Nájdené rozsudky pre výraz: abstraktný cenný papier

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 26

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
1934 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Argumentácia o tom, že na zmenkovoprávne vzťahy sa má vzťahovať podporne Obchodný zákonník, je nesprávnou. Zmenkový vzťah má osobitný charakter, ktorého právny základ spočíva v skriptúrnom akte - zmenke, a nie v zmluve. Pravdou je, že aj do zmenkových vzťahov vstupujú podnikatelia, ako aj nepodnikatelia, avšak zo samotnej zmenky nie je možné určiť, aký charakter má právny vzťah pri vzniku záväzkového vzťahu. Znamená to, že zo samotnej zmenky nie je možné určiť, či záväzkový vzťah súvisí, resp. nesúvisí, s podnikateľskou činnosťou, čo je ďalšie kritérium pre určenie relatívneho obchodného vzťah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1ObdoV/ 31/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a člnov senátu JUDr. Anny Markovej, JUDr. Aleny Priecelovej, JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Viery Pepelovej, v právnej veci žalobcu : B. D. S., a. s. , P.P. , B.B. , IČO: X. , zastúpeného : JUDr. M. R. , advokátom V. , Š., proti žalovaným : 1/ JUDr. G. M. , PhD., K. , B.B. , správkyňa konkurznej podstaty úpa
Právna veta: I. Ak navrhovateľ ako dôkaz osvedčenia uplatneného nároku doloží zmenku, platí bez ohľadu na povahu procesného nástroja, ktorý navrhovateľ použil, že: 1. pokiaľ z akýchkoľvek okolností prejednávanej veci vyplynie konajúcemu súdu súvislosť s nekalou povahou či neprípustnosťou uplatneného nároku, je tento ex offo povinný zabezpečiť prieskum nároku v intenciách možnej absolútnej neplatnosti úkonu, v ktorom má nárok základ; 2. pokiaľ súd nevzhliadne žiadnu nekalosť či neprípustnosť predloženého návrhu, súd pristúpi k prieskumu uplatneného nároku v rozmedzí prípadne vznesených námietok zohľadňujú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predsedníčka obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na návrh ministra spravodlivosti postupom podľa § 21 ods. 3 písm. b/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj podľa čl. 17 ods. 4 písm. c/ a podľa čl. 19 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. Pls 1/2006 (č. 291/2006 Z.z.) navrhli, aby na spoločnom rokovaní oboch kolégií bolo zauja
Právna veta: Vzniknutý právny vzťah považoval súd prvej inštancie za vzťah spotrebiteľský a na tento vzťah boli aplikované ustanovenia spotrebiteľského práva. Povaha tohto právneho vzťahu sa nezmenila ani postúpením zmenky. Hoci žalovaný v konaní vyslovene nenamietal neplatnosť zmenky, jej platnosť podrobil súd prvej inštancie skúmaniu, nakoľko princíp, podľa ktorého právo patrí bdelým v spotrebiteľských veciach v konkrétnych súvislostiach ustupuje dôležitejšiemu princípu, ktorým je ochrana práv spotrebiteľa. Poukázal na ust. § 53 ods. 4 OZ, ktoré demonštratívne určuje, čo je možné vyhodnotiť ako neprijat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 18XCdo /355 /201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : C. , s. r. o., so sídlom P. , IČO: X. , právne zastúpeného F. P., s. r. o., advokátska kancelária, so sídlom G. , IČO: X. , proti žalovan ému : M. K. , nar. X. , bytom Z. , o uplatnenie pohľadávky zo zmenky , vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp. zn. 11 C/491 /20 13, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 25. februára 201 6,
Kľúčové slová: náležitosti cudzej zmenkyurčitosť zmenkovej sumymena euro
R 47/2019
Právna veta: Požiadavke určitosti zmenkovej sumy ako podstatnej náležitosti cudzej zmenky podľa čl. I § 1 bod 2 zákona č. 191/1950 Sb. zákon zmenkový a šekový vystavenej do 31. decembra 2008 pôvodne ako blankozmenka nebráni, ak je zmenková suma vyjadrená v totožnej výške číselne aj slovne v mene euro, a to ani v prípade, ak je iba pri číselnom vyjadrení zmenkovej sumy na formulári zmenky používanom v čase jej vystavenia predtlačená mena ,SKK’. V takom prípade nie je zmenka neplatná, keďže zmenková suma je vyjadrená určitým spôsobom v mene euro.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Žilina (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo 7. júna 2016, č. k. 10CbZm/30/2014-174 žalobu žalobcu zamietol a uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť žalovaným 1/ a 2/ trovy konania vo výške 6 551,93 eur. 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalovaní 1/ a 2/ podpísali žalobcom predloženú zmenku z 2. júla 2008 ako blankozmenku v postavení avalistov zmenkového dlžníka - obchodnej spoločnosti C. C., s. r. o. Na blankozmenke bola v
Meritum zaplatenie sumy
Najvyšší súd 5Obo/79/2008 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. S., spol. s r. o., P., 820 14 Bratislava, zastúpeného JUDr. M. K., advokátom so sídlom G., 811 09 Bratislava, proti žalovanému: Ing. P. S., bytom S., 979 01 Rimavská Sobota, o zaplatenie 186 586,67 Eur (5 621 110 Sk) s príslušenstvom zo zmenky, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 7 Cb 16/03-36 z 8. septembra 2003, takto rozhodol:
Meritum 1 999 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR Obdo 4Obdo/51/2015 31.05.2016 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2016:6613219718.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: CD Consulting s. r. o., IČO: 264 29 705, so sídlom Nagano Office Center, K Červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha 3, Česká republika, zast. Fridrich Paľko, s. r. o., IČO: 36 864 421, so sídlom Grösslingova 4, 811 09
Meritum 3 090,99 eur s prísl. zo zmenky
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/21/2018 1514202727 27. marca 2019 JUDr. Ivana Izakovičová ECLI:SK:NSSR:2019:1514202727.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 432 105, zastúpeného advokátom JUDr. Jozefom Boledovičom, so sídlom Úzka 578/4, 900 41 Rovinka, proti žalovanému: OTP Banka Slovensko,
Meritum o zaplatenie 37 723,20 eur s príslušenstvom zo zmenky
Najvyšší súd 2MObdo/2/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Č., zastúpeného A., proti odporcom: 1/ D. a 2/ B., zastúpenému A., o zaplatenie 37 723,20 eur s príslušenstvom zo zmenky, vedenej na Okresnom súde Bratislava V. pod sp. zn. 1CbZm/18/2011, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora proti rozsudku Okresného súdu Bratislava V. z 21. novembra 2011 č. k. 1CbZm/18/11-142 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 11
Meritum 3 865,43 eur s prísl. zo zmenky
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/2/2019 1514202686 28. februára 2019 JUDr. Gabriela Mederová ECLI:SK:NSSR:2019:1514202686.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 36 432 105, právne zast. JUDr. Jozef Boledovič, advokát so sídlom Úzka 578/4, Rovinka proti žalovanému: OTP Banka Slovensko, a. s., s
Meritum uplatnenie pohľadávky zo zmenky
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 18XCdo/355/2016 8813203682 28.02.2017 JUDr. Anna Marková sudca ECLI:SK:NSSR:2017:8813203682.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: CD Consulting, s. r. o., so sídlom Politických vězňů č. 1272/21, Nové Město, Praha, Česká republika, IČO: 26 429 705, právne zastúpeného Fridrich Paľko, s. r. o., advokátska kancelária, so sídlom Grösslingova 4,
MENU