Nájdené rozsudky pre výraz: a podnájom nebytových priestorov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
50 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sú vo vzťahu k všeobecným ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka špeciálne. Na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov možno všeobecnú úpravu použiť len v prípade, ak ich neupravuje osobitný (špeciálny) zákon.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa rozsudkom určil, že výpoveď nájmu nebytového priestoru z 26. septembra 1994 je neplatná. Rozhodnutie odôvodnil tým, že zo strany navrhovateľky nedošlo k porušeniu povinnosti v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 116/1990 Zb."), pretože v dôsledku odpojenia prípojky elektrickej energie do objektu, sa objekt stal neužívateľným, takže nájomné nemusela platiť. Odvolací súd na odvolanie
Právna veta: Z ustanovenia § 1 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov nemožno vyvodiť, že by sa tento zákon vzťahoval aj na zmluvy o nájmoch stavieb, v ktorých sú umiestené nebytové priestory.

Úryvok z textu:
Žalobca sa ostatne upravenou žalobou domáhal, aby žalovanej bola uložená povinnosť vypratať nehnuteľnosti a nebytové priestory v B. na R. ul. č. 37, zapísané na čiastočnom výpise z LV č. 2162 pre kat. úz. P., ako pare. č. 937/7 a pare. č. 973/8 a na nich postavenú stavbu, súpisné č. 1687, ktorá pozostáva zo športovej haly, posilňovne, sauny, náraďovne, skladovacích priestorov, šatne, sprchy, sociálneho zariadenia, komunikačných priestorov, kongresovej haly, dielne, garáže, hotelovej ubytovacej č
Právna veta: Podľa § 720 Občianskeho zákonníka nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje osobitný zákon. Týmto zákonom je zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v zmysle neskorších predpisov. Na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov možno podporne použiť všeobecnú úpravu Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve (§ 663 a nasledujúce), ak zákon č. 116/1990 Zb. nemá osobitnú úpravu. Právny vzťah nájmu a podnájmu nebytových priestorov vznikne zmluvou o nájme a podnájme nebytových priestorov. Táto zmluva je absolútnou neobchodnou zmluvou (absolútny ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
2 Cdo 50 /201 2 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Viery Petríkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci žalob cu P. V. , so sídlom v S., proti žalovanému D. D. , so sídlom v P., zastúpenému JUDr. M. S., advokát om v P., o zaplatenie 5 918,24 € s príslušenstvom, o zaplatenie 152,95 € a o protižalobe o určenie neplatnosti nájomnej zmluvy uzavretej medzi účastníkmi kona
Právna veta: Podnájomný vzťah je vzťahom odvodeným od nájomného vzťahu a je od tohto hlavného nájomného vzťahu závislý čo do svojho vzniku a čo do svojho trvania. Táto akcesorická povaha podnájmu sa prejavuje v tom, že ak zanikne hlavný nájomný vzťah, zaniká aj vzťah od neho odvodený, t.j. podnájomný vzťah. Tento následok platí bez ohľadu na to, či podnájom bol dohodnutý na dobu určitú alebo neurčitú. Keďže aj podnájom dohodnutý na dobu neurčitú môže trvať maximálne po dobu trvania nájmu, teda len v určitom časovom úseku vymedzenom trvaním hlavného nájmu, nejestvuje rozumný dôvod spájať s touto skutočnosťo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
6 M Cdo 21/2011 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. L. Górásza a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobkyne T. , so sídlom v R. , IČO: X. , proti žalovan ým 1/ E. H. , bývajúcej v R. , zastúpenej JUDr. J. D. , advokátom so sídlom v R. , 2/ Ing. Z. H. , bývajúcemu v R. , 3/ D. D. , bývajúcej v P. a 4/ A. Č. , bývajúcej v J., o zaplatenie 11 003,78 EUR s prís
Právna veta: Povinnosť uzavrieť nájomnú zmluvu s vydražiteľom prevádzkovej jednotky podľa zákona č. 427/1990 Zb., zaväzuje nielen vlastníka objektu, v ktorom sa prevádzková jednotka v čase jej vydraženia nachádzala, ale aj každého právneho nástupcu pôvodného vlastníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Nových Zámkoch rozsudkom z 31. januára 1994 pripustil späťvzatie návrhu voči odporcovi v 1. rade - bytovému podniku a konanie voči nemu zastavil. Ďalším výrokom určil, že dohoda o prenájme nebytových priestorov pozostávajúcich z 2 miest ností v úhrnnej ploche 49 m2 uzavretá 13. decembra 1991 medzi bytovým podnikom ako prenajímateľom a A. P. (odporkyňou v 2. rade), ako nájomníčkou, uzavretá na dobu od 9. novembra 1991 do 30. októbra 1996 je neplatná. Odporkyňu v 2. rade zaviazal vyp
Právna veta: Dôvodom výpovede zmluvy o nájme nebytového priestoru pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dojednaný (§ 9 ods. 2 písm. g/ zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov), je aj prenechanie nebytového priestoru i jeho časti nájomcom ako tichým spoločníkom, bez súhlasu prenajímateľa, do podnájmu podnikateľovi, s ktorým uzavrel zmluvu o tichom spoločenstve (§ 673 a nasl. Obchodného zákonníka.)

Úryvok z textu:
Okresný súd L. rozsudkom návrh navrhovateľov 1), 2) o povinnosti odporcov I), II) vypratať nebytové priestory - predajňu mäsa a sklad, nachádzajúce sa v budove reštaurácie Hviezda v L., vedenej na LV č. 5961, k. ú. L, parcela č. 3355, zastavaná plocha o výmere 1004 m2, súp. č. 3009, zamietol. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že nie sú dané dôvody pre výpoveď nájmu nebytových priestorov zo strany navrhovateľov 1), 2) podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
Meritum o zaplatenie 14 937,26 € (450 000,-- Sk)
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. S. K., bývajúceho v L., proti žalovanému J. N. – S., o zaplatenie 14 937,26 € (450 000,-- Sk), vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 4 C 69/2001, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne zo 16. októbra 2008 sp. zn. 5 Co 138/2007, takto r o z h o d o l : Dovolanie žalovaného o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov dov
Meritum o zaplatenie 590 793,10 Sk s prísl.
N a j v y š š í s ú d 2 M Obdo 4/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej, v právnej veci mimoriadneho dovolania Generálneho prokurátora Slovenskej republiky, Štúrova č. 2, 812 85 Bratislava, proti rozsudku Okresného súdu Bratislava III z 10. mája 2006 č. k. 23 Cb 241/03 – 133, v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Br
Meritum určenie neplatnosti nájomnej zmluvy a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/126/2018 8315205228 27. februára 2019 JUDr. Ján Šikuta ECLI:SK:NSSR:2019:8315205228.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu K. - JES, s miestom podnikania v Q., IČO: XX XXX XXX, zastúpeného JUDr. Júliusom Kvetánom, advokátom so sídlom v Humennom, Jasenovská 11, proti žalovanému Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, so sídlom v Bratislave,
MENU