Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1018036
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34155
NSČR: 117872
NSSČR: 63387
USČR: 76741
EUR-LEX (sk): 11463
EUR-LEX (cz): 11501
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417076
Krajské súdy (ČR): 39786
Posledná aktualizácia
22.07.2019 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: adresa súdu


Približný počet výsledkov: 32 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: adresa súdu
  • adresa nájdené 8845 krát v 3683 dokumentoch
  • sud nájdené 2689997 krát v 61094 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 32 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 699 dokumentov


Zbierka NS 4/2005
R 38/2005
Uznesenie
Kľúčové slová: lehoty v sporovom konaní, doručovanie písomností súdom
Právna veta: Ak doručujúci orgán nemôže doručiť zásielku príslušnému súdu v dôsledku nesprávne alebo neúplné uvedenej adresy, potom odovzdanie zásielky orgánu, ktorý má povinnosť ju doručiť, je právne neúčinné.

Úryvok z textu:
... tohto usta­ novenia prichádza do úvahy len vtedy, ak odosielateľ uvedie správnu adresu súdu, ktorému tento orgán má zásielku doručiť. Ak odosielateľ túto povin­ nosť nesplní a uvedie nesprávnu adresu súdu alebo adresu neúplnú, pre ktorú vadu zásielku príslušnému súdu nie je možné doručiť .
Právna veta: Podľa § 57 ods. 3 OSP (v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP) lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Orgánom, ktorý má povinnosť doručiť podanie, sa podľa ustálenej judikatúry rozumie najmä pošta (prípadne správa väznice pre osoby vo výkone trestu alebo vo väzbe a pod.). Prevádzkovateľ telefaxového spojenia (ak nejde súčasne o poštový úrad) však nie je orgánom, ktorý má povinnosť podanie doručiť v zmysle § 57 ods. 3 OSP. Ak urobí účastník konania podanie súdu telefaxom, čo v súlade s ustanovením § 4 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... lehoty. Okamih, kedy bolo také podanie vložené do telefaxového prístroja, prípadne okamih, ke dy bolo začaté jeho odosielanie na telefaxovú adresu súdu, nie je z hľadiska posúdenia včasnosti opravného prostriedku (zachovanie zákonnej lehoty pre jeho podanie) právne relevantné. Vzhľadom na uvedené najvyšší .
Právna veta: Ustanovenie § 24 ods. 2 správneho poriadku upravuje tzv. náhradné doručovanie. Touto úpravou zákonodarca nepochybne sledoval cieľ a účel odstrániť určité prípady právnej neistoty spôsobenej bezdôvodným nepreberaním zásielok adresátom a zabrániť snahám spôsobiť prieťahy v konaní alebo dokonca zmariť konanie. Predstavuje výnimku zo zásady, že doručenie pôsobí až od okamihu, keď sa písomnosť dostala do rúk adresáta. Bez ohľadu na to, či sa adresát o uložení úradnej zásielky na pošte fakticky dozvedel alebo nedozvedel, zo zákona vyplýva, že uplynutím tejto zákonnej lehoty sa má za to, že mu bola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , začala plynúť dňa 14. decembra 2012 a uplynula dňom 14 .februára 2013 . Keďže žalobkyňa podala žalobu na poštovú prepravu na adresu súdu až 22. septembra 2013, urobila tak po uplynutí zákonnej lehoty. Krajský súd dospel k záveru, že dvoj mesačná lehota na .
Právna veta: Odvolací súd zastáva názor, že navrhovateľovi bola poskytnutá pomoc spočívajúca v oslobodení od platenia súdnych poplatkov. Avšak to, či má navrhovateľ zároveň nárok na poskytovanie právnej pomoci, slovenský zákonodarca ponechal (od 1. januára 2012) výlučne v kompetencii centra právnej pomoci, ktoré v zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky je povinné postupovať výlučne v intenciách zákona č. 327/2005 Z. z.. Ak teda sám zákonodarca stanovil prísnejšie podmienky poskytovania právnej pomoci právnickým osobám, odporca v zmysle už vyššie uvedeného ústavného článku bol viazaný výlučne zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 13. augusta 2013, vyzval odporcu, aby tento v lehote 30 dní odo dňa doru čenia výzvy (okrem iného) zaslal na adresu súdu na vec sa vzťahujúci administratívny spis. Predmetný administratívny spis bol k súdnemu spisu krajského súdu spolu s príslušným vyjadrením k .
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 57 ods. 3 O. s. p lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde, alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Zachovanie lehoty podľa tohto ustanovenia prichádza do úvahy len vtedy, ak odosielateľ uvedie správnu adresu súdu, ktorému tento orgán má zásielku doručiť.

Úryvok z textu:
... , ktorý má povinnosť ho doruč iť. Zachovanie lehoty podľa tohto ustanovenia prichádza do úvahy len vtedy, ak odosielateľ uvedie správnu adresu súdu, ktorému tento orgán má zásielku doručiť. V danej veci je základnou otázkou pre posúdenie dôvodnosti uplatneného dovolacieho dô vodu v ... , že zachovanie lehoty podľa § 57 ods. 3 O. s. p. prichádza do úvahy len vtedy, ak odosielateľ uvedie správnu adresu súdu, ktorému má pošta zásielku doručiť. Poukázal na ust. § 31 ods. 2 písm . a/ zák. č. 324/2011 Z. z .
Merito o rozvrhu speňaženého majetku z podstaty v sume 106 812,51 eur
... . p. ). Najvyšší súd Slovenskej republiky preto s poukazom na citované ustanovenie odvolanie Z. S. ako oneskorene podané odmietol. Označovanie presnej adresy súdu v Štrasburgu nie je vecou odvolacieho súdu pri preskúmavaní správnosti napadnutého rozhodnutia. P o u č e n i e .
Merito o zaplatenie 1 004,12 Eur (30 250,-- Sk) s prísl.
... 2. októbra 2008, to je v čase, keď žalovaní 1/, 2/ sa už zdržiavali v mieste ich trvalého pobytu, na adrese súdu známej. Preto žiadal, aby bol rozsudok okresného súdu zrušený a vec mu vrátená na ďalšie konanie. Najvyšší súd Slovenskej republiky .
Merito invalidný dôchodok
... zdravotného stavu navrhovateľky miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u nej je 45 %. Navrhovateľka listom z 25.februára 2008 na adresu súdu uviedla, že v právnej veci o invalidný dôchodok, č.k. 7 Sd/147/2007-10, týmto definitívne odstupuje od súdneho .
Merito odmietnutie oneskorene podaného odvolania, § 146
... pred uplynutím lehoty. Okamih, kedy bolo takéto podanie vložené do telefaxového prístroja, prípadne okamih, kedy bolo začaté odosielanie na telefaxovú adresu súdu, prípadne kedy bolo odosielanie ukončené, nie je z hľadiska posudzovania včasnosti podania opravného prostriedku právne relevantné. Žalobca v prejednávanom prípade .
Merito o 53 110,27 eur s prísl.
... . Vyčítal odvolaciemu súdu, že rozhodol formalisticky, nereál nym zveličením absolútnej presnosti poštového smerovacieho čísla bez oh1adu n a ostatnú presnosť adresy súdu. Žalovan á vo svojom vyjadrení považovala napadnuté rozhodnutie za správne a navrhla mimoriadny opravný prostriedok žalobcu zamiet nuť . Najvyšší súd .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.