Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1080477
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63702
USSR: 34794
NSČR: 121709
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421754
Krajské súdy (ČR): 41630
Posledná aktualizácia
25.01.2020 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: absencia zavinenia


Približný počet výsledkov: 15 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: absencia zavinenia
  • absencia nájdené 7251 krát v 5164 dokumentoch
  • zavinenie nájdené 6614 krát v 2742 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 9 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 15 dokumentov


Kľúčové slová: súd Slovenskej republiky, cudzozemský rozsudok, odsudzujúci rozsudok, cudzie rozhodnutie, úhrnný trest a spoločný trest

Zbierka NS 3/2000
R 43/2000
Uznesenie
Právna veta: I. Postup podľa § 35 ods. 2 Trestného zákona, resp. podľa § 37 Trestného zákona, prichádza do úvahy len vtedy, ak skorší rozsudok bol vydaný súdom Slovenskej republiky. Súdy Slovenskej republiky nie sú z hľadiska použitia uvedených ustanovení viazané cudzozemskými rozsudkami. II. Ak Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe návrhu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 384a Trestného poriadku uznal odsudzujúci rozsudok cudzozemského súdu, nemá taký rozsudok na území Slovenskej republiky účinky vyhláseného odsudzujúceho rozsudku súdu prvého stupňa v zmysle § 35 ods. 2 Tr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ods. 1, ods. 3 Trestného zákona, č. 557/1991 Zb. je pre neho priaznivejšia. Ďalej v odôvodnení odvolania poukázal na absenciu zavinenia vo vzťahu k žalovanému skutku, nakolko od 14. decembra 1992 bol vzatý v Českej republike do väzby, v dôsledku čoho .
Kľúčové slová: zanedbanie povinnej výživy, neplnenie vyživovacej povinnosti

