Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093749
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34971
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422408
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
22.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: advokácia


Približný počet výsledkov: 1091 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: advokácia
  • advokacia nájdené 4350 krát v 1091 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 1727 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 5 dokumentov
Krajské súdy SR 1975 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 3 dokumenty


Právna veta: Pozastavením výkonu advokácie nedochádza k aktívnemu výkonu povolania a k aktívnemu poskytovaniu právnych služieb, a preto advokátovi zaniká aj povinnosť byť poisteným pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním právnych služieb, a to bez ohľadu na to, či sa činnosť vykonáva advokátom samostatne, alebo v mene a na účet spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej jediným konateľom a spoločníkom je advokát s pozastaveným výkonom advokácie.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1013201632 Dátum vydania rozhodnutia: 28. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1013201632.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Eri ky Čanádyovej v právnej veci žalobcu: LKC partners, s. r. o., so sídlom v Bratislave - mestská časť Ružinov, Tomášikova .
Právna veta: I. Na posúdenie vzniku, zmeny a zániku povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia advokáta sa vzťahuje § 21 zákona o sociálnom poistení, bez ohľadu na znenie § 12 zákona o advokácii, ktorý upravuje právnu formu, ktorou môže advokát vykonávať advokáciu. II. Na účely zákona o sociálnom poistení treba advokáta, zapísaného v zozname advokátov, vedenom Slovenskou advokátskou komorou, považovať za povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu,, a to bez ohľadu na skutočnosť, či advokátsku činnosť vykonáva ako advokát vo svojom mene alebo ako spo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. rozsudkom z 25. mája 2010, zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej z 3. decembra 2009, ktorým žalovaná zamietla odvolanie žalobkyne a potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočky v Ž. zo 4. septembra 2009, ktorým tento prvostupňový správny orgán podľa § 178 ods. 1 písm. a/ bod prvý zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) rozhodol, že žalobkyni nezaniklo povinné nemocenské a povinné .
Právna veta: Pozastavenie výkonu advokácie samo osebe nie je dôvodom, pre ktorý by bolo možné zbaviť správu jeho funkcie. So zreteľom na to sa odvolací súd námietkami odvolateľa o účinnosti uznesenia o pozastavení výkonu advokácie nezaoberal. Zdôraznil, že dôvodom na zbavenie správcu jeho funkcie môže byť však skutočnosť, pre ktorú bol výkon advokácie pozastavený. Z obsahu spisu mal za nesporné, že touto skutočnosťou bola väzba odvolateľa, teda okolnosť, ktorú vyhodnotil ako objektívne brániacu správcovi riadne vykonávať jeho funkciu a znemožňujúcu jeho činnosť. Svoje potvrdzujúce uznesenie preto uzavre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: J. H. , M. , V. T. , IČO: X. , o vyhlásenie konkurzu, vedenej na Krajskom súde v K. pod sp. zn. 6K/17/2003, o dovolaní Mgr. Ing. I. I., H. , V. T. , proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 2Obo/39/2010 -143 z 28. októbra 2010, právoplatného 3. decembra 2010, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e Krajský súd v Bratislave, ako .
Právna veta: Avšak zák. č. 586/2003 Z.z. súčasne vymedzuje dve základné prekážky pre výkon advokácie fyzickou osobou počas držby osobitného oprávnenia na výkon advokácie, a to - pozastavenie výkonu advokácie (§ 9 ods. 1 písm. a/ zák. č. 586/2003 Z.z.) a - postavenie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným (§ 15 ods. 6 zák. č. 586/2003 Z.z.). Práve existencia týchto prekážok spôsobuje u advokáta – fyzickej osoby dočasný zánik oprávnenia na výkon advokácie, ktorého trvanie je podmienené časovou existenciou prekážky. Uvedená podmienenosť je daná prechodným (nie trvalým) charakterom hore uvedených z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci žalob kyne : Mgr. M. L. , nar. X. , bytom S. , X. H ., proti žalovan ej : Sociálna poisťovňa - ústredie , so sídlom Ulica 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, na odvolanie žalob cu .
Právna veta: Z § 9 ods. 1 písm. a/ zákona č. 586/2003 Zb. o advokácii v znení neskorších predpisov vyplýva, že od okamihu pozastavenia výkonu advokácie advokát už nie je oprávnený poskytovať právne služby, a teda nemá oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu, ak keď je naďalej zapísaný v zozname advokátov. Skutočnosť, že advokát od okamihu prerušenia výkonu advokácie nie je oprávnený poskytovať právne služby, má na účely zákona o sociálnom poistení za následok, že od tohto okamihu nemožno advokáta považovať za samostatne zárobkovo činnú osobu podľa § 5 písm. c/ zákona č. 461/2003 Z. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v práv nej veci žalob kyne : M. , .bytom B. proti žalovan ej: Sociálna poisťovňa ústredie , so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8 o preskúmanie rozhodnutia , o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 12 . .
Právna veta: Žalobca počas pozastavenia výkonu advokácie je síce formálne naďalej advokátom, avšak reálne výkon advokácie nevykonáva, tak ako to upravuje § 1 ods. 2 zákona o advokácii a nevykonáva teda zárobkovú činnosť v zmysle § 3 písm. a) bod 2 zákona č. 461/2003 Z.z.. Počas pozastavenia výkonu funkcie totiž advokát už nie je oprávnený poskytovať právne služby podľa zákona o advokácii, a teda u žalobcu došlo k dočasnému zániku oprávnenia vykonávať činnosť advokáta pozastavením tejto činnosti. Z ustanovenia § 21 ods. 4 písm. b) zákona č. 461/2003 Z.z. nevyplýva, že musí ísť o trvalý zánik oprávnenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedel ov ej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v právnej veci žalobcu: JUDr. P. Š., bytom V. , zastúpeného JUDr. M. T. , Advokátska kancelária, S., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej číslo 322 -569 -GC -04/2009 z 11. mája .
Kľúčové slová: pozastavenie výkonu advokácie, advokátsky koncipient, nepreskúmateľné rozhodnutie, Slovenská advokátska komora

