Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1008439
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61048
USSR: 34058
NSČR: 116849
NSSČR: 62924
USČR: 76277
EUR-LEX (sk): 11479
EUR-LEX (cz): 11517
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 416468
Krajské súdy (ČR): 39294
Posledná aktualizácia
17.06.2019 01:35

Nájdené rozsudky pre výraz: Najvyšší súd Slovenskej republiky


Približný počet výsledkov: 59181 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Najvyšší súd Slovenskej republiky
  • vyssi nájdené 547310 krát v 59902 dokumentoch
  • sud nájdené 2683773 krát v 61000 dokumentoch
  • slovensky nájdené 470438 krát v 60102 dokumentoch
  • republika nájdené 478868 krát v 60099 dokumentochPrávna veta: Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. ( § 236 ods. 1 O.s.p.). Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom podľa tretej hlavy štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku. Vychádzajúc s citovanej právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku ustanovujúcej správne súdnictvo vyplýva, že proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky opravný prostriedok nie je prípustný, teda vychádzajúc zo znenia právnej normy upravujúcej prípustnosť opravného prostriedku proti rozhodnutiu najvyššieho súdu je zrejmé, že proti rozhodnutiu najvyššieho s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ ky : M.. B. , bytom S. X. , proti odpor covi : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia odpor cu č. UPS/US1/SSVOPHN/BEZ/2013/4331 -013 zo dňa 18. júna 201 3, o dovolaní navrhovateľ ky proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 9Sžs o/86/2013 zo dňa 13 . novembra 2013 , jednohlasne , takto .
Právna veta: : Podľa § 8a OSP Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy. Z ustanovenia § 8a OSP vyplýva, že podmienkou na rozhodnutie súdu o kompetenčnom konflikte medzi súdom a orgánom štátnej správy v konkrétnej veci je splnenie požiadavky, aby kompetenčný konflikt vznikol ešte pred právoplatným rozhodnutím správneho orgánu (prípadne súdu) vo veci samej.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na návrh navrhovateľky: Sociáln a poisťov ňa , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava v spore o právomoc medzi Sociálnou poisťovňou, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava a súdmi na konanie o jednorazov é odškodnenie pozostalých žalobkýň : 1./ Z. K. , rod. M. , nar. X. , bytom F., 2./ mal. S. K. , nar. X. , zastúpená žalobkyňou 1./ ako zákonnou zástupkyňou, 3./ mal. M. K. , nar. X. , zastúpená žalobkyňou 1./ ako .
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.), pred tým, než by sa napadnutým rozhodnutím krajského súdu zaoberal z hľadiska jeho vecnej správnosti skúmal najskôr, či dovolanie bolo podané v zákonom určenej lehote. Dovolací súd pri posudzovaní včasnosti podania dovolania vychádzal z ustanovenia § 240 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého účastník môže podať dovolanie do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu na súde, ktorý rozhodoval v prvom stupni. Zmeškanie lehoty uvedenej v odseku 1 nemožno odpustiť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Ú.P.S.V.A.R., K., proti povinnému F., spol. s.r.o., so sídlom v K., o vymoženie 50 000,-- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. 0 Er 1974/1998, o dovolaní Ú.P.S.V.A.R. v K., S.X., proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach, z 27. júna 2007, sp.zn. 6 CoE 150/2006, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo na .
Právna veta: Podľa § 104 ods. 1 veta prvá O.s.p. ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví. Vyššie citované zákonné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku upravujú funkčnú príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na konanie o veci. Tento súd je oprávnený rozhodovať o 1/ riadnych opravných prostriedkoch, t.j. odvolaniach, vtedy, ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu krajského súdu ako súdu prvého stupňa (zhodne s tým je podľa § 201 O.s.p. spôsobilým predmetom odvolania len rozhodnutie súdu prvého stupňa) a o 2/ mimoriadnych opravných prostrie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. P. K., bývajúceho v B., proti žalovanému Ing. V. M., bývajúcemu v B., za účasti vedľajšieho účastníka A., a.s., so sídlom v B., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 6 C 108/03, o odvolaní znaleckého ústavu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 11. apríla 2007 sp. zn. 6 Co 157/07, takto r o z h o d o l : Konanie o odvolaní znaleckého ústavu .
Právna veta: Právomoc Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“) konať vo volebných veciach je zákonom určená pre konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín podľa § 250za ods. 1 písm. a/ až písm. c/ OSP a pre konanie vo veciach prijatia návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky podľa § 250zc ods. 1 OSP. Podľa § 250zc ods. 1 OSP, ak predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodol o odmietnutí návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, môže sa dotknutý kandidát obrátiť na Najvyšší súd Slovenskej republiky s návrhom na vydanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: P. G. , nar. X. v B. B. , t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Gucmanova 19/670, priečinok 7, Leopoldov , proti odporcovi: Okrsková volebná komisia pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky vytvorená pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove, Gucmanova 19/670, priečinok 7, Leopoldov , konajúc o návrhu navrhovateľa n a preskúmanie postupu odporcu vo voľbách .
Právna veta: Stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na zjednotenie výkladu a aplikácie ustanovenia § 371 ods. 1 písm. g/ Trestného poriadku vo vzťahu k otázke: I. či Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, je zákonným subjektom vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní podľa Trestného poriadku podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd; II. vylúčenia sudcu alebo prísediaceho pre spáchanie úmyselného trestného činu v cudzine. Doplnenie k bodu I.: ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23. februára 2015, sp. zn. 1 Tdo 8/2015 (obvinený M.M.). Na podklade tohto rozhodnutia sa obvinený S.G. prostredníctvom splnomocneného obhajcu JUDr. R.U. L.L.M. domáhal, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky ... vyšetrovateľmi a poverenými príslušníkmi Policajného zboru služobne zaradenými v inšpekčnej službe, a to vrátane rozhodovania Najvyššieho súdu Slovenskej republiky – ďalej len „najvyšší súd“). Vo vzťahu k právnej vete II. je potrebné naviac uviesť, že .
Zbierka NS 3-4/1993
R 29/1993
Rozsudok
Kľúčové slová: konanie o určenie otcovstva, určenie otcovstva
Právna veta: Ak muž označený za otca maloletého dieťaťa zomrel, ustanovený opatrovník pre konanie o určenie otcovstva podľa § 55 Zák. o rod., nemôže urobiť vyhlásenie podľa § 52 Zák. o rod.

