Nájdené rozsudky pre výraz: účastník

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 207

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

86884 dokumentov
31606 dokumentov
293664 dokumentov
6319 dokumentov
530 dokumentov
1140 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Účastníctvo
Právna veta: Účastníctvo na akomkoľvek úmyselnom trestnom čine vo forme návodu v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) Tr. zák. predpokladá, že páchateľ trestný čin spáchal, resp. sa o jeho spáchanie aspoň pokúsil pod vplyvom návodu. Pokiaľ to tak nie je a páchateľ spácha trestný čin na základe vlastného rozhodnutia a bez zreteľa na návod, môže za splnenia ďalších zákonných podmienok prichádzať do úvahy zodpovednosť návodcu za prípravu na trestný čin, ku ktorému návod smeroval (§ 7 ods. 1 Tr. zák.). Ak by však navádzajúci bol uzrozumený s možnosťou, že páchateľ je už rozhodnutý čin spáchať, môže ísť o účastníctvo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SR, Najvyšší súd SR zrušil uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 12. 10. 1989 sp. zn. 10 To 190/89 a mestskému prokurátorovi v Košiciach prikázal, aby vec znovu prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Mestského súdu v Košiciach zo 6. septembra 1989 sp. zn. 5 T 727/88 bol obvinený Z. P. uznaný za vinného z návodu na trestný čin lúpeže spolupáchateľstvom podľa § 10 ods. 1 písm. b), § 9 ods. 2 a § 234 ods. 1
R 24/1994
Právna veta: V řízení podle druhé hlavy páté části občanského soudního řádu jsou účastníky řízení především žalobce a žalovaný. Procesně legitimován k podání žaloby je dále ten, s nímž ve správním řízení nebylo jednáno jako s účastníkem, ač s ním tak jednáno být mělo. Zákon nevylučuje procesní společenství na straně žalobců podáním společné žaloby, ale odlišuje i další účastníky řízení, kteří nejsou ani žalobci, ani žalovanými, ani vedlejšími účastníky. Žalovaným je pak u rozhodnutí vydaného ve správním řízení správní orgán, který rozhodl v posledním stupni. V řízení podle hlavy druhé je tedy okruh účastní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Pozemkový úřad v Olomouci vydal rozhodnutí podle ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb. ohledně pozemků ve V., na něž si činili nárok navrhovatelé. Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel J.S. opravný prostředek. Krajský soud v Ostravě usnesením vyslovil svou nepříslušnost s tím, že p0 právní moci rozhodnutí bude věc postoupena Krajskému soudu v Ústí nad Labem jako místně příslušnému. V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že navrhovatel bydlí v Litoměřicích a jeho obecným soudem je
R 40/1994
Právna veta: Ústředními orgány České republiky (ve smyslu ustanovení § 246 odst. 2 o. s. ř.) jsou jen ty ústřední orgány státní správy České republiky, které jsou zákonem za takové orgány prohlášeny.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím Meziresortní komise pro výběr uchazečů o nestátní rozhlasové vysílání na území České republiky z 1. 10. 1991 byla navrhovateli udělena licence k rozhlasovému vysílání s platností do roku 1992. Uvedená licence byla ve smyslu ustanovení § 25 odst, 2 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílám, uznána za licenci vydanou podle tohoto zákona a její platnost byla prodloužena do 31. 12. 1995. Protože v závěru roku 1992 došlo u žalobce ke změnám jednak v důsledku
R 42/1996
Právna veta: V občanském soudním řízení o neplatnost dohody uzavřené mezi povinnou osobou a oprávněnou osobou (oprávněnými osobami) o vydání věci podle zákona ě. 403/1990 Sb. musí být účastníky všichni, kdo tuto dohodu uzavřeli (popřípadě jejich právní nástupci), a to ať jako žalobci nebo žalovaní. Ustanovení § 9 odst. 2 zákona ě. 403/1990 Sb. dopadá na vztah oprávněných osob, jejichž nárok nebyl uspokojen, vůči osobě (osobám), jíž byla věc vydána.

Úryvok z textu:
Žalobci se podanou žalobou domáhali určení, že dohoda o vydání věci ze dne 8. 4. 1991, registrovaná bývalým Státním notářstvím v Náchodě pod sp. zn. RE 219/91, je neplatná v části, kterou byly žalovanému vráceny do vlastnictví v žalobě uvedené pozemky. Okresní soud v Náchodě rozsudkem žalobu zamítl s tím, že na žádaném určení není dán naléhavý právní zájem, když lze žalovat na plnění. Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem připustil zpětvzetí žaloby v části, týkající se povinnosti vyznači
Právna veta: Jestliže některý z účastníků řízení o registraci smlouvy o převodu nemovitosti zemřel dříve, než bylo řízení o registraci pravomocně skončeno, musí státní notářství postupovat podle ustanovení § 25 not. ř. a § 107 o.s.ř.

Úryvok z textu:
Státní notářství v Semilech svým rozhodnutím registrovalo darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemena, které byly sepsány notářským zápisem. Podle těchto smluv A. Z. darovala svému synovi J. Z. rodinný domek čp. 14 v Č. se stavebním pozemkem pare. č. 30 a obdarovaný se současně zavázal poskytnout dárkyni doživotní bezplatné bydlení v rodinném domku a užívání všech součástí nemovitosti v tom rozsahu, jako je dosud užívala; hodnota tohoto závazku jako věcného břemena byla určena částkou 3
Právna veta: Jestliže akciová společnost vznikala teprve zápisem do podnikového rejstříku, bylo vyloučeno, aby tato akciová společnost mohla podat návrh na svůj vlastní zápis do podnikového rejstříku. Takový postup byl v rozporu s ustanoveními § 19 a § 20 o. s. ř.

