Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1090723
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63916
USSR: 34945
NSČR: 122146
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422323
Krajské súdy (ČR): 41646
Posledná aktualizácia
17.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: advokát ex offo


Približný počet výsledkov: 21 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: advokát ex offo
  • advokat nájdené 59155 krát v 24644 dokumentoch
  • ex nájdené 8441 krát v 5142 dokumentoch
  • offo nájdené 3224 krát v 2160 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 32 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 17 dokumentov


Právna veta: Podľa § 558 ods. 1 Tr. por. o povinnosti na náhradu trov poškodeného a ich sume, ako aj o povinnosti na náhradu trov spojených s výkonom väzby a o povinnosti na náhradu odmeny a hotových výdavkov, ktoré boli uhradené štátom ustanovenému obhajcovi a ustanovenému zástupcovi z radov advokátov podľa § 47 ods. 6, rozhodne po právoplatnosti\ rozsudku predseda senátu súdu prvého stupňa alebo ním poverený súdny úradník. Podľa § 558 ods. 2 Tr. por. pred rozhodnutím o povinnosti na náhradu trov trestného konania podľa § 555 ods. 1 písm. c/ treba zistiť, či nie sú splnené podmienky na bezplatnú obhajobu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tost 15 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave dňa 22 . mája 2013 v trestnej veci odsúdeného N. S. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné , o sťažnosti odsúdeného N. S. proti uzneseniu Š pecializovaného trestného súdu v Pezinku , .
Kľúčové slová: ustanovený obhajca, právo na obhajobu , porušenie práv o povinnej obhajobe

Zbierka NS 2/2016
R 18/2016
Uznesenie
Právna veta: I. V spoločnom konaní o obzvlášť závažnom zločine a ďalších trestných činoch, na ktoré sa nevzťahuje povinná obhajoba v zmysle § 37 os. 1 písm. c/ Tr. por., musí byť zabezpečené právo na obhajobu vo vzťahu ku všetkým trestným činom, pretože vždy ide o konanie aj o obzvlášť závažnom zločine tak, ako to predpokladá ustanovenie § 37 ods. 1 písm. c/ Tr. por. Procesné úkony vykonané v spoločnom konaní vo vzťahu k zločinu alebo prečinu bez toho, aby bolo obhajcovi a obvinenému umožnené pri výkone procesných úkonov realizovať právo na obhajobu, trpia procesnou nespôsobilosťou a nepoužiteľnosťou v ďal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako voči ušlej a JUDr. R . K. nemal oprávnenie zastupovať ju, a to ani na základe plnej moci ani ako advokát ex offo. Existenciu dovolacie dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. k/ Tr. por. obvinená odôvodnila tým, že: „Dňa 14.5.2009 .
Právna veta: Zákon o slobode informácií neobsahuje vo svojich ustanoveniach legálnu definíciu zneužitia práva. Zákaz zneužívania výkonu práva je však jedným z ústavných princípov právneho štátu, ktoré ústava implicitne obsahuje v čl. 1 ods. 1. Zneužitie práva v oblasti práva na informácie je v zásade individuálnou situáciou, kedy v rámci správnej úvahy a v rámci úvahy súdu existuje dostatočný počet indícií, že cieľom žiadosti o informácie nie je reálny záujem získať informáciu. Je potrebné odlišovať tento reálny záujem, ktorý súvisí s vážnosťou prejavenej vôle žiadateľa. Existenciu tohto reálneho záujmu, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podpredsedu Okresného súdu Martin) za rok 2012; 51. sprístupnenie rozpočtu Okresného súdu Martin na rok 2013; 52. sp rístupnenie zoznamu advokátov ex -offo v obvode Okresného súdu Martin; 53. sprístupnenie všetkých rozsudkov vydaných sudcom JUDr. Jozefom Medveďom z trestného úseku za obdobie od .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 369 ods. 2 písm. b/ Tr. por. proti právoplatnému rozhodnutiu súdu druhého stupňa môže podať dovolanie z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 Tr. por. obvinený vo svoj prospech proti výroku, ktorý sa ho priamo týka. Ustanovenie § 372 Tr. por. vyžaduje súčasné splnenie dvoch podmienok na podanie dovolania, a to využitie zákonného práva podať riadny opravný prostriedok a zároveň podmienku, že o tomto opravnom prostriedku bolo rozhodnuté. Zo spisového materiálu je zrejmé, že prokurátor a ani obvinený odpor voči trestnému rozkazu nepodal, t.j. strana v súdnom konaní neodmietla skrát ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... „Žiadosť o mimoriadny opravný prostriedok - DOVOLANIE “. Uviedol v nej nasledovné: „Vážený súd, chcem v prvom rade požiadať o pridelenie nového advokáta (ex offo), ktorý by ma zastupov al pri dovolacom konaní. Túto žiadosť si podávam podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr .
Právna veta: Právo na obhajobu každého, proti komu sa vedie trestné stíhanie, je v Trestnom poriadku upravené v ustanovení § 2 ods. 9 Trestného poriadku. Vyjadruje jeden z právnych princípov, na ktorých je vybudované trestné konanie a jeho zmyslom je zabezpečiť úplnú ochranu zákonných záujmov osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, ako aj prispieť k náležitému zisteniu skutkového stavu a správnemu rozhodnutiu. Právo na obhajobu primárne zahŕňa právo na osobnú obhajobu (§ 34 ods. 1 Trestného poriadku), právo nechať sa obhajovať obhajcom (§ 34 ods. 1, § 36 Trestného poriadku) ako aj právo na povinnú ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2012 . Súd mu po prešetrení majetkových pomerov opatrením v zmysle § 40 ods. 2 Trestného poriadku ustanovil obhajcu z radov advokátov ex offo. Obvinený je toho názoru, že došlo k porušeniu jeho práva na obhajobu, keďže mu nebol obhajca ustanovený už v prípravnom .
Kľúčové slová: vzatie dovolania späť

