Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093749
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34971
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422408
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
22.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: akciová cena


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: akciová cena
  • akciovy nájdené 1268 krát v 558 dokumentoch
  • cena nájdené 26201 krát v 5317 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Súdny dvor Európskej únie 4 dokumenty
Krajské súdy SR 2921 dokumentov


Právna veta: Podľa § 8 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa účinného do 30. júna 2007, nikto nesmie klamať spotrebiteľa, najmä uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné, dvojzmyselné alebo prehnané údaje alebo zamlčať údaje o skutočných vlastnostiach výrobkov alebo služieb alebo úrovni nákupných podmienok.Za pôvodnú cenu možno považovať iba cenu platnú bezprostredne pred vyhlásením akcie je v súlade so zákonom a či uvedenie predchádzajúcej ceny, za ktorú sa taktiež, ale nie bezprostredne pred vyhlásením akcie, určitý tovar predával, možno definovať ako uvádzanie nepravdivého údaju a takét ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej PhD. a JUDr. Jany Henčekovej PhD., v právnej veci žalobcu: T. S. SR, a.s., proti žalovanému: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 28. júla 2006, č. P/0016/04/06, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v .
Kľúčové slová: znaky klamlivej reklamy, porovnávacia reklama, nekalosúťažné konanie

Zbierka NS 7/2010
R 17/2010
Uznesenie
Právna veta: Neprípustná je porovnávacia reklama, ak neporovnáva objektívne vlastnosti produktov.

Úryvok z textu:
... sídla prevádzky odporcu, v ktorých na poslednej strane odporca porovnával ceny piatich vybraných mäsových výrobkov navrhovateľa so svojimi akciovými cenami na základe kontrolného nákupu uskutočneného dňa 17. 05. 2004 v prevádzke K. T.. Súd prvého stupňa ... považoval porovnávanie bežných cien v jednej prevádzke navrhovateľa s akciovými cenami vo všetkých prevádzkach odporcu, za nekorektné, v rozpore s dobrými mravmi súťaže, a vyhodnotil ich porovnávanie za .
Kľúčové slová: spotrebitelia, nekalosúťažné konanie, základné ustanovenia - nekalá súťaž

