Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1080470
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63702
USSR: 34794
NSČR: 121709
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421754
Krajské súdy (ČR): 41630
Posledná aktualizácia
25.01.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: Aarhuský dohovor


Približný počet výsledkov: 169 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Aarhuský dohovor
  • aarhusky nájdené 461 krát v 170 dokumentoch
  • dohovor nájdené 30508 krát v 9496 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 74 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 37 dokumentov
Krajské súdy SR 112 dokumentov


Právna veta: I. Správny orgán nemôže vylúčiť aplikačnú prednosť ustanovení Aarhuského dohovoru, keďže Slovenská republika túto prednosť uznala (Aarhuský dohovor bol publikovaný v Zbierke zákonov SR pod č. 43/2006, pričom Národná rada Slovenskej republiky ho v doložke prednosti označila za medzinárodnú zmluvu, ktorá má v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi). Aarhuský dohovor zakotvuje v čl. 4 od s. 3 a 4 možnosti zamietnutia prístupu k informáciám, keď po zhodnotení jednotlivých bodov požadovanú informáciu nemožno subsumovať pod žiadnu z tam uvedených. Zo záveru čl. 4 Aarhuského dohovoru vyp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Jozefa Milučkého a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu : Greenpeace Slovensko, občianske združenie , Námestie SNP 35 , Bratislava , právne zastúpen ý: Mg r. Kristína Babiaková , advokát ka , Radničné námestie 9, Pezinok , proti žalovan ému : Úrad jadrového dozoru Slovenskej .
Právna veta: Zo zásady subsidiarity súdneho konania vyplýva, že správny orgán sa musí pred súdnym konaním dozvedieť o tom, že existuje stav, ktorý navrhovateľ vyhodnotil ako nezákonný zásah, musí sa vyjadriť k jeho námietkam, t.j. musí mať možnosť sám odstrániť namietaný stav a dosiahnuť nápravu.

Úryvok z textu:
... /97. Vyjadrenie navrhovateľa k osobe určenej na podanie odborného posudku nie je možné považovať za neoprávnené zasahovanie do kompetencií odporcu. Aarhuský dohovor je medzinárodná zmluva o ľudských právach, ktorá má prednosť pred zákonom a ako taká má súčasne priame účinky. V ďalšej .
Kľúčové slová: zákon nadobúda platnosť vyhlásením, pripomienkové konanie, príprava návrhu zákona

Zbierka NS 3/2015
R 34/2015
Uznesenie
Právna veta: 1. Činnosť ministerstva, spočívajúca v príprave návrhu zákona, jeho zverejnenia a prerokovania v pripomienkovom konaní a v následnom predložení vláde, ani predloženie návrhu zákona na rokovanie Národnej rade Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády nie je výkonom verejnej správy, ale jeho inou činnosťou (čl. 87, čl.119 písm. a/ Ústavy). 2. Zo žiadneho právneho predpisu nevyplýva právomoc súdu nariadiť, aby ministerstvo, prípadne vláda vzali späť návrh zákona, ktorý bol predložený na rokovanie národnej rade, ani nariadiť, aby bol predložený na nové pripomienkové konanie.

