Nájdené rozsudky pre výraz: ak splnomocnenec prekročil svoje oprávnenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
232 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z konania splnomocnenca vzniknú práva a povinnosti splnomocniteľovi v tom prípade, že splnomocnenec koná v mene splnomocniteľa a v rozsahu stanovenou plnou mocou, ktorá objektívne existuje. Predpokladom konania za iného bez plnomocenstva teda je, že v čase urobenia právneho úkonu žiadne plnomocenstvo medzi konajúcou osobou a osobou v mene ktorej konala, neexistuje. Plnomocenstvo, na základe ktorého JUDr. B. pri uzavretí zmluvy o postúpení pohľadávok v mene M. spol. s r.o. konal, nezaniklo a teda že aj v čase uzavretia zmluvy objektívne existovalo. Na základe uvedeného zistenia ale odvolací sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slove nskej republiky v právnej veci žalobcu S. spol. s r.o. , so sídlom v P., v dovolacom konaní zastúp ené ho JUDr. M. H. , advokátkou , so sídlom v P., proti žalovanému M. B. , v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. P. Š., advokátom , C., so sídlom v B. , o zaplateni e 288 .409 ,68 Eur (8.688.630 ,-- Sk) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 4 C 157/2000 , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Kra
Právna veta: Z citovaného ustanovenia (§ 32 Občianskeho zákonníka) vyplýva, že zo zmluvy musí byť zrejmé, že ju za účastníka uzavrel jeho splnomocnenec. Ak koná splnomocnenec na základe plnej moci právne úkony za splnomocniteľa v jeho mene (priame zastúpenie), musí byť už zo zmluvy zrejmé, že ju uzavrel za účastníka jeho zástupca. V opačnom prípade, ak by táto okolnosť nebola zrejmá, platí, že splnomocnenec konal vo vlastnom mene. V prípade, že ide o písomný právny úkon, musela by táto skutočnosť vyplývať z tohto písomného právneho úkonu. Nestačí, že táto okolnosť je prípadne daná inými skutočnosťami, poki ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/16/2019 8710206985 29. januára 2020 JUDr. Alena Svetlovská ECLI:SK:NSSR:2020:8710206985.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: ČSOB leasing, a. s., so sídlom v Bratislave, Panónska cesta 11, IČO: 35 704 713, zastúpenej advokátskou kanceláriou SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Šoltésovej 14 proti žalovaným: 1/ Ing. V., býv
Právna veta: Vo vzťahu k odôvodneniu krajský súd poukázal aj na nesprávnosť citácie ustanovenia § 9 ods. 3 až ods. 5 zákona o správe daní zo strany správneho orgánu. Citované ustanovenie sa vzťahuje na zastupovanie v samotnom daňovom konaní (o ktoré v predmetnej veci nejde) a nie na zastupovanie medzi fyzickými a právnickými osobami navzájom. Všeobecná právna úprava zastupovania fyzických a právnických osôb nestanovuje explicitný prejav splnomocnenej osoby o tom, že splnomocnenie prijíma ako obligatórnu súčasť plnej moci (jednostranného právneho úkonu), preto vyžadovanie tohto prejavu vôle zo stran ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Gabriely Gerdovej, v právnej veci žalobcu P. N. , podnikateľa, so sídlom v N. , IČO : X. , zastúpeného JUDr. F. K. , advokátom , Advokátska kancelária so sídlom v D.D. , proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky , so sídlom v Banskej Bystrici, Nová 1
Právna veta: Podľa jeho názoru správne orgány nesprávne pochopili inštitút plnomocenstva a neprimerane nad mieru ustanovenú zákonom zaťažovali žalobcu, keď sa v rámci konania o povolení obnovy konania zamerali na preskúmanie náležitostí novopredloženého dôkazu – plnej moci a od žalobcu požadovali doplnenie plnej moci o úradne osvedčený podpis splnomocnenej osoby a o písomný prejav vôle splnomocnenej osoby, že plnú moc prijíma v zmysle § 9 ods. 3 zákona o správe daní. Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že sa týka len zastupovania v daňovom konaní, a nie v podnikateľskom styku medzi podnikateľmi, pret ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /5/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej , v právnej veci žalobcu P. N. , podnikateľa, so sídlom v N. , IČO X. , zastúpeného JUDr. F. K. , advokátom AK so sídlom v D. , proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky , so sídlom v Banskej Bystrici, Nová 13, o preskúmani
Právna veta: Vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, nie je rozhodnutím o veci samej, a preto nezakladá prekážku právoplatne rozhodnutej veci. Poverenie súdneho exekútora, aby vykonal exekúciu, je individuálny právno-aplikačný akt, ktorý má priame právne účinky len voči osobe súdneho exekútora. Ide o procesný úkon exekučného súdu adresovaný súdnemu exekútorovi, na základe ktorého súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu (§ 36 ods. 2 druhá veta Exekučného poriadku) a ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie exekúciu vykonávať. Z uvedených dôvodov udelenie poverenia na vykonanie exekúcie nezakl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 ECdo 35 /2013 Slovenskej republiky 5 Co 38 /2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republi ky v exekučnej veci oprávnenej P.so sídlom v B.IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F. P., so sídlom v B. , proti povinn ej A. K. , bývajúce j v R. , o vymoženie 597,49 € s príslušenstvom , vede ne j na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 12 Er 3756 /2005 , o odvolaní a dovolaní oprávnenej proti uzneseniu K rajského súdu v Nitre z 2 1. decembra 2012 sp. zn. 6 CoE 106
Meritum o zaplatenie 38 963,27 eur
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kolcuna a sudcov JUDr. Martina Vladika a JUDr. Viery Petríkovej v právnej veci žalobcu : Slovenská republika – Ministerstvo financií SR , Štefanovičova č. 5, Bratisl ava, zastúpeného JUDr. A.. B. , advokát v B. , proti žalovanému : JUDr. I. P. , advokát v B. , o zaplatenie 38 963,27 € , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp.zn. 7 C 43/2009, o
Meritum o neúčinnosť právnych úkonov
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Obo 10/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členov senátu JUDr. Petra Dukesa a Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu 1./ JUDr. J. J., správca konkurznej podstaty úpadcu B. S., a. s. B., R., B., žalobcu 2./ A., s. r. o., Š., P., IČO: X., obaja zastúpení JUDr. J. C., advokátom, B., B., proti žalovanému S. I., a. s. D., B., IČO: X., zastúpený a
Meritum o vylúčenie veci z KP
Najvyšší súd -192 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu C., IČO X., zastúpeného JUDr. Mag. J., proti žalovanej JUDr. V., správkyni konkurznej podstaty úpadcu S., IČO X., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, ktorá sa viedla na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 35 Cbi 5/04, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. novembra 2007 č. k. 6 Obo 211/2006–163, takto r o z h o d o l :
Meritum zaplaternie sumy
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a sudcov JUDr. Aleny Priecelovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci žalobcu: J., zast. J., advokátom, M., Bratislava, proti žalovanému: B., Bratislava, zast. J., Bratislava, o zaplatenie istiny 630.990,-- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 26Cb 16/2002, na mimoriadne dovolanie Generálneho prokurátora Slovenskej re
Meritum vymoženie 657,23 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5OboE/76/2013 6804113382 21.05.2014 JUDr. Darina Ličková sudca ECLI:SK:NSSR:2014:6804113382.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s. r. o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, zastúpený: Fridrich Paľko, s. r. o., Grösslingova 4, Bratislava, IČO: 36 864 421, proti povinnej M. F., nar. XX. H. XXXX, L., o vymoženie 657
MENU