Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o prevode nehnuteľnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

407 dokumentov
163 dokumentov
1757 dokumentov
1 dokument
8 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V konaní o určenie neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti sa predmet konania úzko týka vzniku, zmeny či zániku vlastníctva k nehnuteľnosti. Preto miestnu príslušnosť na prejednanie takejto žaloby treba posudzovať podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. h) O. s. p.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde v Trenčíne sa žalobkyňa domáhala určenia neplatnosti darovacej zmluvy, registrovanej Štátnym notárstvom v Trenčíne pod sp. zn. R I 1080/83, ktorou žalovaný L. H. previedol na žalovanú J. H. svoj spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnostiam v O. s cieľom zmariť voči nemu súdny výkon rozhodnutia predajom tohto spoluvlastníckeho podielu, vedený pod sp. zn. E 1246/82 Okresného súdu v Trenčíne. Žalovaná J. H. v písomnom vyjadrení k žalobe vzniesla námietku neposlušnost
Právna veta: Při přezkoumávání dohody o vydání nemovitých věcí (§ 5 odst. 3 zákona č. 403/1990 Sb.) před její registrací, bylo nutno postupovat obdobně jako při registraci smlouvy o převodu nemovitosti a pečlivě posuzovat také oprávnění povinné osoby nakládat s nemovitostí na podkladě předložených listin a rozhodnutí. V případech přestaveb a přístaveb nemovitostí bylo třeba posuzovat, zda se staly součástí původní nemovitosti, zda tu nedošlo k podstatnému zhodnocení nemovitosti anebo ke změně druhu stavby, popřípadě zda vznikla nová nemovitá věc.

Úryvok z textu:
Státní notářství v Uherském Hradišti svým rozhodnutím registrovalo dohodu o vydání nemovitosti, a to domu čp. 63 se stavební plochou pare. č. 87/1 (o výměře 640 m2) v U., která byla uzavřena podle zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, mezi vydávajícím podnikem bytového hospodářství a příjemci L. K., L. S. a K. S. Rozhodnutí nabylo právní moci. Toto rozhodnutí napadl generální prokurátor České republiky stížností pro porušení zákona, v níž především poukazova
Právna veta: Vydať celú vec iba niektorým z oprávnených osôb možno vtedy, ak zostávajúce oprávnené osoby svoj nárok na vydanie veci neuplatnia, alebo podanú výzvu na vydanie veci napriek upozorneniu na potrebu doplnenia výzvy na vydanie potrebnými listinami v stanovenej lehote nedoplnia. Zákon č. 403/1990 Sb. spája právne dôsledky predpokladané v ustanovení § 4 tohto zákona už s podaním výzvy samej (hoci aj bez priloženia potrebných príloh). Takouto výzvou uplatnený nárok nezanikne v lehote uvedenej v § 19 ods. 1 zákona č. 403/1990 Zb.

Úryvok z textu:
Dohodou o vydaní vecí v zmysle ustanovení zákona č. 403/1990 Zb., uzavretou 31. 5. 1991, vydal Bytový podnik v B. oprávnenej osobe J. K. nehnuteľnosť, ktorá bola zapísaná v pozemkovej knihe pre kat. úz. v B. vo vl. č. 1044 pod pare. č. 216, 217, 218 (dom a záhrada) vo vlastníctve G. M. (v podiele 1/2) a M. M. (v podiele 1/2) a neskôr bola zapísaná v evidencii nehnuteľností pre kat. úz. B. ako pozemok pare. č. 1333 a na ňom postavená budova č. 32 v B, Štátne notárstvov Banskej Bystrici registrov
MENU