Nájdené rozsudky pre výraz: sťažnosť obvineného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1521 dokumentov
453 dokumentov
751 dokumentov
10 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Obhájce obviněného se může vzdát opravného prostředku proti rozhodnutí týkajícímu se obviněného jen v jeho zastoupení (§ 41 odst. 2 tr. ř.). Jestliže se obhájce obviněného, který není zbaven způsobilosti k právním úkonům ani takováto jeho způsobilost není omezena, vzdá stížnosti proti rozhodnutí o vazbě a v řízení není spolehlivě zjištěno stanovisko obviněného k tomuto procesnímu úkonu, nelze stížnost obviněného proti takovému rozhodnutí o vazbě zamítnout z důvodu, že byla podána osobou, která se stížnosti výslovně vzdala. II. V případě rozhodování o stížnosti obviněného proti rozhodnutí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Stížnosti obviněných V. G. a J. S. proti usnesení krajského soudu v Plzni z 8. 8. 1990 sp. zn. 1 T 11/90, jímž byli ponecháni ve vazbě. Nejvysší soud ČR zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. Z odůvodnění: Citovaným usnesením krajského soudu v Plzni byla jednak vyslovena nepříslušnost tohoto krajského soudu k projednání trestní věci obviněného V. G. (podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. per analogiam) a jednak bylo podle § 192 tr. ř. rozhodnuto o ponechání obviněných V. G. a J. S. ve vazb
Meritum Rehabilitácie
Právna veta: Ten, kto je osobou oprávnenou podať návrh na rozhodnutie o súdnej rehabilitácii podľa druhého oddielu zák. č. 119/1990 Sb. (§ 5 ods. 1 per analogiam), ale takýto návrh neurobil, nie je osobou oprávnenou podať riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu súdu o rehabilitácii podľa tohto oddielu citovaného zákona.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd zamietol sťažnosť Ž. B. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30. októbra 1990 sp. zn. 2 Rt 64/90. Z odôvodnenia: Uznesením Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 2 Rt 64/90 z 30. októbra 1990 bolo vyslovené, že ustanovením § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 119/1990 Zb. bol zrušený rozsudok Štátneho súdu v Bratislave z 5. mája 1950 sp. zn. Or III 190/50, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu v Prahe z 20. decembra 1950 sp. zn. To II 75/50, ktorým bol obvinený F. Č. odsúd
Právna veta: Väzba obvineného, ktorému hrozí vysoký trest, je odôvodnená v zmysle § 67 písm. a) Tr. por. len za predpokladu zistenia niektorej ďalšej konkrétnej skutočnosti, tykajúcej sa najmä osoby páchateľa alebo okolnosti prípadu, ktoré v súvislosti s predpokladanou citeľnou sankciou obavu z úteku odôvodňujú. Sama skutočnosť, že v priebehu trestného stíhania majú byť vykonané ďalšie procesné úkony, ako výsluchy svedkov a pod., neznamená sama osebe, že obvinený bude na nich pôsobiť, resp. ináč mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Dôvodom pre väzbu v zmysle § 67 písm. b) Tr. p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K sťažnosti obvineného Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 15. mája 1992 sp. zn. Nt 110/92, ktorým bola zamietnutá žiadosť obvineného o prepustenie z väzby, a sám rozhodol tak, že obvineného prepustil z väzby na slobodu. Z odôvodnenia: Krajský súd v Bratislave uznesením z 15. mája 1992 sp. zn. NtllO/92 zamietol podľa § 72 Tr. por. žiadosť obvineného A. K. o prepustenie z väzby na slobodu, ktorú podal prostredníctvom svojho obhajcu s tým, že dôvody
Meritum Amnestia
Právna veta: V prípade, keď sa trestné stíhanie páchateľa zastavilo z dôvodu amnestie, musí súd pri posudzovaní otázky, či vec, ktorá má byť zhabaná podľa § 73 ods. 1 písm. a) Tr. zák., je vecou uvedenou v ustanovení § 55 ods. 2 písm. a)~d) Tr. zák., sám zhodnotiť skutkové a právne otázky týkajúce sa činu; nemôže sa obmedziť na skutkové a právne závery uvedené v obžalobe

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SR, Najvyšší súd SR zrušil uznesenie Mestského súdu v Bratislave z 30. mája 1990 sp. zn. 4 To 66/90 a uznesenie Obvodného súdu Bratislava 1 z 27. apríla 1990 sp. zn. 1 T 145/89 a návrh obvodného prokurátora pre Bratislavu 1 na zhabanie veci zamietol. Z odôvodnenia: Obvodný súd Bratislava 1 uznesením z 27. apríla 1990 sp. zn. 1 T 145/89 podľa § 73 ods. 1 písm. a) Tr. zák. uložil obvinenému I. J. zhabanie 1900 DM, 5
Meritum Rehabilitácie
Právna veta: Ustanovenie § 2 zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii sa vzťahuje len na právoplatné odsudzujúce súdne rozhodnutia, t.j. aj na rozsudky, v odvolacom konaní potvrdené uznesením o zamietnutí odvolania a na trestné rozkazy vydané podľa § 314e a nasl. Tr. por. v znení pred novelou č. 178/1990 Zb. Netýka sa však právoplatných rozhodnutí o oslobodení obvineného spod obžaloby, ani rozhodnutí o zastavení, prípadne prerušení trestného stíhania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR zamietol podľa § 148 ods. 1 písm. c) Tr. por. sťažnosť obvinenej A. B. podanú proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 21. novembra 1990, sp. zn. 1 Rt 370/90. Z odôvodnenia: Krajský súd v Bratislave uznesením z 21. 11. 1990, sp. zn. 1 Rt 370/90, zamietol ako nedôvodný návrh obvinenej M. B. na súdnu rehabilitáciu podlá § 2 citovaného zákona. Proti tomuto uzneseniu podala obvinená M. B. sťažnosť v zákonej lehote. V písomných dôvodoch sťažnosti poukázala na to, že právop
MENU