Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093236
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63949
USSR: 34963
NSČR: 122278
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422390
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
20.02.2020 23:27

Nájdené rozsudky pre výraz: absolútne neplatný úkon


Približný počet výsledkov: 31 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: absolútne neplatný úkon
  • absolutny nájdené 12796 krát v 7465 dokumentoch
  • platny nájdené 30883 krát v 12510 dokumentoch
  • ukon nájdené 90804 krát v 26256 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov
Krajské súdy SR 102 dokumentov


Právna veta: Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (v znení účinnom ku dňu uzavretia predmetnej kúpnej zmluvy 15.03.2004) povinná osoba je povinná s pozemkami až do navrátenia vlastníctva k pozemkom oprávnenej osobe nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára 14) a nemôže pozemok previesť odo dňa účinnosti tohto zákona do vlastníctva iného; takýto úkon je neplatný. Právo na náhradu škody, ktorú povinná osoba spôsobí oprávnenej osobe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudcov JUDr. Jozef a Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Jozef Krško , správca konkurznej podstaty SĹ ŇAVA, poľnohospodársko -obchodné družstvo Sokolovce, so sídlom 922 31 Sokolovce, Piešťanská 278/108, IČO : 00 208 256, adresa pre doručovanie: JUDr. Jozef Krško, advokát, .
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníka, absolútne neplatný úkon

Zbierka NS 1/2006
R 7/2006
Rozsudok
Právna veta: Zisk, ktorý podnikateľ dosiahne svojou podnikateľskou činnosťou, nie je úžitkom v zmysle ustanovenia § 458 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 8. novembra 2000, č. k. 36 Cb 8/96-265, po tom, čo jeho predchádzajúci rozsudok, ktorým žalobu zamietol, odvolací súd zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie, žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi sumu 354 872,- Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku žalobu, čo do zaplatenia čiastky 357 588,- Sk a čo do úroku z omeš­ kania, zamietol. Rozhodol tiež o náhrade trov konania a o znalečnom. V odôvodnení rozsudku poukázal na záväzný právny názor odvolacieho súdu .
Kľúčové slová: majetok obce, zmenkové konanie, oslobodenie od súdnych poplatkov.

Zbierka NS 3/2016
R 25/2016
Uznesenie
Právna veta: I. Pre posúdenie oslobodenia od súdneho poplatku účastníka v zmenkovom konaní je kauzálny vzťah právne relevantný. I. Pri posúdení oslobodenia od súdneho poplatku podľa § 4 ods. 2 písm. b/ zákona o súdnych poplatkoch je potrebné prihliadať, na aký účel je majetok obce použitý.

Úryvok z textu:
... la Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. Žalovaný podal proti tomuto uzneseniu odvolanie s tým, že zmenka je absolútne neplatným úkonom pre absenciu súhlasu obecného zastupiteľstva na vystavenie zmenky. Poukázal na ust. § 4 ods. 2 písm. b/ zákona č. 71 .
Kľúčové slová: zmluvná pokuta , niektoré ustanovenia o zmluvnej pokute, zmluvná pokuta podľa občianskeho zákonníka

Zbierka NS 6/2004
R 92/2004
Rozsudok
Právna veta: V dohode o zmluvnej pokute výška zmluvnej pokuty alebo spôsob jej určenia aj povinnosť, ktorú zmluvná pokuta zabezpečuje, musia byť vymedzené určito, inak je dohoda neplatná.

Úryvok z textu:
... právneho úkonu namietal alebo jeho neplatnosť žiadal vysloviť určovacou žalobou. Tento právny úkon je neplatný od samého počiatku. Odstúpiť od absolútne neplatného úkonu nie je možné. Táto neplatnosť nezávisí ani od toho, či na základe tohto právneho úkonu došlo k plneniu. Pritom odvolací .
Právna veta: O zabezpečovací prevod práva ide vtedy, ak dlžník prevedie na veriteľa svoje právo (napríklad vlastnícke) s rozväzovacou podmienkou, že zabezpečený záväzok bude splnený. Zabezpečovacím prevodom tak dochádza k („dočasnej“) zmene v subjekte práva do momentu splnenia záväzku; v prípade jeho splnenia sa obnovuje pôvodný stav (porovnaj rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 3 Cdo 98/2004). Ako už uviedol najvyšší súd v rozsudku z 25. júna 2009 sp. zn. 1 Cdo 58/2008, až do novely Občianskeho zákonníka vykonanej zákonom č. 568/2007 Z.z. bola úprava zabezpečovacieho prevodu práva veľmi stručná. Výkl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nepla tnosť právneho úkonu (negotium nullum) nastáva bez ďalšieho priamo zo zákona (ex lege), v dôsledku čoho sa hľadí na absolútne neplatný úkon tak, ako ke by nebol nikdy urobený. Absolútne neplatný právny úkon nepôsobí právne následky ani v prípade, že na jeho .
Právna veta: Podľa § 95 ods. 1 O.s.p. žalobca môže za konania so súhlasom súdu meniť návrh na začatie konania. Zmenený návrh treba ostatným účastníkom doručiť do vlastných rúk pokiaľ neboli prítomní na pojednávaní, na ktorom došlo k zmene. Uvedené ustanovenie je vyjadrením dispozičného oprávnenia žalobcu spočívajúceho v zmene návrhu na začatie konania, ktorá môže spočívať v rozšírení pôvodného návrhu (žaloby).Takýto úkon vo veci samej tak môže na súd podať jedine žalobca, ktorý je účastníkom konania a má právo na dispozíciu so žalobným návrhom.

