Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079874
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63688
USSR: 34772
NSČR: 121697
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421654
Krajské súdy (ČR): 41627
Posledná aktualizácia
24.01.2020 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: a podnájom nebytových priestorov


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: a podnájom nebytových priestorov
  • a nájdené 3299878 krát v 63660 dokumentoch
  • podnajom nájdené 103 krát v 50 dokumentoch
  • bytovy nájdené 11292 krát v 2288 dokumentoch
  • priestor nájdené 15948 krát v 5155 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty
Krajské súdy SR 364 dokumentov


Právna veta: Podnájomný vzťah je vzťahom odvodeným od nájomného vzťahu a je od tohto hlavného nájomného vzťahu závislý čo do svojho vzniku a čo do svojho trvania. Táto akcesorická povaha podnájmu sa prejavuje v tom, že ak zanikne hlavný nájomný vzťah, zaniká aj vzťah od neho odvodený, t.j. podnájomný vzťah. Tento následok platí bez ohľadu na to, či podnájom bol dohodnutý na dobu určitú alebo neurčitú. Keďže aj podnájom dohodnutý na dobu neurčitú môže trvať maximálne po dobu trvania nájmu, teda len v určitom časovom úseku vymedzenom trvaním hlavného nájmu, nejestvuje rozumný dôvod spájať s touto skutočnosťo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
6 M Cdo 21/2011 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. L. Górásza a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobkyne T. , so sídlom v R. , IČO: X. , proti žalovan ým 1/ E. H. , bývajúcej v R. , zastúpenej JUDr. J. D. , advokátom so sídlom v R. , 2/ Ing. Z. H. , bývajúcemu v R. , 3/ D. D. , bývajúcej v P. a 4/ A. Č. , bývajúcej v J., o zaplatenie 11 003,78 EUR s prísl. , vedenej .
Právna veta: Podľa § 720 Občianskeho zákonníka nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje osobitný zákon. Týmto zákonom je zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v zmysle neskorších predpisov. Na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov možno podporne použiť všeobecnú úpravu Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve (§ 663 a nasledujúce), ak zákon č. 116/1990 Zb. nemá osobitnú úpravu. Právny vzťah nájmu a podnájmu nebytových priestorov vznikne zmluvou o nájme a podnájme nebytových priestorov. Táto zmluva je absolútnou neobchodnou zmluvou (absolútny ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
2 Cdo 50 /201 2 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Viery Petríkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci žalob cu P. V. , so sídlom v S., proti žalovanému D. D. , so sídlom v P., zastúpenému JUDr. M. S., advokát om v P., o zaplatenie 5 918,24 € s príslušenstvom, o zaplatenie 152,95 € a o protižalobe o určenie neplatnosti nájomnej zmluvy uzavretej medzi účastníkmi konania , .
Kľúčové slová: verejná dražba prevádzkových jednotiek, neplatný právny úkon, premlčanie podľa OZ, nájom a podnájom nebytových priestorov

Zbierka NS 4-5/1996
R 42/1996
Rozsudok
Právna veta: Povinnosť uzavrieť nájomnú zmluvu s vydražiteľom prevádzkovej jednotky podľa zákona č. 427/1990 Zb., zaväzuje nielen vlastníka objektu, v ktorom sa prevádzková jednotka v čase jej vydraženia nachádzala, ale aj každého právneho nástupcu pôvodného vlastníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Nových Zámkoch rozsudkom z 31. januára 1994 pripustil späťvzatie návrhu voči odporcovi v 1. rade - bytovému podniku a konanie voči nemu zastavil. Ďalším výrokom určil, že dohoda o prenájme nebytových priestorov pozostávajúcich z 2 miest ností v úhrnnej ploche 49 m2 uzavretá 13. decembra 1991 medzi bytovým podnikom ako prenajímateľom a A. P. (odporkyňou v 2. rade), ako nájomníčkou, uzavretá na dobu od 9. novembra 1991 do 30. októbra 1996 je neplatná. Odporkyňu v 2. rade zaviazal vypratať .
Kľúčové slová: nájomné, zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov, nájom a podnájom nebytových priestorov

Zbierka NS 3/1999
R 47/1999
Rozsudok
Právna veta: Ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sú vo vzťahu k všeobecným ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka špeciálne. Na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov možno všeobecnú úpravu použiť len v prípade, ak ich neupravuje osobitný (špeciálny) zákon.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa rozsudkom určil, že výpoveď nájmu nebytového priestoru z 26. septembra 1994 je neplatná. Rozhodnutie odôvodnil tým, že zo strany navrhovateľky nedošlo k porušeniu povinnosti v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 116/1990 Zb."), pretože v dôsledku odpojenia prípojky elektrickej energie do objektu, sa objekt stal neužívateľným, takže nájomné nemusela platiť. Odvolací súd na odvolanie odporcu .
Právna veta: Z ustanovenia § 1 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov nemožno vyvodiť, že by sa tento zákon vzťahoval aj na zmluvy o nájmoch stavieb, v ktorých sú umiestené nebytové priestory.

Úryvok z textu:
Žalobca sa ostatne upravenou žalobou domáhal, aby žalovanej bola uložená povinnosť vypratať nehnuteľnosti a nebytové priestory v B. na R. ul. č. 37, zapísané na čiastočnom výpise z LV č. 2162 pre kat. úz. P., ako pare. č. 937/7 a pare. č. 973/8 a na nich postavenú stavbu, súpisné č. 1687, ktorá pozostáva zo športovej haly, posilňovne, sauny, náraďovne, skladovacích priestorov, šatne, sprchy, sociálneho zariadenia, komunikačných priestorov, kongresovej haly, dielne, garáže, hotelovej ubytovacej časti, .
Kľúčové slová: nájom nebytového priestoru, tichý spoločník, zmluva o tichom spoločenstve, dôvody pre skončenie nájmu

Zbierka NS 1/2001
R 8/2001
Rozsudok
Právna veta: Dôvodom výpovede zmluvy o nájme nebytového priestoru pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dojednaný (§ 9 ods. 2 písm. g/ zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov), je aj prenechanie nebytového priestoru i jeho časti nájomcom ako tichým spoločníkom, bez súhlasu prenajímateľa, do podnájmu podnikateľovi, s ktorým uzavrel zmluvu o tichom spoločenstve (§ 673 a nasl. Obchodného zákonníka.)

Úryvok z textu:
... . a dospel k záveru, že dovolanie nie je opodstatnené. Z odôvodnenia: Z ustanovenia § 720 Občianskeho zákonníka vyplýva, že nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje osobitný zákon č. 116/1990 Zb. Podľa § 2 zákona č. 116/1990 Zb. s priestormi uvedenými v § .
Merito o zaplatenie 590 793,10 Sk s prísl.
... . 6, § 365 a § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, § 517 ods. 2, § 720 Občianskeho zákonníka, pričom nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje osobitný zákon. Podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ .
Merito o zaplatenie 14 937,26 € (450 000,-- Sk)
... nebolo sporné, že žalovaný užíval určité nehnuteľnosti patriace do vlastníctva žalobcu od 1. apríla 1999 do 30. septembra 2000. Nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje zákon č. 116/1990 Zb. a ten pre platnosť zmluvy o nájme pod sankciou neplatnosti vyžaduje jej písomnú formu .
Merito určenie neplatnosti nájomnej zmluvy a iné
... oboch prípadoch rukou. Vychádzal z § 720 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej aj „OZ“), podľa ktorého nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje osobitný zákon. Týmto zákonom je zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. Súd prvej inštancie .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.