíhania a tomuto vyšetrovateľovi prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej správy ZNB , oddelenia vyšetrovania VB vo Zvolene uznesením z 19. októbra 1989, sp. zn. W 320/89, podľa § 1
Právna veta: Konanie páchateľa, ktorý v úmysle získať výplatu výhry Športky predloží v zberni nájdený diel tiketu určený pre prihlasovanie výhry v presvedčení, že ide o tiket platný, nie je síce trestným činom podvodu podľa § 250 Tr. zák., môže však podľa okolností zakladať znaky trestného činu zatajenia veci podľa § 254 Tr, zák., resp. pokusu tohto trestného činu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom SR v neprospech obvineného J. B., zrušil právoplatné uznesenie okresného prokurátora v Prešove z 26. septembra 1990, sp. zn. Pv 883/90, pre neúplné zistenie skutočného stavu veci a tomuto prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia : Okresný prokurátor v Prešove uznesením z 26. septembra 1990, sp. zn. Pv 883/90, ktoré sa stalo právoplatným, zastavil podľa § 172 ods. 1 písm.
Právna veta: Vydať celú vec iba niektorým z oprávnených osôb možno vtedy, ak zostávajúce oprávnené osoby svoj nárok na vydanie veci neuplatnia, alebo podanú výzvu na vydanie veci napriek upozorneniu na potrebu doplnenia výzvy na vydanie potrebnými listinami v stanovenej lehote nedoplnia. Zákon č. 403/1990 Sb. spája právne dôsledky predpokladané v ustanovení § 4 tohto zákona už s podaním výzvy samej (hoci aj bez priloženia potrebných príloh). Takouto výzvou uplatnený nárok nezanikne v lehote uvedenej v § 19 ods. 1 zákona č. 403/1990 Zb.

Úryvok z textu:
Dohodou o vydaní vecí v zmysle ustanovení zákona č. 403/1990 Zb., uzavretou 31. 5. 1991, vydal Bytový podnik v B. oprávnenej osobe J. K. nehnuteľnosť, ktorá bola zapísaná v pozemkovej knihe pre kat. úz. v B. vo vl. č. 1044 pod pare. č. 216, 217, 218 (dom a záhrada) vo vlastníctve G. M. (v podiele 1/2) a M. M. (v podiele 1/2) a neskôr bola zapísaná v evidencii nehnuteľností pre kat. úz. B. ako pozemok pare. č. 1333 a na ňom postavená budova č. 32 v B, Štátne notárstvov Banskej Bystrici registrov
Merito veci Hlavné pojednávanie
Právna veta: Je vo výlučnej právomoci predsedu senátu rozhodnúť, či dá alebo nedá súhlas na zhotovenie zvukového alebo obrazového záznamu z hlavného pojednávania. Toto rozhodnutie nemá charakter opatrenia pri vedení pojednávania. Nemožno sa preto domáhať postupom podľa § 203 ods. 3 Tr. por., aby súhlas na zhotovenie uvedených záznamov vydal senát. Odoprením súhlasu na zhotovenie takého záznamu nie je porušená zásada verejnosti pojednávania (§ 2 písm. 10 Tr. por.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd rozhodol, že sa trestná vec obvineného F. Š. odníma miestne príslušnému okresnému súdu a prikazuje sa na prejednanie a rozhodnutie inému okresnému súdu. Z odôvodnenia : Na Okresnom súde v Žiline pod sp. zn. 2 Rt 1/90 sa vedie rehabilitačné konanie v trestnej veci obvineného F. Š., ktorý v rámci prieskumného konania podlá zák. č. 119/1990 Zb. žiadal zrušenie rozsudku Okresného súdu v Žiline z 15. 8. 1975, sp. zn. 4 T 603/75, ktorým bol odsúdený pre trestný čin útoku na štátny org
Právna veta: Znak opätovného spáchania trestného činu podľa § 179 ods. 2 písm. b) Tr. zák. nie je daný, ak ide len o jeden pokračovací trestný čin. Pokus trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 179 Tr. zák. je možný, a to napr. ak páchateľ použije na jeho spáchanie nespôsobilý prostriedok. Pokus trestného činu s použitím nespôsobilého prostriedku je trestný, ak jeho nebezpečnosť pre spoločnosť je vyššia než nepatrná, resp. malá (§ 3 ods. 2, § 75 Tr. zák.). V rámci okolností, pre ktoré nedošlo k dokonaniu trestného činu, treba najmä zhodnotiť, či neúspech trestnej činnosti bol spôsobený prevažne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe odvolania obžalovaného P. K. Najvyšší súd SR z dôvodov uvedených v § 258 ods. 1 písm. b), c) Tr. por. zrušil napadnutý rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 3. apríla 1990 sp. zn. 3 T 4/90 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Krajský súd v Košiciach rozsudkom zo dňa 3. apríla 1990, sp. zn. 3 T 4/90 uznal obžalovaného P. K. za vinného zo spáchania trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 od
Merito veci Amnestia
Právna veta: V prípade, keď sa trestné stíhanie páchateľa zastavilo z dôvodu amnestie, musí súd pri posudzovaní otázky, či vec, ktorá má byť zhabaná podľa § 73 ods. 1 písm. a) Tr. zák., je vecou uvedenou v ustanovení § 55 ods. 2 písm. a)~d) Tr. zák., sám zhodnotiť skutkové a právne otázky týkajúce sa činu; nemôže sa obmedziť na skutkové a právne závery uvedené v obžalobe

