Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096780
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: akcie na doručiteľa


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: akcie na doručiteľa
  • akcia nájdené 5990 krát v 986 dokumentoch
  • na nájdené 2267543 krát v 63907 dokumentoch
  • dorucitel nájdené 136 krát v 40 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty
Súdny dvor Európskej únie 7 dokumentov
Krajské súdy SR 56 dokumentov


Právna veta: Cenné papiere, medzi ktoré patria aj akcie, môžu meniť časom nielen svojich vlastníkov, ale aj podobu, či už z vôle samotnej spoločnosti, ktorá ich emitovala alebo z dôvodov zmeny zákonnej úpravy, ktorá sa ich týka. Osoba, ktorá ich nadobúda neskôr ako hneď po ich emisii, ich nadobúda už s takýmito zmenami.Akcia sa chápe ako cenný papier, ktorý je peniazmi oceniteľným zápisom v zákonom ustanovenej podobe a forme (§ 2 ods. 1 ZCP). Tento zápis sa nachádza buď na listine (§ 10 ods. 1 písm. a/ ZCP) alebo v evidencii vedenej centrálnym depozitárom. Keďže listiny pripojené k žalobe sú označe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Ob do 20 /2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: E. , s.r.o. , N., IČO: X. , zast. Mgr. R. K. , advokátom, D. proti žalovanému: M. , a.s. , O. , IČO: X. , v konaní o uloženie povinnosti vykonať zmenu zápisu akcionára v zozname akcionáro v, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského .
Kľúčové slová: slovenský pozemkový fond , zastupovanie štátu Slovenským pozemkovým fondom

Zbierka NS 4/2007
R 48/2007
Rozsudok
Právna veta: Oprávnenie zastupovať štát pred súdom v zmysle § 34 ods. 14 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prináleží Slovenskému pozemkovému fondu, len keď je nesporná existencia vlastníckeho práva štátu k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom súdneho konania. Ak konanie o určenie vlastníckeho práva štátu k nehnuteľnosti súvisí s pozemkovými úpravami, koná za štát Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky; pokiaľ s pozemkovými úpravami nesúvisí, koná za štát Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
... sú v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, po uplynutí tejto lehoty strácajú platnosť. Akcie spoločnosti odporcu boli vydané vo forme akcií na doručiteľa v listinnej podobe, čo bolo v rozpore s ustanovením Obchodného zákonníka. Akcia môže podľa súčasnej úpravy existovať v listinnej alebo .
Právna veta: V prípade ustanovenia § 132 Exekučného poriadku ide iba o také práva, ktoré sú spojené s konkrétnymi zaknihovanými cennými papiermi. Exekútor vykonáva delegovanú súdnu moc a po vydaní poverenia počas exekúcie autoritatívne rozhoduje o jednotlivých úkonoch exekúcie. Exekučný súd iba použitím presne určených procesných rozhodnutí „kontroluje“ činnosť exekútora, ale nemôže mu ukladať záväzné pokyny, ako má v exekúcii postupovať.