Zbierka NS 4/2017
R 35/2017
Rozsudok
Právna veta: I. Rozhodnutie Slovenskej advokátskej komory o pozastavení výkonu činnosti advokátskeho koncipienta podľa § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov odôvodnené iba strohou rekapituláciou skutkových zistení a citáciou ustanovení zákona, na základe ktorých rozhodla, bez uvedenia bližších dôvodov, ktoré ju viedli k záveru o dôvodnosti a nutnosti pozastavenia výkonu činnosti advokátskeho koncipienta, je nepreskúmateľné. II. Pokiaľ z dôvodov rozhodnutia Slovenskej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžo/ 323 /2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. v právnej veci žalobcu : JUDr. F. P. , nar. X. , bytom B. , právne zastúpeného JUDr. Lukášom Kovaničom, advokátom, so sídlom Kmeťova 24, 040 01 Košice , proti žalovanej : Slovenskej advokátskej komore , so .
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Podľa názoru Najvyššieho súdu existencia oprávnenia advokáta na vykonávanie advokátskej činnosti, podmienená jeho zápisom v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou až do času, kým advokát nebol vyčiarknutý z takéhoto zoznamu, má za následok, že musí byť považovaný za SZČO pre potreby zákona o sociálnom poistení. Z uvedeného dôvodu je povinne nemocensky poistený podľa § 14 ods. 1 písm. b/ a povinne dôchodkovo poistený podľa § 15 ods. 1 písm. b/ a vznik a zánik tohto poistenia sa viaže na podmienky upravené v § 21 zákona o sociálnom poistení. Túto skutočnosť nemôže ovplyvniť prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
4Sžso/19/2009 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci navrhovateľa: JUDr. J., N. bytom P., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. 322-2339-GC-04/2008 zo dňa 28. mája 2008, o odvolaní .
Právna veta: Najvyšší súd považuje za potrebné uviesť, že výkon advokátskeho povolania nie je právne nárokovateľný a je teda legitímne, aby podmienky prístupu k tomuto povolaniu určil štát vo forme zákona (zákon č. 586/2003 Z. z.). Vzhľadom na postavenie budúceho advokáta v právnom systéme Slovenskej republiky je kladená prísna požiadavka nielen na odbornosť zisťovanú skúškou v zmysle zákona, ale aj požiadavka určitých osobnostných a morálnych vlastností. Zodpovedá tomu aj požiadavka preukazovania bezúhonnosti na základe odpisu a nie výpisu z registra trestov, kedy má komora možnosť a povinnosť brať na zre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6015200557 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6015200557.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jozefa Hargaša v pr ávnej veci žalobcu: JUDr. J. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z., Z., právne zastúpený Advokátskou kanceláriou, GEREG & .
Právna veta: I. Trestný čin prijímania úplatku podľa § 329 Tr. zák., spočívajúci v prijatí, požadovaní alebo prijatí sľubu úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu nemusí byť spojený s porušením povinnosti páchateľa, ktorá vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, ako je tomu pri trestnom čine prijímania úplatku podľa § 328 Tr. zák. II. Súvislosť s obstarávaním veci všeobecného záujmu v zmysle § 329 ods. 1 Tr. zák. je daná vždy vtedy, ak páchateľ bez právneho titulu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť materiálnu alebo inú protislužbu za svoje predc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... okát usúdi, že pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je v neprospech klienta, zachovanie tejto povinnosti podľa zákona o advokácii je jeho (výslovne ustanovenou) povinnosťou. Taká situácia je potom právne rovnocenná neoslobodeniu od povinnosti ml čanlivosti ... okolnosti, teda vzhľadom na odmietnutie vypovedať pri zachovaní mlčanlivosti v zmysle § 23 ods. 3 Zákona o advokácii aj v prípade pozbavenia povinnosti mlčanlivosti, pretože by poškodil svojich klientov. Súd založil uznanie viny na špekul .
Právna veta: Aj v prípade, ak nárok na náhradu nákladov vynaložených poškodeným (obvineným) na jeho obhajobu v trestnom konaní, v ktorom bol spod obžaloby oslobodený alebo trestné stíhanie voči nemu bolo zastavené, bol uplatnený podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, súd môže priznať len náhradu účelne vynaložených trov, výška ktorých zodpovedá tarifnej odmene advokáta určenej osobitným právnym predpisom účinným v čase robenia úkonov.

