Nájdené rozsudky pre výraz: vlastník pozemku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1581 dokumentov
456 dokumentov
5607 dokumentov
43 dokumentov
7 dokumentov
63 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Škoda
Právna veta: Jestliže byl vlastník pozemku v konkrétním případě upozorněn na to, že stav porostů na pozemku hrozí způsobit škodu, je jeho povinností (i když pozemek předal do užívání jinému) alespoň upozornit uživatele pozemku na závadný stav a na potřebu provést potřebné opatření. Nesplnění této povinnosti může mít za následek i odpovědnost vlastníka pozemku za škodu vzniklou ze špatného stavu porostů na jeho pozemku. Čs. soudům náležela a náleží pravomoc rozhodovat o žalobách na náhradu škod způsobených čs. občanům sovětskými vojsky během jejich pobytu na území ČSFR; za tato vojska jedná zmocněnec vlá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobce v žalobě uváděl, že utrpěl úraz 16. 7. 1984, když jel na motocyklu po veřejné komunikaci směrem do Z. a znenadání došlo k pádu stromu do vozovky. Žalobce byl padajícím stromem přímo zasažen a utrpěl vážná zranění s trvalými následky. Na náhradě škody požadoval za bolest, ztížení společenského uplatnění a za ztrátu na výdělku částku 171564,75 Kčs. Pozemek parc. č. 1335/1 ve V., na němž rostl uvedený strom, byl součástí vojenského objektu ve vlastnictví čs. státu — ministerstva obrany
Právna veta: Překážkou zrušení členství v zemědělském družstvu podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b), věta za středníkem, zákona č. 162/1990 Sb. není vlastnictví pozemků člena zemědělského družstva, které jsou sdruženy ke společnému družstevnímu hospodaření v jiném zemědělském družstvu, jehož členem vlastník pozemků není.

Úryvok z textu:
Okresní soud ve Strakonicích rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal určení, že zrušení členství žalobce žalovaným zemědělským družstvem ze 7. 9. 1990 je neplatné; právo na náhradu nákladů řízení nebylo žalovanému družstvu přiznáno. Soud prvního stupně odůvodnil své rozhodnutí tím, že rozhodnutím představenstva žalovaného družstva byla zrušena funkce vedoucího materiálně technického zásobování, kterou vykonával žalobce, takže se stal pro družstvo nadbytečným. Proto mu představ
Meritum Družstva
R 48/1999
Právna veta: Právo oprávněné osoby, která splňuje podmínky uvedené v § 13 odst. 2 zákona č. 42/1992 Sb., žádat o vydání majetkového podílu není podmíněno dokončením transformace družstva. Vznikne-li oprávněné osobě právo na vydání majetkového podílu podle ustanovení § 13 odst. 2 tohoto zákona, nemá skutečnost, že družstvo vstoupilo do likvidace, na existenci tohoto práva vliv.

Úryvok z textu:
Rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Táboře ze 14. 12. 1994, jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobci domáhali, aby soud rozhodl o převodu stavby kolny žalovaného, ležící na neodměřené části pozemku pare. č. 211/1 v katastrálním území P., obec N., do vlastnictví žalobců. Odvolací soud vyšel ze zjištění, že žalobci svůj nárok opírají o § 22 odst. 8 zákona ě. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve
Právna veta: Pouze tehdy, jestliže stavební úřad uložil svým rozhodnutím povinnost strpět provedení stavebních prací z pozemků nebo ze staveb jejich vlastníků (§ 135 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.), rozhodne o výši náhrady škody způsobené na těchto nemovitostech stavební úřad (pokud se škůdce a poškozený o náhradě nedohodli).

Úryvok z textu:
Žalobci se domáhali, aby žalovanému státu byla soudním rozhodnutím uložena povinnost zaplatit jim částku 10 790,40 Kčs jako náhradu škody, která jim byla na jejich pozemku způsobena v souvislosti s opravami městského opevnění v H. Uvedli, že pozemek pro tyto práce poskytli jako staveniště; ačkoliv práce prováděné z pozemku žalobců již nepokračují, odmítl žalovaný o případném mimosoudním vyřízení jejich nároku jednat. Žalovaný v písemném vyjádření především namítal, že doposud neobdržel řádné
Meritum Cena
R 52/1996
Právna veta: Došlo-li prokazatelně k bezúplatnému převedení pozemků v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na budovu, k níž pozemky patřily (§ 8 odst. 3 zákona ě. 229/1991 Sb.), nic nebránilo převodci požadovat za předmět převodu cenu vyšší, která by odpovídala i ceně pozemků.