Úryvok z textu:
... rozsudkom z 18.júla 1990, č.k. 9 C 547/90-12 určil, že nebohý B.P. je otcom maloletého. Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti pre porušenie zákona podanej ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky vyslovil, že týmto rozsudkom bol porušený zákon a tento .
Zbierka NS 6/2006
R 64/2006
Rozsudok
Kľúčové slová: vrátenie dávky poskytnutej neprávom, Rozsah dávky sociálneho zabezpečenia
Právna veta: Pred vykonaním povinného zlúčenia úrazového dôchodku so starobným dôchodkom nárok na úrazový dôchodok nezanikol. Od príjemcu dávky preto nemožno vymáhať preplatok na dávke za obdobie, v ktorom nebolo preukázané, že nárok na dávku zanikol.

Úryvok z textu:
... vôbec, preto dôvody na jeho vymáhanie ako dávky neprávom vyplatenej boli dané. Navrhovateľ sa k dovolaniu nevyjadril. Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, preskúmal napad­ nutý rozsudok súdu prvého stupňa, aj konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil ... potvrdiť. Navrhovateľ vo vyjadrení k odvolaniu označil rozsudok súdu za vecne správny a navrhol ho potvrdiť. Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, rozsudkom z 28. júna 2005 napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že .
Zbierka NS 3/2007
R 33/2007
Uznesenie
Kľúčové slová: trest odňatia slobody na doživotie, organizovaná skupina, zásady ukladania trestov
Právna veta: 1. Záver o tom, či nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody nad pätnásť až do dvadsiatich piatich rokov [podmienka uvedená v § 29 ods. 3 písm. c) Trestného zákona účinného do 1. januára 2006], resp. na dobu do dvadsaťpäť rokov [podmienka uvedená v § 47 ods. 1 písm. b) Trestného zákona účinného od 1. januára 2006] je právnou otázkou, ktorej riešenie patrí do výlučnej právomoci súdu. Na tom nič nemení skutočnosť, že súd vychádza aj zo znaleckého posudku znalca z odboru zdravotníctva, odbor psychológie, odvetvie klinická psychológia dospelých, ktorého úlohou je n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... procesný postup nie je v súlade so zákonom a ani s dlhoročnou rozhodovacou praxou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Vzhľadom k tomu Najvyšší súd Slovenskej republiky postupujúc podľa § 9 ods. 1 Tr. por. účinného do 1. januára 2006 ... o sťažnosti prokurátora proti výroku o postúpení veci. Tento postup Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bol v súlade so zákonom. V opačnom prípade by potom Najvyšší súd Slovenskej republiky musel na podklade jednej sťažnosti prokurátora túto jednak zamietnuť .
Právna veta: Podmienkou vzniku nájomného vzťahu k výmenou získanému bytu nie je uzatvorenie novej nájomnej zmluvy.

