Nájdené rozsudky pre výraz: administratívna sankcia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 118

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

23 dokumentov
183 dokumentov
28 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Určenie povinnosti početného stavu závodného požiarneho zboru rozhodnutím okresnej správy požiarnej ochrany uložené právnickej osobe nemohlo prejsť na inú právnickú osobu len v dôsledku toho, že táto podniká v jej priestoroch, keďže povinnosť bola uložená právnickej osobe a nie priestorom v nehnuteľnostiach patriacich do jej vlastníctva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Sžo 199/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Naj vyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej , v právnej veci žalobcu: T. , a.s. , B. , IČO: X. , zastúpen ý advokátom JUDr. M. O. , Advokátsk a kancelári a M. , proti žalovanému : Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina
Právna veta: Právna úprava v § 24 zákona o ochrane spotrebiteľov ustanovuje orgánu dozoru povinnosť uložiť výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobe uvedenej v § 26 pokutu za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Predmetom konania podľa ust. § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa je uloženie sankcie za porušenie právnej povinnosti subjektu, ktorý sa porušenia právnej povinnosti dopustil. Teda ide o administratívne konanie, výsledkom ktorého je uloženie administratívneho potrestania subjektu, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžnč/3/2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Z., so sídlom S., =ČO: X., adresa na doručovanie P., pro ti odporcovi: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom Prievozská 32, Bratislava, v konaní o návrhu proti nečinnosti orgánu verejnej správy, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh z a m i e t a . Účastníkom súd právo na náhradu trov konania nepriznáva.
Právna veta: Najvyšší súd musí zdôrazniť, že doklad vydaný z elektronickej registračnej pokladnice nespĺňa náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z.z., lebo tento doklad neobsahuje uvedenie druhého účastník účtovného prípadu, čo je v zmysle odseku 1 písm. b/ cit. ustanovenia povinnou náležitosťou účtovného dokladu. Iba tú písomnosť je možné označiť za účtovný doklad, ak sa na ňu vzťahuje hore uvedené ust. § 10 ods. 2 zák. č. 431/2002 Z.z. v celosti. Pritom nie je pre túto vec relevantné, že doklad vydaný elektronickou registračnou pokladnicou zákon označuje za daňový dokl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: T., s.r.o., so sídlom H., zast.: JUDr. B., advokátom so sídlom H., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č. 13, 975 04 Banská Bystrica, o pr
Právna veta: Pri správnom trestaní platí zásada zákonnosti nullum crimen sine lege anulla poena sine lege, t.j., nie je správny delikt ani správny postih bez toho, aby to zákon výslovne stanovil. Aktivita správneho orgánu nie je na mieste tam, kde zákon nestanoví, že určité konanie je správnym deliktom a že možno zaň uložiť príslušnú správnu sankciu. Sankcionovať možno iba také konanie, ktorého znaky sú vyjadrené prostredníctvom skutkovej podstaty v zákone, pričom možno súčasne uplatniť iba taký systém sankcií, ktorý stanoví zákon. Predmetné taktiež vyplýva z Odporúčania výboru ministrov Rady č. 91/1 o spr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu : KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. , E.B. Lukáča 25, Komárno , právne zastúpený : Advokátska kancelária Mandzák a spol. s r.o., Zámocká 5, Bratislava , proti žalovanému : Ministerstvo životn
Právna veta: Podľa čl. 12 ods. 1, 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6SŽo/104/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobcu S. J., nar. X, bytom v M., D. č. X., právne zastúpeného JUDr. A. K., advokátom, so sídlom v H., L. č. X., proti žalovanému Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Prešove, odbor poriadkovej polície, Štúrova č. 7, Prešov,
Právna veta: Uloženie dvoch samostatných sankcií za jeden a ten istý skutok, aj za situácie, ak by sa ním porušili dve či viaceré právne povinnosti kvalifikované v dvoch či viacerých ustanoveniach zákona je v rozpore so zásadami správneho trestania, ktoré vychádzajú zo zásad ukladania trestov v trestnom konaní, keď sankcia sa ukladá za čin, ktorý je v rozpore so zákonom.

Úryvok z textu:
Navrhovateľka podala dňa 22. októbra 2004 odvolanie proti rozhodnutiu odporkyne z 21. septembra 2004 v časti o uložení pokuty vo výške 200 000,-Sk za porušenie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (ďalej len „zákona"). Navrhovateľka sa mala porušenia § 34 ods. 1 zákona dopustiť tým, že nezabezpečila, aby vysielanie reklamy (vlastnej propagácie) bolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami pr
Kľúčové slová: zásady správneho konaniaprincípy dobrej správy
R 21/2013
Právna veta: Podľa § 36 ods. 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné vymáhať aj úroky z omeškania v zákonom určenej výške, ale toto oprávnenie sa vzťahuje až na štádium konania, keď je vymáhaná dobrovoľne nesplnená povinnosť zaplatiť pokutu (výkon rozhodnutia podľa § 71 a nasl. Správneho poriadku).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /15/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. El eny Krajčovičovej a JUDr. Jarmily Urbancovej , v právnej veci žalobcu Krajskej prokuratúry Bratislava , so sídlom Vajnorská 47, Bratislava , proti žalovanému Slovenskému metrologickému inšpektorátu, so sídlom Štefanovičova 3, Bratislava, za účasti Z. L. , bytom M. , o preskúmanie záko
Právna veta: V zmysle § 1 ods. 1 vyhlášky č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou, daňový subjekt, ktorého predmetom podnikania je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb používa od 01. januára 1995 na účely evidencie tržieb elektronickú registračnú pokladnicu s tlačiarňou, a to vo všetkých svojich predajných miestach, v ktorých dochádza k úhrade v hotovosti. Uvedené sa nevzťahuje na subjekt, ktorý má v obchodnom registri vyznačený vstup do likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu. Daňový subjekt, ktorého predmetom podnikania je predaj tovaru alebo po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžf/83/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Tatiany Hanečkovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobkyne: K. F. – A. M., zastúpená advokátom: JUDr. B. N., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. I/221/14572- 89749/2006/990316-r zo dňa 02.02.2
Právna veta: Odvolací súd zastáva názor, že pri zvažovaní výšky pokuty a jej následnom určení by mal správny orgán okrem zákonných predpokladov uvedených v ust. § 24 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa, prihliadať i na charakter sankcie ako takej, ktorou je jej preventívna a represívna funkcia. Na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, musí byť jej výška stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba do budúcna vyvarovala porušení zákonných povinnosti, ale zasa pri splnení jej represívnej funkcie nie až tak, aby bola neprimeraná vo vzťahu k porušenej povinnosti s ohľadom na okolnosti prípadu. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/ 314/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Naj vyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: K. v.o.s. , so sídlom T., =ČO: X., zast úpeného JUDr. V. advokát om , E., s.r.o. , N. proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia , Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave , Priev ozská 3 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 12.3.2007 , č. P/0422/04/04 -O, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Kra
MENU