Nájdené rozsudky pre výraz: absencia právneho zastúpenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 31

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

156 dokumentov
83 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ zákon (S.s.p.) v § 49 ods.1 veta druhá explicitne ustanovuje, že povinnosť zastúpenia sa vzťahuje aj na spísanie žaloby, k tejto zákonnej podmienke nemožno pristupovať formalisticky a správny súd nemôže „automaticky“ žalobu odmietnuť, pretože by tým mohlo dôjsť k odmietnutiu spravodlivosti a porušenia práva na prístup k správnemu súdu (bližšie pozri uznesenie Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 435/2014-www.ustavnysud.sk). V predmetnej veci krajskému súdu nič nebránilo, aby vyzval sťažovateľa aj na predloženie splnomocnenia udelenému advokátovi, nakoľko absencia zastúpenia žalobcu advokát ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6316208018 Dátum vydania rozhodnutia: 10. decembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6316208018.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd, v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): M. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom G., právne zastúpený: JUDr. Stanislav Rešutík , advokát so sídlom Nám. M. R. Štefánika č. 29/36, Brezno, proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Polic
Právna veta: V konaní podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutia a postupom správnych orgánov) musí byť žalobca zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná - § 250a Občianskeho súdneho poriadku. Výnimkou z obligatórneho zastúpenia sú nasledovné prípady: - vo veci je daná príslušnosť okresného súdu, - preskúmanie rozhodnutie a postupu vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. J. H., zastúpeného advokátkou JUDr. L. R., proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, OPP, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. KRP-398-1/PP-2007 zo dňa 23. júla 2007, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.k. 2 S 292/07-29 zo dňa 13. februára 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenske
Právna veta: Povinné zastúpenie žalobcu procesnou podmienkou, a to v zmysle § 97 S. s. p., ktorej splnenie musí správny súd vyžadovať, pokiaľ nie je daná niektorá zo zákonom ustanovených výnimiek. Pri odstraňovaní nedostatku tejto povahy procesnej podmienky sa pritom správny súd musí vyvarovať prílišnému formalizmu, aby žalobcovi nebol odňatý prístup k súdnej ochrane. Pokiaľ totiž Správny súdny poriadok v § 49 ods. 1 veta druhá explicitne ustanovuje, že povinnosť zastúpenia sa vzťahuje aj na spísanie žaloby, k tejto zákonnej podmienke nemožno taktiež pristupovať čisto formalisticky a správny súd nemô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžrk/3/2018 6017200648 16. 05. 2019 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2019:6017200648.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľky (pôvodne žalobkyňa): G.. P. J., I.., A.. XX.XX.XXXX, W. O. XX, W., zastúpená: JUDr. Petrom Arendackým, so sídlom advokátskej kancelárie Železničiarska 13, Bratislava, proti žalovanému: Okresný úrad Bansk
Kľúčové slová: opakované doručenienáhradné doručovanie správny orgán
Právna veta: Ustanovenie § 24 ods. 2 Správneho poriadku zakotvuje inštitút tzv. náhradného doručenia. Predpokladom takéhoto postupu je skutočnosť, že adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, nebol zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje a zároveň zanechanie dvoch upovedomení, z ktorých prvé upovedomenie obsahuje oznámenie o ďalšom osobnom doručení a druhé upovedomenie je oznámením o uložení zásielky. Oznámenie o ďalšom osobnom doručení musí obsahovať deň a hodinu opakovaného doručenia. Obe upovedomenia sa vykonajú vhodným spôsobom. Predpokladom však je skutočnosť, že adresát sa môže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžrk/3/2019 4016200315 05. 05. 2020 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2020:4016200315.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobkyne: U. L., nar. XX. XX. XXXX, Ž. XXXX/X, Q., právne zast
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 336a ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. a) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. j) Tr. zák. sa prečinu volebnej korupcie dopustí ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok tomu, kto má právo voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, aby volil alebo hlasoval určitým spôsobom, pričom čin spácha závažnejším spôsobom konania, a to na viacerých osobách. Objektom trestného činu volebnej korupcie je záujem na riadnom výkone volebného práva, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2TdoV/11/2018 9517100022 8. júna 2020 JUDr. Alena Šišková ECLI:SK:NSSR:2020:9517100022.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Petra Hatalu, JUDr. Jany Serbovej, JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Martina Bargela v trestnej veci obvineného Ing. F. F. a spol. pre prečin volebnej korupcie podľa § 336a od
Meritum zastúpenie advokátom - absencia právneho zastúpenia podľa § 250a O.s.p.
Najvyšší súd 8Sžf/ 15/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M gr . R. A. , K. X. , V. , zast. JUDr . M. R. , advokátom so sídlom M. X. , B. , proti žalovanému: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 30929/2008 zo dňa 31. marca 2010, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Tr nave č. k. 14 S/59/2010 – 43 zo dňa 2. dece mbra 2
Meritum Zastavujúce odvolacie konanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžo/22/2013 2011200644 13.06.2013 CSc., JUDr. Eva Babiaková ECLI:SK:NSSR:2013:2011200644.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: V.. W. T., X., P., proti žalovanej: Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, Trnava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej zo dňa 13. októbra 2011, č. P-559/2011-ped.odd., o odvolaní žalobk
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4017200358 Dátum vydania rozhodnutia: 26. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4017200358.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľky (pôvodne žalobkyne): O., nar. XX.XX.XXXX, O., N., proti žalovanému: Slovenská poľnohospodárka univerzit a v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, Nitra, v konaní o žalobe zo dňa 19.10.2016 na obnovu konania vedeného na Kraj
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/107/2018 1017201128 23. 01. 2019 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2019:1017201128.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Teva Medical Ltd., 1 HaTe´ena st., Modiin Region Industrial Park, P.O.B. 975, Shoham, 6085001, Israel, právne zastúpený: h & h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., Mäsiarska 6, Košice, IČO: 44 323 7
Meritum právne zastúpenie advokátom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Ing. M. U. , bytom K. , B. , zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Arendackým , so sídlom Železničiarska 13 , Bratislava , proti žalovanému: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov , so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1 , Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU - BB -OO P4 -2014 /043312 -6 zo dňa 07 . marca 20 14 , konajúc o odv
MENU