Nájdené rozsudky pre výraz: age

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
13 dokumentov
42 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Použiť agenta je možné len vtedy, ak jeho účel nemožno dosiahnuť inak a získané poznatky odôvodňujú podozrenie trestnej činnosti alebo úmyslu osoby spáchať trestný čin. Odôvodnenie podozrenia z trestnej činnosti alebo úmyslu spáchať trestný čin nie je len abstraktnou požiadavkou zahrnutou zákonodarcom v Trestnom poriadku, ale toto odôvodnenie je nevyhnutné premietnuť aj do rozhodnutí súdov. Ak má byť tento prostriedok zákonne použitý, musí príkaz na použitie agenta, ktorý v zmysle § 88b ods. 5 Tr. por. v znení účinnom do 1. januára 2006 vydáva pred začatím trestného stíhania a v prípravnom kon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší sú d 1 Tdo V 3/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Haralda Stiffela a sudcov JUDr. Pavla Tomana , JUDr. Štefana Michalíka , JUDr. Viliama Dohňanského a JUDr. Emila Bdžocha na ne verejnom zasadnutí konanom dňa 26 . októ - bra 2011 v Bratislave v trestnej veci obvineného M. V. , pre trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a ods. 1, o ds. 2 Tr. zák. a iné v
Právna veta: V trestnom konaní platia zákonom stanovené pravidlá pre zisťovanie skutkového stavu veci a pre hodnotenie dôkazov – ustanovenia § 2 ods. 5 a ods. 6 a § 125 Tr. por. Podľa nic bolo potrebné zisťovať skutkový stav veci v rozsahu, ktorý bol nevyhnutný pre rozhodnutie. Trestný poriadok nestanovuje žiadne pravidlá, pokiaľ ide o mieru dôkazov potrebných na preukázanie určitej skutočnosti, ani váhu jednotlivých dôkazov. Platí zásada voľného hodnotenia dôkazov. Ak by záver orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu učinený v zmysle § 2 ods. 12 Tr. por. o tom, že určitú skutkovú okolnosť považuje za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. M ilana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného voj. v zál. M. M. pre trestný čin nedovoleného prekročenia štátnej hranice a prevádzačstva spáchaného formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 k § 171a ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. a/ , ods. 3 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 (ďalej len „Tr. zák.“) prerokoval
Meritum daňová kontrola, poverenie
Najvyšší súd 8S žf/33 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : D. W. , A. , so sídlom K. , K. , zastúpený advokát om J.. D. A. , AK so sídlom Z. , K. , proti žalovanému Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná ulica 63, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/22 3/10964 -72756 /20 10/99 0057 -r z 1 8. júna 20 10, o odvolaní žalobcu proti rozsudk u Krajského súdu v Košiciach č. k
Meritum odvolanie obžalovaného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Aleny Šiškovej na verejnom zasadnutí konanom v Bratislave dňa 18. septembra 2013 v trestnej veci obžalovaného Ing. M. H. a pre zlo čin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné, vedenej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica pod sp. zn. BB -4T 45/2012, o
Meritum minoriadne opravné prostriedky, zrušenie rozhodnutia v mimo odvolacom konaní § 65 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. Správneho poriadku
Najvyšší súd 8Sžo /45/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, C Sc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melich era v právnej veci žalobcu: A. -S., S., so sídlom K. , M. , IČO: X. , zastúpený advokátom J.. D. K. , AK so sídlom Ž. , S., proti žalovanému : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ,
Meritum vydanie veci a nariadenie predbežného opatrenia
7 Cdo 34/2010 Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ L., spol. s r.o., so sídlom v K., IČO X. , 2/ Ing. D. P. bývajúce mu v N. , obaja zastúpení JUDr. J. Č. , advokátom so sídlom v K., proti žalovaným 1/ Ing. D. L., bývajúcej v K. , 2/ MUDr. R. L., bývajúcemu v K. , o vydanie veci a nariadenie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 19 C 152/ 2009, o dovolaní žalobcov 1/ a 2/ p
Meritum o vymoženie 284,14 Eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 7 ECdo 149/2014 Slovenskej republiky 7 CoE 134/2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO : 35807598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 4, proti povinnej M. T. , bytom D. , o vymoženie 284 ,14 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Rožňava , pod sp. zn. 8 Er 619 /200 9, o odvolaní a dovolaní op
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sža /60/2011 R OZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa: S. A. , nar. X. v obci J., okres G. , P., P., naposledy bytom v zahraničí: J., okres G. , P., P. t. č. Pobytový tábor Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Rohovce , proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Sl
Meritum uverejnenie odpovede podľa zákona č. 167/2008 Zb.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1512223406 Dátum vydania rozhodnutia: 25. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1512223406.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Ing. C. G. DrSc., bývajúceho v R., zastúpeného FUTEJ & Partners s.r.o., so sídlom v Bratislave, Radlinského č. 2, IČO: 35955341, proti žalovanej News and Media Holding a.s., so sídlom v Bratislave, Einsteinova č. 25, IČ
Meritum o náhradu ušlého zisku
Najvyšší súd 5 Cdo 361/ 2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. F. T. , bývajúceho v Ž., zastúpeného JUDr. Tatianou Polkovou, advokátkou so sídlom v Žiline, Na priekope 174/13, P.O.BOX 6, proti žalovanej Slovenskej republike - Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie 13, o náhradu škody a uš1ého zisku, vedenej na Okresn om súde Banská Bystrica pod sp. zn. 14C 359/2012, o dov
MENU