Nájdené rozsudky pre výraz: advokát v občianskom súdnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
88 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Aj keď v zmysle ust. § 14 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 655/2004 Z. z. odmena advokátovi patrí aj za úkon spočívajúci v prevzatí a príprave zastúpenia vrátane prvej porady s klientom, túto časť odmeny nemožno považovať za účelne vynaložené trovy konania v zmysle ust. § 142 ods. 1 O. s. p. v prípade, ak účastník konania bez vážneho dôvodu vymenil advokáta.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací, v právnej veci žalobcu: Ing. J., proti žalovanému: Ing. R. o zaplatenie 119 890 Sk s prísl. zo zmenky, vedenej na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 15Cb 464/01, na mimoriadne dovolanie Generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. mája 2007 č. k. 2 Obo 204/2006-239 rozhodol t a k t o : Mimoriadne dovolanie z a m i e t a.
Právna veta: Advokát v občianskom súdnom konaní vystupuje ako profesionálny zástupca účastníka konania a tomu zodpovedá rozsah jednotlivých úprav v Občianskom súdnom poriadku naň a vzťahujúcich, a preto advokáta nemožno stotožniť s pojmom fyzickej osoby oprávnenej podnikať ako je uvedený v § 48 ods. 3 O. s. p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 ObdoV /8/20 12 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : V. O. – J., s miestom podnikania R. R. , zast. ad vokátom JUDr. B. M. , s. r. o., F.F., Č. proti žalovanému : R. K. , H. H. , S. , zast. JUDr. I. G. , AK B. B. , P., o zaplatenie 18 800, 17 e ur (566 374 Sk ) s prísl . na dovolanie žalovaného proti uzneseniu Najvyššie ho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Obo 67 /2010, 5 Obo 9/2011 zo dňa 14. 12. 2011 jednom
Meritum o určenie pravosti pohľadávky
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S. proti žalovanej I., zastúpenej JUDr. Š. o určenie pravosti pohľadávky, na odvolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 9 Cbi 83/2005–50 zo dňa 21. mája 2007, takto r o z h o d o l : Rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti výroku o trovách konania p o t v r d z u j e . Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva. O d ô v o d n e
Meritum náhrada škody
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobkyne M., bývajúcej v L., zastúpenej v dovolacom konaní JUDr. P., advokátom v L., proti žalovaným l/ R., bývajúcemu v L., 2/ P., bývajúcemu v L., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaných S. so sídlom v B., zastúpenej A., a.s., B., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súd
Meritum zaplatenie 71 800,30.-Sk
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobkyne M., bývajúcej v L., zastúpenej v dovolacom konaní JUDr. P., advokátom v L., proti žalovaným l/ R., bývajúcemu v L., 2/ P., bývajúcemu v L., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaných S. so sídlom v B., zastúpenej A., a.s., B., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súd
Meritum o vyhlásenie konkurzu
Najvyšší súd 2 Obo 11/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu P. D. U. so sídlom v U., IČO: X., na odvolanie správcu konkurznej podstaty proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 21. decembra 2009, č. k. 2 K 563/95-315, takto rozhodol: Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 21. decembra 2009, č. k. 2 K 563/95-315 z r u š u j e a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie. Odôvodnenie: Krajský súd v Košiciach napadnutým uznesením z
Meritum o vyhlásenie konkurzu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurzn ej veci úpadcu P. D. U. so sídlom v U. , IČ O: X. , na odvolanie správcu konkurznej podstaty proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 21. decembra 2009, č. k. 2 K 563/95 -315 , takto r o z h o d o l : Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 21. decembra 2009, č. k. 2 K 563/95 -315 z r u š u j e a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie . O d ô v o d n e n i e : Krajský súd
Právna veta: Z konania splnomocnenca vzniknú práva a povinnosti splnomocniteľovi v tom prípade, že splnomocnenec koná v mene splnomocniteľa a v rozsahu stanovenou plnou mocou, ktorá objektívne existuje. Predpokladom konania za iného bez plnomocenstva teda je, že v čase urobenia právneho úkonu žiadne plnomocenstvo medzi konajúcou osobou a osobou v mene ktorej konala, neexistuje. Plnomocenstvo, na základe ktorého JUDr. B. pri uzavretí zmluvy o postúpení pohľadávok v mene M. spol. s r.o. konal, nezaniklo a teda že aj v čase uzavretia zmluvy objektívne existovalo. Na základe uvedeného zistenia ale odvolací sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slove nskej republiky v právnej veci žalobcu S. spol. s r.o. , so sídlom v P., v dovolacom konaní zastúp ené ho JUDr. M. H. , advokátkou , so sídlom v P., proti žalovanému M. B. , v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. P. Š., advokátom , C., so sídlom v B. , o zaplateni e 288 .409 ,68 Eur (8.688.630 ,-- Sk) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 4 C 157/2000 , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Kra
Meritum o zaplatenie 288 409,68 Eur (8 688 630,-- Sk) s príslušenstvom
Najvyšší súd 4 Cdo 18/2009 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S. spol. s r.o., so sídlom v P., v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. M. H., advokátkou, so sídlom v P., proti žalovanému M. B., v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. P. Š., advokátom, C., so sídlom v B., o zaplatenie 288.409,68 Eur (8.688.630,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 4 C 157/2000, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Tr
MENU