Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093611
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34971
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422408
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
21.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: administratívny spis


Približný počet výsledkov: 2949 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: administratívny spis
  • administrativny nájdené 37448 krát v 11166 dokumentoch
  • spisat nájdené 18293 krát v 10455 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 192 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 15 dokumentov
Krajské súdy SR 3686 dokumentov


Právna veta: Krajský súd zároveň poukázal na nepreskúmateľnosť rozhodnutia odporkyne pre nedostatok dôvodov. Zdôraznil, že odôvodnenie rozhodnutia, v ktorom sú uvedené len citácie príslušného ustanovenia zákona a percentuálne zistený rozsah poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bez uvedenia skutočností, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie odporkyne, akými úvahami sa odporkyňa riadila pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, ako sa odporkyňa vysporiadala s námietkami účastníka, ktoré uviedol v opravnom prostriedku a s jeho návrhmi na doplnenie dokazovania, nespĺňa zákonné ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Violy Takáčovej, v právnej veci navrhovateľky I. Š., bytom v P., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 20Sd/511/2006-37 z 18. septembra 2007, takto r o z h o d o l : .
Kľúčové slová: sprístupnenie požadovanej informácie, správny orgán , administratívny spis, iné orgány štátnej správy

Zbierka NS 5/2016
R 46/2016
Uznesenie
Právna veta: Ak je v prieskumnom konaní predmetom sprístupnenia požadovanej informácie obsah listiny - protokolu o výsledku kontroly, nemožno súdny prieskum vykonať bez toho, aby správny súd vzhliadol čo i len túto listinu, ak nie celý administratívny spis predmetnej vnútornej kontroly. Správny súd nemôže vychádzať len z tvrdení žalovaného správneho orgánu o nemožnosti sprístupnenia požadovanej informácie, ale je jeho oprávnením verifikovať tvrdenia orgánu verejnej správy, a to obzvlášť za situácie, ak sporný listinný dôkaz nie je vôbec súčasťou administratívneho spisu. Iným výkladom a postupom by bola por ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Aliancia Fair -play, občianske združenie, Smrečianska 21, Bratislava, právne zastúpeného Mgr. Vladimírom Šárnikom , advokátom so sídlom Národného oslobodenia 25, Bernolákovo, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SLV -OLVS -76/2012 zo dňa 17.07.2012 , konajúc o odvolaní žalo bcu proti .
Právna veta: I. Platným odstúpením od zmluvy sa zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti od začiatku zrušuje (ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak). Týmto zrušením zaniká právny titul, na základe ktorého nadobúdateľ získal vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Medzi účastníkmi je po zrušení zmluvy z hľadiska obligačných a vecnoprávnych účinkov taký právny stav, ako keby k uzavretiu zmluvy nedošlo. Vlastnícke právo prevodcu sa obnovuje zo zákona. Táto zmena sa do katastra nehnuteľností zapisuje záznamom. Predpokladom takéhoto obnovenia vlastníctva prevodcu je však skutočnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmenu v katastri nehnuteľností, pričom ako záznamová listina by mohlo byť použité jedno z dvoch vyhotovení danej zmluvy obsiahnuté v administratívnom spise č. V 1283/2010. O náhrade trov konania rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 25 0l ods. 2, § .
Právna veta: Stanovisko Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR je interným normatívnym aktom orgánu verejnej správy, ktorý nemôže založiť vznik právnej povinnosti pre sociálne odkázanú osobu. Obsah stanoviska nebol publikovaný v Zbierke zákonov a nezakladá preto sociálne odkázanej osobe práva ani povinnosti a jeho dodržanie od nej nemožno vynucovať a vyvodzovať z jej konania protiprávnosť.

Úryvok z textu:
... poskytnutej asistencie postačovalo posúdenie obsahu zmluvy o poskytovaní osobnej asistencie, uzavretej medzi žalobcom a jeho osobným asistentom, ktorá sa v administratívnom spise nachádza a ktorá obsahuje aj vymedzenie konkrétnych činností osobnej asistencie. Rovnako sa v spise nachádza a ktorá obsahuje aj vymedzenie .
Kľúčové slová: určenie druhu sankcie a jej výmery, správny orgán , súbeh viacerých deliktov, správne trestanie

Zbierka NS 5/2014
R 74/2014
Rozsudok
Právna veta: I. Ustanovenie § 12 ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov upravujúce postup pri ukladaní sankcií za viac priestupkov stanovuje, že za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný. II. Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté sankciou určenou pre najzávažnejší z nich. Pri rovnakých sadzbách pokút správny orgán uloží sankciu podľa sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov v zmysle absorpčnej zásady.

Úryvok z textu:
... zápisnici o výsluchu p. H. neuvádzal, že konal na pokyn M. J. Iná zápisnica o výsluchu p. H. sa v administratívnom spise nenachádzala. Tvrdenie, že p. H. mal konať na základe pokynu p. J. vyplýva len zo záznamu z miesta, spísaného dňa .
Kľúčové slová: Úrad pre verejné obstarávanie , verejné obstarávanie , verejný obstarávateľ, priame rokovacie konanie

