Nájdené rozsudky pre výraz: absolútne neplatný úkon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 53

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
216 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zisk, ktorý podnikateľ dosiahne svojou podnikateľskou činnosťou, nie je úžitkom v zmysle ustanovenia § 458 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 8. novembra 2000, č. k. 36 Cb 8/96-265, po tom, čo jeho predchádzajúci rozsudok, ktorým žalobu zamietol, odvolací súd zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie, žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi sumu 354 872,- Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku žalobu, čo do zaplatenia čiastky 357 588,- Sk a čo do úroku z omeš­ kania, zamietol. Rozhodol tiež o náhrade trov konania a o znalečnom. V odôvodnení rozsudku poukázal na záväzný právny názor odvolacieho
Právna veta: Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (v znení účinnom ku dňu uzavretia predmetnej kúpnej zmluvy 15.03.2004) povinná osoba je povinná s pozemkami až do navrátenia vlastníctva k pozemkom oprávnenej osobe nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára 14) a nemôže pozemok previesť odo dňa účinnosti tohto zákona do vlastníctva iného; takýto úkon je neplatný. Právo na náhradu škody, ktorú povinná osoba spôsobí oprávnenej osobe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudcov JUDr. Jozef a Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Jozef Krško , správca konkurznej podstaty SĹ ŇAVA, poľnohospodársko -obchodné družstvo Sokolovce, so sídlom 922 31 Sokolovce, Piešťanská 278/108, IČO : 00 208 256, adresa pre doručovanie: JUDr. Jozef Krško, advok
Právna veta: Podľa § 95 ods. 1 O.s.p. žalobca môže za konania so súhlasom súdu meniť návrh na začatie konania. Zmenený návrh treba ostatným účastníkom doručiť do vlastných rúk pokiaľ neboli prítomní na pojednávaní, na ktorom došlo k zmene. Uvedené ustanovenie je vyjadrením dispozičného oprávnenia žalobcu spočívajúceho v zmene návrhu na začatie konania, ktorá môže spočívať v rozšírení pôvodného návrhu (žaloby).Takýto úkon vo veci samej tak môže na súd podať jedine žalobca, ktorý je účastníkom konania a má právo na dispozíciu so žalobným návrhom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Obo 83/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Priecelovej a členiek JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Zdenky Kohútovej v právnej veci žalobcu: N., s.r.o. M., X. Nováky, IČO: X., zastúpený Advokátskou kanceláriou M., s.r.o., M., 811 08 Bratislava, IČO: X., proti žalovanému : S., a.s. Prešov, K., X. Prešov, IČO: X., zastúpený JUDr. P. F., Advokátska kancelária, J., 080 0
Kľúčové slová: oslobodenie od súdnych poplatkov.zmenkové konaniemajetok obce
R 25/2016
Právna veta: I. Pre posúdenie oslobodenia od súdneho poplatku účastníka v zmenkovom konaní je kauzálny vzťah právne relevantný. I. Pri posúdení oslobodenia od súdneho poplatku podľa § 4 ods. 2 písm. b/ zákona o súdnych poplatkoch je potrebné prihliadať, na aký účel je majetok obce použitý.

Úryvok z textu:
Okresný súd Žilina uznesením zo dňa 11. októbra 2011 č. k. 11Cb/7/2011-121 uložil žalovanému zaplatiť súdny poplatok za podané námietky vo výške 12 595,-- Eur podľa položky la Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. Žalovaný podal proti tomuto uzneseniu odvolanie s tým, že zmenka je absolútne neplatným úkonom pre absenciu súhlasu obecného zastupiteľstva na vystavenie zmenky. Poukázal na ust. § 4 ods. 2 písm. b/ zákona č. 71/1992 Zb., podľa ktorého je obec v konaniach vo veciach verej
Právna veta: O zabezpečovací prevod práva ide vtedy, ak dlžník prevedie na veriteľa svoje právo (napríklad vlastnícke) s rozväzovacou podmienkou, že zabezpečený záväzok bude splnený. Zabezpečovacím prevodom tak dochádza k („dočasnej“) zmene v subjekte práva do momentu splnenia záväzku; v prípade jeho splnenia sa obnovuje pôvodný stav (porovnaj rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 3 Cdo 98/2004). Ako už uviedol najvyšší súd v rozsudku z 25. júna 2009 sp. zn. 1 Cdo 58/2008, až do novely Občianskeho zákonníka vykonanej zákonom č. 568/2007 Z.z. bola úprava zabezpečovacieho prevodu práva veľmi stručná. Výkl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 446 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyš ší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ A. E. , bývajúcej v M. , 2/ B. E. , bývajúceho v M. , zastúpených JUDr. R. B. , advokátom so sídlom v H. , proti žalovanej I., s.r.o. so sídlom v H. , zastúpen ej JUDr. S. K. , advokátom so sídlom v M. , o určenie neplatnosti zmluvy , vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 10 C 176/2008 , o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Koš iciac
