Nájdené rozsudky pre výraz: adresa na doručovanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 592

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

198 dokumentov
4195 dokumentov
822 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa ust. § 47 ods. 2 O. s. p., ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v deň a hodinu uvedenú v oznámení. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledným, uloží doručovateľ písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, keď bola zásielka vrátená súdu, za deň doručenia, i keď sa adresát o tom nedozvedel. Pričom adresát písomnosti je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A. S., s. r. o., K. , IČO: X. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou L. A. G. , s. r. o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému Ing. M. M. , T. , zast úpenému právnym zástupcom Mgr. I. P., advokátom, Z. v konaní o zaplatenie 4 552,87 eur s príslušenstvom, na dovolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 13 Cob/191/2009 -100 zo dňa 20. januára 2010, takto
Právna veta: Na konanie o ochrannej známke sa v zmysle § 37 zákona s výnimkou taxatívne vymenovaných ustanovení vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní t.j. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) a teda doručovanie písomností žalovaného sa spravuje ustanoveniami § 24 a nasl. SP, z ktorých nevyplýva povinnosť správnych orgánov doručovať len na území Slovenskej republiky, ale naopak v zmysle § 25 ods. 5 SP pre žalovaného vyplýva povinnosť doručiť písomnosti zvolenému zástupcovi a keďže v tomto prípade je takýmto zástupcom advokátka zapísaná v zozname advokátov SAK, má žalovaný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Sžh 3/2007 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: M., R., právne zastúpeného advokátkou JUDr. A., A., proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, J. Švermu č. 43, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalované
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa. Takýto postup je však výnimkou z pravidla, čo zákon podmieňuje tým, že pre tzv. „delegáciu“ musia byť dané dôležité dôvody. Platná právna úprava nedefinuje pojem „dôležité dôvody“. Význam, resp. dôležitosť dôvodu pre aplikáciu citovaného výnimočného opatrenia na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. „Delegácia“ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 4 Nd t 5/2015 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Richarda Bureša a JUDr. Pavla Farkaša v trestnej veci obžalovaného J. K. pre obzvlášť závažný zločin lúpeže podľa § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c), písm. d) ods. 3 písm. a), písm. b) Tr. zák. s poukazom na ustanovenie § 138 písm. a) Tr. zák . a ustanovenie § 139 ods. 1 písm. e) Tr. zák. a iné , na neverejn
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom v zmysle ust. § 237 písm. f/ O.s.p. je potrebné vo všeobecnosti rozumieť taký procesný postup súdu, ktorý znemožní účastníkovi konania realizáciu procesných práv a právom chránených záujmov, priznaných mu Občianskym súdnym poriadkom na zabezpečenie svojich procesných práv a oprávnených záujmov. Vady, zakladajúce zmätočnosť súdneho konania, ktoré zavinil súd svojim procesným postupom v rozpore so zákonom, spravidla účastníkovi konania odnímajú, pretože mu bránia v realizácii tých procesných práv, ktoré Občiansky súdny poriadok priznáva na účelné uplatnenia aleb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 132 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. , nar. X. , bývajúceho P.V. , proti žalovanému P. , nar. X. , bývajúcemu P.V. , pôvodne podnikajúcemu pod obchodným menom P., s miestom podnikania P.V. , IČO: X. , v dov olacom konaní zastúpený JUDr. M. , právne služby s.r.o., so sídlom V. , za ktorú koná advokát JUDr . M. , o 3 425, 19 € s prísl ušenstvom vedenej na Okresnom súde P. pod sp. zn. 11 C 197 /20 0
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté deti M.M. a J.J. , V. , obe bývajúce u matky, zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové M esto nad Váhom, deti rodičov Ing. A. V. , bývajúcej v B. a V. V. , bývajúceho tamtiež (adresa na doručovanie L. ), o zvýšenie výživného , ved enej na Okresnom sú de Nové M esto nad Váhom pod sp. zn. 4 P 61/2011 , o dovolaní otca proti
Právna veta: Za danej situácie je podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky potrebné aplikovať ustanovenie § 13 ods. 1 SSP, v zmysle ktorého miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán verejnej správy, ktorý rozhodol v prvom stupni, ak tento zákon neustanovuje inak. Toto zákonné ustanovenie predpokladá menšiu vzdialenosť súdu prvej inštancie k účastníkovi konania, a preto na účely určenia miestne príslušného súdu prvej inštancie je za sídlo orgánu, ktorý rozhodoval v prvom stupni v prípade Sociálnej poisťovne potrebné považovať sídlo jej pobočky. Uvedené ustanovenie § 13 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Nds/9/2018 1018200230 22. 10. 2018 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2018:1018200230.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: H. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. X, F., Poľská republika, zastúpeného advokátskou kanceláriou: V4 Legal, s. r. o., so sídlom Tvrdého 4, Žilina proti žalovanej: Sociálna poisťovňa - ústredie, so sídlom Ul. 29.
