Nájdené rozsudky pre výraz: Aarhuský dohovor

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 203

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

82 dokumentov
191 dokumentov
34 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Najvyšší súd 2Sžp/ 29/2012 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. , v právnej veci žalobcu : Lesoochranárske zoskupenie VLK, so sídlom Tulčík 27 , zastúpeného advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou , so sídlom v Košiciach, Štúrova 20, proti žalovanému : Ministerstvo životného pro
Právna veta: Z hľadiska ustálenej judikatúry a právnej teórie poznámka pod čiarou nie je normatívnym textom, nie je záväzným pravidlom, ale len možnou interpretačnou pomôckou. Ustanovenie § 28 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. predpokladá účasť verejnosti v konaní o určenie dobývacieho priestoru s odkazom na osobitný zákon a predpokladá aj to, že konaniu o určenie dobývacieho priestoru predchádza proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Kritérium pre posúdenie účastníctva je bez ohľadu na procesné postavenie osoby v konaní predovšetkým dopad účinkov postupu orgánu štátnej moci alebo jeho rozhodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžp/18/2012 6011201177 12.03.2013 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2013:6011201177.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: Občianske združenie Podpoľanie nad zlato, A. Hlinku 903/9, Detva
Právna veta: 1. Činnosť ministerstva, spočívajúca v príprave návrhu zákona, jeho zverejnenia a prerokovania v pripomienkovom konaní a v následnom predložení vláde, ani predloženie návrhu zákona na rokovanie Národnej rade Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády nie je výkonom verejnej správy, ale jeho inou činnosťou (čl. 87, čl.119 písm. a/ Ústavy). 2. Zo žiadneho právneho predpisu nevyplýva právomoc súdu nariadiť, aby ministerstvo, prípadne vláda vzali späť návrh zákona, ktorý bol predložený na rokovanie národnej rade, ani nariadiť, aby bol predložený na nové pripomienkové konanie.

Úryvok z textu:
Návrhom, doručeným súdu dňa 14. októbra 2013 elektronicky a doplneným v súlade s § 42 ods.1 veta druhá O.s.p. dňa 17.októbra 2013 sa navrhovatelia 1/ až 205/ (ďalej len „navrhovatelia“) domáhali, aby najvyšší súd uložil Vláde Slovenskej republiky v lehote troch dní vziať späť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol predložený Národnej rade Slovenskej republiky dňa
Právna veta: Účastník má právo vyjadrovať sa k podkladom v ktoromkoľvek štádiu konania. Môže sa vyjadriť k jednotlivým dôkazom i k celkovému spôsobu prípravy podkladov, môže sa vyjadriť k otázkam skutkovým i právnym. Zmyslom takto široko koncipovaného oprávnenia je predísť neskorším možným námietkam účastníka, ktoré by mohli viesť k prieťahom v konaní alebo iným komplikáciám. Správny orgán v konaní môže pokračovať a teda vydať rozhodnutie, ak účastník sa svojho práva na vyjadrenie výslovne vzdá, alebo ostane nečinný. Pokiaľ správny orgán vydal rozhodnutie vo veci samej bez toho, aby umožnil účastník ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky , v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalob cu: Ing . J. P. , bytom S.S., zastúpený advokát kou JUDr. E. K. , Advokátska kancelária so sídlom v B. B. , proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky , za účasti spoločnosti : E.
Právna veta: Uplynutie platnosti časovo limitovaného rozhodnutia má za následok, že odpadol predmet konania. Správny orgán preto môže (ba dokonca musí) zastaviť konanie o výnimke, a to v ktoromkoľvek štádiu správneho konania. Za daných okolností „odpadnutím dôvodu na konanie“ treba rozumieť v prípade časovo limitovaného rozhodnutia aj stratu „platnosti rozhodnutia“ ako právny dôvod, ktorý má za následok odpadnutie predmetu konania v dôsledku uplynutia času, na ktorý bolo vydané. Ak rozhodnutie orgánu ochrany prírody a krajiny o vydaní súhlasu na odstrel jedného jedinca medveďa hnedého, ktorým bola povolená ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Lesoochranárske zoskupenie VLK , občianske združenie so sídlom v Tulčíku č. 310, IČO: 31 303 862 , právne zastúpeným: JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Štúrova č. 20 , proti žalovanému: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1 , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z
Právna veta: Zo zásady subsidiarity súdneho konania vyplýva, že správny orgán sa musí pred súdnym konaním dozvedieť o tom, že existuje stav, ktorý navrhovateľ vyhodnotil ako nezákonný zásah, musí sa vyjadriť k jeho námietkam, t.j. musí mať možnosť sám odstrániť namietaný stav a dosiahnuť nápravu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sž z/1/20 10 -80 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr . Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Aleny Adamcovej , v právnej veci navrhovateľa : G. S., O. Z. , so sídlom N. . S. č. X. , P., B. , korešpondenčná adresa V. X. , P., B. , zastúpený Mgr. M. H. , advokátom, R. X. , B. , proti odporcovi : Mini sterstvo živ
Právna veta: „Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku účastníkom konania je (nielen) ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať, alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, ale aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa nepreukáže opak. Tomu, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím priamo dotknutý vo svojom právnom postavení, musí sa postavenie účastníka konania priznať a za účastníka konania ho treba považovať až ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci žalobc ov : 1/ Ing. J. K. , Z. , P. , 2/ K. A. , Z. , P. , 3/ G. K. , Z. , P. , 4/ PhDr. J. K. , Z. , P. , 5/ M. S. , Z. , P. , 6/ J. S. , Z. , P. , 7/ Ing. P. Š. , Z. , P. , 8/ L. Š. , Z. , P. , 9/ Ing. D. Š. , Z. , P. , 10/ I
Meritum Aarhuský dohovor
Najvyšší súd 3 Sžp/42/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: L. Z. V. , so sídlom T. , P., IČO: X, zastúpený: JUDr. I. R. , advokátka so sídlom Š., K. , proti žalovanému: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky , so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava, o
Meritum Aarhuský dohovor
Najvyšší súd 3 Sžp /37 /2009 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: L. Z. V. , so sídlom T. , P., IČO: X, zastúpen ý: JUDr. I. R. , advokátka so sídlom Š., K. , proti žalovanému: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky , so sídlom Námestie Ľ
MENU