Zbierka NS 10/2015
R 108/2015
Rozsudok
Právna veta: Inštitút priameho rokovacieho konania v oblasti vereného obstarávania svojím procesným postupom zvyšuje predovšetkým transparentnosť zadávacieho procesu ako celku zo strany verejného obstarávateľa, a preto je potrebné ho chápať ako výnimočný inštitút vo vzťahu k iným postupom aplikujúcim sa vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Preukázanie existencie zákonných dôvodov na aplikáciu tohto výnimočného inštitútu spočíva na verejnom obstarávateľovi, ktorý sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... úplne zistiť skutočný stav veci. Podľa názoru odvolacieho súdu, ako vyplýva z listinných dôkazov nachádzajúcich sa v administratívnom spise, žalobcovi nič nebránilo, aby bol v priebehu správneho konania aktívnejší a v priebehu dokazovania navrhol vykonať ... je možné pre obstaranie tohto tovaru použiť „Rokovacie konanie bez zverejnenia“. Z listinných dôkazov nachádzajúcich sa v administratívnom spise správneho orgánu vyplýva, že podaním zo dňa 2. marca 2006 žalobca oznámil začatie rokovacieho konania bez .
Kľúčové slová: účelové komunikácie, stavebná čiara, územný plán, konanie o umiestnenie stavby, rozhodnutie o umiestnení stavby

Zbierka NS 6/2019
R 58/2019
Rozsudok
Právna veta: I. Stavebná čiara predstavuje smernú líniu, ktorú musí dodržať budúca zástavba, pričom ju stavebník nesmie prekročiť smerom k ulici. Vymedzená je najmä v polohách s vyššími nárokmi na formovanie verejného priestoru a je stanovená v územnom pláne. Od stavebnej čiary je možné ustúpiť smerom dovnútra pozemku v rozsahu povolenom v územnom pláne, prípadne ju prekročiť architektonickými prvkami aj smerom k ulici, a to len v rozsahu určenom v územnom pláne. Stavebná čiara určuje záväznú polohu pre výstavbu budovy, jej odstup od hranice pozemku voči verejnému priestranstvu a orientáciu hlavného vstupu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Obce H. sa v znení účinnom ku dňu vydania prvostupňového administratívneho rozhodnutia, v pripojenom administratívnom spise nenachádza. Rovnako sa v administratívnom spise nenachádza ani Uznesenie Obecného zastupiteľstva v H. č. x zo dňa 25.10.2012, ... SR zhodne s kasačnými sťažovateľmi má výhrady k spôsobu ustálenia okruhu účastníkov územného konania. V predloženom administratívnom spise sa nenachádzajú listy vlastníctva dotknutých pozemkov podľa § 34 stanoveného zákona. 42. Podľa fotokópie časti územného .
Kľúčové slová: správny orgán , okruh účastníkov konania, rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov

Zbierka NS 6/2011
R 86/2011
Uznesenie
Právna veta: Okruh účastníkov v konaní podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku je stanovený presným výpočtom (§ 250m ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) bez ohľadu na to, ktorý z účastníkov podal opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu.

Úryvok z textu:
... , pretože v plnom rozsahu akceptoval vyjadrenia odporcu. Žiadny účtovný doklad o prevzatí finančnej čiastky za náhradu sa v administratívnom spise nenachádza. Požadovaná čiastka predstavuje najnižšiu náhradu, aká podľa platnej vyhlášky v čase vyvlastnenia za pozemky bola odporcom určená. ... zrušené (§ 214 ods. 2 písm. e/ Občianskeho súdneho poriadku). Z obsahu súdneho spisu, ktorého súčasťou je aj administratívny spis odporcu č. D/2004/00558-01, H/2005/00175-001, H/2006/00124, H/2007/00087, vyplýva, že .
Kľúčové slová: individuálny akt riadenia, organizačná zmena, správne súdnictvo

Zbierka NS 6/2011
R 97/2011
Rozsudok
Právna veta: Organizačná zmena vykonaná príslušným orgánom je individuálnym aktom riadenia, nie je individuálnym správnym aktom, preto nepodlieha súdnemu preskúmavaniu podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
... zmeny organizačnej štruktúry žalovaného, predovšetkým dospel k záveru, že u žalovaného došlo k vážnemu pochybeniu jeho nesprávnym postupom, nakoľko v administratívnom spise sa nenachádza žiadna listina o zriadení poradnej odvolacej komisie v konaní o odvolaní voči vyššie uvedenému rozhodnutiu žalovaného o zmene .
Právna veta: Ak správny orgán v rozhodnutí, ktorým zamietol žiadosť cudzinca o udelenie azylu na území Slovenskej republiky ako neprípustnú podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v odôvodnení rozhodnutia nezdôvodnil, prečo nedošlo k aplikácii čl. 3 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 zo dňa 18. 2. 2003 (Dublinského nariadenia), je to dôvod na zrušenie rozhodnutia správneho orgánu súdom pre jeho nepreskúmateľnosť.

Úryvok z textu:
... stav žiadateľa o azyl, prípadne hrozbu porušenia čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uviedol, že v administratívnom spise a ani v opravnom prostriedku niet dôkazu o takomto postupe členských štátov , práva naopak, sám navrhovateľ uviedol, že Rakúsko jeho .
Kľúčové slová: nulitné rozhodnutie, nedostatok právomocí orgánu verejnej správy

Zbierka NS 2/2013
R 26/2013
Rozsudok
Právna veta: Rozhodnutie poradnej odvolacej (rozkladovej) komisie nemôže byť predmetom prieskumu zákonnosti rozhodnutia a postupu v správnom súdnictve, keďže poradná komisia nevydáva záväzné rozhodnutie a vedúci správneho orgánu nie je jej rozhodnutím viazaný.

Úryvok z textu:
... sú aj spisy Krajského súdu v Žiline sp. zn. 21 S 44/2007, sp. zn. 21 S 65/2009 a administratívny spis žalovaného č. 2010/00379, zistil, že rozhodnutiu žalovaného v predmetnej veci predchá dzalo viacero pre vec podstatných rozhodnutí: 1) Rozhodnutie .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.