Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1016469
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34124
NSČR: 117761
NSSČR: 63277
USČR: 76633
EUR-LEX (sk): 11448
EUR-LEX (cz): 11486
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417052
Krajské súdy (ČR): 39779
Posledná aktualizácia
15.07.2019 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: absolútne neplatné


Približný počet výsledkov: 322 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: absolútne neplatné
  • absolutny nájdené 11859 krát v 6947 dokumentoch
  • neplatne nájdené 4164 krát v 2574 dokumentochPrávna veta: Pokiaľ sa rozhodnutie konkurzného súdu v hlavnom konkurznom konaní vedenom na území iného členského štátu týkajúce sa aktív úpadcu nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, kde je vedené vedľajšie konkurzné konanie úpadcu, nezrealizuje do vyhlásenia vedľajšieho konkurzného konania na území Slovenskej republiky, aktíva úpadcu nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, spadajú do konkurznej podstaty úpadcu vedenej vo vedľajšom konkurznom konaní a je možné s nimi odo dňa začatia vedľajšieho konkurzného konania platne nakladať podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Účinky vedľajš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako aj odvolacieho súdu. Bol toho názoru, že predmetné prevodné zmluvy sú v súlade s ust. § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatné, pretože neboli uzatvorené oprávnenou osobou. Ďalej uviedol, že momentom začatia vedľajšieho konania je všetok majetok úpadcu vyňatý z podstaty prislúchajúcej .
Právna veta: I. Lehota na podanie kasačnej sťažnosti sa u každého oprávneného subjektu odvíja samostatne od skutočnosti doručenia rozhodnutia krajského súdu (§ 443 ods. 1 Správneho súdneho poriadku), a preto je možné v aplikačnej praxi dôvodne predpokladať vznik i takých procesných situácií, keď v čase podania kasačnej sťažnosti oprávneným subjektom nebude logicky napadnuté rozhodnutie krajského súdu ešte právoplatné, pretože ešte nebolo doručené všetkým účastníkom konania. II. V čase podania kasačnej sťažnosti sťažovateľom je postačujúca tzv. relatívna právoplatnosť, ktorá vo veciach uvedených v § 145 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalobca. Zároveň absolútna neplatnosť pôsobí voči obci a jej orgánom územnej samosprávy, či už vo
vzťahu k nárokom vyplývajúcim z absolútne neplatne uzavretej dohody alebo vo vzťahu k zákonným
požiadavkám a prekážkam výkonu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva obce.
 68. Keďže v konaní .
Zbierka NS 6-7/1998
R 89/1998
Rozsudok
Kľúčové slová: vypratanie bytu , vo verejnom záujme možno vec vyvlastniť, bytové náhrady, nájom bytu
Právna veta: Ak je zmluva o nájme bytu neplatná z dôvodu, že ten, kto vystupoval ako prenajímateľ, nebol vlastníkom domu, v ktorom sa byty nachádzali (§ 39 Obč. zák.), nemožno v konaní o vypratanie bytov, začatom na návrh vlastníka domu, rozhodovať o bytovej náhrade. O bytovej náhrade podľa ustanovenia § 712 a nasl. Obč. zák. možno rozhodovať len za predpokladu, že nájom bytu pred rozhodnutím o vyprataní existoval.

Úryvok z textu:
... . 1 Občianskeho zákonníka. Nájomné zmluvy uzatvorené medzi odporcom v 1.rade a odporcami v 2. až 7. rade považoval za absolútne neplatné, nakoľko boli uzavreté v rozpore so zákonom. Odporca v 1. rade ich uzavrel v čase, keď už nebol prenajímateľom bytov .
Právna veta: Vydržaním môže nadobudnúť vlastníctvo aj maloletý, ktorý prostredníctvom úkonov rodičov pri správe jeho majetku vstúpil do dobromyseľnej držby a vykonával ju.

