Nájdené rozsudky pre výraz: absolventská prax

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
65 dokumentov
1 dokument
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákonná definícia pojmu závislá práca je vymedzená ako práca vykonávaná: - vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca (vzťah subordinácie), - osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, - podľa pokynov zamestnávateľa, - v mene zamestnávateľa, - v pracovnom čase určenom zamestnávateľom, - za mzdu alebo odmenu. Účelom zákonnej definície pojmu závislej práce je stanoviť kritériá, aby v aplikačnej praxi bolo možné objektívne rozlišovať medzi prácou jednotlivca vykonávanou v pracovnoprávnom vzťahu a medzi inými pracovnými aktivitami jednotlivca, ktoré v pracovnoprávnom vzťahu vy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6014200216 Dátum vydania rozhodnutia: 3. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6014200216.2 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a Mgr. Viliama Pohančeníka v právne j veci žalobcu: Ľubomír Hančárik - KOVO, s miestom podnikania Tekovské Nemce 8, IČO: 33 326 371, právne zast
Kľúčové slová: delegácia veci z dôvodu vhodnosti
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti (§ 12 ods. 2 O.s.p.) predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Skutočnosti, ktoré opodstatňujú delegáciu veci inému súdu podľa tohto zákonného ustanovenia musia byť výnimočné, závažné a objektívnej povahy ako dôvody hodné osobitného zreteľa. Dôvody vhodnosti môžu byť rôzne v závislosti od predmetu konania, postavenia účastníkov a iných okolností. Spravidla sa vhodnou delegáciou predchádza nutnosti dožiadania, čo znamená, že typickými dôvodmi vhodnosti budú tie, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa E. K. K. , bývajúceho naposledy S., t.č. na neznámom mieste, zast. opatrovníkom Janou Marčišovskou, zam estnancom Okresného súdu Senica , proti odporcom 1/ V. K. , bývajú cej v K.K. , 2/ M. K. , bývajúcemu v K.K. , o zníženie vyži vovacej povinnosti pre plnoleté deti, vedenej na Okresnom súde Senica pod sp.zn. 4 C 24/2014, o návrhu na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti, tak
Kľúčové slová: dávkapomoc v hmotnej núdzizapojenie do pracovného procesu
Právna veta: Konanie správneho orgánu prvého stupňa je potrebné posúdiť ako formalistické, čo je v rozpore s účelom zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Pokiaľ prvostupňový správny orgán žalobcovi dávku hmotnej núdze znížil o sumu 61,60 eur, bez toho, aby mal preukázané, či žalobca sa môže podrobiť výkonu ponúknutých prác v intenciách uvedených vyššie (nález ústavného súdu sp. zn. PL ÚS 8/2014), rozhodol vo veci predčasne. Invalidita žalobcu, z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, je jednou z podmienok, ktorá by podmieňovala (vylučovala, resp. znížila rozsah) jeho povinnosti vy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/46/2019 7018200303 30. 09. 2020 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2020:7018200303.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD. v právnej veci žalobcu: R. U., trvale bytom X. - Y. X., adresa
Meritum § 326/1a Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Tdo/16/2016 4213010268 31.05.2016 JUDr. Peter Krajčovič sudca ECLI:SK:NSSR:2016:4213010268.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci obvinenej Mgr. Bc. U. Z. pre prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a/ T
Meritum o zníženie výživnéhoé pre plnoletú
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Ndc 18/2015 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa E. K. K., bývajúceho naposledy S., t.č. na neznámom mieste, zast. opatrovníkom Janou Marčišovskou, zamestnancom Okresného súdu Senica, proti odporcom 1/ V. K., bývajúcej v K.K., 2/ M. K., bývajúcemu v K.K., o zníženie vyživovacej povinnosti pre plnoleté deti, vedenej na Okresnom súde Senica pod sp.zn. 4 C 24/2014, o návrhu na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti, takto
Meritum určenie neplatnosti právneho úkonu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3713214491 Dátum vydania rozhodnutia: 8. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3713214491.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu K.W., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. Róbertom Faturom, advokátom so sídlom v Považskej Bystrici, Centrum č. 18/23, proti žalovaným 1/ FKH elektro, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Nobelovo námestie č. 1260/5, IČO:
Meritum 24 655,07 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/194/2019 8115205247 30.06.2020 JUDr. Jozef Kolcun sudca ECLI:SK:NSSR:2020:8115205247.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu S. G., bývajúceho v K. , zastúpeného JUDr. Ladislavom Jančim, advokátom, so sídlom v Ružomberku, Dončova 1451/21, proti žalovanému M. G., bývajúcemu v K., zastúpenému JUDr. Dášou Komkovou, advokátkou, so sídlom v Prešove,
Meritum určenie neplatnosti právneho úkonu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/42/2019 3713214491 25.11.2020 JUDr. Gabriela Klenková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:3713214491.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu K. Ď.M., bývajúceho v K. G., E. XXXX/XX, zastúpeného JUDr. Róbertom Faturom, advokátom so sídlom v Považskej Bystrici, Centrum č. 18/23, proti žalovaným 1/ FKH elektro, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Nobelovo námes
Právna veta: Účelom aktivačného príspevku priznaného podľa § 12 ods. 3 písm. b/ bod 1 zákona je poskytnúť pomoc, respektíve motivovať fyzickú osobu - uchádzača o zamestnanie zvýšiť si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole, alebo štúdia organizovaného externou formou na vysokej škole a tým dosiahnuť pre tohto uchádzača lepšiu, respektíve výhodnejšiu východiskovú pozíciu vo vzťahu k možnostiam uplatnenia sa na trhu práce, ako aj možnej atraktivity z pohľadu potenciálneho zamestnávateľa. Pokiaľ uchádzač o zamestnanie túto formu pomoci využil, poberal aktivačný príspevok a zvýšil si svoju kval ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Sžsk/37/2020 2019200104 12. marca 2021 JUDr. Viola Takáčová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:2019200104.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobkyne: I.. W. Y., narodená XX. I. XXXX, bytom v G., S.. X. Č.. XXX/XX, prot
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 7Sžsk/102/2020 2019200105 27. 10. 2021 JUDr. Viola Takáčová ECLI:SK:NSSSR:2021:2019200105.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členov senátu JUDr. Michala Matulníka, PhD. a JUDr. Jany Martinčekovej, v právnej veci žalobkyne: U.. C. M., narod
MENU