Nájdené rozsudky pre výraz: absencia riadneho odôvodnenia súdneho rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 29

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: absencia riadneho odôvodnenia súdneho rozhodnutia
Právna veta: Štruktúra odôvodnenia rozsudku je v priamej spojitosti so základným právom na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy. Ak súd pri odôvodňovaní rozsudku nepostupuje spôsobom, ktorý záväzne určuje § 157 ods. 2 O.s.p., dochádza nielen k tomu, že rozsudok je nepreskúmateľný pre nedostatok dôvodov alebo pre ich nezrozumiteľnosť (dôvod na zrušenie v odvolacom konaní), ale aj k tomu, že základné právo na súdnu ochranu nie je naplnené reálnym obsahom. Odôvodnenie rozhodnutí dovoľuje účastníkom konania posúdiť, ako súd v ich veci vyložil a aplikoval príslušné procesné predpisy a akými úvahami sa sprav ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v právnej veci navrhovateľa P. T. , nar. XY , by tom P., proti odporkyni Sociálnej poisťovni , ústredi u, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok , o odvolaní navrhovateľa proti rozsud ku Krajského súdu v Trenčíne č. k. 12 Sd/209/2015 -32 zo dňa 28. apríla 2016 takto r o z h o d o l : Najvyšší sú d Slovenskej republiky rozsudok Krajského s údu v Tr enčíne č. k.
Právna veta: Procesným právom účastníka je právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia. Povinnosť súdu riadne odôvodniť svoje rozhodnutie vyplývajúca z ustanovenia § 157 ods. 2 O.s.p. znamená právo účastníka na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia. Porušením tejto povinnosti sa účastníkovi odníma možnosť náležite skutkovo a aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu, voči ktorému chce využiť možnosť opravného prostriedku. Nedostatok riadneho odôvodnenia súdneho rozhodnutia je preto porušením práva na spravodlivé súdne konanie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. bytom P., zastúpenej Mgr. Marekom Kováčom, advokátom so sídlom farská 30 Nitra, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o výšku invalidného dôchodku , o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 25. augusta 2014, č. k. 23Sd/129/2014 -28, takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Kra
Právna veta: Rozsudok, z ktorého nemožno zistiť, akými úvahami sa súd riadil pri rozhodovaní o zákonnosti rozhodnutia orgánu sociálneho poistenia, nezabezpečuje účastníkovi právo na spravodlivý súdny proces. Jeho riadne odôvodnenie je procesným právom účastníka, lebo len dostatočné a presvedčivé odôvodnenie mu umožňuje dostatočne skutkovo a právne odôvodniť prípadne podaný opravný prostriedok.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: B. K. , narodená X. , bytom K. č. X. , V. , proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava , Ul. 29. augusta č. 8 , o starobný dôchodok, o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 28. apríla 2011, č.k. 25Sd/60/2011 -25, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v v Žiline z 28. apríla 2011, č.k.
Právna veta: V odôvodnení rozhodnutia sa odvolací súd bez bližšieho vysvetlenia odvoláva na „hore uvedené dôvody“ (skutočnosti), ktoré podľa neho zakladajú dôvody na stavenie exekúcie a v tejto súvislosti označuje ustanovenie § 57 ods. 1 písm. a/ Exekučného poriadku i ustanovenie § 57 ods. 2 Exekučného poriadku. Logickým a systematickým výkladom ustanovenia § 57 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku možno dospieť k záveru, že odsek 2 tohto ustanovenia dopadá na iné dôvody, ako sú uvedené v odseku 1; tieto môžu vyplývať buď z Exekučného poriadku alebo osobitného (iného) zákona. Pokiaľ odvolací súd mienil založiť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 216/2 010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného G.D. , so sídlom vo Z. , IČO X. , zastúpeného Mgr. F.R. , advokátom so sídlom v B. proti povinnej O.L. , IČO X. , zastúpenej J UDr. J.G. , advokátom so sídlom v H. , o vymoženie 377 647,22 € a trov exekúcie, vedenej na Okresnom súde Bratislava I sp . zn. 4 Er 870 /200 5, na dovolanie oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 28. apríla 2010 s
Právna veta: Zákonom č. 384/2008 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 15. októbra 2008, bol dovtedajší text § 219 O.s.p. doplnený okrem iného odsekom 2, podľa ktorého, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody. Citované nové ustanovenie tak reagovalo na súdnu prax v prípadoch úplných a presvedčivých rozhodnutí súdov prvého stupňa, kedy odôvodnenie rozhodnutia odvolacích súdov je len kopírovaním v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného G. , so sídlom v L. - S., zastúpeného JUDr. M. , advokátom so sídlom v N. , proti povinnému L. , so sídlom v B. , o vymoženie 16 584,21 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bánovce nad Bebravou pod sp. zn. 6 Er 171/20 13 , o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 15 . augusta 201 3 sp. zn. 8 CoE 85/201 3, takto r o z h o d o l : Dov
Právna veta: Podľa § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka, spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.Podľa § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné spr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne E. O. , bývajúcej v B. , proti žalovanej H. K. , bývajúcej v T. , zastúpenej A. , s.r.o., so sídlom v B. , o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 13 C 7/2007, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 31. augusta 2010 sp. zn. 14 Co
Meritum o vydanie nehnuteľných vecí
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. C. T. A. , so sídlom v T. , J. H. 10, I.: X. , zastúpenej M. , advokátska kancelária so sídlom v B R. , R. 15/A, za ktorú koná J.. M. J., advokát a konateľ proti žalovanému L. S L. r E. , Š. P. , so sídlom v B. B. , N. S. 8, I.: X. , zastúpenému J.. L. M. , advokátkou v P., H. 10, o vydanie nehnuteľných vecí , vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 12 C 177/2006 , o dovo
Meritum o vydanie nehnuteľných vecí
Najvyšší súd 6 Cdo 222/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. C. T. A., so sídlom v T., J. H. 10, I.: X., zastúpenej M., advokátska kancelária so sídlom v B R., R. 15/A, za ktorú koná J.. M. J., advokát a konateľ proti žalovanému L. S L. r E., Š. P., so sídlom v B. B., N. S. 8, I.: X., zastúpenému J.. L. M., advokátkou v P., H. 10, o vydanie nehnuteľných vecí, vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 12 C 177/2006, o dovolaní žalova
Meritum o vydanie nehnuteľných vecí
Najvyšší súd 6 Cdo 6 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší sú d Slovenskej r epubliky v právnej veci žalobkyne Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza , so sídlom v Trnave, J. Hollého 10, IČO : 00 419 702, zastúpenej SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o., advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, Šoltésovej 14, proti žalovanému LESY Slovenskej republiky, štátny podnik , so sídlom v Banskej Bys trici, Námestie SNP 8, IČO : 36 038 351, zastúpenému JUDr. Lenkou Molčanovou, advo
MENU