Nájdené rozsudky pre výraz: agresívna obchodná praktika

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
173 dokumentov
14 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ustanovenie § 114 ods. 2 O.s.p. ukladá súdu v rámci prípravy pojednávania povinnosť doručiť odporcovi (žalovanému) do vlastných rúk návrh na začatie konania (žalobu) spolu s rovnopisom a prílohami návrhu. Ak je však predmetom návrhu nariadenie predbežného opatrenia, povinnosť doručiť ostatným účastníkom (aj) prílohy návrhu zákon neukladá (§ 75 ods. 8 druhá veta O.s.p.). Rovnako nie je povinnosťou súdu doručovať účastníkom konania vyjadrenia k odvolaniu; zákon výslovne takúto povinnosť súdu neukladá. Podľa právneho názoru dovolacieho súdu vyjadrenie účastníka konania k odvolaniu druhého účastní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu A. S., bývajúce ho v S., zastúpeného S., so sídlom v P., proti žalovan ým: 1/ P. , s.r.o. , so sídlom v B. , 2/ R. a.s. , so sídlom v B. , o nariadenie predbežného opatrenia , vedenej n a Okresnom súde Poprad pod sp. z n. 7 C 36 /20 12, o dovolaní žalo vaného 1/ proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 9. júla 201 2 sp. zn. 7 Co 91 /201 2, takto r o z h o d o l : Dovolanie
Právna veta: Podľa § 7 ods. 1 Zákona, nekalé obchodné praktiky sú zakázané. Podľa § 7 ods. 4 vety prvej Zákona, za nekalú obchodnú praktiku sa považuje najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a agresívna obchodná praktika podľa § 9.Klamlivá obchodná praktika musí mať schopnosť aspoň teoreticky /...môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie,.... ktoré by inak neurobil..môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa.../ ovplyvniť správanie spotrebiteľov, nemusí byť aj skutočnou príčinou, na základe ktorej sa spotrebiteľ rozhodol pre určitý tovar alebo službu.V prejednávanej veci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/4 0/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej ve ci žalobcu: C. F. H. , A. , H. N. X. , K. , IČO : X. , zast. B. & P. advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom N. . S.. E. X. , P., v mene ktorej koná J.. J. B. , advokát, proti žalovanej: Slovenská
Právna veta: Nečinnosťou orgánu verejnej správy sa teda rozumie jeho pasivita vo veciach, ktoré mu boli predložené na rozhodnutie, aj keď niet žiadnej zákonnej alebo faktickej prekážky na to, aby správny orgán konal a rozhodol. Nečinnosť môže spočívať v opomenutí správneho orgánu vykonať predpísaný úkon alebo v zbytočných prieťahoch v jeho postupe, ale môže spočívať aj v tom, že namiesto rozhodnutia správny orgán tvrdí nedostatok svojej právomoci a vec vybaví iba listom alebo informáciou, prípadne záznamom v spise. V poslednom prípade musí byť obsahom návrhu na začatie konanie tvrdenie, že v konaní n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky obchodnej spoločnosti B. , s. r. o., so sídlom S., zastúpenej JUDr. M. , advokátkou , so sídlom H. , proti odporkyni Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, so sídlom Botanická 17/45, Bratislava, o návrhu proti nečinnosti odporkyne, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky ukladá odporkyni Štátnej veterinárnej a potravinovej správe , so sídlom Bota
Právna veta: V prípade, že poskytovateľ služieb cestovného ruchu nezabezpečí príslušné služby spôsobom, ktorý deklaroval vo vzťahu ku spotrebiteľom a neskôr sa v príslušnej rekreačnej destinácii preukáže, že išlo o nepresné, nejasné a dvojzmyselné údaje o nákupných podmienkach zájazdu, pri ktorých je možné rozumne a dôvodne predpokladať, že priemerný spotrebiteľ by do zmluvného vzťahu s poskytovateľom služieb cestovného ruchu nevstúpil, ide zo strany poskytovateľa služieb -cestovnej kancelárie o nekalé obchodné praktiky, ktoré sú zakázané a za ktoré je možné uložiť poskytovateľovi služieb sankc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky RO ZS U DO K V M E N E S L O VE NS K E J RE P UB L IK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu: Ko ala Tours , a.s., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava , IČO: 35 822 244, zastúpeného JUDr. Tomášom Klieštencom, advokáto m so sídlom Ulica Waltariho 7, 9 21 01 Piešťany, proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Cdo/61/2019 5117216131 27. 10. 2021 Mgr. Peter Melicher ECLI:SK:NSSR:2021:5117216131.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: K.. K. U., nar. X.X.XXXX, bývajúcom v Ž., P. J. C. XXX/XX, zastúpenom: JUDr. Michalom Mudrákom, advokátom, so sídlom v Bratislave, Hurbanovo námestie 1, IČO: 42 173 353, proti žalovanému: Československá obchodná banka
Meritum abstraktnej kontrole
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Ndc/12/2021 1021200583 30.06.2021 JUDr. Lubor Šebo sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1021200583.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu EuroSpotrebiteľ, so sídlom v Kysuckom Novom Meste, Sládkovičova 1222/73, IČO: 51 428 148, proti žalovanej Slovenská pošta, a.s., so sídlom v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 9, IČO: 36 631 124, o abstraktnej kontrole, ved
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Co/1/2021 5120211914 28. 09. 2021 JUDr. Jana Bajánková ECLI:SK:NSSR:2021:5120211914.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna, PhD. a JUDr. Jany Haluškovej, v spore žalobcu: EuroSpotrebiteľ, so sídlom Sládkovičova 1222/73, 024 04 Kysucké Nové
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Asan/11/2019 4018200081 05. 05. 2020 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2020:4018200081.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca) a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Petry Príbelskej PhD., v právnej veci žalobcu: W. X. - ROYAL CARS,
Meritum abstraktnej kontrole v spotreb. veciach a NO
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Ndob/18/2020 1020201539 29. apríla 2021 JUDr. Beáta Miničová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1020201539.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v sporovej veci žalobcu: EuroSpotrebiteľ, so sídlom Sládkovičova 1222/73, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 51 428 148, proti žalovanému 1/: FUN MEDIA GROUP a.s., so sídlom Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO: 44 845 995, žalovanému 2
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3015200077 Dátum vydania rozhodnutia: 16. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Nora Halmová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3015200077.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Milana Moravu, v právnej ve ci žalobcu: Sauron Group s.r.o., ul. Andreja Hlinku 29/34, Prievidza, IČO: 46 489 886, právne zastúpený
MENU