Nájdené rozsudky pre výraz: ak nebol zaplatený poplatok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 704

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

55 dokumentov
5338 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: ROYAL TOKAJ SK s.r.o., so sídlom Malá Tŕňa 181, Malá Tŕňa, IČO: 36 603 112, v zastúpení JUDr. Pavol Gombos, advokát, Moldavská cesta 21/A, Košice, proti žalovanému: Finančné ri aditeľstvo Slovenskej republiky, Lazov ná 63, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1 100308/1/43260/2013 zo dňa 19. februára 2013, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajsk
Právna veta: Podľa § 9 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch, poplatok sa platí súdu, ktorý viedol konanie na prvom stupni, alebo za ktorého úkon sa poplatok vyberá. Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí, spravidla v lehote 10-tich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Obo 6 7/2012 Slovenskej republiky 5 Obo 70/2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. s. r. o., H. , IČO X. , zastúpeného Advokátska kancelária K. spol. r. o., H. , proti žalovanému R. a T. S., M. , IČO X. , o zaplatenie 165 969,59 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 27. júna 2012 č. k. 3 Cb 9/2007 -356 a uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 21. februára 2012 č. k. 3 Cb 9/2007 -3
Právna veta: Podľa § 10 ods. 1 ZPS ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený. Súd vyzve poplatníka na zaplatenie poplatku splatného podaním návrhu na začatie konania predtým, ako nariadi pojednávanie tak, aby lehota od zaplatenia poplatku do pojednávania, vydania platobného rozkazu a rozka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžf/ 18/2014 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : L-VIASAT -H, s. r. o ., so sídlom Ladmovce 4, IČO: 43 996 191 , zastúpeného JUDr. Pavlom Gombosom, advokátom so sídlom Moldavská cesta 21/A, Košice , proti žalovanému : Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky , so sídlom Lazovná č. 63, Banská Bystrica , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1020504/1/1202327/2012 z 8. októbra 2012, o odvolaní žal
Právna veta: Podľa § 10 ods. 1 tohto zákona, ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, odvolania alebo dovolania, súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote desiatich dní od doručenia výzvy, ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený. Podľa § 14 tohto zákona, na konanie vo veciach poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, platí primerane Občiansky súdny poriadok. Podľa ods. 2 tohto ustanovenia, účinného od 1.7.2007, na počítanie lehôt podľa tohto zákona sa vzťah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Margity Fridovej a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: P., so sídlom R., X., IČO: X., proti žalovanej: A., bytom Č., X., o zaplatenie 22 395 Sk s príslušenstvom, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline sp. zn. 14 Cob 3/2007 zo dňa 13. februára 2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenske
Právna veta: Z ustanovenia § 6 ods. 1 a 2 zák.č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov vyplýva, že sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku (ďalej len percentná sadzba) alebo pevnou sumou. Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní. Poplatok za dovolanie sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného s sadzobníku. V odvolacom konaní je základom poplatku cena nároku uplatňovaného v odvolaní. To platí i pre dovolanie (§ 7 ods. 9 zák.č. 71/1992 Zb. v znení neskorších p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobcov v P, 2/ V. Ľ., bývajúcemu v P, 3/ M. S., bývajúcemu v P a 4/ J. G., bývajúcemu v R, zastúpenému JUDr. F, advokátom v P, o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 12 C 423/99, o dovolaní žalovaného 4/ proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 30. mája 2007 sp.zn.