Zbierka NS 7/2017
R 69/2017
Rozsudok
Právna veta: Účtovanie vyšších cien, ako sú ponúkané ceny uvedené priamo pri tovare, je na ujmu spotrebiteľa a je tým naplnená skutková podstata nekalosúťažného konania v zmysle ustanovenia § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
... , že zo svedeckých výpovedí a aj z pokladničných dokladov doložených do spisu žalobcom vyplýva, že pri realizácii predaja tovaru za akciové ceny opakovane dochádza k určitým nezrovnalostiam v súvislosti s účtovaním cien akciových tovarov zákazníkom žalovaného. Skutočnosť, že určitej skupine spotrebiteľov môže .
Právna veta: Pojem spotrebiteľ je primárne definovaný v ust. 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka a samotná zákonná definícia spotrebiteľa podľa žalobcu nevylučuje zo skupiny osôb podnikateľské subjekty. Stanovuje len podmienku, že osoba nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Žalobca je advokát, pričom predmetom činnosti advokáta, nie je uzatváranie zmlúv o pripojení s mobilným operátorom, resp. kúpa akciových telefónov, ale poskytovanie právnych služieb. Z uvedeného podľa žalobcu logicky vyplýva, že žalobca nemohol konať a nekonal v rámci predmetu svojej obc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... malo dôjsť k vábivej reklame ako nekalej praktike súťažiteľa. Odvolací súd vtedy považoval žalovaného reklamu na predaj mobilných telefónov za akciové ceny za vábivú, pretože jej úmyslom bolo prostredníctvom nej uskutočniť obchod so záujemcom aj za predpokladu, že ne bude schopný produkt .
Právna veta: Podľa § 238 ods. 4 a 5 O.s.p., ktoré odseky majú vo vzťahu k ods. 1 až 3 tohto ustanovenia povahu špeciálnej úpravy, dovolanie nie je prípustné vo veciach upravených zákonom o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem rozsudku o obmedzení alebo pozbavení rodičovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu, o priznaní rodičovských práv a povinností maloletému rodičovi dieťaťa, o určení rodičovstva, o zapretí rodičovstva alebo o osvojení. Dovolanie nie je prípustné ani vo veciach, v ktorých bolo napadnuté právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tvoriaca súčasť spotrebiteľskej zmluvy o pripojení a jej dodatku obsahujúceho kúpnu zmluvu o predaji konkrétneho technologického zariadenia spotrebiteľovi za symbolickú akciovú cenu za splnenia podmienky neporušenia zmluvy o pripojení počas doh odnutej doby viazanosti, ak výška dohodnutej zmluvnej pokuty neprimerane nepresahuje výšku .
Právna veta: Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilá privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje (§ 44 ods. 1 Obchodného zákonníka). Žalobca je spotrebiteľ, ktorému priznáva Obchodný zákonník v zásade rovnaký rozsah práv ako súťažiteľom, pretože je dotknutý nekalosúťažným konaním. Je teda osobou oprávnenou domáhať sa prostriedkov ochrany proti nekalej súťaži podľa § 53 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
... ustanovení § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka. Uviedol, že motívom jeho konania bolo získanie mobilného telefónu za zníženú akciovú cenu, pričom akceptoval požiadavku na zvýšenie paušálu predplatených minút z pôvodných 120 na 250 minút mesačne. Priamo pri podpise ... Je pravdou, že po prečítaní uvedenej reklamy priemerný záujemca spotrebiteľ si bol vedomý, že počet mobilných telefónov za akciové ceny je obmedzený a ak včas nepríde k predajcovi, nevyužije ponuku a neuzavrie s ním kúpnu zmluvu, tak mobilný .
Merito zaplatenie 46 682.-Sk s prísl.
... medzi účastníkmi došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy podľa § 588 Občianskeho zákonníka, ktorej predmetom bol kotol, za ktorý žalovaný účtoval akciovú cenu 46 690 Sk, ktorú žalobcovia zaplatili. Keďže nebola uzavretá zmluva o dielo, nebolo možné od nej odstúpiť, pretože odstúpiť možno .
Merito verejné obstarávanie, predbežné opatrenie, § 138 ods. 11 zák.č. 25/2006 Z.z.
... uchádzača – spoločnosti dodávajúcej autobusy M. -B. . Čo sa týka pojmu mimoriadne výhodná cena, nevyhnutne ide o tzv. akciovú cenu, kedy niektorí z dodávate ľov daného tovaru na určité krátke obdobie upraví o mimoriadnu zľavu svoj bežný cenník tovarov. Čiže ... . Do stanoveného termí nu však n eobdržal zjavnú ponuku. Súčasne s prieskumom trhu požiadal žalobca o stanovisko k akciovej cene aj oficiálneho importéra ponúkaných autobusov, ktorý listom zo dňa 01.07.2009 potvrdil platnosť ceny a jej trvanie. .
Merito o nekalej súťaži
... 45 a § 53 Obch. zák. a uzavrel, že žalovaný porovnával bežné ceny vybraných výrobkov v jednej prevádzke žalobcu s akciovými cenami, kto ré stanovil pre všetky svoje prevádzky na celom území SR. Porovnanie akciových cien s cenami bežnými je nekorektné, v .
... . Odporca je preto povinný zaplatiť navrhovateľovi rozdiel medzi skutočnou bežnou cenou predaného mobilného telefónu a jeho zníženou akciovou cenou vo výške 199,- Eur, ktorý rozdiel mal súd preukázaný navrhovateľom predloženým dokladom o výške kúpnej ceny mobilného ... poskytovaní služieb), pri takomto druhu právneho vzťahu už ale odporca nemá možnosť zakúpenia mobilného telefónu za zníženú (akciovú) cenu, ale iba za jeho skutočnú bežnú predajnú cenu. Hlavným dôvodom uzatvorenia zmluvy o pripojení nie je teda .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.