Nájdené rozsudky pre výraz: ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
444 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Určenie neplatnosti zmluvy o predaji časti podniku súd prvého stupňa žalobu zamietol s odôvodnením, že určenie neplatnosti len časti tohto právneho úkonu, t.j. záväzkov zo zmluvy o predaji časti podniku nie je možné, následkom čoho neaplikoval § 41 Občianskeho zákonníka. Podľa § 153 ods. 2 O.s.p. súd je návrhom viazaný, v dôsledku čoho nemôže prisúdiť viac, ale tiež nemôže prisúdiť niečo iné. Z obsahu spisu vyplýva, že žalobca žalobou a jej zmenou žiadal určiť neplatnosť zmluvy o predaji časti podniku ako celku, preto nie je zrejmé, prečo súd prvého stupňa dospel k záveru (z akého podania žalo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mgr. S., správca konkurznej podstaty úpadcu P., proti žalovanému A., zastúpenému JUDr. D., o určenie neplatnosti právneho úkonu a vydanie veci, na odvolanie žalobcu a žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 28. novembra 2006 č. k. 2 NcCb 4/05-394, takto r o z h o d o l : Rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti z r u š u j e a vec mu vracia na ďalšie konan
Právna veta: Čiastočná neplatnosť právneho úkonu je možná len za podmienok, ktoré ustanovuje § 41 Obč. zák. Čiastočná neplatnosť sa však vylúči, ak sa dôvod neplatnosti týka podstatnej náležitosti (essentialia), v takomto prípade bude neplatným vždy právny úkon ako celok.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Ob do 47 /2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Ličkovej a členiek senátu JUDr. Anny Markovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v právnej veci žalobcu: Z.Č. , bytom R.B. , občianka Slovenskej republiky, zas t. JUDr. P.V. , advokátom so sídlom V.B. proti žalovanému: F. , s. r. o. , O.T. , IČO: 3 X. , zast. JUDr. M.H. , advokátkou so sídlom B.P. , o určenie neplatn
Právna veta: Ak podieloví spoluvlastníci uzavreli písomnú aj ústnu dohodu o zrušení a vyporiadaní ich podielového spoluvlastníctva, musí súd skúmať platnosť obidvoch týchto dohôd. Písomnú dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva treba preskúmať najmä z hľadiska, či nejde o tzv. simulovaný právny úkon; ústnu dohodu (disimulovaný právny úkon), v prípade, ak jej predmetom je nehnuteľnosť, treba preskúmať najmä z hľadiska dodržania zákonom predpísanej formy (§ 46 ods. 1 Občianskeho zákonníka.)

Úryvok z textu:
Okresný súd Nové Zámky rozsudkom z 28. apríla 2000, č. k. 6 C 401/98-57, určil, že navrhovateľka je vlastníckou nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. úz. B., zapísaných na LV č. 195, pare. č. 83/2 zastavaná plocha o výmere 800 m2, pare. č. 83/3 - záhrada o výmere 133 m2 a dom súp. č. 44 na prac. č. 83/2 v V2-ine; náhradu trov konania účastníkom nepriznal. Vychádzal pritom zo zistenia, že navrhovateľka písomným prejavom, adresovaným odporkyni, odstúpila v zmysle § 517 ods. 1 a § 48 Občianske
Právna veta: Pokiaľ v písomnej dohode o vyplňovacom práve k blankozmenke nie je určená suma, ktorá má byť do zmenky doplnená, ale je v nej upravené právo vyplniť zmenku podľa určitého kauzálneho záväzku, nespôsobuje to neplatnosť dohody o vyplňovanom práve.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Košice I rozsudkom zo dňa 14. mája 2012, č. k. 31Zm/3/2010-371, určil, že: Dohoda o vyplňovacom zmenkovom práve č. X zo dňa 10. 11. 2009 je z dôvodu jej neurčitosti neplatná. Určuje sa, že žalovaný 2/ nemá právo doplniť neúplnú zmenku č. X datovanú dňa 10. 11. 2009 v údaji zmenkovej sumy a v údaji splatnosti. Určuje sa, že zmenka č. X datovaná dňa 10. 11. 2009 vydaná ako neúplná zmenka v údaji splatnosti a v údaji zmenkovej sumy je neplatná. Určuje sa, že
Právna veta: Pokiaľ ide o samotnú zmluvu o budúcej zmluve dovolací súd uvádza nasledovné. Zmluva o budúcej zmluve je samostatný typ zmluvy, ktorá môže byť uzavretá iba vo väzbe na inú (budúcu) zmluvu. Podstatnými náležitosťami zmluvy o budúcej zmluve sú písomná forma zmluvy, dohoda o podstatných náležitostiach budúcej zmluvy a dohoda o určení doby, v ktorej sa zmluvné strany zaväzujú budúcu zmluvu uzavrieť. Požiadavka, aby zmluvné strany už pri uzavretí zmluvy o budúcej zmluve dohodli podstatné náležitosti budúcej zmluvy, nachádza svoj odraz v absolútnej neplatnosti zmluvy o budúcej zmluve. Bližšie označen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 288 /2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudkýň JUDr. Edity Bakošovej a JUDr. Aleny Svetlovskej, v spore žalobcov 1/ B. , bývajúceho v C. , 2/ M. , bývajúceho v B. a 3/ M. , bývajúcej v B. , zastúpených J., advokátom v B. , proti žalovanému C. , so sídlom v B. , zastúpenému J., advoká tkou v Ž. , o zaplatenie 132.77
Meritum Potvrdzujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5MCdo/4/2011 1207222821 21.08.2013 JUDr. Vladimír Magura ECLI:SK:NSSR:2013:1207222821.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Q. republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Heleny Haukvitzovej, v právnej veci navrhovateľa. X. G., bytom Y. zastúpeného advokátom JUDr. Alojzom Barániko
Meritum určovacie konanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/37/2018 7110899252 30.05.2019 JUDr. Ivana Izakovičová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:7110899252.4 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov: 1/ SKA Metal, s.r.o., so sídlom Trieda SNP 88, 040 11 Košice, IČO: 44 794 690 (vymazaný ex offo ku dňu 01.06.2016), 2/ Y.. W. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. č. XXXX/X, XXX XX I. - H., zastúpeného: JUDr. Eduard Morav
Meritum o zaplatenie 99 581,76 € s prísl.
Najvyšší súd 3 Obdo 7/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Jany Hullovej, v právnej veci žalobcu: CH. H., a. s., J., IČO: X., právne zastúpeného JUDr. P. B., advokátom, O., proti žalovanému: E. A., s. r. o., P., IČO: X., právne zastúpeného JUDr. R. D., advokátkou, M., v konaní o zaplatenie 99 581,76 Eur (3 000 000 Sk) s príslušens
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Moravu a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD. , v právnej veci žalobcu: M. N. , R. , zast úpeného JUDr. Samuelom Baránikom, advokátom , so sídlom Po djavorinskej 7, 811 03 Bratislava , proti žalovanému: Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica , za
MENU