Nájdené rozsudky pre výraz: absolútna neplatnosť zmluvy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 286

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

127 dokumentov
2239 dokumentov
2 dokumenty
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Odvolací súd ďalej uviedol, že podľa nového zákona o poľovníctve už príslušný obvodný lesný úrad zmluvy o užívaní poľovného revíru neschvaľuje, ale len eviduje (§ 16 zákona o poľovníctve), pričom zmluvu nezaeviduje, ak na užívanie poľovného revíru je už zaevidovaná iná zmluva (§ 16 ods. 2 zákona o poľovníctve). Odvolací súd mal za to, že ak by doterajšie zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva boli absolútne neplatné, nemôžu byť prekážkou evidencie nových zmlúv, takže taký poľovný revír, na užívanie ktorého boli uzavreté neplatné nájomné zmluvy, sa stáva voľným, a to pre kohokoľvek, kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2MCdo/5/2012 7609205396 31.10.2012 JUDr. Martin Vladik ECLI:SK:NSSR:2012:7609205396.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Poľovníckeho združenia vlastníkov poľovných pozemkov, so sídlom v Klčove, právne zastúpeného JUDr. Ladislavom Lukáčom, advokátom v Prešove, Hlavná 19, proti žalovaným 1/ Poľovníckemu združeniu Jablonov, so sídlom
Právna veta: Na základe vyslovenia absolútnej neplatnosti zmlúv o zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva a určenia vlastníctva k nehnuteľnostiam nemožno odvodzovať nároky žalovaného vyplývajúce z iných právnych vzťahov, a to z prevodu obchodného podielu. Uzavretie zmluvy o zabezpečovacom prevode práva má len charakter zabezpečenia záväzku, takýto záväzok v rámci zabezpečovacieho prevodu práva je možné považovať len za akcesorický záväzok, ktorého existencia dôsledku sa vždy viaže na hlavný záväzok, preto v prípade zmluvného zabezpečovacieho prevodu práva nemožno hovoriť o synalagmatickom právnom v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a členov senát u JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Heleny Haukvitzovej , v právnej veci žalobcu: A. S. v dovolacom konaní zastúpen ému JUDr. Danielou Komorovou, advokátkou v Bratislave , Kukučínova 20, proti žalovanému: Ing. C. S., bývajúc emu v B. , zastúpenému JUDr. Evou Ludvikovou, s.r.o., konajúcou advokátkou JUDr.
Právna veta: Pokiaľ ide o samotnú zmluvu o budúcej zmluve dovolací súd uvádza nasledovné. Zmluva o budúcej zmluve je samostatný typ zmluvy, ktorá môže byť uzavretá iba vo väzbe na inú (budúcu) zmluvu. Podstatnými náležitosťami zmluvy o budúcej zmluve sú písomná forma zmluvy, dohoda o podstatných náležitostiach budúcej zmluvy a dohoda o určení doby, v ktorej sa zmluvné strany zaväzujú budúcu zmluvu uzavrieť. Požiadavka, aby zmluvné strany už pri uzavretí zmluvy o budúcej zmluve dohodli podstatné náležitosti budúcej zmluvy, nachádza svoj odraz v absolútnej neplatnosti zmluvy o budúcej zmluve. Bližšie označen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 288 /2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudkýň JUDr. Edity Bakošovej a JUDr. Aleny Svetlovskej, v spore žalobcov 1/ B. , bývajúceho v C. , 2/ M. , bývajúceho v B. a 3/ M. , bývajúcej v B. , zastúpených J., advokátom v B. , proti žalovanému C. , so sídlom v B. , zastúpenému J., advoká tkou v Ž. , o zaplatenie 132.77
Kľúčové slová: zmluva o prevode pozemkovneplatný prevod pozemku
Právna veta: Zákon prostredníctvom ustanovenia § 4 ods. 2 stíha sankciou absolútnej neplatnosti právne úkony povinnej osoby, týkajúce sa prevodu pozemkov, o navrátení vlastníctva, ku ktorým sa koná podľa zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov na príslušnom orgáne v prípade, že k prevodu pozemku (pozemkov) došlo po nadobudnutí účinnosti zákona, teda po 01.01.2004. JUDr. Jozef Krško uzavrel zmluvu o prevode pozemkov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. J aroslavy Fúrovej a JUDr. Jozefa Hargaša v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Jozef Krško, správca konkurznej podstaty SĹŇAVA, poľnohospodársko -obchodné družstvo Sokolovce, Sokolovce, Piešťanská 278/108 , proti odporcovi: Okre sný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor,