Úryvok z textu:
... pohľadávok zo dňa 10.8.2005 uzavretá medzi C., a.s. Košice a spol. T., s.r.o. G. je absolútne neplatným úkonom. Právoplatný rozsudok Krajského súdu v Prešove zo dňa 5 Obo 83/2007 3 01.3.2002 sp. Zn. 6 Cb .
Právna veta: Ustanovením § 219 ods. 2 O.s.p. je odvolaciemu súdu daná možnosť vypracovania tzv. skráteného odôvodnenia rozhodnutia. Možnosť vypracovania takéhoto odôvodnenia je podmienená tým, že odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožní s dôvodmi rozhodnutia súdu prvého stupňa, a to po skutkovej, ako aj právnej stránke; ak sa odvolací súd čo i len čiastočne nestotožní s týmito závermi, neprichádza do úvahy vypracovanie skráteného odôvodnenia. Môže síce doplniť dôvody uvedené v rozhodnutí súdu prvého stupňa, toto doplnenia však nemôže byť v rozpore so závermi súdu prvého stupňa, môže ho iba d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vážne, pretože v nej absentu je jeden prvok vôle (vážnosť vôle) , čím sa stala v zmysle § 37 Občianskeho zákonníka absolútne neplatným úkonom. Skutočnou vôľou navrhovateľa 1/ nebolo predať rodinný dom, ale získať pôžičku na vyrovnanie dlhu v O. a zabezpečenie tejto pôžičky .
Právna veta: Pokiaľ by ale bolo s poukazom na ustanovenie § 1 ods. 1 zák. č. 282/1993 Z.z. („... odňatím vlastníckeho práva ...“) a prvá časť ustanovenia § 4 ods. 2 uvedeného zákona („... vec prešla do vlastníctva štátu alebo obce ...“) i pre tento dôvod reštitúcie požadované bezpodmienečné splnenie podmienky skutočného prechodu veci do vlastníctva štátu, stalo by sa ustanovenie § 4 ods. 2 písm. h/ uvedeného zákona ustanovením bez reálneho obsahu. Podľa názoru dovolacieho súdu je potrebné tento rozpor (keď jedna časť ustanovenia viaže reštitúciu výslovne na podmienku nadobudnutia vlastníctva štátom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalobkyni nehnuteľnosť, ktorá bola predmetom darovacej zmluvy zo 6. septembra 1957, dospel k zhodnému názoru prezentovanému súdom prvého stupňa je absolútne neplatným úkonom z rovnakých dôvodov ako boli uvádzané pri neplatnosti kúpnej zmluvy. Podľa názoru odvolacieho súdu však skutočnosť, že ide o neplatný .
Právna veta: 1. Nedostatok vážnosti vôle je okolnosť zakladajúca neplatnosť zmluvy v zmysle § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný. O nedostatok vážnosti vôle ide vtedy, keď sa zdanlivo prejavuje vôľa, ktorá v skutočnosti neexistuje, resp. síce existuje, avšak v inej kvalite, než to ukazuje jej prejav. K takýmto prejavom vôle patria medziiným úkony urobené s vnútornou výhradou a simulované právne úkony. Pokiaľ právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neplatnosť právneho úkonu (negotium nullum) nastáva bez ďalšieho priamo zo zákon a (ex lege), v dôsledku čoho sa hľadí na absolútne neplatný úkon tak, ako ke by nebol nikdy urobený. Absolútne neplatný právny úkon nepôsobí právne následky ani v prípade, že na jeho .
Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti uvádza, že inštitút vedľajšieho účastníka nebol prebratý do účinného procesného predpisu (C. s. p.), ale bol nahradený intervenientom, ktorý na seba viaže iné procesné postupy a povinnosti (§ 81 a nasl. C. s. p.). Vedľajší účastník sa po nadobudnutí účinnosti C. s. p. od 01. 07. 2016 na intervenienta netransformoval. Účinky vedľajším účastníkom do 30. 06. 2016 podaného odvolania v zmysle § 470 ods. 2 veta prvá C. s. p. však zostali zachované. Iný výklad, aj napriek tomu, že vedľajšie účastníctvo takéhoto subjektu s účinnosťou C. s. p. bez ďalšieho zaniklo, by od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s dobrými mravmi, a preto je takýto úkon – Zmluva o majetkovom vklade zo 17. októbra 1997 v znení jej dodatkov absolútne neplatným úkonom od počiatku , a teda žalovaný 1/ sa nestal vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti. Vysloviť absolútnu neplatnosť iba časti Zmluvy o majetkovom vklade .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.