Zbierka NS 6/2016
R 54/2016
Rozsudok
Právna veta: Naplnenie zákonných znakov prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák. (pri použití základnej alebo kvalifikovanej skutkovej podstaty), vrátane vyššej než nepatrnej závažnosti v zmysle § 10 ods. 2 Tr. zák. nemôže byť negované záverom trestného súdu na základe vlastného dokazovania, že obvinený, ktorý je právne, teda v zmysle §§ 82 -96 Zákona o rodine rodičom dieťaťa ako vyživovanej osoby, a ktorý je z tohto dôvodu povinný plniť vyživovaciu povinnosť (§ 62 ods. 1 Zákona o rodine), v skutočnosti rodičom dieťaťa nie je. Relevantnou zmenou môže byť len zapretie otcovstva (určenie mater ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je možná trestnoprávna kvalifikácia ( napr. potrebná výška aspoň malej škody, zavinenie vo f orme úmyslu pri úmyselnom trestnom čine alebo absencia zavinenia celkovo). Vo všetkých takých prípadoch sa použije dôvod oslobodenia podľa § 285 písm. b/ Tr. por. (skutok nie je trestným .
Právna veta: I. Právna povinnosť je charakterizovaná príkazom postupovať určitým spôsobom (konať alebo zdržať sa konania), ktorý zároveň znamená zákaz postupovať akokoľvek inak (na rozdiel od práva, ktoré je možnosťou, nie však povinnosťou). Povinnosť môže byť vymedzená užšie alebo širšie, avšak s potrebnou určitosťou - v právnej norme býva povinnosť vymedzená širšie, nakoľko sa vzťahuje na všetky prípady rovnakého druhu a neurčitého počtu. Povinnosť správcu spravovať cudzí majetok v konkurznom konaní, relevantná v zmysle § 237 ods. 1 a § 238 Trestného zákona (ide o majetok podliehajúci konkurzu), vznik ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 238 Tr. zák. Dôležité je zároveň ale právne posúdiť a kategorizovať aj subjektívnu stránku trestného činu (príslušnú formu alebo naopak absenciu zavinenia). Znamená to naplnenie tomu zodpovedajúceho zákonného znaku, čo v rámci subjektívnej stránky znamená úmysel správcu spôsobiť svojím postupom škodu - § .
Právna veta: Namietané nesprávne skutkové zistenia, alebo nesúhlas s tým ako súd hodnotil vykonané dôkazy, nemôžu zakladať dovolací dôvod uvedený v ustanovení § 371 ods. 1 písm. i/ Trestného poriadku. Motív páchateľa a subjektívna stránka trestného činu sú znaky, ktoré sa síce týkajú psychiky páchateľa, ale prejavujú sa navonok v spáchanom skutku a dokazujú sa rovnako ako objektívne znaky trestného činu. Namietanie ich nezistenia, alebo nesprávneho či neúplného zistenia v dôsledku nevykonania dokazovania (obvinený sa v dovolaní za účelom zistenia skutkového stavu veci domáhal vykonania previerky výpovede s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neposudzoval individuálne, so zreteľom na konkrétnu situáciu a okolnosti prípadu a v rámci dokazovania či skutok má znaky trestného činu (absencia zavinenia z jeho strany) , porušil základnú zásadu obsiahnutú v § 2 od s. 12 Trestného poriadku, teda starostlivo neuvážil všetky okolnosti .
Merito Prieťahy v konaní
... je potrestanie sudcu, spôsobenie mu ujmy, ale vytvorenie preventívneho účinku v súvislosti s plnením úloh sudcu. Vo vzťahu k namietanej absencii zavinenia, teda subjektívnych príčin nečinnosti, odkazuje na rozhodnutie disciplinárneho senátu. Vo vzťahu k zavineniu zdôrazňuje, že sudca si nesplnil povinn osť .
Merito dovolanie obv.
... . Dovolateľ upozorňuje na skutkovú okolnosť týkajúcu sa absencie originálov prijímových dokladov , nevykonaného dôkazu - grafologickej expertí zy, ak o aj na absenciu zavinenia vo forme úmyslu, ako obligatórneho pojmového znaku uvedeného trestného činu, ktorý vylučuje právne posúdenie jeho skutku ako trestného činu podvodu .
Merito dovolanie obv.
... sa spôsobu streľby, ktorá sa javí rozhodujúcou vo vzťahu k namietanej právnej kvalifikácii skutku, a ktorá zároveň pre absenciu zavinenia vo forme úmyslu, ako obligatórneho poj mového znaku uvedeného trestného činu, vylučuje právne posúdenie jeho skutku ako trestného ... sa mu kladie za vinu , z trestného činu vraždy po dľa § 219 ods. 1 Tr . zák . pre absenciu zavinenia vo forme úmyslu, ako jeho obligatórneho pojmového znaku. Ak už konajúci súd, napriek namietaným skutočnostiam, dospel k záveru o .
Merito dovolanie obvinených
... . , stalo sa tak s vedomím poškodeného a zhotoviteľa stavby, teda ich konanie nemožno právne kvalifikovať ako trestný čin podvodu „pre absenciu zavinenia uvedenia iného do omylu , ako aj ab senciu subjektívnej stránky, teda ich podvodného úmyslu v rozhodnom čase“ , čo sú obligatórne .
Merito Potvrdené
... . To znamená, že možnosť zbavenia sa zodpovednosti vo vzťahu k právnickej osobe daňový poriadok nepripúšťa, čo je aj vzhľadom na absenciu zavinenia ako obligatórnej zložky skutkovej podstaty správneho deliktu právnickej osoby, logické. Preto najvyšší súd nemohol prihliadnuť na námietku žalobcu, ktorou sa .
... okolnosti konkrétneho prípadu nebude možné spravodlivo porozumi eť, že sa vozidlo už nachádza v obci, bolo by možné záver o absencii zavinenia vodiča vyvodiť. O taký krajný prípad vša k v tejto veci v žiadnom prípade nešlo. Najvyšší súd preto uzatvára, že .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.