Nájdené rozsudky pre výraz: akcionár spoločnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 144

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

63 dokumentov
358 dokumentov
98 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nadobudnutím akcií nadobudne nový akcionár všetky práva a povinnosti, ktoré zákon a stanovy spoločnosti s akciami spájajú. Právo na podanie žaloby o určenie neplatnosti mimoriadneho valného zhromaždenia má každý akcionár, ktorý v čase, keď toto právo uplatňuje, spĺňa podmienky stanovené v § 183 v spojení s § 131 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
Dovolaním napadnutým rozsudkom Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, zmenil rozsudok krajského súdu v časti ohľadne návrhu žalobcov na vyslovenie neplatnosti uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia žalovaného, konaného dňa 25. októbra 2001, tak, že návrh zamietol. V časti, v ktorej vyslovil, že riadne valné zhromaždenie žalovaného, konané dňa 17. decembra 2001, je neplatné, rozsudok krajského súdu zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V dôvodoch svojho
Právna veta: Ustanovenie § 218h ods. 2 Obchodného zákonníka z hľadiska akcionárov má všeobecnú povahu, pretože nešpecifikuje, ktorých konkrétnych akcionárov sa toto obmedzenie týka. Akcionári majú právo domáhať sa určenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia o zlúčení podľa § 183v spojení s § 131Obchodného zákonníka, ale nie z dôvodov, ktoré vylučuje ustanovenie §218h ods. 2 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
Na odvolanie navrhovateľov Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom z 21. februára 2006, č. k. 1 Obo 234/2004-343, rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bol návrh zamietnutý, potvrdil a vo veci pripustil dovolanie. Odvolací súd v odôvodnení rozsudku k námietke odvolateľov uviedol: Predmetom sporu je určenie neplatnosti valného zhromaždenia o zlúčení a schválení zmluvy o zlúčení spoločnosti, o zvýšení základného imania spoločnosti a o zmene stanov prijatých na mimoriadnom valnom zhromaždení
Právna veta: Spoločnosť má právo v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zákonníka určiť, ktoré skutočnosti sú predmetom obchodného tajomstva a v takom prípade predstavenstvo, ktoré ju navonok zastupuje, môže informovať akcionárov spoločnosti aj o jej hospodárení a majetkových pomeroch v prípustnej miere so zachovaním obchodného tajomstva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Obdo 26/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej v právnej veci žalobcu: JUDr. P., bytom P., zastúpeného advokátkou Mgr. O., G., proti žalovanému: P., a.s., so sídlom ul. J., IČO: X., zastúpeného advokátkou JUDr. E., J., o uloženie povinnosti poskytnúť informácie, vedenej na Okresnom súde v Tr
Právna veta: Protiprávnosť úkonu spočíva v porušení povinnosti stanovenej zmluvou alebo zákonom. V danom prípade žalovaný realizoval rozhodnutie, vydané v správnom konaní, ktorým mu Ministerstvo financií ako štátny orgán vykonávajúci dozor nad kapitálovým trhom v zmysle § 83 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov uložilo povinnosť vykonať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. Splnenie vykonateľného rozhodnutia štátneho orgánu vydaného postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. zo strany účastníka správneho konania preto nemožno považovať za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobcu B., zastúpeného JUDr. B., proti žalovanému C., zastúpenému JUDr. P., o zaplatenie 10 315 774 Sk, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 17 Cb 118/03–211 zo dňa 30. októbra 2006, takto r o z h o d o l : Na
Právna veta: Ust. § 61 Exekučného poriadku vylučuje, aby sa dotknutá osoba domáhala opätovného nadobudnutia práva po tom, čo na základe exekúcie nastala zmena subjektu práva, t.j. v prípade, ak vykonaním exekúcie určité právo stratila. Toto ustanovenie je aplikovateľné na prípady, kedy bola exekúcia vykonaná na základe neexistujúceho alebo zrušeného exekučného titulu alebo kedy Exekučný poriadok priznáva dobromyseľnému vydražiteľovi nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka. Ak právny poriadok vylučuje, aby určitú vec alebo právo nadobudla od štátu iná osoba, potom zmena subjektu práva exekúciou nemôž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 MObdo 3/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: T. , spol. s.r.o. V.H.V. , IČO: X. , proti odporcovi: T. , a.s. , so sídlom Š.B. , IČO: X. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr . I.G.H.D. , za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcu: S.M.B. , zastúpeného advokátom JUDr. M. , AK K.G.B. , o vydanie poverenia zvolať m imoriadne valné zhromaždenie spoločnosti T. , a.s. Bratislava , o mimoriadnom do