Právna veta: Od poplatku je oslobodený navrhovateľ v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom (§ 4 ods. 2 písm. i/ zákona č. 71/1992 Zb.). Poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ (§ 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 71/1992 Zb.). Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 127 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B. , so sídlom v K. , proti žalovanej H. S., naposledy bývajúcej v K. , o zaplatenie 2 405,68 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 18 Ro 44 /20 12 , o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 29. novembra 201 2 sp. zn. 4 Co 13 6/201 2, takto r o z h o d o l : Z r u š u j e uznesenie Krajského súdu v Košici
Právna veta: Podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o súdnych poplatkoch poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ. Podľa § 6 ods. 2 ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Poplatok za dovolanie sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného v sadzobníku. Podľa pol. 10 písm. a) z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na zákl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo /18/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S. S., s.r.o., právne zastúpen ého Advokátsk ou kancelári ou K. , spol. s r.o., proti žalovanému: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SK/0350/99/08 z 5.augusta 2008, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 8. februára 2011 , č.k. 13S/97/2008 -65, ktorým bola žalob
Právna veta: Podľa novelizovaného ustanovenia § 210a OSP „Uznesenie o povinnosti zaplatiť súdny poplatok alebo uznesenie, z ktorého nenadobudla dosiaľ práva iná osoba ako odvolateľ, alebo uznesenie, ktorým bolo uložené poriadkové opatrenie (§ 53), alebo uznesenie o odmietnutí návrhu na začatie konania (§ 43 ods. 2), môže na odvolanie zmeniť priamo súd prvého stupňa, pokiaľ odvolaniu v celom rozsahu vyhovie". Ostáva tu nezodpovedaná otázka, že ak odvolacie konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku zastaví odvolací súd podľa § 10 ods. 1 zák. č. 71/1092 Zb. v platnom znení, o odvolaní proti rozhodnutiu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 59/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej, v právnej veci navrhovateľa: P., so sídlom V., IČO: X., zast. JUDr. I., advokátom, Advokátska kancelária, K., proti odporcovi: V. a.s., IČO:., o neplatnosť zmlúv o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti, na dovolanie žalobcu proti
Právna veta: Podľa § 49 ods. 1 OSP, ak má účastník zástupcu s plnomocenstvom pre celé konanie, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. Ak má však účastník osobne v konaní niečo vykonať, doručuje sa písomnosť nielen zástupcovi, ale aj jemu. To znamená, že písomnosť sa doručuje aj účastníkovi iba v takých prípadoch, ak má účastník niečo osobne vykonať, napríklad sa predvolá na nariadené pojednávanie, ak ho treba osobne v konaní vypočuť. Výzva na zaplatenie súdneho poplatku nemá taký charakter, aby ju bolo potrebné posielať aj účastníkovi, ktorý je v konaní zastúpený advokátom. Nejde o nezastupit ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v právnej veci žalobcu Ing. K, zast. JUDr. M, proti žalovanému E, zast. JUDr. JO, o zaplatenie 2 599 173 Sk s prísl., na dovolanie žalovaného proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Obo 373/2005 zo dňa 7. februára 2006, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žalobcovi trovy dovolacieho konania nepriznáva. O d ô v o d n e n i e : Napadnutý
Právna veta: Je potrebné uviesť, že zákon o súdnych poplatkoch čiastočné splnenie poplatkovej povinnosti bez ďalšieho (automaticky) nepriradzuje k žiadnej časti uplatnenému nároku a to ani pokiaľ ide o peniazmi vyjadrené nároky, nehladiac na to, že napríklad pri žalobách o určení práva, či právneho vzťahu je to obzvlášť problematické. V sporovom konaní (čo je aj tento prípad) platí pravidlo, že so žalobou smie disponovať výlučne len žalobca (dominus litis), nie však súd. Pokiaľ právny predpis neustanovuje niečo iné, nemôže súd z čiastočného splnenia poplatkovej povinnosti vyvodzovať právne následky pre nie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Cdo/6/201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Sluka, PhD. a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej, v spore žalo bcu J. V. , bývajúce mu v P., zastúpen ému Mgr. Otom Salokym , advokátom so sídlom v Prešove , Hlavná č. 94 , proti žalovan ej Obc i Chminiansk ej Nov ej Vs i, zastúpenej JUDr. Alojzom Naništom, advokátom so sídlom v Prešove, Sládkovičova č. 8
MENU