Nájdené rozsudky pre výraz: advokát

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 40439

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

30866 dokumentov
199805 dokumentov
4918 dokumentov
17 dokumentov
55 dokumentov
378 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: „Fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie advokácie“, je teda iba advokát vykonávajúci advokáciu samostatne a iba v prípade, ak nemá výkon advokácie pozastavený. Na tomto závere nič nemôže zmeniť ani skutočnosť, že aj advokát - konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou zapísaný. Ako správne uviedol Najvyšší súd - tento zápis je podmienkou na to, aby mohol advokát v mene a na účet iného subjektu (spoločnosti s ručením obmedzeným) advokáciu vykonávať. „Fyzickou osobou, ktorej oprávnenie na vykonávanie advokácie z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžso/59/2013 2012200080 18.11.2014 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2014:2012200080.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: Y., nar.: XX.XX.X
Právna veta: Pri rozhodovaní o výške odmeny advokáta a určení, ktorá sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej pomoci pri obhajobe v trestnom konaní advokátovi prináleží podľa § 15 ods. 1 písm. a/ až d/ vyhl. č. 240/1990 Zb., treba prizerať na zákonné zvýšenie hornej hranice trestnej sadzby odňatia slobody podľa § 42 ods. 1 Tr. zák. u obzvlášť nebezpečného recidivistu. To platí pre úkony vykonané v tej časti trestného stíhania, ktorá nasledovala po upozornení obvineného, že skutok bude naďalej kvalifikovaný ako trestný čin spáchaný obzvlášť nebezpečným recidivistom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SR, zrušil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 4. decembra 1991, sp. zn. 5 To 280/91, ako aj uznesenie Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši z 25. septembra 1991, sp. zn. 1 T 27/91 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia : Na obvineného P. I. bola podaná obžaloba pre trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1 Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť
Právna veta: I. Ak uplatnil advokát nárok na odmenu za porady s obvineným vo výkone väzby v zmysle § 16 ods. 1 písm. b/ vyhlášky č. 240/1990 Zb. za poskytovanie právnej pomoci, je povinnosťou súdu, v prípade pochybnosti o čase ich trvania, zistiť skutočný čas ich trvania vyžiadaním správy od príslušného Ústavu na výkon väzby. II. V súvislosti s následným rozhodovaním o povinnosti odsúdeného na úhradu odmeny a hotových výdavkov uhradených ustanovenému obhajcovi štátom v zmysle § 155 ods. 1 Trestného poriadku, je súd povinný zistiť majetkové a zárobkové možnosti odsúdeného v záujme objasnenia, či má dosta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti odsúdeného J. H. a jeho obhajkyne JUDr. J. R. proti uzneseniu Krajského súdu v B. B. z 20. januára 1999, sp. zn. 3 T 65/97, podlá § 149 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zrušil napadnuté uznesenie a krajskému súdu uložil, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Obvinený J. H. bol rozsudkom Krajského súdu v B. B. zo 16. apríla 1998, sp. zn. 3 T 65/97, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. júna 1998,
Právna veta: Advokáta môže jeho advokátsky koncipient zastúpiť na jednotlivom súdnom pojednávaní, ak s tým zastúpený klient súhlasí.