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SR, Najvyšší súd SR zrušil uznesenie Mestského súdu v Bratislave z 30. mája 1990 sp. zn. 4 To 66/90 a uznesenie Obvodného súdu Bratislava 1 z 27. apríla 1990 sp. zn. 1 T 145/89 a návrh obvodného prokurátora pre Bratislavu 1 na zhabanie veci zamietol. Z odôvodnenia: Obvodný súd Bratislava 1 uznesením z 27. apríla 1990 sp. zn. 1 T 145/89 podľa § 73 ods. 1 písm. a) Tr. zák. uložil obvinenému I. J. zhabanie 1900 DM, 5
18
Právna veta: Aj po uplynutí lehôt na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vadu služby môže byť uplatnené právo na náhradu škody spôsobenej vadným plnením služby.Tu už však nemožno uplatňovať právo na zrušenie zmluvy o službe alebo právo na výmenu veci (kúpenej napr. v obchode).

Úryvok z textu:
Mestský súd v Košiciach svojím rozsudkom zaviazal žalovanú organizáciu zaplatiť žalobcom Kčs 92 532,- s 3 % úrokami od 1. 1. 1981 do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Výrok vo veci samej odôvodnil zistením, že 26. 10. 1980 došlo k požiaru v garáži žalobcov, pri ktorom bolo zničené motorové vozidlo žalobcov typu VAZ 2101, ktoré kúpili v predajni žalovanej organizácie v K. (v čase požiaru to bolo ešte v záručnej dobe) a ďalej došlo k zničeniu motocykla žalobcov (typu Babeta), k ohoreniu šporáka
Právna veta: Faktické odlúčenie ako dôsledok výkonu práce (povolania) mimo obvod bydliska rodiny samo osebe nestačí pre záver o tom, že rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú; treba tu posúdiť najmä mieru a rozsah osobnej starostlivosti o dieťa, zodpovedajúcej tejto okolnosti, spôsob úhrady nákladov na domácnosť a rodinu a celkovú funkčnosť rodiny v priebehu tejto životnej situácie rodičov (vzájomné návštevy, trávenie osobného voFna, dovoleniek, prázdnin a pod.). Pri určovaní rozsahu výživného v cudzej mene*) niet prekážok prihliadnuť na rozdielne životné náklady dieťaťa v cudzine a v ČSFR a vziať ich ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Obvodný súd Bratislava 3 rozsudkom zveril maloletú B. L. do výchovy matky a zaviazal otca P. L., žijúceho v SRN, platiť na jej výživu od 23. 9.1987 250 DM mesačne. Zročné výživné vo výške 9 000 DM za obdobie od 23. 9.1984 do 22. 9. 1987 súd povolil otcovi splácať mesačnými splátkami po 100 DM, splatnými spolu s bežným výživným od právoplatnosti rozsudku. O trovách konania rozhodol tak, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Mestský súd v Bratislave, ktorý rozhodoval o odvo
Kľúčové slová: invalidný dôchodoksociálne zabezpečenieposudok posudkového lekára
R 1/1991
Právna veta: Baník, ktorý bol pre svoj zdravotný stav nútený opustiť zamestnanie pod zemou a nemôže vykonávať iné zamestnanie pod zemou, ktoré nie je celkom neprimerané ) predošlým schopnostiam a spoločenskému významu jeho doterajšieho zamestnania, má nárok na invalidný dôchodok. Pre posúdenie otázky, či ide o zamestnanie celkom neprimerané v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb. ako aj ustanovenia § 18 ods. 2 vyhlášky č. 149/1988 Zb. (alebo skôr platného ustanovenia § 25 ods. 3 písm. c/ zákona č. 121/1975 Zb. v znení zákonov č. 110/1990 Zb. a č. 180/1990 Zb.), je rozhodujúcou s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Bývalý Úrad dôchodkového zabezpečenia v Prahe rozhodnutím z 15. 3. 1988 zamietol žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok s poukazom na závery posudku posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia ONV v P. z 28. 1. 1988, podľa ktorého navrhovateľ nie je plne invalidný; je iba čiastočne invalidný a poberá tomu zodpovedajúci čiastočný invalidný dôchodok. V opravnom prostriedku proti tomuto rozhodnutiu navrhovateľ uviedol, že má za to, že posudková komisia sociálneho zabezpečenia ONV v P. podala o
MENU