Právna veta: Jedným zo základných komponentov vlastníckeho práva je ius disponendi, takže poznanie (pochopenie) dôvodu uzavretia prevodnej zmluvy predznamenáva pochopenie toho, čo účastníci chceli touto zmluvou skutočne medzi sebou právne usporiadať, obzvlášť, pokiaľ jeden z nich (s menším či väčším odstupom od uzavretia zmluvy) následne tvrdí niečo iné, a to mnohokrát iba zo zištných dôvodov. Podmienkou prevodu nehnuteľnosti pred rokom 1992 bola registrácia písomnej zmluvy bývalým štátnym notárstvom s tým, že zápis do listu vlastníctva príslušným strediskom geodézie mal len evidenčný charakter. 18 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/176/2019 2112220819 29. apríla 2020 JUDr. Milan Ľalík ECLI:SK:NSSR:2020:2112220819.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ V. D., bývajúcej v N., N. D. XXX/XX, 2/ X.. X. I., bývajúcej v D., Q. R. XXXX/X a 3/ X.. W. D., bývajúceho v N., V. XXX/XX, proti žalovanému N. D., bývajúcemu v K. XX, zastúpenému JUDr. Barborou Petrovič, advokátkou v T
Právna veta: Ustanovenie § 3 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. v znení do 1. júla 2004 vyžadovalo k prenájmu miestností určených na prevádzkovanie obchodu a služieb predchádzajúci súhlas obce (predtým národného výboru), pričom nerešpektovanie tejto požiadavky bolo v § 3 ods. 4 uvedeného zákona výslovne sankcionované neplatnosťou zmluvy o nájme nebytových priestorov. Toto ustanovenie bolo jasné, zrozumiteľné a jednoznačné, pričom o ňom platila prezumpcia ústavnosti (nebolo rozhodnuté o jeho prípadnom nesúlade s ústavou). Na dôsledku absolútnej neplatnosti, vyplývajúceho inak aj z § 39 Obč. zákonníka, nič nezmen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobc ov JUDr. E. Ľ. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovanej A.A. , s. r. o. , so sídlom v BR. , zastúpenej advokátskou kanceláriou H. , K. & P., s. r. o., so sídlom v B. , v mene ktorej vykonáva advokáciu ako konateľ advokát JUDr. R. P., o vypratanie nebytových
Právna veta: ...Podobne vo vzťahu k dohode o zrážkach zo mzdy dospel k záveru, že žalobkyňa túto uzatvorila dobrovoľne a v písomnej forme (§ 551 ods. 1 O.z.). Keďže obe dohody, prevzatie ručiteľského záväzku a dohodu o zrážkach zo mzdy, urobila slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a úkony majú zákonom predpísané náležitosti, nie je daný zákonný dôvod pre vyslovenie ich neplatnosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. H. , bývajúcej v L. , zastúpenej JUDr. V. Š., advokátom v Ž. , proti žalovaným 1/ R. F. , bývajúcemu v Ž. , toho času v Ú. , so sídlom v D. , 2/ R. F. , bývajúcej v Ž. , 3/ E. , so sídlom v B. , o vyslovenie neplatnosti zmluvy o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere a dohody o zráž kach zo mzdy , vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 4 C 285/2006, o mimori
Kľúčové slová: dohoda o zrážkach zo mzdy
Právna veta: ...Podobne vo vzťahu k dohode o zrážkach zo mzdy dospel k záveru, že žalobkyňa túto uzatvorila dobrovoľne a v písomnej forme (§ 551 ods. 1 O.z.). Keďže obe dohody, prevzatie ručiteľského záväzku a dohodu o zrážkach zo mzdy, urobila slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a úkony majú zákonom predpísané náležitosti, nie je daný zákonný dôvod pre vyslovenie ich neplatnosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. H., bývajúcej v L., proti žalovaným 1/ R. F., bývajúcemu v Ž., 2/ R. F., bývajúcej v Ž., 3/ E. K. S., s.r.o., so sídlom v B., zast. Mgr. R. K., advokátom v B., o vyslovenie neplatnosti zmluvy o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere a o neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy, vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 4 C 285/2006, o mimoriadnom dovolaní generáln
Kľúčové slová: nájomné vzťahyspätné účinkypredbežné opatrenia v sporovom konaní
R 49/2003
Právna veta: Podmienky preto, aby boli predbežným opatrením upravené pomery tak, že sa účastníkovi zakáže disponovať s nehnuteľnosťou, môžu byť splnené i vtedy, ak je nehnuteľnosť zaťažená záložným právom zriadeným v prospech tretej osoby. Keďže predbežné opatrenie nemá spätné účinky, nemá vplyv na existenciu nájomných vzťahov, ktoré vznikli pred vydaním predbežného opatrenia a nemôže zasiahnuť ani do práv tretích osôb.

Úryvok z textu:
Krajský súd uznesením z 19. decembra 2000 zakázal žalovanému nakladať s nehnuteľnosťami, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území v K. a sú zapísané na liste vlastníctva č. 7026, vydanom odborom katastra nehnuteľností Okresného úradu v K., najmä ich založiť, previesť vlastnícke právo na tretiu osobu, zaťažiť vecným bremenom, alebo ich prenajať. Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca, spolu s návrhom na vydanie predbežného opatrenia, podal žalobu vo veci samej, ktorou žiada vysloviť absolútnu nepl
MENU