Nájdené rozsudky pre výraz: akcia ako cenný papier

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
27 dokumentov
6 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vylúčenie sudcovnámietka zaujatosti
Právna veta: V ustanovení § 15a ods. 3 O.s.p. sú zakotvené podstatné obsahové náležitosti námietky zaujatosti s tým, že sankciou za to, že podanie, ktoré nespĺňa tieto náležitosti je, že súd na takéto podanie neprihliadne a v takom prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ide teda o špeciálnu právnu úpravu, ktorá však súčasne neobsahuje osobitnú úpravu odstraňovania obsahových nedostatkov námietky zaujatosti. Za tejto situácie (aj napriek jeho kontraproduktívnosti vo vzťahu k zámeru sledovanom novelou úpravy postupu pri konaní a rozhodovaní o námietkach zaujatosti) treba aj na podanie, ktorého ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 193/ 2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. I. P. , bývajúceho v B. , 2/ JUDr. J. V. – D. , T. X. , B. , 3/ Ing. D. R. , bývajúceho v S.S. , 4/ I. K. , bývajúcej v B. , T. X. a 5/ L. K. , bývajúceho v Č. , zastúpených JUDr. M. B. , advokátom v S.S. , proti žalovaným 1/ A.Č. , bývajúcemu v S.S. , 2/ M. Č. , bývajúcej v S.S. , 3/ A. , a.s. S., D. , S., 4/ M. , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľ
Právna veta: 1. Vzťah zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov k Obchodnému zákonníku je vzťahom špeciálnej právnej úpravy oproti všeobecnej právnej úprave. Vo vzájomnom vzťahu týchto dvoch zákonných úprav rovnakej právnej sily sa špeciálny zákon logicky odlišuje od všeobecnej úpravy nižšou mierou všeobecnosti, avšak má prednosť pred všeobecnou úpravou. Každá právna norma svoj špecifický znak - mieru všeobecnosti - musí legislatívne vyjadriť ustanovením, že ňou upravené vzťahy platia rovnako pre určitý okruh subjektov s osobitnými pre nich ust ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na verejnom zasadnutí 28. augusta 1996 prerokoval návrh skupiny 36 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. E. V., advokátom, proti Národnej rade Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. B. K., poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, na začatie konania podľa článku 125 písm. a) Ústavy  Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu § 36 ods. 2, § 37 ods. 3 písm. a) body 1 a 3 a § 38a ods. 3 druhá veta zákona Národnej rady Slovenskej
Meritum o zaplatenie 450,-- eur s prísl.
Najvyšší súd 5Ndob/29/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. I. B., B., RČ: X. proti žalovanému: E. P., B., RČ: X., o zaplatenie 450 eur s príslušenstvom, o nesúhlase Okresného súdu Banská Bystrica s postúpením veci Okresným súdom Brezno pod sp.zn. 7Cb/78/2012, ktorá je vedená na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 65Cb/37/2012, takto rozhodol: Na prejednanie a rozhodnutie veci vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn
Meritum o určenie neplatnosti právneho úkonu
Najvyšší súd 5 Ndob 8/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Ing. I.B. , nar. X. , bytom J.K. , zastúpeného JUDr. M.K. , advokátka, so sídlom Z.K. proti žalovanému : Ing. J.K. , nar. X. , bytom H.K. , o určenie neplatnosti právneho úkonu, o nesúhlase Okresn ého súdu v Nitre s post úpením veci Okresným súdom Komárno pod sp. zn. 4Cb 115 /201 1, ktorá je vedená na Okresnom súde v Nitre pod sp. zn. 20Cb 64 /2011 , takto r o
Meritum o určenie pravosti pohľadávky
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. P., proti žalovanému Mgr. Art. M., o určenie pravosti pohľadávky, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 6 Cbi 174/06–12 zo dňa 26. apríla 2007, takto r o z h o d o l : Napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa p o t v r d z u j e . O d ô v o d n e n i e : Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zastavil konanie o určenie pravosti pohľ
Meritum určenie neplatnosti právneho úkonu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: 1. P., a. s., P., X. Bratislava, IČO: X., 2. B., a. s. v likvidácii, H., X. Bratislava, IČO: X., obaja zastúpení JUDr. J., advokátom, R., X. Bratislava, proti žalovaným: 2. F. V. S. J., B., D 36043 F., N., o určenie neplatnosti právneho úkonu, o odvolaní žalovaného v 2. rade proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 48 Cb 121/00-126 zo dňa 20. decembra 2000, o nariaden
Meritum o zaplatenie 209 208 620 Sk a 76 919 099 Sk
Najvyšší súd 1 Obdo V 87 /200 6 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUD r. Anny Markovej a z členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Beaty Miničovej, v právnej veci žalobc ov : 1/ S.S., a. s., B. a 2/ A., a. s., K. , obaja zastúpení advokátom JUDr. K.K., V. , proti žalovanému S., a. s., B. , zastúpenému advokátom JUDr. J
Meritum o náhradu škody
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B. , spol. s r.o. , so sídlom v B. , zastúpeného JUDr. J. O. , advokátom v B. , proti žalovanému Slovenskej republike – Ministerstvu financií Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Štefanovičova 5, o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp . zn. 5 C 16/2007, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 2. júla 2009 sp. zn. 4 Co
Meritum určenie neplatnosti Zmluvy o prevode obch. podielu a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/67/2020 1206213856 18. marca 2021 JUDr. Ivana Nemčeková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1206213856.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: ZACHEM, a. s. Strážske, so sídlom Námestie osloboditeľov 70, Michalovce, IČO: 31 730 191, zastúpeného Mgr. Zuzanou Bdžochovou, advokátkou, so sídlom Palkovičova 16, Bratislava, proti žalovanému: 1/ Mgr. F..D.., so
Meritum určenie neplatnosti uznesenia VZ
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/77/2020 1215213300 26.10.2021 JUDr. Katarína Pramuková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1215213300.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Mgr. U. B., nar. XX. R. XXXX, bytom I., proti žalovanému: GEOCOMPLEX, a.s., so sídlom Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava mestská časť Ružinov, IČO: 31 322 638, zastúpeného advokátom JUDr. Michalom
MENU