Úryvok z textu:
... Zb., § 441 a § 442 ods. 1 Občianskeho zákonníka, § 19 ods. 1 zákona č. 132/1990 Zb. o advokácii, § 5 ods. 1 písm. b/, § 8 ods. 1 a ods. 2, a § 19 ods. 2 vyhlášky č .
Kľúčové slová: nahradenie obhajcu, peňažná záruka

Zbierka NS 1/1993
R 5/1993
Uznesenie
Právna veta: Súhlas dospelého obvineného so zložením peňažnej záruky inou osobou v zmysle poslednej vety § 73a ods. 1 Tr. por. nemôže nahradiť stanovisko jeho obhajcu, ak z neho nevyplýva, že ho obvinený k takémuto vyjadreniu jeho súhlasu výslovne vopred splnomocnil.

Úryvok z textu:
... . por., ustanovený podľa § 38 Tr. por., alebo zastupujúci takto ustanoveného či zvoleného obhajcu v zmysle § 12 Zákona o advokácii (s výnimkou zastúpenia koncipientom v prípadoch predpokladaných v § 35 ods. 1 veta druhá Tr. por.) má povinnosti a práva ... nemohlo ísť preto o zastúpenie JUDr. V. F. zo zákona v zmysle § 10 ods. 2 Zákona o advokácii. Z obsahu spisu nevyplýva, že by sa JUDr. M. H. pri výkone obhajoby obvinených dala zastúpiť tak, ako to umožňuje .
Kľúčové slová: exekútorský koncipient, konanie v prvom stupni, právnické vzdelanie

Zbierka NS 6-7/1998
R 108/1998
Rozsudok
Právna veta: Pod pojmom „právnické vzdelanie“ pre účely zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) treba rozumieť len vysokoškolské vzdelanie získané na právnickej fakulte (nie vzdelanie získané napr. na fakulte Vysokej školy ZNB.)

Úryvok z textu:
... vzdelanie možno považovať len vysokoškolské vzdelanie získané na právnickej fakulte. Pokiaľ sa už vo vyššie spomenutých Zákonoch o advokácii, o notároch alebo o komerčných právnikoch používa slovné spojenie „právnické vzdelanie získané na právnickej fakulte“ treba v ... -ktorej profesie. Ako príklad možno uviesť § 29 písm. b) zákona č. 132/1990 Zb. o advokácii, ktorý podmieňuje zápis advokátskeho koncipienta do zoznamu koncipientov získaním vysokoškolského vzdelania na právnickej fakulte v ČSFR. Ustanovenie § .
Kľúčové slová: predpojatosť, zoznam správcov, správca konkurznej podstaty

Zbierka NS 1/1998
R 23/1998
Uznesenie
Právna veta: Fyzická osoba zapísaná do zoznamu správcov podstaty môže odmietnuť funkciu správcu z dôležitých dôvodov len do právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, ktorým bol za správcu ustanovený. Po právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu môže podať správca návrh na zbavenie funkcie, ak sú na to dôležité dôvody. V oboch prípadoch dôležitosť dôvodov, vrátane predpojatosti správcu vo veci posudzuje konkurzný súd.

Úryvok z textu:
... ) má obavu, že nebude schopný nestranne a v prospech veriteľov naplniť ciele konkurzu stanovené zákonom. Pri výkone advokácie a poskytovaní právnej pomoci spoločnosti, na majetok ktorej bol konkurz vyhlásený sa dozvedel o viacerých skutočnostiach, ktoré môžu ... 1990 Zb., podľa ktorého je advokát povinný odmietnuť poskytovanie právnej pomoci, ak protistranu zastupuje advokát, s ktorým vykonáva advokáciu spoločne. V danom prípade nejde o klasické sporové konanie, a teda neexistuje protistrana, ale domnieva sa, že .
Právna veta: Žaloba, ktorou sa uchádzač o výkon veterinárnej činnosti, ktorý nebol Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky zapísaný do zoznamu veterinárnych lekárov, domáha ochrany na súde (§ 2 ods. 8 zákona SNR č. 10/1992 Zb.), nie je žalobou ani opravným prostriedkom na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu súdom podľa piatej časti O.s.p. (v znení zákona č. 519/1991 Zb..) O tejto žalobe je na konanie v prvom stupni príslušný okresný (obvodný) súd podľa tretej časti O.s.p..

