Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093654
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34971
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422408
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
21.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: akcionár spoločnosti


Približný počet výsledkov: 83 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: akcionár spoločnosti
  • akcionar nájdené 2124 krát v 335 dokumentoch
  • spolocnostiam nájdené 83860 krát v 12418 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 50 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 98 dokumentov
Krajské súdy SR 573 dokumentov


Právna veta: Účastníkom správneho konania o uložení sankcie právnickej osobe nie je jej akcionár, lebo pri skúmaní zákonnosti rozhodnutia o sankcii, uloženej právnickej osobe, sa nekoná o jeho právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach a akcionár nie je ani osobou, ktorá by mohla byť týmto rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach priamo dotknutá [§ 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov].

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : HICEE B.V., Van Nelleweg 1207, 3044 BC Rotterdam, Holandsko, zapísaného v obchodnej komore Kamer van Koophandel Rotterdam pod reg. číslom 321 16556, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Škubla @ Partneri s.r.o., so sídlom Bratislava, Einsteinova ul. č. 25 , Digital Park II, IČO: 36861154 , proti žalovanému: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou , Bratislava, Grő sslingova ul. č. .
Právna veta: Ustanovenie § 218h ods. 2 Obchodného zákonníka z hľadiska akcionárov má všeobecnú povahu, pretože nešpecifikuje, ktorých konkrétnych akcionárov sa toto obmedzenie týka. Akcionári majú právo domáhať sa určenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia o zlúčení podľa § 183v spojení s § 131Obchodného zákonníka, ale nie z dôvodov, ktoré vylučuje ustanovenie §218h ods. 2 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
Na odvolanie navrhovateľov Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom z 21. februára 2006, č. k. 1 Obo 234/2004-343, rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bol návrh zamietnutý, potvrdil a vo veci pripustil dovolanie. Odvolací súd v odôvodnení rozsudku k námietke odvolateľov uviedol: Predmetom sporu je určenie neplatnosti valného zhromaždenia o zlúčení a schválení zmluvy o zlúčení spoločnosti, o zvýšení základného imania spoločnosti a o zmene stanov prijatých na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti .
Právna veta: Nadobudnutím akcií nadobudne nový akcionár všetky práva a povinnosti, ktoré zákon a stanovy spoločnosti s akciami spájajú. Právo na podanie žaloby o určenie neplatnosti mimoriadneho valného zhromaždenia má každý akcionár, ktorý v čase, keď toto právo uplatňuje, spĺňa podmienky stanovené v § 183 v spojení s § 131 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
Dovolaním napadnutým rozsudkom Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, zmenil rozsudok krajského súdu v časti ohľadne návrhu žalobcov na vyslovenie neplatnosti uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia žalovaného, konaného dňa 25. októbra 2001, tak, že návrh zamietol. V časti, v ktorej vyslovil, že riadne valné zhromaždenie žalovaného, konané dňa 17. decembra 2001, je neplatné, rozsudok krajského súdu zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V dôvodoch svojho rozsudku .
Právna veta: Spoločnosť má právo v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zákonníka určiť, ktoré skutočnosti sú predmetom obchodného tajomstva a v takom prípade predstavenstvo, ktoré ju navonok zastupuje, môže informovať akcionárov spoločnosti aj o jej hospodárení a majetkových pomeroch v prípustnej miere so zachovaním obchodného tajomstva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Obdo 26/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej v právnej veci žalobcu: JUDr. P., bytom P., zastúpeného advokátkou Mgr. O., G., proti žalovanému: P., a.s., so sídlom ul. J., IČO: X., zastúpeného advokátkou JUDr. E., J., o uloženie povinnosti poskytnúť informácie, vedenej na Okresnom súde v Trenčíne pod .
Právna veta: Akcionár má právo na vydanie kópie zápisnice aj z valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo pred tým, než sa stal akcionárom obchodnej spoločnosti.

Úryvok z textu:
... , že toto právo má každý, kto v čase, keď ho uplatňuje, splňuje podmienku stanovenú v § 189 ods. 2 - je akcionárom spoločnosti. Právo mu patrí od okamihu, keď začne podmienku spĺňať. Od doby, keď sa stal akcionárom má každý právo na poskytnutie .
Právna veta: Zo zásady subsidiarity súdneho konania vyplýva, že správny orgán sa musí pred súdnym konaním dozvedieť o tom, že existuje stav, ktorý navrhovateľ vyhodnotil ako nezákonný zásah, musí sa vyjadriť k jeho námietkam, t.j. musí mať možnosť sám odstrániť namietaný stav a dosiahnuť nápravu.

Úryvok z textu:
... blokov jadrovej E. M. . Dôvody pre vylúčenie určenej osoby spočívajú podľa názoru navrhovateľa v týchto skutočnostiach: 1. ,,Jediným akcionárom spoločnosti D. , A. , ktorá je určená na vypracovanie odborného posudku podľa ustanovenia § 36 zákona 24/2006 Z. z. ... . januá - ra 2010. Vtedy navrhovateľ na stretnutí so zahraničnými kolegami zistil, že spoločnosť V. , A. je jediným akcionárom spoločnosti D. , A. S ohľadom na to, považuje zákonnú podmienku dodržania 30 - dňovej lehoty na podanie návrh u za .
Kľúčové slová: akcionárske práva, nesporové konanie, akciová spoločnosť, účastník pre určitý úsek konania

Zbierka NS 7/2017
R 56/2017
Uznesenie
Právna veta: Kto osvedčí akcionárske práva počas konania o zrušenie akciovej spoločnosti a požiada o pripustenie do tohto konania, splnil predpoklad na pribratie do konania ako jeho účastník.

