Nájdené rozsudky pre výraz: absencia skutkovej vety

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vo vzťahu k spomínanému charakteru poľovníckych združení je potrebné uviesť, že i tieto sú právnickými osobami, zriadenými na dosiahnutie účelu určeného zákonom o poľovníctve a podľa jeho ustanovení, pričom na základe § 80 ods. 9 zákona o poľovníctve sa i poľovnícke združenia, založené pred účinnosťou zákona o poľovníctve, t. j. podľa zákona o združovaní občanov, považujú za poľovnícke združenia založené podľa zákona o poľovníctve. To znamená, že i tieto záujmové organizácie boli povinné zosúladiť svoje stanovy so zákonom o poľovníctve (§ 80 ods. 12 zákona o poľovníctve) a podliehajú jeh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Ľ. , bytom V. , zastúpeného JUDr. Jánom Jurčom, advokátom so sídlom v Bardejove, Partizánska č. 5 , proti odporcovi: Poľovnícke združenie Delňa so sídlom v Teriakovciach , o preskúmanie rozhodnutia členskej schôdze Poľovníckeho združenia Delňa č. 2/ 20 13 zo dňa 27.10.2013 , konajúc o nesúhlase Krajského súdu v Prešove s postúpením veci, takto r o z h o d o l : Nesúhl
Právna veta: K námietke navrhovateľa, v ktorej poukazuje na autorský zákon, najvyšší súd v zhode s vyjadrením odporkyne uvádza, že tento zákon upravuje súkromnoprávne vzťahy medzi nositeľom autorských práv a práv s nimi súvisiacich a ostatnými subjektmi súkromného práva. Takto potom uvedená námietka nepodlieha prieskumu v správnom súdnictve podľa tretej hlavy piatej časti OSP a najvyšší súd na ňu nemôže prihliadať. Navyše podľa názoru najvyššieho súdu týmto postupom majetkové právo vysielateľa podľa § 68 ods. 2 písm. c/ zákona 618/2003 Z. z. mohlo byť dotknuté len v nevyhnutnej miere, potrebnej pre splneni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5S ž/ 1 8/ 2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej , v právnej veci navrhovateľa MAC TV, s r. o., so sídlom Brečtanov á 1, Bratislava, IČO: 00 618 322, zastúpeného advokátskou kanceláriou Bugala – Ďurček, s. r. o., so sídlom Drotárska cesta 102, Bratislava , v zastúpení advokátom Mgr. Pet
Meritum porušenie povinnosti a sankcia - upozornenie na porušenie zákona podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
Najvyšší súd 3 Sžo /38 /201 1 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a členov senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu : R. a T. S., so sídlom M. , B ., zastúpen ý: P. & P. , spol. s r.o., so sídlom B. , B ., proti žalovanému : Rada pre vysielanie a retransmisiu , so sídlom Dobrovičova 8, Bratislava , o pr
Meritum zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi § 29 ods. 5, § 26 ods. 2
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Zuzany Ďurišovej , v právnej veci žalob kyne : V. T. , nar.: X. , občan S., bytom Č. , zast. : JUDr. Milanom Slebodníkom, advokát om so sídlom advokátskej kancelárie Štúrova č. 20, 040 01 Košice, proti žalovanému : Ú
MENU