Nájdené rozsudky pre výraz: administratívny úkon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 137

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

139 dokumentov
1083 dokumentov
12 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Kolidujúce úkony právneho zastúpenia sa vyskytujú bežne u advokátov, a to aj v súdnom konaní (ktoré je viac formalizované ako administratívne konanie a vo vzťahu k administratívnemu konaniu má postavenie a fortiori), pričom je ustálenou praxou, že advokát vždy existenciu kolidujúceho úkonu preukáže spolu so žiadosťou o odročenie pojednávania tak, aby bolo možné vyhodnotiť jeho závažnosť vo vzťahu k závažnosti veci, ktorú sám prejednáva. Vznik kolízie v týchto prípadoch vyplýva z toho, že advokáti poskytujú zastupovanie viacerým klientom súčasne, čo je činnosť u nich predpokladaná. Ani vz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžp/30/2013 1013201070 11.02.2014 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2014:1013201070.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcov: 1/ Y. V., bytom F. XXX XX T., 2/ Y. V., bytom L. XXX XX T., obom prá
Právna veta: Úlohou dovolacieho súdu v tomto konaní bolo posúdiť rozdielne právne názory konajúcich súdov a dovolateľa v otázke, čo je potrebné považovať za rozhodovanie sudcu, pre ktoré je sudca vyňatý z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu. V oblasti imunity sudcov, v časovom horizonte medzi obdobím kedy mali byť žalované skutky spáchané a obdobím rozhodovania, došlo k legislatívnym zmenám, avšak tieto zmeny sa obsahovo podstaty hmotnoprávnej imunity sudcov nedotkli. Zmena nastala v tom, že na začatie trestného stíhania sudcu nie je potrebný súhlas ústavného súdu. Vzhľadom na túto skuto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3115010771 Dátum vydania rozhodnutia: 25. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Serbová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3115010771.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Martina Bargela na neverejnom zasadnutí 25. októbra 2017 v Bratislave v trestnej veci obvineného JUDr. C. G., pre prečin marenia úlohy verejným
Právna veta: K námietke navrhovateľa, v ktorej poukazuje na autorský zákon, najvyšší súd v zhode s vyjadrením odporkyne uvádza, že tento zákon upravuje súkromnoprávne vzťahy medzi nositeľom autorských práv a práv s nimi súvisiacich a ostatnými subjektmi súkromného práva. Takto potom uvedená námietka nepodlieha prieskumu v správnom súdnictve podľa tretej hlavy piatej časti OSP a najvyšší súd na ňu nemôže prihliadať. Navyše podľa názoru najvyššieho súdu týmto postupom majetkové právo vysielateľa podľa § 68 ods. 2 písm. c/ zákona 618/2003 Z. z. mohlo byť dotknuté len v nevyhnutnej miere, potrebnej pre splneni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5S ž/ 1 8/ 2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej , v právnej veci navrhovateľa MAC TV, s r. o., so sídlom Brečtanov á 1, Bratislava, IČO: 00 618 322, zastúpeného advokátskou kanceláriou Bugala – Ďurček, s. r. o., so sídlom Drotárska cesta 102, Bratislava , v zastúpení advokátom Mgr. Pet
Právna veta: Výrok uznesenia, ktorým súd podľa § 64 ods. 1 Trestného zákona rozhodol v tom, že odsúdený vykoná zvyšok trestu odňatia slobody, z výkonu ktorého bol podmienečne prepustený, má obsahovať presne určený zvyšok trestu (v rokoch, mesiacoch a dňoch). Ide o výrok, ktorý je nielen napadnuteľný sťažnosťou a jeho správnosť podlieha tiež prieskumnej povinnosti nadriadeného súdu, ale po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia je zároveň aj podkladom pre nariadenie výkonu tohto zvyšku trestu odňatia slobody.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie : Predseda Krajského súdu v Žiline pri sledovaní právoplatných rozhodnutí súdov v agende podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody zistil rozdielnu prax pri rozhodovaní o výkone zvyšku trestu odňatia slobody v zmysle § 64 ods. 1 veta za bodkočiarkou Trestného zákona, pokiaľ ide o obsah tohto výroku v uzneseniach prvostupňových súdov - či má obsahovať presne určený zvyšok trestu. Ide o nasledovné rozhodnutia: I. Okresný súd M. právoplatným uznesením z 2. decembra 1
