Nájdené rozsudky pre výraz: absencia odôvodnenia rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16 dokumentov
62 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Rozhodnutie Slovenskej advokátskej komory o pozastavení výkonu činnosti advokátskeho koncipienta podľa § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov odôvodnené iba strohou rekapituláciou skutkových zistení a citáciou ustanovení zákona, na základe ktorých rozhodla, bez uvedenia bližších dôvodov, ktoré ju viedli k záveru o dôvodnosti a nutnosti pozastavenia výkonu činnosti advokátskeho koncipienta, je nepreskúmateľné. II. Pokiaľ z dôvodov rozhodnutia Slovenskej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžo/ 323 /2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. v právnej veci žalobcu : JUDr. F. P. , nar. X. , bytom B. , právne zastúpeného JUDr. Lukášom Kovaničom, advokátom, so sídlom Kmeťova 24, 040 01 Košice , proti žalovanej : Slovenskej advokátskej komor
Právna veta: 1. Spochybnenie dobrej viery konajúcich osôb (a contrario bona fide) v zmysle požadovanom v § 249 ods. 3 O.s.p. musí vychádzať (viď článok 2 ods. 3 ústavy) z nepreukázania presvedčenia konajúcich osôb, že ide o správnu vec. Hranicu uvedeného spochybňovania vymedzuje také konanie jednotlivca (malus), ktoré je vedené nečestnou pohnútkou, vykazuje znaky nemorálneho, zavádzajúceho, simulovaného alebo iného, spoločensky nežiaduceho správania účastníkov konkrétneho právneho vzťahu alebo vyšší stupeň neistoty, či je zákon správne vykladaný. Potom, ak je prokuratúra zaťažená povinnosť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Naj vyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobc u: Okresná prokuratúra Trnava so sídlom Vajanského ulica č. 22, proti žalovanej: Správa katastra Trnava so sídlom Vajanského ulica č. 2, Trnava, za účasti: 1/ L.M.FINANC, s.r.o.
Právna veta: Odvolací súd po preskúmaní veci dospel k záveru, že správca dane v danom prípade nepostupoval v súlade s daňovým poriadkom, vo veci si nezadovážil dostatok skutkových podkladov relevantných pre vydanie rozhodnutia, v daňovom konaní postupoval nedostatočne v súčinnosti s daňovým subjektom – žalobcom. Najvyšší súd súhlasí s tvrdením žalobcu, že úlohou správcu dane je na základe daňovej kontroly zistiť a objasniť všetky skutočnosti uvedené daňovým subjektom, aby správca dane správne určil daňovú povinnosť. Zákonodarca v právnej norme § 29 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. ustanovil daňovému subjektu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a člen iek senátu JUDr. Nory Ha lmovej (sudca spravodajca) a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: SD - spoločnosť, s.r.o., Bardošova 20, Bratislava, IČO: 31 390 927, zastúpený: Řehák a Tiso ň, spo l. s.r,o., Komenského 437/62, Ska lica, Mgr. Michal Řehák konateľ a advokát
Meritum § 212/2a,4c Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/52/2018 4214010234 5. júna 2019 JUDr. Štefan Michálik ECLI:SK:NSSR:2019:4214010234.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika, sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí konanom 5. júna 2019 v Bratislave, v trestnej veci obvineného F. S. pre zločin krádeže podľa §
Meritum náhradu mzdy s prísl. a o náhradu nemajetkovej ujmy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/215/2019 1115217964 16. decembra 2020 JUDr. Ivan Machyniak sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1115217964.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne T.. Q.. M. F., R.., nar. XX.XX.XXXX, bývajúcej v K., J. XX, zastúpenej JUDr. Tomášom Balážikom, advokátom, so sídlom v Bratislave, Šamorínska 10, proti žalovanému Ministerstvu životného prostredia SR, so sídlom
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014201340 Dátum vydania rozhodnutia: 24. mája 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014201340.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. Bc. O.F., I., právne zastúpený: Kružlík s. r. o., advokátska kancelária, Ďatelinová 2, 821 01 Bratislav a, v mene ktorej koná JUDr. Ladislav Kružlík, advokát a konateľ, proti žalovanému: Rada pre vysielanie a re
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Cdo/176/2019 5115234992 16. 01. 2020 JUDr. Emil Franciscy ECLI:SK:NSSR:2020:5115234992.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Y. P., bývajúcej v E., zastúpenej JUDr. Katarínou Pialovou, advokátkou so sídlom v Žiline, Hollého č. 7, proti žalovanej U. L. bývajúcej v E., zastúpenej Advokátskou kanceláriou Mestická, Slovíková, s.r.o., so sídl
Meritum o 105 364,29 eur s prísl. a o nám. zaujatosti
Najvyšší súd 2 Obo 36/2012 Slovenskej republiky 2 Ndob 13/2012 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B. S., spol. s r. o., IČO X. C., zastúpenému JUDr. E. G., advokátkou, L., proti žalovanému Ing. F. L., CSc., N., o návrhu na prerušenie konania vo veci o zaplatenie 105 364,29 eur s príslušenstvom, na odvolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 28Cb 16/2001-728 zo 7. marca 2012 a o námietke zaujatosti, takto rozhodol: Najvyšší súd Slove
Meritum o 105 364,29 eur s prísl. a o nám. zaujatosti
Najvyšší súd 2 Obo 36/2012 Slovenskej republiky 2 Ndob 13/2012 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B. S., spol. s r. o., IČO X. C., zastúpenému JUDr. E. G., advokátkou, L., proti žalovanému Ing. F. L., CSc., N., o návrhu na prerušenie konania vo veci o zaplatenie 105 364,29 eur s príslušenstvom, na odvolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 28Cb 16/2001-728 zo 7. marca 2012 a o námietke zaujatosti, takto rozhodol: Najvyšší súd Slove
Právna veta: Vzájomný vzťah dovolacích dôvodov podľa § 371 ods. 1 písm. i) Tr. por. a § 371 ods. 1 písm. h) Tr. por. je taký, že prvý z nich je všeobecným hmotnoprávnym dôvodom a druhý špeciálnym hmotnoprávnym dôvodom vzťahujúcim sa k výroku o treste. Z logiky tohto vzťahu potom vyplýva, že samotný výrok o treste okrem prípadov nesprávnej aplikácie ustanovení kogentnej povahy viažucej sa k rozhodovaniu o treste môže byť napadnutý prostredníctvom nie všeobecného, ale len prostredníctvom špeciálneho dovolacieho dôvodu, ktorý sa viaže k takému výroku.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/70/2020 2319010923 24.08.2021 JUDr. Pavol Farkaš sudca ECLI:SK:NSSR:2021:2319010923.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Martiny Zeleňakovej a JUDr. Juraja Klimenta na neverejnom zasadnutí konanom 24. augusta 2021 v Bratislave, v trestnej veci obvineného O. W., pre zločin krádeže podľa §
MENU