Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1018036
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34155
NSČR: 117872
NSSČR: 63387
USČR: 76741
EUR-LEX (sk): 11463
EUR-LEX (cz): 11501
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417076
Krajské súdy (ČR): 39786
Posledná aktualizácia
22.07.2019 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: adresa uvedená v obchodnom registri


Približný počet výsledkov: 33 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: adresa uvedená v obchodnom registri
  • adresa nájdené 8845 krát v 3683 dokumentoch
  • uvedeny nájdené 266333 krát v 48211 dokumentoch
  • v nájdené 3670935 krát v 61117 dokumentoch
  • obchodny nájdené 48319 krát v 10168 dokumentoch
  • register nájdené 23238 krát v 11549 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 10 dokumentov
Krajské súdy SR 567 dokumentov


Právna veta: Právna fikcia doručenia - použitá aj v ustanovení § 48 ods. 2 O.s.p. - ako nástroj odmietnutia reality právom je nástrojom výnimočným. Aby fikcia doručenia mohla naplniť svoj účel (dosiahnutie právnej istoty), musí rešpektovať všetky náležitosti, ktoré s ňou zákon spája. Pokiaľ ide o miesto doručovania, zo zákonnej úpravy doručovania právnickej osobe vychodí, že písomnosť (rozhodnutie) sa nedoručuje na adresu toho, kto je oprávnený za právnickú osobu konať (§ 48 ods. 1 O.s.p.), ale (iba) na adresu právnickej osoby (§ 48 ods. 2 O.s.p.). Ani v prípade, že nie je možné doručiť písomnosť právnick ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžr/91/2014 3008200499 01. 12. 2016 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2016:3008200499.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ K. G., ml., bytom H. Č.. XXX/XXX, Y., 2/ K. G., bytom H. Č.. XXX/XXX, Y., 3/ S.. H. G., bytom A. Č.. XXXX/XX, Y., 4/ S. E., bytom K. Č.. XXX, zast.: CHARGE DAVOUÉ UJJ s.r.o., advokátska kancelária so sídlom .
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb zaťažuje daňový subjekt – žalobcu. Samotné preukázanie dodávok tovaru a služieb len faktúrami nie je podľa súdu postačujúce. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že sú v nej uvedené údaje odrážajúce skutočne reálne plnenie. To, že určitý doklad má všetky náležitosti účtovného dokladu a je riadne zaúčtovaný v zmysle zákona o účtovníctve, ešte nie je dôkazom o tom, že daňový subjekt je oprávnený uplatniť si odpočítanie dane z tohto dokladu. Splnenie podmienok na uplatnenie práva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , pričom J. B. a konateľ žalobcu P. K. sa dobre poznali, že spoločnosť BENE Trade, s.r.o. sa na adrese uvedenej v Obchodnom registri nenachádza, na žiadnej z budov na adrese Smolenická 3, Brat islava nemá označenie sídla, že spoločnosť BENE Trade, s.r .
Právna veta: Odvolací súd nad rámec podaného odvolania uvádza, (§ 212 ods. 3 O. s. p. v spojení s 246c ods. 1 vety prvej O. s. p.), keďže žalobca v odvolaní v tejto súvislosti neuviedol žiadne námietky, až po uplynutí lehoty na odvolanie opätovne poukázal na dôvod nezákonnosti daňovej kontroly, výkon zamestnancami iného správcu dane ako miestne príslušného/, že krajský súd sa pri preskúmavaní napadnutých rozhodnutí nezaoberal námietkami týkajúcimi sa procesných rozhodnutí vydaných v priebehu daňovej kontroly, pretože ustálil, že tieto rozhodnutia vzhľadom na svoj procesný charakter nemôžu byť predmet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zistil, že v spoločnosti P.-I., S., P. do šlo k 30. máju 2007 k zmene konateľ a, spoločnosť na adrese uvedenej v Obchodnom registri Slovenská republika nesídli, nepreberá poštu a so správcom dane nekomunikuje. Nebolo možné vykon ať ani výsluch bývalého konateľ a tejto .