Úryvok z textu:
... 1)], sú na­ priek ich schváleniu právoplatnými rozsudkami Okresného súdu Topoľčany a registrácii právoplatnými rozhodnutiami bývalého Štátneho notárstva v Topoľčanoch absolútne neplatné, pretože obdarovaná nebola pri ich uzav­ retí zastúpená osobitným opatrovníkom ustanoveným súdom, nadobudla žalovaná 2) vlastnícke právo k týmto nehnuteľnostiam .
Právna veta: Zmluvu o pripojení (§ 43 zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, resp. § 43 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických telekomunikáciách), ktorou sa podnik zaviazal fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, poskytovať alebo sprístupniť verejnú telekomunikačnú službu, treba považovať za spotrebiteľskú zmluvu, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia § 52 až 54 Občianskeho zákonníka. Ustanovenia všeobecných podmienok prijatých podnikom, ktoré sa na základe prejavov vôle oboch zmluvných strán stali súčasťou tejto spotrebiteľskej zmluvy a v neprospech spotrebiteľa sa odchýlili od právnej úpravy danej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nadobudnutia účinnosti zákona č. 150/2004 Z. z. do súladu s uvedenými ustanoveniami, považujú sa tieto zmluvy zo zákona za absolútne neplatné ( ex tunc). Žalobca bol preto povinný uzavretú spotrebiteľskú zmluvu v zákonnej lehote zosúladiť so zákonom tak, aby neobsahovala neprimeranú – neprijateľnú .
Právna veta: Pokiaľ z výpisu z obchodného registra vyplýva určitý spôsob konania štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, treba ho dodržať nielen pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ale aj pri uzavretí zmluvy o budúcej zmluve (§ 50a Občianskeho zákonníka). Ak sa u obchodnej spoločnosti pre formu prejavu jej vôle v zmluve o prevode jej nehnuteľného majetku vyžadujú podpisy všetkých členov predstavenstva spoločnosti, takto ustanovenú formu prejavu treba dodržať nielen v samotnej kúpnej zmluve, ale aj v zmluve o budúcej zmluve (§ 50a Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
... ostatné osoby uvedené v stanovách spoločnosti žalovaného ...“. Dospel k záveru, že zmluvy o budúcich zmluvách zo 17. mája 2003 sú absolútne neplatné, pretože chýba na nich podpis konajúcich a „vôľa žalovaného uzavrieť takúto zmluvu o budúcej zmluve“. Na neplatnosť zmlúv o budúcich .
Právna veta: Pokiaľ sa nepreukáže opak, hodnoverným a záväzným údajom katastra nehnuteľností je údaj o práve k nehnuteľnosti. Údaj o vlastníkoch nehnuteľnosti je hodnoverný ale nie záväzný (§ 70 ods. 1 v spojení s § 7 zákona č. 162/1995 Z. z.). V konaní o vylučovacej žalobe podľa ust. § 19 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, ak správca konkurznej podstaty popiera, že žalobca je vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej do konkurznej podstaty napriek zápisom žalobcu ako vlastníka v katastri nehnuteľností, je potrebné na zistenie tejto skutočnosti vykonať dokazovanie.

Úryvok z textu:
... konania žiadal vykonať dokazovanie na platnosť komplexu zmlúv, ktorým bol prevedený majetok úpadcu na tretie osoby. Tvrdil, že ide o absolútne neplatné zmluvy pre rozpor s dobrými mravmi podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka. Žalovaný na podporu svojho tvrdenia preukazoval konkrétne skutočnosti .
Merito Ručenie
Zbierka NS 1/2001
R 11/2001
Rozsudok
Právna veta: Vzťahy, ktoré vznikajú pri zabezpečení záväzkov z úverovej zmluvy, sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. Použitie Obchodného zákonníka na tieto vzťahy účastníci nemôžu dohodou vylúčiť. Pre vznik povinnosti splniť dlh ručiteľom je rozhodujúce, že dlžník, napriek výzve veriteľa, v primeranej lehote splatný dlh nesplnil.

Úryvok z textu:
... 207 ods. 3 O. s. p. zastavil. Žalovaný 4) vo svojom odvolaní uviedol, že jeho vyhlásenie o ručiteľskom záväzku je absolútne neplatné, pretože je neurčité a nezrozumiteľné. Okrem toho súd prvého stupňa sa nezaoberal jeho námietkou, že žalobca zapríčinil, že žalovaný 1 .
Zbierka NS 6/2002
R 105/2002
Rozsudok
Právna veta: Spoločník spoločnosti nie je pasívne legitimovaný v konaní o vyslovenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti podľa ustanovenia § 131 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
... v spoločnosti Š. m., s. r. o., V. Š., preto jeho konanie na tzv. valnom zhromaždení 1. júna 1996 je absolútne neplatné. Žalovaný 1. júna 1996 nebol spoločníkom, a preto nemohol rozhodnúť o veciach spoločnosti, ktorej nebol spoločníkom. Žalovaný sa k podanému .
Právna veta: Obchodný zákonník má komplexnú úpravu ručenia, preto pre ručenie v obchodných záväzkových vzťahoch sa ustanovenia Občianskeho zákonníka, upravujúce ručenie, nepoužívajú. Dôsledky postúpenia zabezpečenej pohľadávky výslovne upravuje § 307 ods. 3 Obch. zák., keď stanovuje, že práva z ručenia prechádzajú na postupníka v čase, keď postúpenie ručiteľovi oznámil postupca, alebo preukázal postupník. Z uvedeného je zrejmé, že záväzok ručiteľa sa postúpením pohľadávky mení bez toho, aby sa muselo zmeniť ručiteľské vyhlásenie, alebo aby musel ručiteľ iným spôsobom vyjadriť súhlas s postúpením. Jeho záv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predovšetkým z dôvodu, že ako veriteľ v nich vystupuje pobočka banky, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony. To robí zmluvy absolútne neplatné. Pokiaľ ide o určitosť a zrozumiteľnosť ručiteľských zmlúv, ručitelia nie sú označení aj bydliskom a na druhej ručiteľskej listine je .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.