Úryvok z textu:
... k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) (ďalej len Aarhuský dohovor). Uvedeným postupom odporcov bolo porušené v Čl.44 ods.1 a Čl.46 ods.1 ... právo verejnosti predkladať pripomienky k návrhom zákonov; pri extenzívnom výklade slova „zákon“ túto požiadavku spĺňa iba Aarhuský dohovor. Legislatívne pravidlá vlády nie sú všeobecne záväzným právnym predpisom, i keď obsahujú relevantné základy legislatívnej a .
Právna veta: „Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku účastníkom konania je (nielen) ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať, alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, ale aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa nepreukáže opak. Tomu, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím priamo dotknutý vo svojom právnom postavení, musí sa postavenie účastníka konania priznať a za účastníka konania ho treba považovať až ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v záležitostiach životného prostredia zverejnenom v Zbierke zákonov pod č. 43/2006 Z.z. (ďalej na účely tohto rozsudku len „Aarhuský dohovor“) a príslušn ej smernic e Európskych spoločenstiev nebolo zo strany účastníkov vôbec preukázané. 27. Na základe týchto záverov dospel krajský .
... spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia publikovaného v Zbierke zákonov pod č. 43/2006 Z. z. (ďalej len „Aarhuský dohovor“) a porušenie svojich práv rozhodnutím žalovaného, ako aj prvo stupňového správneho orgánu vyvodzoval z porušenia práv zakotvených v ... ďalej len zákon č. 543/2002 Z. z.) im expressis verbis priznával len postavenie z účastnenej osoby. Aarhuský dohovor nie je v tejto otázke dostatočne konkrétny a jednoznačný, teda nemá priamy účinok v slovenskom právnom poriadku. Proti .
Právna veta: Z hľadiska ustálenej judikatúry a právnej teórie poznámka pod čiarou nie je normatívnym textom, nie je záväzným pravidlom, ale len možnou interpretačnou pomôckou. Ustanovenie § 28 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. predpokladá účasť verejnosti v konaní o určenie dobývacieho priestoru s odkazom na osobitný zákon a predpokladá aj to, že konaniu o určenie dobývacieho priestoru predchádza proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Kritérium pre posúdenie účastníctva je bez ohľadu na procesné postavenie osoby v konaní predovšetkým dopad účinkov postupu orgánu štátnej moci alebo jeho rozhodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... priestoru, ktorého predmetom nie je problematika uvedená v preambule Aarhuského dohovoru, ani problematika vyplývajúca z jeho obsahu. Aarhuský dohovor je zmluvou zmiešanou, t.j. jeho ustanovenia nie sú priamo aplikovateľné a na jej vykonanie je potrebný ... a je možné ovplyvniť konečný výsledok konania. Určenie dobývacieho priestoru predstavuje prvú fázu v rámci povoľovania banskej činnosti. Aarhuský dohovor je medzinárodná zmluva v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi .
Právna veta: Uplynutie platnosti časovo limitovaného rozhodnutia má za následok, že odpadol predmet konania. Správny orgán preto môže (ba dokonca musí) zastaviť konanie o výnimke, a to v ktoromkoľvek štádiu správneho konania. Za daných okolností „odpadnutím dôvodu na konanie“ treba rozumieť v prípade časovo limitovaného rozhodnutia aj stratu „platnosti rozhodnutia“ ako právny dôvod, ktorý má za následok odpadnutie predmetu konania v dôsledku uplynutia času, na ktorý bolo vydané. Ak rozhodnutie orgánu ochrany prírody a krajiny o vydaní súhlasu na odstrel jedného jedinca medveďa hnedého, ktorým bola povolená ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... životného prostredia schváleného v mene Európskeho spolo čenstva rozhodnutím Rady zo 17. februára 2005, č. 2005/370/ES (ďalej len „ Aarhuský dohovor “). V tejto súvislosti ďalej uviedol, že Najvyšší súd Slovenskej republiky v ďalších konaniach rozhodol v otázkach žalôb žalobcu týkajúcich sa .
Právna veta: Účastník má právo vyjadrovať sa k podkladom v ktoromkoľvek štádiu konania. Môže sa vyjadriť k jednotlivým dôkazom i k celkovému spôsobu prípravy podkladov, môže sa vyjadriť k otázkam skutkovým i právnym. Zmyslom takto široko koncipovaného oprávnenia je predísť neskorším možným námietkam účastníka, ktoré by mohli viesť k prieťahom v konaní alebo iným komplikáciám. Správny orgán v konaní môže pokračovať a teda vydať rozhodnutie, ak účastník sa svojho práva na vyjadrenie výslovne vzdá, alebo ostane nečinný. Pokiaľ správny orgán vydal rozhodnutie vo veci samej bez toho, aby umožnil účastník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v predmetnom konaní nepriznávajú žalobcovi v danom prípade priamo ustanovenia Aarhuské ho dohovoru . Poukázal na to, že Aarhuský dohovor je medzinárodnou zmluvou, ktorá bola predpísaným spôsobom ratifikovaná a podpísaná , vyhlásená a stala sa tak súčasťou vnútroštátneho ... svojej prihlášky doručenej prvostupňové mu správnemu orgánu konajúcemu o umiestnení stavby v roku 2002, v ktorej žiaden Aarhuský dohovor ne spomínal, nakoľko v čase jeho prihlášky do konania a ani podľa predp isov účinných pre územné .
Merito Aarhuský dohovor
... jednotlivé fyzické a pr ávnické osoby členského štátu, ktoré nevyžaduje žiadne ďalšie vnútroštátne implementačné legislatívne opatrenia. Aarhuský dohovor je medzinárodnou zmluvou, ktorá bola predpísaným spôsobom ratifikovaná, podpísaná i vyhlásená a stala sa tak súčasťou ... , účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životnéh o prostredia , ďalej len Aarhuský dohovor, v súvislosti s jeho priamou aplikáciou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, a to .
Merito Aarhuský dohovor
... - jednotlivé fyzické a právni cké osoby členského štátu, ktoré nevyžaduje žiadne ďalšie vnútroštátne implementačné legislatívne opatrenia. Aarhuský dohovor (ďalej len Dohovor) je medzinárodnou zmluvou, ktorá bola predpísaným spôsobom ratifikovaná, podpísaná i vyhlásená a stala ... aj pri posudzovaní otázky na účasť v správnom konaní len zákonom, v tomto prípade správnym poriadkom. Keďže Aarhuský dohovor nie je v tejto otázke dosť konkrétny a jednoznačný (tzn. nemá v tejto otázke priamy účinok ), .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.