Nájdené rozsudky pre výraz: akcionár obchodnej spoločnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20 dokumentov
39 dokumentov
2 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak žalobca, ktorý sa stal na základe zmluvy o prevode akcií akcionárom akciovej spoločnosti, nie je v čase podania žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia tejto akciovej spoločnosti zapísaný do zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vedenom Centrálnym depozitárom a nie je v čase podania žaloby ani likvidátorom, správcom konkurznej podstaty, vyrovnacím správcom alebo členom dozornej rady akciovej spoločnosti, nie je aktívne legitimovaný na podanie takejto žaloby.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach napadnutým rozsudkom zamietol žalobu a žalobcu v l. rade zaviazal nahradiť žalovanému v l. rade trovy konania v sume 343,74 Eur na účet jeho právneho zástupcu. Podľa odôvodnenia rozhodnutia návrhom na začatie konania sa žalobcovia v 1. a 2. rade domáhali, aby súd rozhodol, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti C., a. s., so sídlom R. 2, K., IČO: 36 568 104, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu K. I, odd.: Sa, VI. Č.1235/V konané dňa 09. 11. 2004 a prijaté
Právna veta: Kto osvedčí akcionárske práva počas konania o zrušenie akciovej spoločnosti a požiada o pripustenie do tohto konania, splnil predpoklad na pribratie do konania ako jeho účastník.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozhodnutím z 22. januára 2014 č. k. 6Cbr/211/2013-69 zrušil bez likvidácie postupom podľa ust. § 68 ods. 6 písm. b/ a g/ zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) obchodnú spoločnosť Š., a. s. (ďalej aj „obchodná spoločnosť“). Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že súdu prvej inštancie bol dňa 23. augusta 2013 doručený podnet právneho zástupcu obchodnej spoločnosti na jej
Právna veta: Pripomenul, že registrové konanie podľa zákona o obchodnom registri nie je súdnym konaním ale je inou činnosťou súdu, pri ktorej sa nevydáva rozhodnutie v zmysle Občianskeho súdneho poriadku, ale vykonáva sa len registrácia údajov, a teda nie je možné, aby táto registrácia bola napadnutá zo strany generálnej prokuratúry dovolaním. Ani pred účinnosťou a po účinnosti zákona o obchodnom registri nebolo možné, aby súd v konaní o zhode rozhodol o neplatnosti valného zhromaždenia, prípadne vykonal výmaz výšky základného imania, splatenia základného imania a počte, druhu a menovitej hodnote akc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členov senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej, v právnej veci: S., a.s., J.X., P., IČO: X., v konaní o dosiahnutie zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom na základe podnetu akcionára spoločnosti P. I., bytom C.X., L., o mimoriadnom dovolaní Generálneho prokurátora Slovenskej republiky zo
Meritum ochrana osobnosti + neodkladné opatrenie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Ndc/4/2020 7119201175 30.03.2020 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7119201175.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu U.. G.. F. S., bytom O., Ď. X, proti žalovanému P.. T. F., advokátovi so sídlom v O., Č. X, G.: XX XXX XXX, o ochranu osobnosti, vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 40 C 4/2019, o návrhu žalovaného na prikázanie sp
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7CdoGp/1/2020 8109222556 28. 01. 2021 JUDr. Peter Brňák ECLI:SK:NSSR:2021:8109222556.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne C.. S. H., bývajúcej v C., H. XX, zastúpenej JUDr. Igorom Čerevkom, advokátom so sídlom v Banskej Bystrici, Janka Kráľa 3, proti žalovanému N.. Z. H., bývajúcemu v C., B. 9, o vyporiadanie bezpodieloveho spoluvlastníc
Meritum vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7CdoGp/1/2018 8109222556 17.09.2018 JUDr. Katarína Slováčeková sudca ECLI:SK:NSSR:2018:8109222556.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne C.. S. H., bytom C., H. XX, zastúpenej JUDr. Igorom Čerevkom, advokátom so sídlom v Banskej Bystrici, Janka Kráľa 3, proti žalovanému N.. Z. H., bytom C., B. X, o vyporiadanie bezpodieloveho spoluvlastníctva man
Meritum vyžiadanie administratívneho spisu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: S., a.s., so sídlom Z., zastúpeného Mgr. M., advokátom so sídlom M. proti odporcovi: Mesto Púchov, so sídlom Štefánikova č. 821/21, Púchov, zastúpenému JUDr. S., advokátom so sídlom Ž., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. 2007/02402 zo 14. septembra 2007, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne č.k. 13Sp 55/2007-43 z 27. mája 2008,
Meritum o určení neplatnosti uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia žalovaného konaného 23. apríla 2006
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obdo 7/ 20 11 – 337 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1) K. M. , zomrelého 17. februára 2010, naposledy bývajúceho v B.B. , 2) D. P. , bývajúceho v B.B. , 3) I. Z. , bývajúcej v B. , 4) H. S., bývajúcej v B. , 5) Ing. Ľ. M. , bývajúceho v B.B. ,všetkých zastúpených advokátom JUDr. J. S. so sídlom v Ž. , proti žalovanému K. , so sídlom v B. , zastúpeného JUDr. J. Ď. , so sídlom v Ž. , o určení neplatnosti uz
Meritum o vyslovenie neplatnosti valného zhromaždenia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu v 1. rade: Ing. Ľ., žalobcu v 2. rade: Ing. R., obaja zast. JUDr. P., proti žalovanému: C., zast. Mgr. M., o vyslovenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 19. 07. 2001, na dovolanie žalovaného proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. júna 2007 č. k. 2 Obo 7/2007, takto r o z h o d o l : Dovolanie žalovaného o d m i e t a . Žalobcovi náhradu
MENU