Právna veta: Právna pozícia štatutárneho orgánu je významná nielen z hľadiska jeho vonkajšej pozície konať v mene právnickej osoby navonok, ale najmä vo vzťahu k jeho vnútornej pôsobnosti, t.j. k pôsobnosti rozhodovať nielen o majetkových otázkach (obchodné vedenie), vnútornej správe a organizácii právnickej osoby, ale vo vzťahu k zamestnancom tiež v pracovnoprávnych veciach. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy vo veciach cirkví a náboženských spoločností toto potvrdilo vo svojom liste zo dňa 18. októbra 2005 skutočnosť, že v zmysle prípisu K.(K.) z 12. marca 2002 p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu G. N. , proti žalovanej R. , zastúpenej JUDr. D. M. , o určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru, vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 12 C 14 9/200 5, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo 17. marca 20 10 , sp. zn. 11 Co 1 10 /200 9, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo 17
Kľúčové slová: účastník konaniavstup ďalšieho účastníka do konania
R 71/2007
Právna veta: Ak žalobca výslovne v podaní označí ako účastníkov konania na strane doterajšieho jediného žalovaného ďalšie dva subjekty a uvedie aj, čoho sa voči ním domáha, tak je nepochybné, že jeho vôľa smeruje k tomu, aby tieto subjekty sa stali účastníkmi konania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. uznesením zo 7. januára 2005, č. k. 9 Cbs 193/04-46, pripustil, aby do konania ako žalovaný v 2. rade pristúpil T. B., s. r. o., B. a ako žalovaný v 3. rade aby pristúpil G., s. r. o. (§ 92 ods. 1 O. s. p.). Ďalším uznesením z 27. januára 2005, č. k. 9 Cbs 193/04-54, Krajský súd v B. zakázal žalovaným v 1. až 3. rade nakladať s pohľadávkou G., s. r. o. voči úpadcovi P. G. Inc., a. s. v konkurze, a to do právoplatného skončenia veci samej. Na odvolanie žalovaných v 1. až 3. rad
Právna veta: 1. Cas na konanie bez zbytočných prieťahov nie je možné presne ohraničiť. Neexistuje časová hranica, uplynutím ktorej postup štátneho orgánu môže mať povahu zbytočných prieťahov v konaní. Rýchlosť a účinnosť konania je podmienená objektívne charakterom prejednávanej veci. Dĺžka konania môže poukazovať nielen na zbytočné prieťahy v konaní, ale aj na zložitosť veci. Preto je dôležité rozlíšiť konanie pomalé a neúčinné, to znamená konanie so zbytočnými prieťahmi a konanie, ktoré trvá dlho z dôvodu zložitosti prejednávanej veci. Základnými kritériami pre hodnotenie veci ako zložitej je skutkový st ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte na neverejnom zasadnutí konanom 19. marca 1998 v konaní o prijatom podnete J. B., bytom v K., zastúpeného JUDr. M. R., advokátom, K., vo veci porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 12 C 399/93 takto r o z h o d o l : Okresný súd Koši
Právna veta: Stanovisko Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR je interným normatívnym aktom orgánu verejnej správy, ktorý nemôže založiť vznik právnej povinnosti pre sociálne odkázanú osobu. Obsah stanoviska nebol publikovaný v Zbierke zákonov a nezakladá preto sociálne odkázanej osobe práva ani povinnosti a jeho dodržanie od nej nemožno vynucovať a vyvodzovať z jej konania protiprávnosť.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžso/14/2012 6011201025 29.05.2013 JUDr. Elena Závadská ECLI:SK:NSSR:2013:6011201025.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátuJUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu: Ing. B. Z., narodený XX. X. XXXX, bytom O.I., Ul. X. W..
Právna veta: Vo svetle uvedeného je žalovaný v rámci rozhodovania o zaistení povinný skúmať, či zaistením osoby bol naplnený účel, vyplývajúci z príslušných zákonných ustanovení a či rozhodnutím o zaistení nedošlo k neprimeranému zásahu do práv účastníka, chránených inými právnymi predpismi. Nevyhnutným predpokladom pre vydanie rozhodnutia o zaistení cudzinca je v zmysle § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. preukázanie existencie rozhodnutia o jeho administratívnom vyhostení. Rovnako tak v rozhodnutí o zaistení nesmie absentovať dôvodnosť zásadného zásahu do jeho osobnej slobody, spočívajúceho v j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej , PhD. v právnej veci sťažovateľ a (pôv. žalobca) : S. H. , nar. X. , štátna príslušnosť: Sýrska arabská republika, t. č. umiestnený v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce , zast.: Centr om
MENU