Úryvok z textu:
a naďalej zastupuje aj v konaní pred dovolacím súdom. Táto právna zástupkyňa navrhovateľov na svoje zastúpenie na pojednávanie pred odvolacím súdom dňa 8. de- cembra 1997, kedy odvolací súd rozhodol rozsudkom vo veci, splnomocnila svoju koncipientku Mgr. M. Z. Odvolací súd uznesením, vyhlásenom na pojednávaní, nepripustil zastupovanie navrhovateľov uvedenou advokátskou koncipientkou a navrhovateľov poučil, že pokiaľ sú v konaní zastúpení advokátom, ten sa môže dať zastúpiť iba advokátom; potom
Právna veta: Spísanie dovolania advokátom je obligatórnou podmienkou dovolacieho konania, ktorá musí byť splnená už pri podaní dovolania; jej nedostatok musí byť odstránený do uplynutia zákonnej lehoty na podanie dovolania. To neplatí, ak dovolateľ nebol riadne poučený odvolacím súdom.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a: 1. Okresný súd Nitra rozsudkom zo 17. októbra 2016 č. k. 17 C 593/2015-213 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 8 084,27 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 5 006,78 eur od 1. januára 2013 do 30. mája 2013, úrokom z omeškania vo výške 5,75 % ročne zo sumy 9 983,53 eur od 1. marca 2013 do 30. mája 2013 a úrokom z omeškania vo výške 5,75 % ročne zo sumy 8 084,27 eur od 31. mája 2013 až do zaplatenia, a to všetko do troch dní od pr
Právna veta: Povinné zastúpenie advokátom alebo komerčným právnikom v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky platí pre celé konanie. Ústavný súd Slovenskej republiky nemá právomoc ustanoviť navrhovateľovi advokáta alebo komerčného právnika proti jeho vôli.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí senátu 20. júla 1999 vo veci podnetu M. H. o porušení čl. 42 ods. 1 a čl. 12 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky takto r o z h o d o l : Konanie o podnete M. H. z a s t a v u j e . O d ô v o d n e n i e : Podnetom z 9. októbra 1998 M. H., bytom K., zastúpený advokátom JUDr. D. H., Advokátska kancelária K. (ďalej len „navrhovateľ“), žiadal Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd SR“) začať konanie o porušení je
R 6/2021
Právna veta: Ak činnosť advokáta spočíva v poskytovaní právnych služieb klientovi v konaní pred súdom bez obmedzenia, potom právo na tarifnú odmenu advokáta za jednotlivé úkony právnej služby pri vypovedaní zmluvy klientom sa premlčuje ako celok uplynutím premlčacej doby začínajúcej plynúť po doručení výpovede advokátovi.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 1. Žalobkyňa sa žalobou podanou dňa 25.02.2013 domáhala zaplatenia sumy 17.755, 52 Eur s príslušenstvom z titulu odmeny za právne služby poskytnuté žalovanému v konaní na Okresnom súde Bratislava III sp. zn. 13C 48/2003 na základe Dohody o poskytnutí právnej pomoci uzatvorenej dňa 05.04.2002. Zo skutkových tvrdení uvedených v žalobe vyplýva, že v dohode sa žalobkyňa so žalovaným dohodli na tom, že zmluvná odmena vo veci nesmie byť nižšia ako mimozmluvná odmena, že ža
Právna veta: Za účinné doručenie rozhodnutia súdu advokátovi - fyzickej osobe je možné považovať iba doručenie rozhodnutia do elektronickej schránky advokáta, ktorú má určenú na elektronickú komunikáciu so súdmi (a inými orgánmi verejnej moci). S doručením rozhodnutia do súkromnej elektronickej schránky fyzickej osoby, ktorá vykonáva advokátsku prax, nie sú spojené právne dôsledky začatia plynutia lehoty na podanie odvolania.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“ alebo „krajský súd“) uznesením zo 17. januára 2019, č. k. 1Cob/1/2019-126 odmietol odvolanie žalobkyne proti rozsudku Okresného súdu Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) zo 6. júna 2018, č. k. 22Cb/67/2015-92, ktorým okresný súd žalobu zamietol a priznal žalovanému nárok na náhradu trov konania. Žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2. Odvolací súd uviedol, že rozsudok súdu prvej inštancie bo
Právna veta: Za svojvoľné azrejme bezúspešné bránenie práva nemožno považovať skutočnosť, že o ustanovenie právneho zástupcu požiadal účastník po podaní návrhu na súd a po uplynutí lehoty podľa § 250b ods. 1 OSP, lebo v správnom súdnom konaní môže potrebovať právnu pomoc nielen pri spísaní návrhu, ale aj pri spisovaní ďalších podaní, pri podávaní opravných prostriedkov, pri účasti na pojednávaní, či pri ktoromkoľvek inom úkone v súdnom konaní.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : M.. H. , bytom v K. , R. ul. č. X. , proti žalovanému : Ústredie práce a sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, pracovisko v Košiciach Zádielska ul. č. 2 , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného z 2. novem bra 2010 , číslo AA/2010/04064 , o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 24. februára 2011, č.k. 6S/19 799 /20 10-34 , takto r o z h o d o l : Najv
MENU