Právna veta: Podľa § 146 ods. 2 O.s.p. ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca. Uvedené ustanovenie vyjadruje výnimku zo zásady náhrady trov konania podľa pomeru úspechu vo veci vyjadrenej v ustanovení § 142 O.s.p. Toto ustanovenie vyžaduje zodpovednosť za zavinenie účastníka, ktorého procesný úkon má za následok zastavenie konania. Z previazanosti § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. s § 146 ods. 2 O.s.p. vyplýva, že ak súd zastavuje k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžo 22 5/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne: Mg r. E. Š., bytom M. , adresa na doručovanie M. , zastúpen á JUDr. M. K. , advokátom, J., proti žalovanému : Slovenská advokátska komora , Kolárska č. 4 , Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 774/10 zo dňa 15 .01.20 10 , konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č.k. 11 S/ 37 /20 10 -25 zo dňa 30 .06.2010 v časti
Právna veta: V posudzovanom prípade sa jedná o recidívu, nakoľko obvinený spáchal trestné činy po tom, ako ho súd odsúdil vyhlásením odsudzujúceho rozsudku za predchádzajúci trestný čin (rozsudkom Krajského súdu Bratislava, sp. zn. 2To/98/2011, z 22. septembra 2011). Na uloženie súhrnného trestu v zmysle § 42 ods. 1 Tr. zák. sa vyžaduje viacčinný súbeh trestných činov za predpokladu, že bol ich páchateľ za časť zbiehajúcej sa trestnej činnosti už právoplatne odsúdený a na takéto odsúdenie je možné prihliadať. Z dikcie zákona vyplýva, že okamih vyhlásenia odsudzujúceho rozsudku spôsobuje ukončenie viacčinné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 Tdo 56/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí konanom 23. novembra 2016 v Bratislave , v trestnej veci obvinen ého I. R. pre pokračovací zločin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a/, ods. 3 písm. b/, ods . 4 písm. a/ Trestného zákona v jednočinnom súbehu s prečinom poškodzovania cudzej
Právna veta: Pokiaľ neurobí iné opatrenia, môže súd ustanoviť opatrovníka aj účastníkovi, ktorého pobyt nie je známy, ktorému sa nepodarilo doručiť na známu adresu v cudzine alebo ak je doručenie písomnosti v cudzine spojené s ťažko prekonateľnými prekážkami, ktorý je postihnutý duševnou poruchou alebo ktorý nie je schopný zrozumiteľne sa vyjadrovať (§ 29 ods. 2 O.s.p.).Citované ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku umožňuje ustanoviť opatrovníka účastníkovi, ktorý má procesnú spôsobilosť, no nemôže sa konania zúčastniť a vykonávať tak práva a povinnosti účastníka konania alebo sa síce môže konania zúča ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobkyne Slovenskej republiky – Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Úrad právnych služieb, so sídlom v Bratislave, Kutuzovova č. 8, proti žalovanému I. O., bývajúcemu v P., P.O.BOX č. X., zastúpenému JUDr. J. P., advokátom so sídlom v D., o zaplatenie 1 232 475,10 Sk s prísl., vedenej na
Právna veta: Medzi povinnosti obvineného, v zmysle Trestného poriadku, na ktoré poukázal prvostupňový súd, patrí aj oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní a súdu adresu, na ktorú sa mu majú doručovať písomnosti, aj tých, ktoré sú určené do vlastných rúk, ako aj spôsob tohto doručovania. Ak túto adresu alebo spôsob doručovania zmení, musí túto skutočnosť bez meškania oznámiť príslušnému orgánu. Aj obžalovaný, ktorému neboli pri prepustení z väzby uloženého obmedzenia, napr. v zmysle § 82 ods. 1 písm. e/ Tr. por., čo sa týka zákazu vzďaľovať sa z miesta pobytu alebo z obydlia, musí dodržať v tomto sme ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci proti obžalovanému R. O. a spol., pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny podľa § 185a ods. 1 Tr. zák., účinného do 31. decembra 2005 a iné prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 4. februára 2009 v Bratislave sťažnosť
MENU