Právna veta: Trestný poriadok v § 375 ods. 1 Tr. por. ustanovuje možnosť vzatia dovolania späť výslovným vyhlásením osoby, ktorá ho podala. Uvedené je prejavom dispozície dovolateľa dovolacím konaním, na rozdiel od ustanovení upravujúcich odvolanie (§ 316 ods. 1 Tr. por.) Vyhlásenie o späťvzatí dovolania musí byť pritom vyjadrené v takej forme, ktorá nevzbudzuje pochybnosti o jeho obsahu. Vyhlásenie o späťvzatí dovolania musí byť výslovné t.j. musí ísť o prejav vôle, z ktorého je jasné, že smeruje k tomu, aby sa o podanom dovolaní nekonalo. Obvinený v podaní z 27. februára 2017 napísal, že výslovne súhlasí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v ktorom uviedol, že na podanom dovolaní trvá. Dňa 06. apríla 2017 podal obvinený Okresnému sudcu Čadca žiadosť o ustanovenie advokáta ex offo, z dôvodu insolventnosti a súčasne upovedomil jeho súčasného advokáta JUDr. P. S., aby vo veci už ďalej neko nal. Dňa .
Právna veta: Okolnosti doručovania sú procesne významné a mohli byť predmetom dokazovania pred krajským súdom. Občiansky súdny poriadok pre tieto prípady ustanovuje pravidlá dokazovania. Podľa § 45 ods. 2 O.s.p. údaje uvedené na potvrdení o doručení písomnosti (ďalej len "doručenka") sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak. V danom prípade platí vyvrátiteľná domnienka, že údaje na doručenke zodpovedajú skutočnému stavu.

Úryvok z textu:
... predložil súdu plnú moc udelenú advokátovi na zastupovanie v tomto konaní, pokiaľ sám nemá právnické vzdelanie. Žalobca požiadal o ustanovenie advokáta ex offo a svoju žiadosť 3Sž f/27 /20 11 2 odôvodnil tým, že je v hmotnej n údzi, momentálne je nezamestnaný .
Merito o 1 659 659,94 eur s príslušenstvom
... dôkazy preskúmal a následne vyhodnotil, že neboli splnené predpoklady pre oslobodenie od poplatkovej povinnosti za podané odvolanie, teda ani ustanovenie advokáta ex offo , tak ako vyslovil súd prvého stupňa . Najvyšší súd Slovenskej re publiky vzhľadom na uvedené uznesenie súdu prvého stupňa podľa § .
Merito o pracovné a mzdové náklady
... iba o ustanovenie právneho zástupcu z radov advokátov („Preto žiadam súd, aby mi na právne zastupovanie v tomto dovolaní určil advokáta ,ex offo´ pretože si myslím, že v zmysle príslušných ustanovení OSP spĺňam na to podmienky“). Ani z ďalšieho obsahu spisu súdu prvého .
Merito zaplatenie mzdových nárokov
... , zameniť resp. opraviť tak aby zodpovedali právnym skutočnostiam v zmysle domáhania sa svojich práv v zmysle právneho poriadku SR vrátane advokáta ex Offo“. Najvyšší súd Slovenskej republiky predovšetkým skúmal, či v danej veci sú splnené podmienky, za ktorých môže konať (§ 103 O .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.