Úryvok z textu:
... 101 175,10 Eur istiny a príslušenstva z titulu ušlého zisku, ktorý by bol dosiahol následným predajom 46 173 kusov akcií na doručiteľa , v zapísanej podobe emitenta P. N. S. A. , ISIN. SK 11200002193 zo zmluvy o budú cej zmluve , uzavretej dňa 15 .
Právna veta: Zákon o majetku obcí sa nevzťahuje na nakladanie s cennými papiermi, ktoré upravujú osobitné predpisy, okrem výnimky stanovenej v § 9a ods. 11. Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom ktorého je zmena vlastníctva, musí obec postupovať podľa odsekov 1 až 7, ak tento postup nevylučuje osobitný predpis (§ 9a ods. 11 zákona o majetku obcí). Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o c ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podobu, ako aj určenie, či akcie znejú na meno alebo na doručiteľa, ak spoločnosť vydáva akcie v oboch formách, počet akcií na doručiteľa a počet akcií na meno, prípadne uvedenie obmedzeni a prevoditeľnosti akcií na meno. Podľa článku 7.4 stanov akciovej spoločnosti .
Právna veta: Podstatou inštitútu premlčania trestného stíhania je zánik trestnej zodpovednosti páchateľa trestného činu po uplynutí zákonom stanovenej doby, ktorá sa rôzni podľa závažnosti trestnej činnosti. Dôvody zavedenia tohto inštitútu sú predovšetkým praktické a do určitej miery súvisia aj s chápaním trestného práva ako ultima ratio (krajný prostriedok nápravy páchateľa). Ich východiskovým bodom je myšlienka, že postupom času zaniká potreba trestnoprávnej reakcie štátu na protiprávne konanie či už z hľadiska generálnej prevencie (trestný čin sa postupne vytráca zo spoločenského povedomia, znižujú sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Zb. Pre trestný čin podvodu bolo začaté trestné stíhanie na tom skutkovom základe, že na základe zmluvy o odplatnom prevode akcií na doručiteľa spoločnosti E.E. uzavretej dňa 21. 06. 2000 odpredal predávajúci – spoločnosť P., IČO: XY kupujúcemu – spoločnosti U.U. , 35 akcií .
Merito určenie neúčinnosti právneho úkonu
... l/. Základné imanie odporcu vo výške 85 mil. Sk bolo vytvorené nepeňažným vkladom úpadcu a bolo rozdelené na 85 ks akcií na doručiteľa v menovitej hodnote l mil. Sk na l ks akcie. V odôvodnení návrhu uvádza navrhovateľ, že nepeňažný vklad úpadcu bol .
Merito o určenie neplatnosti odstúpenia žalovaného v I. rade od zmluvy
... 1999 uzavrel so žalovaným v I. rade zmluvu o odplatnom prevode akcií kúpou, predmetom ktorej bol predaj 127 137 kusov akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie 1 000,– Sk, čo predstavuje 51-% podiel na základnom imaní emitenta kúpele S. a K .
Merito dovolanie obvineneho
... cenných papierov, ktorých emitentom je akciová spoločnosť V. – E., a. s., P. X., B., ktorej predmetom zmluvy bol prevod 6775 akcií na doručiteľa, pričom bola dohodnutá kúpna cena 1 akcie 67 Sk, následne prevzal od Ing. J. T. v štyroch splátkach dohodnutú kúpnu .
Merito určenie neplatnosti uznesenia VZ
... v Bratislave,., IČO: X., určil, že žalovaní v 1. až 6. rade sú povinní solidárne vydať žalobcovi 122 kusov akcií na doručiteľa obchodnej spoločnosti T. so sídlom v Bratislave, Z., IČO: X.. Toto rozhodnutie zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť, pretože proti nemu podali ... žalobcovi, ktorý vykonal žalovaný v 2. rade v prospech žalovaného v 6. rade, je neplatný, určil, že prevod akcií na doručiteľa žalovaného v 1. rade v časti akcií patriacich žalobcovi, ktorý vykonal žalovaný 5 Obo 44/2008 v 6. rade v .
Merito o určenie neplatnosti darovacej zmluvy
... konania vo výške 26 386,20 Sk. V odôvodnení uviedol, že žalobca požadoval určiť, že darovacia zmluva na 34 kusov akcií na doručiteľa spoločnosti E. a.s. v menovitej hodnote 10 000,–Sk za jeden kus, uzavretá medzi darcom žalovaným v I. rade ... , z čoho vyplýva, že jediným spoločníkom a konateľom sa stal Mgr. M. Š. Ďalej súd zistil, že vlastníkom 34 kusov akcií na doručiteľa spoločnosti E. a. s. sa od 29. januára 2002 stal Mgr. Art. M. Š. Dňa 23. októbra 2001 bola podpísaná .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.