Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1034974
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62723
USSR: 34293
NSČR: 119100
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 418579
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
19.09.2019 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá


Približný počet výsledkov: 17 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá
  • aby nájdené 195636 krát v 47251 dokumentoch
  • vec nájdené 691112 krát v 62156 dokumentoch
  • bola nájdené 174313 krát v 47666 dokumentoch
  • co nájdené 129356 krát v 38080 dokumentoch
  • rychlejsi nájdené 1041 krát v 745 dokumentoch
  • prejednana nájdené 1885 krát v 1726 dokumentoch
  • a nájdené 3221869 krát v 62596 dokumentoch
  • rozhodnuty nájdené 26622 krát v 15661 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2017 dokumentov
Krajské súdy SR 72 dokumentov


Právna veta: Konanie o žalobe proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne o nároku na úrazové dávky a z nich vyplývajúce nároky na sumy úrazových dávok, splatné ku dňu smrti poškodeného, rovnako ako konanie o kasačnej sťažnosti proti rozhodnutiu krajského súdu, treba považovať za konanie, ktoré má povahu konania o majetkovom spore. Ustanovenie § 118 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov má vo vzťahu k ustanoveniu § 63 ods. 2 Civilného sporového poriadku v spojení s § 25 Správneho súdneho poriadku v súlade s požiadavkou naplnenia účelu správneho súdnictva povahu l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... čase jeho smrti v spoločnej domácnosti. Len čo sa konanie začalo, postupuje v ňom súd i bez ďalších návrhov tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá (§ 100 ods. 1 O.s.p.). Vzhľadom na citované ustanovenia a na prejavený záujem syna nebohého navrhovateľa pokračovať v .
Právna veta: Podávanie žiadostí bez ospravedlniteľného dôvodu o predĺženie lehoty na predloženie plnomocenstva na zastupovanie v dovolacom konaní dovolateľmi predstavuje zjavné zneužitie práva, ktoré nepožíva právnu ochranu podľa čl. 5 Základných princípov Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
... rade je aj dovolací súd povinný vychádzať z čl. 17 Základných princípov Civilného sporového poriadku, podľa ktorého súd postupuje tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá, prechádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb. 15. Vzhľadom na uvedené .
Zbierka NS 3/2016
R 23/2016
Uznesenie
Kľúčové slová: vecná legitimácia, správca konkurznej podstaty, prerušenie konania podľa OSP
Právna veta: Zmena osoby vo funkcii správcu konkurznej podstaty počas trvania konkurzu, neznamená zmenu vecnej legitimácie účastníka a nemôže byť dôvodom prerušenia konania v zmysle § 109 ods. 2 písm. c/ O. s. p. vedeného na návrh správcu konkurznej podstaty o určenie neúčinnosti právnych úkonov. Účastníkom konania na strane žalobcu je v tomto prípade správca konkurznej podstaty úpadcu. Prebiehajúce súdne konanie vo veci odvolania správcu konkurznej podstaty z funkcie správcu konkurznej podstaty, ktoré je dôvodom návrhu na prerušenie konania, nemá význam pre rozhodnutie súdu vo veci určenia neúčinnosti prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 100 ods. 1 veta prvá len čo sa konanie začalo, postupuje v ňom súd i bez ďalších návrhov tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá. Podľa § 109 ods. 2 písm. c/ O. s. p. pokiaľ súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť, ak .
Právna veta: Súd nemôže zastaviť konanie o preskúmanie rozhodnutia v dôchodkovej veci len preto, že oprávnený dôchodca po uplatnení nároku na dávku dôchodkového zabezpečenia zomrel a osoby, ktoré majú nárok na sumy splatné do dňa smrti oprávneného, svoj záujem pokračovať v konaní oznámili s omeškaním.

Úryvok z textu:
... čase jeho smrti v spoločnej domácnosti. Len čo sa konanie začalo, postupuje v ňom súd i bez ďalších návrhov tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá (§ 100 ods. 1 O.s.p.). Vzhľadom na citované ustanovenia a na prejavený záujem syna nebohého navrhovateľa pokračovať v .
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na tú skutočnosť, že závažnosťou riešenia problematiky odročovania pojednávaní z dôvodu lekársky uznanej práceneschopnosti a jej prípadného zneužívania ako prostriedku zámernej procesnej obštrukcie si bol vedomý aj samotný zákonodarca, keď s účinnosťou od 1. januára 2012 (zák. č. 388/2011 Z.z.) upravil pravidlá pre odročenie pojednávania v prípadoch, keď je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu v procesnom predpise. V takých prípadoch musí návrh na odročenie pojednávania okrem náležitostí podľa § 119 ods. 2 O. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 1 O.s.p., podľa ktorého ak sa konanie začalo, postupuje v ňom súd zásadne bez ďalších návrho v tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá (nález Ústavného súdu SR z 3. mája 2011, sp. zn. III. ÚS 69/2011). Dovolací súd po preskúmaní ve ci .
Právna veta: Podľa § 101 ods. l OSP, účastníci sú povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti, označia dôkazné prostriedky, a že dbajú na pokyny súdu. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia, súd pokračuje v konaní, aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd prejednať vec v neprítomnosti takého účastníka, prihliadne pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy. Zo znenia zákona vyplýva, že súd odročí pojednávanie len v prípadoch a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako aj sama 6 uvádza, nemala ich k dispozícii. Súd je povinný postupovať v konaní aj bez ďalších návrhov tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá (§ 100 OSP). Súd preto vychádzal len zo všeobecnej žiadosti o odročenie pojednávania z dôvodu pobytu mimo územia Slovenskej republiky .
Merito o vylúčenie veci zo súpisu pohľadávky
... . Nevzala totiž do úvahy skutočnosť, že neoddeliteľnou súčasťou práva účastníka na spravodlivý proces je jeho povinnosť súčinnosti so súdom tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá, pretože § 101 ods. 2 O.s.p. ukladá súdu povinnosť pokračovať v konaní, aj keď sú účastníci nečinní. Neodkladné .
Merito o vylúčenie pohľadávky z konkurznej podstaty
... § 100 ods. 1 veta prvá len čo sa konanie začalo, postupuje v ňom súd i bez ďalších návrhov tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá. Podľa § 109 ods. 2 písm. c/ O. s. p. pokiaľ súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť, ak .
Merito § 20 ods. 3, § 35 ods. 3 zák. č. 308/2000 Z.z.
... . 1 Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého len čo sa konanie začalo, postupuje v ňom súd i bez ďalších návrhov tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá. S poukazom na vyššie zistené a uvedené skutočnosti dospel disciplinárny sen át k záveru, že JUDr. I. D. zavinene porušila .
Merito finančné veci
... v zmysle § 5 ods. 1 SSP a § 25 SSP, v zmysle ktor ej súd postupuje v konaní tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb, čomu nezodpovedá postup Krajského .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.