Právna veta: Pokiaľ by ale bolo s poukazom na ustanovenie § 1 ods. 1 zák. č. 282/1993 Z.z. („... odňatím vlastníckeho práva ...“) a prvá časť ustanovenia § 4 ods. 2 uvedeného zákona („... vec prešla do vlastníctva štátu alebo obce ...“) i pre tento dôvod reštitúcie požadované bezpodmienečné splnenie podmienky skutočného prechodu veci do vlastníctva štátu, stalo by sa ustanovenie § 4 ods. 2 písm. h/ uvedeného zákona ustanovením bez reálneho obsahu. Podľa názoru dovolacieho súdu je potrebné tento rozpor (keď jedna časť ustanovenia viaže reštitúciu výslovne na podmienku nadobudnutia vlastníctva štátom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Sak álovej a sudov JUDr. Edity Bakošovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobkyne R. , zastúpenej JUDr. A. Š., advokátkou v B. proti žalovaným 1/ K. , zastúpeným JUDr. T. P., advokátkou, v Ž. a 2/ M. , o vydanie nehnuteľnosti vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 12 C 479/1995, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Žiline
Meritum Zmluvná pokuta
Právna veta: V dohode o zmluvnej pokute výška zmluvnej pokuty alebo spôsob jej určenia aj povinnosť, ktorú zmluvná pokuta zabezpečuje, musia byť vymedzené určito, inak je dohoda neplatná.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 2 000 000,- Sk s 18 % úrokom z omeškania od 1. januára 1998 do zaplatenia a rozhodol o náhrade trov konania. V odôvodnení rozsudku uviedol, že dňa 22. septembra 1995 účastníci uzavreli zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo zabezpečenie a vykonanie pre žalovaného prípravy a realizácie troch čerpacích staníc pohonných hmôt formou stavby na kľúč. Každá čerpacia stanica je samostatná stavba so samostatnými dokladmi
Právna veta: Ustanovením § 219 ods. 2 O.s.p. je odvolaciemu súdu daná možnosť vypracovania tzv. skráteného odôvodnenia rozhodnutia. Možnosť vypracovania takéhoto odôvodnenia je podmienená tým, že odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožní s dôvodmi rozhodnutia súdu prvého stupňa, a to po skutkovej, ako aj právnej stránke; ak sa odvolací súd čo i len čiastočne nestotožní s týmito závermi, neprichádza do úvahy vypracovanie skráteného odôvodnenia. Môže síce doplniť dôvody uvedené v rozhodnutí súdu prvého stupňa, toto doplnenia však nemôže byť v rozpore so závermi súdu prvého stupňa, môže ho iba d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ J. D. , 2/ V. D. , proti odporcom 1/ P. , IČO: X. , 2/ P. , IČO: X. , obaja zastúpení JUDr. P. V. , o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a iné , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp.zn. 12 C 501/2005, o dovolaní odporcov 1/, 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 7. apríla 2011, sp.zn. 9 Co 173/2010, takto r o z h o d o l : Dovolanie odporcov 1/, 2/
Právna veta: 1. Nedostatok vážnosti vôle je okolnosť zakladajúca neplatnosť zmluvy v zmysle § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný. O nedostatok vážnosti vôle ide vtedy, keď sa zdanlivo prejavuje vôľa, ktorá v skutočnosti neexistuje, resp. síce existuje, avšak v inej kvalite, než to ukazuje jej prejav. K takýmto prejavom vôle patria medziiným úkony urobené s vnútornou výhradou a simulované právne úkony. Pokiaľ právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a členiek senátu JUDr. Daniely Sučanske j a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalobcu J. T. , bývajúceho v H. , proti žalovaným 1/ D. S., bývajúcemu v G. , 2/ A. P. , bývajúcemu v M. , 3/ L. D. , bývajúcemu v D. , 4/ I. D. , bývajúcej v D. , 5/ V. , a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , o určenie vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Galanta
Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti uvádza, že inštitút vedľajšieho účastníka nebol prebratý do účinného procesného predpisu (C. s. p.), ale bol nahradený intervenientom, ktorý na seba viaže iné procesné postupy a povinnosti (§ 81 a nasl. C. s. p.). Vedľajší účastník sa po nadobudnutí účinnosti C. s. p. od 01. 07. 2016 na intervenienta netransformoval. Účinky vedľajším účastníkom do 30. 06. 2016 podaného odvolania v zmysle § 470 ods. 2 veta prvá C. s. p. však zostali zachované. Iný výklad, aj napriek tomu, že vedľajšie účastníctvo takéhoto subjektu s účinnosťou C. s. p. bez ďalšieho zaniklo, by od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obo/ 4/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Lenky Praženkovej a členiek senátu JUDr. Anny Markovej a JUDr. Dariny Ličkovej, v právnej veci žalobcu: JUDr. M. K. , správcu konkurznej podstaty úpadcu J., spotrebné družstvo K. v konkurze, so sídlom L. , IČO: X. , proti žalovan ej 1/ JUDr. J. D. , správkyni konkurznej podstaty úpadcu C. P., spotrebné družstvo v konkurze, so sídlom H. , (pred
MENU