Právna veta: Právny záujem na výsledku konania ako podmienka možnosti vstupu do konania v pozícii vedľajšieho účastníka konania na strane niektorého z účastníkov konania nie je bližšie definovaný v Občianskom súdnom poriadku a zákonodarca ponechal na úvahe súdu výklad a aplikáciu uvedeného pojmu v individuálne určených prípadoch. Súd pritom musí rešpektovať podstatu, zmysel vedľajšieho účastníctva v kontexte s obsahom a rozsahom Ústavou garantovaného základného práva na súdnu ochranu definovaného v čl. 46 a nasl. Ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Ob o/28 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci žalobc ov : 1/ B. , a. s., N. , X. Humenné, IČO: X. , 2/ D. , s. r. o., B. , X. Košice, IČO: X. , 3/ G. , a. s. v likvidácii , S., X. Snina, IČO: X. , 4/ G. , a. s. v likvidácii , S., X. Snina, IČO: X. , 5/ T. , s. r. o., Vranov nad Topľou, D. , X. Nacina Ves, IČO: X. , proti žalovanému : C. SR , a. s., ul. X. , X. Bra tislava, IČO: X. , zastúpený AK B. , s. r. o., D. , X
Právna veta: Kto osvedčí akcionárske práva počas konania o zrušenie akciovej spoločnosti a požiada o pripustenie do tohto konania, splnil predpoklad na pribratie do konania ako jeho účastník.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozhodnutím z 22. januára 2014 č. k. 6Cbr/211/2013-69 zrušil bez likvidácie postupom podľa ust. § 68 ods. 6 písm. b/ a g/ zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) obchodnú spoločnosť Š., a. s. (ďalej aj „obchodná spoločnosť“). Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že súdu prvej inštancie bol dňa 23. augusta 2013 doručený podnet právneho zástupcu obchodnej spoločnosti na jej
Právna veta: Podstata právneho problému je v tom, či totožná osoba môže vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu a neštatutárnu pracovnú funkciu v pozícii riaditeľa. Z ustanovenia § 15 Obchodného zákonníka, na ktoré sa napadnuté uznesenie odvolacieho súdu odvoláva vyplýva, že kto pri prevádzkovaní bol poverený určitou činnosťou je splnomocnený na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza. Z obsah u tohto ustanovenia zákaz pokiaľ ide o totožnú osobu, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu nevyplýva. Fakt, že osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom št ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3116216195 Dátum vydania rozhodnutia: 15. októbra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Veselá Zemaníková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3116216195.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Mesto Prievidza, so sídlom Námestie slobody 6, 971 01 Prievidza, zapísaného v obchodnom re gistri Okresného súdu Trenčín, o návrhu na dosiahnutie zhody medzi zápisom v obchodnom registri obchodnej
Kľúčové slová: zastúpenie na základe plnomocenstvaprokúra
R 41/2006
Právna veta: Prokúra je zvláštnym druhom obchodného plnomocenstva upra-veného Obchodným zákonníkom. Nejde o zastúpenie podľa § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka, preto prokurista je pri prevádzke podniku oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aj keď nejde o prípady uvedené v ustanovení § 33a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Mimoriadnym dovolaním napadnutým rozsudkom, sp. zn. 2 Obo 353/99, zo dňa 7. marca 2001 Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, potvrdil rozsudok Krajského súdu v B., č. k. 46 Cb 75/97-91, zo dňa 25. júna 1999. Žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanému náhradu trov odvola­ cieho konania v sume 600,- Sk. V dôvodoch svojho rozsudku uviedol, že z predloženého spisového materiálu a vyjadrenia účastníkov na odvolacom pojednávaní zistil, že návrhom došlým súdu 3. septembra 1997 sa žal
MENU