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 48 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je súdu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie. Doručenka je verejnou listinou a údaje na nej uvedené sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak (§ 45 ods. 2 Občianskeho súdneho poria ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ). V predmetnej právnej veci nebol preukázaný opak. V predmetnej právnej veci bola zásielka doručovaná žalobcovi na adresu uvedenú v obchodnom registri, iná adresa Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky nie je známa. Zásielka sa odvolaciemu súdu vrátila ako ... predloženie plnej moci podľa § 250a Občianskeho súdneho poriadku) doručovaná spoločnosti L. , s.r.o. na adresu uvedenú v obchodnom registri: - prvýkrát dňa 16.marca 2010; zásielka sa 8.apríla 2010 vrátila súdu nedoručená s poznámkou pošty .
Právna veta: Podľa § 48 ods. 2 O.s.p. ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná a jej iná adresa nie je súdu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvedel. Citované ustanovenie upravuje špecifickú formu náhradného doručenia zásielky adresovanej právnickej osobe. Pri právnickej osobe je pojmovo vylúčené uvažovať o tom, či sa zdržuje v mieste svojho sídla. Úprava doručenia do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odvolací súd dospel k záveru, že súd prvej inštancie pri doručovaní predmetného rozsudku nepochybil, zásielka bola doručovaná na adresu uvedenú v obchodnom registri a žalovaný zásielku opakovane nepreberal. Z toho nemožno vyvodiť, že do jeho sídla nie je možné písomnosť doručiť ... pošty z 23.01.2015. Podľa neho je úplne irelevantné, či s i mal zásielku prevziať na adrese uvedenej v obchodnom registri, t.j., či sa doručovalo do vlastných rúk, alebo prostredníctvom zriadeného P. O. Boxu, lebo v tomto .
Merito zaplatenie 1 130,91 €
... adrese uvedenej v obchodnom registri žalobkyni poštu preberá. V tejto spojitosti poukázal na to , že žalobkyňa na pojednávaní predložila súdu písomnú predžalobnú výzvu adresovanú žalovanej 18. januára 2008, na ktorej sa nachádzala jej strojom písaná odpoveď . Skutočnosti , že žalovaná na adrese uvedenej v obchodnom registri ... prílohy podnetu v mimoriadnom dovolaní uviedol (okrem iného) , že žalovaná má na adrese uvedenej v obchodnom registri prenajaté nebytové priestory, a tiež že v iných konaniach boli .
Merito DPH - daňový reťazec - § 250j ods. 2 písm. c/, d/, e/
... vystavené na základe reálneho podkladu s prihliadnutím na to, že O. nepodáva od augusta 2006 daňové priznanie a nesídli na adrese uvedenej v obchodnom registri. Žalobca bol oboznámený s podkladmi pri spísaní zápisnice dňa 23.05.2007, nemal pripomienky a nemal ani doklady o preprave .
Merito DPH - dôkazné bremeno na strane daňového subjektu
... (jej zakladateľ a konateľ je bezdomovec, ktorý poprel, žeby firma odvysielala komukoľvek reklamné spoty). Prevádzkovateľ dodávateľa reklamných spotov nesídli na adrese uvedenej v obchodnom registri, nezdržiava sa tam ani jej konateľ, spoločn osť nekomunikuje s daňovým subjektom, neexistuj ú medzi ním a dodávateľom žiadne písomné .
Merito dodatočný platobný výmer - rozdiel DPH, § 250i ods. 1 OSP, nepreukázanie žalobcových tvrdení
... ako sídlo spoločnosti (S . č. 52) nemala táto spoločnosť nikdy prenajaté žiadne pr iestory. Konateľ spoločnosti S. B. , je na adrese, uvedenej v obchodnom registri neznámy, pričom do zápisnice o ústnom pojednávaní dňa 19. 07.2006 uviedol, že jeho trvalé bydlisko je H. , záhradkárska časť .
Merito § 15 ods. 5 písm. e/ zákona o správe daní a poplatkov
... . V tomto prípade nebol štatutárny zástu pca tejto spoločnosti vypočutý na ústnom pojednávaní dožiadaným správcom dane, keďže označená spoločnosť na adrese uvedenej v obchodnom registri nesídli a jediný štatutárny zástupca zomrel v r. 2003. Výsluch štatutárneho zástupcu inej než žalobcom označene j spoločnosti sídliacej na .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.