Úryvok z textu:
... súdu. Odporcovia sa vo vyjadrení stotožnili s mimoriadnym dovolaním generálneho prokurátora a žiadali tomuto opravnému prostriedku vyhovieť. Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd rozhodujúci o mimoriadnom dovolaní (§ 10a ods. 3 O. s. p.), po zistení, že tento ... dosiahnuť inými právnymi prostriedkami. Z uvedeného vyplýva, že napadnuté rozsudky súdov spočívajú na nesprávnom právnom posúdení veci; Najvyšší súd Slovenskej republiky ich preto v zmysle § 243b ods. 1 veta za bodkočiarkou a § 243b ods. 2 v .
Právna veta: Svedok v trestnom konaní je riadne predvolaný na úkon, ak sa o jeho konaní dozvie hodnoverným spôsobom, napr. prevzatím predvolania, telefonicky od príslušného orgánu činného v trestnom konaní a podobne, aspoň s takým časovým odstupom od začiatku úkonu, ktorý mu reálne umožní na úkon trestného konania sa dostaviť. Za vážny dôvod, ktorý bráni svedkovi v účasti na úkone trestného konania treba považovať taký dôvod, ktorý je porovnateľný s yýznamom úkonu, s následkami jeho nevykonania a potrebou jeho opätovného nariadenia. Aj v prípade, ak sú dané vážne dôvody, ktoré bránia svedkovi v účasti na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , aj uznesenie vyšetrovateľa Obvodného úradu vyšetrovania PZ SR Bratislava I z 9. septembra 1994, sp. zn. VP-3-232/94. Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom na základe ustanovenia § 274 ods. 2 Tr. por., preskúmal podľa § 267 ods. 1 Tr .
Zbierka NS 3/2007
R 36/2007
Rozsudok
Kľúčové slová: trovy exekúcie, rozhodovanie o trovách konania
Právna veta: Právo na náhradu trov exekúcie podľa § 200 ods. 1 Exekučného poriadku nemôže vzniknúť povinnému; takéto právo nemožno vyvodiť ani z § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, lebo toto ustanovenie rieši len vzťah vzniknutý medzi exekútorom a oprávneným.

Úryvok z textu:
... len Exekučný poriadok) a iné rozhodnutie než medzi oprávneným a povinným by takto bolo celkom vylúčené. Najvyšší súd Slovenskej republiky riadiaci sa už uvedenými úvahami preto dospel k záveru, že mimoriadnym dovolaním napadnuté rozsudky Okresného ... poskytnutím ochrany exekútorovi (ktorý aj podľa názoru dovolatefa konal nezákonne). Žalovaný sa k mimoriadnemu dovolaniu nevyjadril. Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O. s. p.), po zistení včasnosti mimoriadneho dovolania (§ .
Zbierka NS 4-5/1997
R 61/1997
Rozsudok
Kľúčové slová: ujma darcu, darovanie, vrátenie daru, domácnosť
Právna veta: Za členov rodiny darcu v zmysle § 630 Občianskeho zákonníka treba považovať tie fyzické osoby, ktoré sú s prihliadnutím na všetky okolnosti danej veci k darcovi v pomere príbuzenskom alebo obdobnom, ak darca ujmu, spôsobenú niektorej z nich obdarovaným, pociťuje ako ujmu vlastnú. Uvedené zákonné ustanovenie za právne relevantné považuje len také správanie sa obdarovaného, ktoré sa objektívne prejavilo. Pritom nie je rozhodujúci subjektívny pocit a úsudok darcu.

Úryvok z textu:
... chovaním voči nemu porušujú dobré mravy. Za členov rodiny nepovažuje dospelé deti žalobcov, ktoré sa osamostatnili a majú svoje rodiny. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) preskúmal rozhodnutie odvolacieho súdu v rozsahu, v ktorom bol jeho .
Právna veta: Zmluva o užívaní bezpečnostnej schránky v banke je zmluvou nepomenovanou (§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, resp. § 51 Občianskeho zákonníka). Ak v dôsledku poruchy schránky vznikla užívateľovi škoda, ide o škodu spôsobenú vecou použitou pri prevádzkovej činnosti a banka za škodu zodpovedá podľa § 420a písm. a) Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
... bol súd toho názoru, že škoda ne­ bola dostatočne preukázaná, mal ich súd vyzvať, aby navrhli ďalšie dôkazy. Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, rozsudkom z 30. septembra 2002 rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalova­ ného ... o vykonanie technickej kontroly funkčnosti schránok, čo znamená, že porucha mohla vzniknúť už predtým, ako bola schránka prenajatá. Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 2 O. s. p.), po zistení, že dovolanie podal včas účastník konania .
Právna veta: Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách neupravuje len ochranu bankového tajomstva, ale tiež práv klienta v súvislosti s postúpením pohľadávky. Postúpenie pohľadávky banky, ku ktorému došlo v rozpore s týmto ustanovením, je neplatný právny úkon.

Úryvok z textu:
... . apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Šikuta Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3208899041.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Šikutu, PhD. a sudcov JUDr. Martina Vladika a JUDr. Janky ... zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.4. Žalovaný navrhol dovolanie ako nedôvodné zamietnuť. 5. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“ alebo „dovolací súd“) ako súd dovolací (§ 35 CSP) po zistení, že dovolanie .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.