Nájdené rozsudky pre výraz: adresa súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 48

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

36 dokumentov
514 dokumentov
2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: zachovanie lehotylehoty v sporovom konaní
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 57 ods. 3 O. s. p lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde, alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Zachovanie lehoty podľa tohto ustanovenia prichádza do úvahy len vtedy, ak odosielateľ uvedie správnu adresu súdu, ktorému tento orgán má zásielku doručiť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Obdo 39 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. – S. P. , a. s., D. , IČO: X. , proti žalovanému: B. , spol. s r. o., Z. IČO: X. , zastúpenému Mgr. S. M. , advokátkou, M. , o zaplatenie 4 841,53 Eur s príslušenstvom , na dovolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 31. mája 2012, č. k. 2Cob 238/2011 -168, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Kra
Právna veta: Podľa § 57 ods. 3 OSP (v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP) lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Orgánom, ktorý má povinnosť doručiť podanie, sa podľa ustálenej judikatúry rozumie najmä pošta (prípadne správa väznice pre osoby vo výkone trestu alebo vo väzbe a pod.). Prevádzkovateľ telefaxového spojenia (ak nejde súčasne o poštový úrad) však nie je orgánom, ktorý má povinnosť podanie doručiť v zmysle § 57 ods. 3 OSP. Ak urobí účastník konania podanie súdu telefaxom, čo v súlade s ustanovením § 4 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5S žp/23/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ľ. Č. , bytom J., zastúpenej Mgr. T. K. , advokátom, A. , proti žalovanému Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky , so sídlom Nám. Slobody 6, P. O. BOX 100, Bratislava, za účasti 1. M. D. , a. s., so sídlom P., 2. Ing. J. Š., bytom M. , 3. J. Š., bytom M. , zastúpených JUDr. P. M. , D. , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. M
Kľúčové slová: doručovanie písomností súdom lehoty v sporovom konaní
R 38/2005
Právna veta: Ak doručujúci orgán nemôže doručiť zásielku príslušnému súdu v dôsledku nesprávne alebo neúplné uvedenej adresy, potom odovzdanie zásielky orgánu, ktorý má povinnosť ju doručiť, je právne neúčinné.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Trenčíne rozsudkom zo 14. apríla 2003, č. k. 15 Cb 511/99-211, žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. Na odvolanie žalobcu Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 28. januára 2003, č. k. 2 Obo 284/03-243, odvolanie žalobcu odmietol. V odôvod­ není uznesenia uviedol, že žalobca odvolanie podal na pošte 25. júna 2003, t. j. v lehote stanovenej v ustanovení § 204 ods. 1 O. s. p., ale nesplnil ďalšiu podmienku, keď nepodal (neadresoval) toto odvolanie na súde, proti
Právna veta: Prijatie podnetu na ďalšie konanie predpokladá splnenie viacerých zákonom stanovených podmienok, pričom nesplnenie niektorej z nich môže mať za následok jeho odmietnutie Ústavným súdom Slovenskej republiky. Jednou z podmienok, ktorej nesplnenie je dôvodom odmietnutia podnetu, je právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorej nedostatok nie je možné odstrániť ani výzvou Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 8. apríla 1999 predbežne prerokoval podnet Mgr. M. P., vedúceho právneho odboru Istrochemu, a. s., Bratislava, bytom B., na začatie konania vo veci porušenia jeho základných práv upravených v čl. 46 a nasl. Ústavy Slovenskej republiky uznesením Mestského súdu v Bratislave sp. zn. 19 Cob 431/95 z 19. marca 1996 a uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Obo 192/96 z 29. októbra 1996 a takto r o z h o d o l : Po
Právna veta: Ustanovenie § 24 ods. 2 správneho poriadku upravuje tzv. náhradné doručovanie. Touto úpravou zákonodarca nepochybne sledoval cieľ a účel odstrániť určité prípady právnej neistoty spôsobenej bezdôvodným nepreberaním zásielok adresátom a zabrániť snahám spôsobiť prieťahy v konaní alebo dokonca zmariť konanie. Predstavuje výnimku zo zásady, že doručenie pôsobí až od okamihu, keď sa písomnosť dostala do rúk adresáta. Bez ohľadu na to, či sa adresát o uložení úradnej zásielky na pošte fakticky dozvedel alebo nedozvedel, zo zákona vyplýva, že uplynutím tejto zákonnej lehoty sa má za to, že mu bola ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne : P. bytom H. , zastúpená: JUDr. Margitou Kováčovou, advokátkou , so sídlom Košická ul. č. 6 , v Bratislave, proti žalovanému: Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky , so sídlom Tomášikova č. 46 , v Bratislave, o preskúmanie zákon nosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 26. októbra 2012 , číslo A/2012/2232/KRB, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Kra jského sú
Právna veta: Pokiaľ ide o argumentáciu dovolateľa, že bolo povinnosťou súdu prvej inštancie ho poučiť o možnosť uplatnenia fikcie doručenia, dovolací súd uvádza, že predmetnú námietku považuje za absurdnú. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že doručovanie predstavuje procesný úkon súdu, ako to vyplýva aj zo systematického zaradenia právnej úpravy doručovania do siedmej hlavy prvej časti Civilného sporového poriadku označenej ako PROCESNÉ ÚKONY SÚDU A LEHOTY. V rámci poučovacej povinnosti je povinnosťou súdu poučiť strany nezastúpené advokátom o ich procesných právach a povinnostiach, nie však o procesný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/113/2019 1315224801 30. januára 2020 JUDr. Katarína Pramuková ECLI:SK:NSSR:2020:1315224801.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: SIKO KÚPEĽNE a. s., so sídlom Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava, IČO: 43 864 074, zastúpeného ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - Marek Piršel s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 255 498, proti žalovaný
Právna veta: Odvolací súd zastáva názor, že navrhovateľovi bola poskytnutá pomoc spočívajúca v oslobodení od platenia súdnych poplatkov. Avšak to, či má navrhovateľ zároveň nárok na poskytovanie právnej pomoci, slovenský zákonodarca ponechal (od 1. januára 2012) výlučne v kompetencii centra právnej pomoci, ktoré v zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky je povinné postupovať výlučne v intenciách zákona č. 327/2005 Z. z.. Ak teda sám zákonodarca stanovil prísnejšie podmienky poskytovania právnej pomoci právnickým osobám, odporca v zmysle už vyššie uvedeného ústavného článku bol viazaný výlučne zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci navrhovateľa: DEBUT s.r.o., so sídlom v Šamoríne, Cintorínska č. 2, IČO: 31 393 667, proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom v Bratislave, Námestie slobody č. 12, v konaní o preskúmanie zákonnos
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Cdo/69/2021 1109240535 30. 06. 2021 JUDr. Martin Vladik ECLI:SK:NSSR:2021:1109240535.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu M.. S. C., bývajúceho v O., M.. O. XX, proti žalovanej Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Račianska 71, o náhradu škody, vedenom na Okresnom súde
Meritum invalidný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 So/7/2008 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky E. K., trvale bytom B., proti odporkyni Sociálnej poisťovni – ústredie Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 23. novembra 2007, č.k. 7 Sd/147/2007-10, takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolacie konanie z a s t a v u j e . O d ô v o d n e n i e: Krajský sú
Meritum invalidný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 So/7/2008 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky E. K., trvale bytom J., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 23. novembra 2007, č.k. 7 Sd/147/2007-10, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolacie konanie z a s t a v u j e . O d ô v o d n e n i e
MENU