Úryvok z textu:
Navrhovatel, označený jako akciová společnost U. v F., podal 17. 4. 1990 u okresního soudu v Ostravě návrh na zápis společnosti se stejným obchodním názvem do podnikového rejstříku. V návrhu se uvádělo, že tato akciová společnost byla založena na ustavující valné hromadě konané 21. 3. 1990, na které byly zároveň schváleny stanovy společnosti a zvoleno její představenstvo i dozorčí rada. Okresní soud v Ostravě usnesením povolil v podnikovém rejstříku, oddíl Sa, vložka 9, zápis akciové společno
Merito veci Zastúpenie
Právna veta: Komerční právník může zastupovat účastníka občanského soudního řízení také jako jeho zástupce ve smyslu ustanovení § 24 o. s. ř. na základě plné moci podle ustanovení § 27 odst. 1 o. s. ř. V případě úspěchu účastníka zastoupeného komerčním právníkem v řízení o věci, která není uvedena v ustanovení § 2 odst. 2 zákonů č. 129/1991 Sb. a č. 209/1991 Sb., projeví se ovšem důsledek nesplnění podmínek uvedených v tomto ustanovení ve výroku rozhodnutí soudu o nákladech řízení.

Úryvok z textu:
Okresní soud v Českých Budějovicích svým usnesením nepřipustil zastoupení žalobkyně komerčním právníkem s odůvodněním, že z návrhu na zahájení řízení (žaloby o ochranu vlastnického práva) je patrné, že věc nemá žádnou souvislost s podnikatelskou činností žalobkvně, což znamená nesplnění jednoho z předpokladů nutných k tomu, aby mohl komerční právník účastníka občanského soudního řízení zastupovat (§ 2 odst. 2 zákona č. 209/1990 Sb.). Žalobkyně se domáhala zrušení napadeného usnesení a vrácení
Právna veta: Jestliže účastník občanského soudního řízení vezme zpět návrh na zahájení řízení, ale jen podmíněně, nemůže soud posuzovat tento jeho úkon jako učiněný bez podmínky. Účastníkem projevená podmíněnost procesního úkonu, pokud na ní účastník trvá, brání tomu, aby úkon vyvolal zamyšlené účinky.

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal proti žalovaným zaplacení 4948,40 Kčs s přísl. jako náhrady nákladů spojených s opravou bytu v domě žalovaných. Po více jednáních ve věci sdělil soudu zástupce žalovaných, že pokud žalobce vezme žalobu zpět do konce září 1988, vzdávají se žalovaní práva na náhradu nákladů řízení. Dne 3. 10. 1988 bylo soudu prvního stupně doručeno podání žalobce datované 23. 9. 1988, že bere žalobu zpět v celém rozsahu a navrhuje zastavení řízení za podmínky, že žalovaní nebudou požadovat ná
Právna veta: O vypořádání zrušovaného podílového spoluvlastnictví, prováděném soudem jako vypořádání v širším smyslu na návrh účastníka) anebo na podkladě vzájemného návrhu účastníka, rozhoduje soud samostatným výrokem rozsudku, nikoli jen v rámci rozhodování o náhradě za spoluvlastnický podíl.

Úryvok z textu:
Navrhovatel se domáhal, aby podílové spoluvlastnictví účastníků k rodinnému domku čp. 33 v Ž. bylo zrušeno přikázáním této nemovitosti do navrhovatelova výlučného vlastnictví za přiměřenou náhradu za spoluvlastnický podíl odpůrce. Návrh odůvodnil tím, že mezi účastníky dochází k vážným rozporům jak ohledně nutných úprav domu, tak i ohledně způsobu a rozsahu jeho užívání. Odpůrce požadoval, aby soud s přihlédnutím k okolnostem vzniku spoluvlastnictví a ke skutečnosti, že na vyvolávání neshod m
Merito veci Poučovací povinnost
R 40/1999
Právna veta: Poučení o procesních právech (§ 5 o. s. ř.) je soud povinen poskytnout účastníku v době, kdy je toho podle stavu řízení pro něj zapotřebí. O právu jednat ve své mateřštině (§ 18, věta druhá, o. s. ř.) poučí soud účastníka, zjistí-li v průběhu řízení, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání. Zjištění, že účastníkem řízení je cizí státní příslušník, eventuálně osoba jiné než české národnosti, může být pro soud signálem, že k poučení bude povinen přistoupit, samo o sobě mu však povinnost poučit účastníka o uvedeném právu nezakládá; tím není dotčeno právo účastníka jednat před soudem ve své ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkem pro uznání ze dne 4. května 1995, Obvodní soud pro Prahu 5 uložil žalované zaplatit žalobci částku 90 000 Kč s 16% úrokem od 3. srpna 1994 do zaplacení, dále ji zavázal uhradit 16% úrok z částky 20 000 Kč za dobu od 3. srpna 1994 do zaplacení, smluvní pokutu ve výši 1% denně z částky 90 000 Kč za dobu od 3. srpna 1994 do zaplacení a smluvní pokutu ve výši 1 % denně z částky 20 000 Kč za dobu od 3. srpna 1994 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku. Co do částky 20 000 K
MENU