Úryvok z textu:
... dňom 12. február 2014 bola podľa odvolateľov vyznačená nesprávne práve z dôvodu, že súd nekonal so známymi akcionármi spoločnosti ako s účastníkmi konania a zároveň uznesenie účinne nedoručil obchodnej spoločnosti, pretože spoločnosť nemá od roku 2009 žiadneho ... súdov oboch stupňov tým, že nekonali s tými, s ktorými konať mali, keďže ich osobitné postavenie ako akcionárov spoločnosti im zaručuje možnosť byť účastníkmi konania a ich procesné opomenutie zakladá takú závažnú vadu, ktorú možno napraviť len .
Kľúčové slová: prokúra, zastúpenie na základe plnomocenstva

Zbierka NS 5/2006
R 41/2006
Rozsudok
Právna veta: Prokúra je zvláštnym druhom obchodného plnomocenstva upra­veného Obchodným zákonníkom. Nejde o zastúpenie podľa § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka, preto prokurista je pri prevádzke podniku oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aj keď nejde o prípady uvedené v ustanovení § 33a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
... predsedom predstavenstva spoločnosti žalovaného a namieta, že na valnom zhromaždení žalovaného, konanom dňa 25. augusta 1997, konal menom akcionára spoločnosti C., a. s. pre ná­ mornú dopravu a medzinárodné zasielateľstvo ako splnomocnený zástupca JUDr. R. B. ... meno­ vaného oprávňovala na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia spo­ ločnosti S., a. s., B. a zastupovanie výlučného akcionára - spoločnosť Č., a. s., P. Pri podpisovaní oboch plných moci je zrejmé, že subjekty, ktoré ich podpisovali, nemali .
Právna veta: Uvedenie dodatku označujúceho právnu formu obchodnej spoločnosti pred základom obchodného mena, aj keď správne mal byť uvedený za základom obchodného mena v oznámení o zvolení mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti na žiadosť akcionárov, nemôže byť dôvodom, aby predstavenstvo spoločnosti zvolané mimoriadne valné zhromaždenie zrušilo z dôvodu, že v oznámení bolo obchodné meno označené nesprávne. Takýto nedostatok nemôže vyvolať žiadnu pochybnosť, v ktorej spoločnosti sa má mimoriadne valné zhromaždenie konať. Po takomto zrušení zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré bolo pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odvolaní z funkcie, bola snaha predstavenstva znemožniť jeho konanie, ako aj snaha znemožňovať vykonávať akcionárske práva majoritnému akcionárovi spoločnosti B., s. r. o., ako novému vlastníkovi žalovaného. Pritom všetci členovia predstavenstva žalovaného boli významnými akcionármi ... 38 ods. 1 Občianskeho zákonníka absolútne neplatným právnym úkonom a nemôže sa vzťahovať na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti S., V. a Š. Ú., a. s., B. Nie je správny názor o platnosti tohto .
Právna veta: Totiž je nepochybné, že know-how (ide o terminus technicus), a ako už bolo uvedené vyššie, tu nemožno vystačiť z jazykovým prekladom „vedieť ako“, predstavuje obchodný majetok, ktorý je oceniteľný peniazmi za predpokladu, že je určený na podnikanie (OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Bratislava : IURA EDITION, 2005, s. 34). Podľa názoru dovolacieho súdu, z hľadiska právnej ochrany know-how, nie je nevyhnutné, aby v celom rozsahu spĺňal zákonné znaky obchodného tajomstva vymedzeného v ust. § 17 ObchZ. Tento pojem predstavuje súbor poznatkov, informácii, skúsenosti, pričom môže ísť o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Ministerstvom financií Slovenskej republiky, a to ako osoba dotknutá súdnymi rozhodnutiami. Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky , je jediným akcionárom spoločnosti T. , a. s. (žalovaný). Na zákl ade podnetu osoby dotknutej rozhodnutím súdu a oboznámením sa s obsahom právo platných súdnych .
Právna veta: Články 19 a 26 Ústavy vyjadrujú základné ústavné hodnoty právneho poriadku Slovenskej republiky ako demokratického právneho štátu. Pre demokraciu, chápanú ako vládu ľudu, ľudom a pre ľud, je životnou nutnosťou šírenie informácií, myšlienok a názorov, či už pochvalných alebo kritických, preto aby bola verejnosť zásobená všetkými dostupnými faktmi nevyhnutnými pre vyvolanie kvalitnej debaty vo veciach celospoločenského záujmu a následného utvárania názorov jednotlivcov alebo pre dosiahnutie konsenzu o konaní a obstarávaní vecí celospoločenského záujmu. Sloboda prejavu však nie je bezbrehá; ústa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na najbližšej tlačovej k onferencii S . predniesť toto ospravedlnenie: „Ospravedlňujem sa Ing. M. Z. a predstavenstvu a akcionárom spoločnosti A. M. . za tieto nepravdivé, účelovo zavádzajúce a difamujúce výroky prednesené v októbri X. v súvislosti so zmenou ... S . X. a X. , predniesť toto ospravedlnenie : „Ospravedlňujem sa Ing. M. Z. a predstavenstvu a akcionárom spoločnosti A. M. za svoje verejné, nepravdivé a účelovo zavádzajúce výroky prednesené v októbri X. v súvislosti so zmenou usmernenia .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.