Nájdené rozsudky pre výraz: ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 35

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

89 dokumentov
399 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: ustanovenia o tarifnej odmeneurčovacia žalobanáhrada trov súdneho konania
R 112/2014
Právna veta: Ak je predmetom konania žaloba o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávok podľa ust. § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, pre účely určenia výšky súdneho poplatku i pre účely určenia výšky náhrady trov konania ide o konanie, ktorého predmet nemožno oceniť peniazmi. Pri výpočte výšky náhrady trov konania, ktoré pozostávajú z náhrady trov právneho zastúpenia, je potrebné aplikovať ustanovenie § 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 655/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2MObdoV/ 3/2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: V. Z. P. , a. s. , M. , B. , IČO: X. , proti žalovanému: zastúpeného JUDr. F. N. , advokátom, AK F. N. & P., K. , B. , o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky , vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 5Cbi 111/2005, o mimoriadnom dovolaní Generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z
Kľúčové slová: tarifná odmena advokáta
R 80/2015
Právna veta: V konaní o vylúčenie veci z exekúcie ide o odstránenie právnej neistoty v tom, či exekúcii neprekáža také právo tretej osoby, ktoré nepripúšťa výkon exekučného titulu. Cena veci, o vylúčenie z exekúcie ktorej ide, nemá v takom konaní určujúci význam; základná sadzba tarifnej odmeny advokáta za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu (§ 11 ods. 1 písm. a/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb).

Úryvok z textu:
Žalobou doručenou súdu 23. marca 2012 sa žalobkyňa voči žalovanému domáhala vylúčenia spoluvlastníckeho podielu 1/2 k nehnuteľnostiam (parcele č. X - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 709 m2 a stavby súpisné číslo X. postavenej na parcele č. X., zapísaných na liste vlastníctva č. X. pre katastrálne územie X. z exekúcie vykonávanej súdnou exekútorkou Mgr. X. pod č. Ex 539/2009 na základe poverenia na vykonanie exekúcie udeleného Okresným súdom Poprad pod č. 5706030752 z 11. júna 2009 (ďalej t
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie postup súdu, ktorým znemožnil účastníkovi konania realizáciu tých procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok priznáva, napr. právo zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy, vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom, vykonávať svoje práva a povinnosti prostredníctvom zvoleného zástupcu a tiež právo na doplnenie alebo opravu nesprávneho, neúplného alebo nezrozumiteľného podania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu Ing. J. J., bývajúceho v Ž. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou A. H. , s.r.o., so sídlom v Ž. , proti žalovaným 1/ J. C. , a.s. v likvidácii , IČO: X. , so sídlom v Ž. , 2/ P. , a. s., IČO: X. , so sídlom v R. a 3/ T. , s.r.o. , IČO: X. , so sídlom v Ž. , žalovan í 2/ a 3/ zastúpení spoločno sťou poskytujúcou právne služby S. s.r. o., so sídlom v Č. , za ktorú koná konateľ –
Právna veta: Účelom negatórnej žaloby (§ 80 písm. b/ O.s.p.) je ochrana existujúcich práv vlastníka alebo oprávneného držiteľa veci voči neoprávneným zásahom zo strany iných subjektov. Rozhodnutie o takomto návrhu neustanovuje nič o právnom vzťahu či práve k danej veci (tu pozemkom, ktoré boli predmetom zmluvy o podnájme i dohody o vyčlenení pozemkov). Jeho predmetom je posúdenie zákonnosti a oprávnenosti namietaného zásahu do existujúcich práv a uloženie povinnosti zdržať sa ho. Je to práve tento zásah, ktorý je vlastným predmetom sporu, a teda nesie „hodnotu" rozhodnú pre výpočet či už súdneho poplatk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A. , spol. s r.o. , so sídlom v R. , zastúpeného JUDr. V. M. , advokátom vo Z. , proti žalovaným 1/ JUDr. V. R. , správcovi konkurznej podstaty úpadcu R. so sídlom v B. , zastúpeného JUDr. F. V. , advokátom v B. a 2/ A. , s.r.o. , so sídlom S., zastúpeného JUDr. D. K. , advokátom vo Z. , o určenie neplatnosti dohody o vyčlenení pozemkov a iné , vedenej na Okresnom súde Zvolen po
Meritum , o určenie pravosti pohľadávky vo výške 921 493,89 Eur / 27 760 925,02 Sk /
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Obo 70/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: M F. – N., s. r. o., S., právne zast. V. a P., s. r. o., V., IČO: X., proti odporcovi: P. V., S., o určenie pravosti pohľadávky vo výške 921 493,89 Eur / 27 760 925,02 Sk / na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 11 Cbi 21/ 2004 – 122 zo dňa 22. 04. 2009 v časti výroku o trovách konania, takto r o z h o d o l Najvyšší súd
Meritum o určenie neúčinnosti prevodu akcií
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Obo 27/20 12 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci žalobcu : 1/ Ing. J. D. , M. , 2/ J. M. , M. , obaja zastúpení advokátom M. P., Z. , proti žalovaným: M. , zastúpený AK S. a P., s. r. o, B. , 3/ Mgr. I. M. , K. , 4/ Ing. Mgr. F. Č. , L. , Česká republika, o urče nie neúčinnosti prevodu akcií , o odvolan í žalovaného 2/ proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 5 Cbi 23/2005 -376 zo 16. februára 2012, takto
Meritum o zapl. 1 350 992,50 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Obo 56 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu : U U.T.L. , I.D.L.C. , H. , zastúpený: JUDr. M.P. , T.B. , proti žalovan ým v 1. rade: I.K. a A.K. , F.B. , zastúpen í: JUDr. P.P. , advokát, D.B. , žalovan ým v 2. rade: RNDr. J.H. , CSc. a A.H. , S.B. , zastúpen í: Z. , s.r.o. , K.B. , IČO: X. , žalovan ým v 3. rade: A.K.a R.K. , S.B. a I.T. -J., S.B. , zastúpen í: Mgr. D.N. , advokát, D.E.B. , Advokátska k
Meritum o zapl. 1 350 992,50 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Obo 56/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu: U U.T.L., I.D.L.C., H., zastúpený: JUDr. M.P., T.B., proti žalovaným v 1. rade: I.K. a A.K., F.B., zastúpení: JUDr. P.P., advokát, D.B., žalovaným v 2. rade: RNDr. J.H., CSc. a A.H., S.B., zastúpení: Z., s.r.o., K.B., IČO: X., žalovaným v 3. rade: A.K.a R.K., S.B. a I.T.-J., S.B., zastúpení: Mgr. D.N., advokát, D.E.B., Advokátska kancelária N., s.r.o., o zaplatenie 1.350.992,5
Meritum o starobný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky K. M., bytom H., zastúpenej JUDr. V., advokátkou v S., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29.augusta č. 8, o pomerný starobný dôchodok, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 21.apríla 2009 č.k. 7Sd/112/2008-30, v časti o náhrade trov konania, takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: F., spol. s r.o., P., IČO: X., právne zastúpený JUDr. B., advokátom, so sídlom H., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica 13, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/222/8681-58893/2006/991031-r zo dňa 15. augusta 2006 v spojitosti s rozhodnutím Daňového úradu Malacky č. k. 606/230/131- 11576/2006
MENU