Úryvok z textu:
Okresní soud v Litoměřicích zrušil kupní smlouvu, kterou účastníci uzavřeli formou notářského zápisu dne 7. 9. 1964, registrovaného bývalým státním notářstvím 18. 11. 1991, a to v části, v níž žalobce převedl na žalované své vlastnické právo na pozemky pare. č. 76/1, pare. č. 653/6 a pare. č. 628/7 v R. Současně vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, a žalovaným uložil povinnost zaplatit státu soudní poplatek 500 Kč. Proti tomuto rozsudku podali žalovaní odvolání
Meritum Súčasť veci
Právna veta: Součást věci není způsobilým předmětem občanskoprávního vztahu, pokud není zákonem stanoveno jinak. Součást věci sdílí to, co se po právní stránce týká věci hlavní. Tak tomu je i tehdy, jestliže se v důsledku faktického spojení stala součástí věci hlavní taková věc, která byla věcí samostatnou.

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal, aby žalovaným byla uložena povinnost odstranit z pozemku parc. č. 2755/6 v N. vodovodní přípojku, v terénu osazenou nádrž na vodu, betonové schodiště, skalku se skalničkami, okrasné dřeviny a keře a další trvalé porosty, jakož i oplocení, vybudované na hranici s dalšími pozemky. Uvedl, že je správcem uvedeného pozemku, který je ve vlastnictví státu; žalování neoprávněně zasahují do výlučného práva žalobce, třebaže jim k užívání pozemku parc. č. 2755/6 nesvědčí žádný právn
Meritum Právne úkony
Právna veta: Součást věci není způsobilým předmětem občanskoprávního vztahu, pokud není zákonem stanoveno jinak. Součást věci sdílí to, co se po právní stránce týká věci hlavní. Tak tomu je i tehdy, jestliže se v důsledku faktického spojení stala součástí věci hlavní taková věc, která byla věcí samostatnou.

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal, aby žalovaným byla uložena povinnost odstranit z pozemku pare. č. 2755/6 v N. vodovodní přípojku, v terénu osazenou nádrž na vodu, betonové schodiště, skalku se skalničkami, okrasné dřeviny a keře a další trvalé porosty, jakož i oplocení, vybudované na hranici s dalšími pozemky. Uvedl, že je správcem uvedeného pozemku, který je ve vlastnictví státu; žalování neoprávněně zasahují do výlučného práva žalobce, třebaže jim k užívání pozemku pare. č. 2755/6 nesvědčí žádný právn
R 24/1997
Právna veta: Nejen původní vlastník, ale i osoba, splňující znaky vyjádřené v ustanovení § 4 odst. 1 zákona c. 229/1991 Sb., je oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení § 8 odst. 4 a 5 citovaného zákona a je aktivně legitimována k uplatnění nároku podle tohoto ustanovení.

Úryvok z textu:
Okresní soud v Kutné Hoře rozsudkem z 8. 11. 1993 vyhověl návrhu žalobkyně na zrušení kupní a darovací smlouvy, uzavřené dne 4. 8. 1965 mezi J. Z., otcem žalobkyně, a žalovaným, registrované bývalým Státním notářstvím v Kutné Hoře (sp. zn. RI428/65), v části týkající se zemědělských pozemků v Z. (ve výroku blíže označených). Žalovaný byl zavázán nahradit žalobkyni náklady řízení a zaplatit státu soudní poplatek. Krajský soud v Praze k odvolání žalovaného změnil svým rozsudkem z 2. 9. 1994 roz
R 16/1996
Právna veta: K výkladu některých dalších ustanovení zákona č. 229/1991 Sb. a jejich aplikaci v praxi soudů

Úryvok z textu:
Ve stanovisku občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu z 15. 7. 1993, Cpjn 50/93, uveřejněném pod č. 34/1993 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, byl v části IV. tohoto stanoviska podán na podkladě poznatků z praxe soudů dílčí výklad k ustanovením § 1 odst. 1 písm. a), § 6 odst. 1 písm. k) a o), § 8 odst. 1, § 9 odst. 2, 4 a 8 a § 22 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb. (ve znění se změnami a doplňky vyhlášeném pod č. 195/1993 Sb. a ve znění nálezu Ústavního soudu ČR č. 166/1995 Sb.). Z praxe
Meritum Vecné bremeno
Právna veta: V jiných případech, než které jsou upraveny v ustanovení § 142 odst. 3 o.z. a ustanovení § 221 odst. 2 o.z., nemůže soud svým rozsudkem zřídit věcné břemeno, a to ani tehdy, kdyby se z okolností případu jevilo zřízení věcného břemene nutným východiskem k jeho řešení.

Úryvok z textu:
Žalobci se domáhali určení, že jsou podílovými spoluvlastníky jedné poloviny dvougaráže na stavební parcele č. 715 v H. R. Současně navrhli, aby bylo v jejich prospěch zřízeno jednak věcné břemeno práva cesty po pozemku pare. č. 1357/1 - louce v H. R., a to po spojnici místní komunikace a garážových vrat, a jednak věcné břemeno přístupu ke garáži na pozemku pare. č. 715 v šíři dvou metrů od obvodových stěn pro účely oprav a údržby. Žalovaní navrhli zamítnutí žaloby. Okresní soud v Semilech ro
MENU