Nájdené rozsudky pre výraz: akceptovanie námietok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
32 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z citovaných zákonných ustanovení nesporne vyplýva, že povinnosťou správneho orgánu je zistiť všetky právne rozhodné skutočnosti bez ohľadu na to, v čí prospech svedčia. Z povinnosti správneho orgánu zistiť úplný stav veci tiež vyplýva, že správny orgán nie je viazaný návrhmi účastníkov konania na vykonanie dôkazov. Stav veci sa musí zistiť súčasne presne, čo znamená, že musí čo najviac zodpovedať reálnej skutočnosti. Zistenie úplného a presného stavu vecí je základným predpokladom zákonnosti a správnosti rozhodnutia správneho orgánu. Dôkazy, ktoré sú základom správneho rozhodnutia musia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Szd/1/2013 6012200245 23.01.2014 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2014:6012200245.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o., s
Kľúčové slová: základné zásady daňového konaniadaňové orgány
R 98/2015
Právna veta: Skutočnosť, že daňové orgány majú povinnosť dbať na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a ďalších osôb, nie je v žiadnom rozpore s ich povinnosťou chrániť záujmy štátu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: Coca -Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. , Tuhovská 1, P.O.BOX 37, Bratislava, IČO : 31 340 628, zastúpený JUDr. Eugenom Kostovčíkom, advokátom so s ídlom Gelnická 33, Košice, proti žalovanému: Finanč
Právna veta: I. Keďže po začatí trestného stíhania je policajt oprávnený vykonávať všetky úkony podľa Trestného poriadku (ako výslovne ustanovuje § 199 ods. 5 tohto zákona), je oprávnený aj vypočúvať svedkov. Taký postup nemôže sám osebe (bez zistenia a dokázania odlišne vyznievajúcich okolností) vyvolávať záver, že svedkovia boli vo vzťahu kich následným výpovediam po vznesení obvinenia nezákonne ovplyvňovaní. II. Pojem „právomoc“ verejného činiteľa použitý v legálnej definícii § 128 ods. 1 Trestného zákona interpretačne vyžaduje prvok moci a rozhodovania, čo znamená mocenské rozhodovanie na právnom po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 TdoV 17 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slove nskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Libora Duľu a sudcov JUDr. Daniela Hudáka , JUDr. Petra Krajčoviča , JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Aleny Ši škov ej na neverejnom zasadnutí konanom 8. novem bra 201 6 v Bratislave, v trestnej veci obvinen ej M. K. pre pokračovací zločin prijímania úplatk u podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa § 20 T res
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Sžso/17/2014 3013200660 28.05.2014 JUDr. Viera Nevedelová sudca ECLI:SK:NSSR:2014:3013200660.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Q. M., zastúpeného Mgr. Miroslavom Hanecom, advokátom so sídlom Hruštiny 602, Žilina, proti žalovanému: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnut
Meritum o 615 997,46 Sk
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Rudolfa Čirča, v právnej veci žalobkyne L., s.r.o., N., zastúpenej JUDr. A. G., advokátkou v T., proti žalovanej V., M., o 615 997,46 Sk, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp.zn. 11 C 3/2005, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 24. januára 2007 sp.zn. 4 Co 373/05, rozhodol
Meritum o určenie neplatnosti záložnej zmluvy a zániku záložného práva k nehnuteľnosti
Najvyšší súd 1 Cdo 179/ 2008 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. L. L. , 2/ M. L. , oboch bývajúcich v B., zastúpených JUDr. Ľ. H. , advokátom v B., proti žalovanej U. , a.s. , B., o určenie neplatnosti záložnej zmluvy a zániku záložného práva k nehnuteľnosti , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 8 C 16/ 19 99, o dovolaní žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 7. mája 2008 sp. zn. 2 Co
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Cdo/718/2015 8611201329 29. 09. 2016 JUDr. Jozef Kolcun ECLI:SK:NSSR:2016:8611201329.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne : W. J., bývajúca v L., zastúpená Mgr. Martinom Berecom, advokátom v Trenčíne, DOMUS PETRA, Pod Sokolice 1/B, proti žalovanej : Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Bratislava, Pr
Meritum 995,82 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1207231088 Dátum vydania rozhodnutia: 13. decembra 2017 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1207231088.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu V. D., trvale bytom v F., zastúpeného splnomocnenkyňou Advokátska kancelária Kurucová, s. r. o., so sídlom v Senici, Hurbanova 486/2, proti žalovanej EKO - S TRANS, a. s., so sídlom v Bratislave, Pribinova 23, o 995,82 €
Meritum daň z príjmov, daňové výdavky
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr . Kataríny Benczovej , v právnej veci žalobcu: Coca -Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o. , so sídlom Tuhovská 1, P.O. Box 37 , Bratislava, IČO: 31 340 628 , zastúpeného JUDr. Eugenom Kostovčíkom advokátom so sídlom Gelnická 33, Košice, proti žalov
Meritum zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti § 4 ods. 3
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD., v právnej veci žalobkyne : Vranovská nemocnica, n.o. , IČO: 37 887 068 , so sídlom M. R. Štefánika č. 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou, zast.: JUDr. Máriom Keletim , advokát om, so sídlom advokátskej
MENU