Úryvok z textu:
... “ je použitá aj v iných zákonoch o komorách, napríklad v ustanovení § 9 zákona SNR č. 132/1990 Zb. o advokácií, § 44 zákona SNR č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch, § 11 zákona SNR č. 73/1992 Zb. o .
Kľúčové slová: pracovná kategória, osobitné dôvody odškodnenia, nanútená práca

Zbierka NS 3/1996
R 23/1996
Uznesenie
Právna veta: Podmienkou nároku na úpravu dôchodku v dôsledku posudzovania nanútenej práce ako zamestnania v I. pracovnej kategórii (§ 3 ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 319/1991 Zb. v znení zákona SNR č. 312/1992 Zb.) je násilné vysťahovanie z bydliska za okolností uvedených v odseku 1 citovaného paragrafu.

Úryvok z textu:
... . z 2. mája 1950 nebolo vyhovené jeho prihláške za člena KZA a dňom doručenia uvedeného uznesenia mu zaniklo právo vykonávať advokáciu. Nebolo však riadne preukázané, na základe akých skutočností došlo k vydaniu prideľovacieho výmeru, ktorý vydal Jednotný národný výbor v Ž .
Právna veta: I. Práva a povinnosti vyplývajúce z trestno-procesných vzťahov medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a ostatnými osobami sú upravené Trestným poriadkom, vrátane vzťahu medzi súdom a podľa § 39 ods. 1 Trestného poriadku súdom ustanoveným obhajcom obvineného, pokiaľ sa týka nároku obhajcu na odmenu a náhradu hotových výdavkov (§ 151 ods. 2 Trestného poriadku). II. Nárok obhajcu, vyplývajúci z § 151 ods. 2 Trestného poriadku, je síce nárokom na peňažné plnenie štátu ustanovenému obhajcovi, nejde však o zmluvný vzťah a z neho vyplývajúcu odmenu podľa § 5 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti S ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na mysli vyššie uvedená vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky), pričom zhodne je to uvedené aj v § 20 zákona o advokácii. Je nepochybné, že tento nárok je nárokom na majetkové právo, v danom prípade na peňažné plnenie. Ako už bolo ... byť obhajcom v trestnom konaní len advokát, prichádza do úvahy aj použitie príslušných ustanovení zákona č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z. Napokon podrobnosti o výške odmeny advokátovi stanovovala do 1. januára 2003 vyhláška .
Kľúčové slová: vylúčenie orgánu z vykonávania úkonov trestného konania, nezávislosť a nestrannosť sudcu

Zbierka NS 8/2014
R 115/2014
Stanovisko
Právna veta: I. Nestrannosť sudcu pre jeho pomer (vzťah) kobhajcovi vzmysle § 31 ods. 1 Tr. por. spochybňuje z hľadiska objektívneho testu nestrannosti okolnosť, že sudca a obhajca sú v inom trestnom konaní v pozícii klient – obhajca. II. Ak ide o už ukončenú obhajobu, môže byť nestrannosť sudcu spochybnená podľa okolností prípadu.

Úryvok z textu:
... a advokáta – obhajcu. Treba pritom mať na zreteli, že vzťah „nevyhnutnej dôvery“ v zmysle § 22 ods. 1 zákona o advokácii sa týka vzťahu sudca – obvinený a jeho obhajca, nie vzťahu sudcu k obhajcovi v inej veci, v ktorej je sudca .
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní, prípustnosť dovolania, nepreskúmateľnosť rozhodnutia

Zbierka NS 1/2016
R 2/2016
Stanovisko
Právna veta: Nepreskúmateľnosť rozhodnutia zakladá inú vadu konania v zmysle § 241 ods. 2 písm. b/ Občianskeho súdneho poriadku. Výnimočne, keď písomné vyhotovenie rozhodnutia neobsahuje zásadné vysvetlenie dôvodov podstatných pre rozhodnutie súdu, môže ísť o skutočnosť, ktorá zakladá prípustnosť dovolania podľa § 237 ods. 1 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
... . „Ešte raz k odňatiu možnosti konať pred súdom – v súvislosti s kvalitou odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu“ uverejnený v Bulletine slovenskej advokácie č. 7-8/2014). O tom, že ide o mimoriadne závažnú a v praxi diskutovanú problematiku, nasvedčujú tiež rozsiahle diskusie .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.