Nájdené rozsudky pre výraz: ak je poplatník od poplatku oslobodený

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
411 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o určenie pravosti pohľadávky
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Krajský súd v Bratislave, Justičná pokladnica, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, proti žalovanému: JUDr., P., M., D.X., B. správca konkurznej podstaty A., a.s., N., IČO: X., zast. JUDr. P.K., advokát, P.X., D.S., o určenie pravosti pohľadávky, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 9 Cbi 16/2007 zo dňa 26. apríla 2007, takto r o z h o d o l : N
Meritum o vylúčenie veci z konkurznej podstaty
Najvyšší súd 6 Obo 61/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A., spol. s.r.o., H.K., IČO: X. proti žalovanému: Mgr. Ing. V., správca konkurznej podstaty úpadcu D.W.N., IČO: X., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 19. mája 2009, č.k. 10Cbi/35/2007-80, takto r o z h o d o l: Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 19. mája 2009, č.k. 1
Meritum o určenie pravosti pohľadávky 99,58 Eur
Najvyšší súd 1 Obo 96 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S. - K. , J., Z. , B. , IČO: X. proti žalovanému: JUDr. F.H. , so sídlom A. , R. , správcovi konkurznej podstaty úpadcu B. , s.r. o., so sídlom J.K. , zast. JUDr. O.K. , CSc., advokátkou, so sídlom V. , K. , o určenie pravosti pohľadávky v sume 99,58 Eur , o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo dňa 6.5.2010, č. k. 3 Cbi 5/2009 -18, takt
Meritum o určenie pravosti pohľadávky 99,58 Eur
Najvyšší súd 1 Obo 96/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S. - K., J., Z., B., IČO: X. proti žalovanému: JUDr. F.H., so sídlom A., R., správcovi konkurznej podstaty úpadcu B., s.r.o., so sídlom J.K., zast. JUDr. O.K., CSc., advokátkou, so sídlom V., K., o určenie pravosti pohľadávky v sume 99,58 Eur, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo dňa 6.5.2010, č. k. 3 Cbi 5/2009-18, takto r o z h o d o l: Najvyšší sú
Meritum o ochranu vlastníckeho práva
Najvyšší súd 2 Cdo 49 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkyne : Ing. M. U. , bývajúca v B. , zastúpená JUDr. P. S., advokátom v B. , proti žalovaným : 1/ Ing. J. B. , bývajúci v B. , 2/ A. B. , bývajúca v B. , obaja zastúpení P. s.r.o., T. – JUDr. I. D. , o ochranu vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp.zn. 25 C 221/2007, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave
Meritum o ochranu vlastníckeho práva
Najvyšší súd 2 Cdo 49/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkyne : Ing. M. U., bývajúca v B., zastúpená JUDr. P. S., advokátom v B., proti žalovaným : 1/ Ing. J. B., bývajúci v B., 2/ A. B., bývajúca v B., obaja zastúpení P. s.r.o., T. – JUDr. I. D., o ochranu vlastníckeho práva, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp.zn. 25 C 221/2007, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 31. júla 2009 sp.zn. 5
Meritum o vylúčenie veci zo súpisu konk. podstaty
Najvyšší súd 5 Obo 76 /2011 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej ve ci žalobcu: S.-S., B.B. , IČO: X. , proti žalovanému : Ing . J.CH. , L.V. , správca kon kurzn ej podstaty úpadcu E. , spol. s r. o . - v likvidácii, A.A. , IČO: X. , o vylúčenie vecí zo súpisu konkurznej podstaty , o odvolan í žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 26 . máj a 2011 č. k. 4 3 Cb i 131/2002 -719 , v spojení s opravným uznesením z 3. augusta 20
Meritum o vylúčenie veci zo súpisu konk. podstaty
Najvyšší súd 5 Obo 76/2011 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S.-S., B.B., IČO: X., proti žalovanému: Ing. J.CH., L.V., správca konkurznej podstaty úpadcu E., spol. s r. o. - v likvidácii, A.A., IČO: X., o vylúčenie vecí zo súpisu konkurznej podstaty, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 26. mája 2011 č. k. 43 Cbi 131/2002-719, v spojení s opravným uznesením z 3. augusta 2011 č.k. 43Cbi/131/2002723, takto ro
Právna veta: Podľa § 2 ods. 2 prvá veta zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, ak je poplatník od poplatku oslobodený a súd jeho návrhu vyhovel, zaplatí podľa výsledku konania poplatok alebo jeho pomernú časť odporca, ak nie je tiež od poplatku oslobodený. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že žalovanému vzniká povinnosť zaplatiť poplatok alebo jeho pomernú časť podľa výsledku konania. Výsledok konania - teda meritórne rozhodnutie súdu vo veci samej - je základom pre výpočet súdneho poplatku. V prejednávanej veci boli splnené všetky po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Obo 15 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: D.M. , Ž.K. , IČO: X. , zastúpenej opatrovníčkou J.K. - súdnou tajomníčkou Krajského súdu v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava proti žalovaným: 1/ J.B. -R. , J.K.Š. , IČO: X. , 2/ I.N. , N.Š. , IČO: X. , obaja zastúpení Mgr. J.A. , B.B. , o zaplatenie 68 910,04 eur istiny a príslušenstva, na odvolanie žalovaných 1/ a 2/ proti uzneseniu Krajského súdu v Br
MENU