Nájdené rozsudky pre výraz: akciová spoločnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 798

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

359 dokumentov
2391 dokumentov
309 dokumentov
126 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Akcionár má právo na vydanie kópie zápisnice aj z valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo pred tým, než sa stal akcionárom obchodnej spoločnosti.

Úryvok z textu:
Rozsudkom zo 14. októbra 1999 súd prvého stupňa vyhovel žalobe a žalovaného zaviazal vydať žalobcovi kópie všetkých zápisníc zo zasadnutia valného zhromaždenia žalovanej spoločnosti za roky 1997 a 1998 a nahradiť mu 2 000,- Sk trov konania. Rozhodol tak po zistení, že žalobca, ktorý je 16 %-ným akcionárom žalovaného, ho listom z 21. februára 1999 požiadal, aby mu vydal kópie zo zasadnutí valných zhromaždení konaných v roku 1997 a 1998. Žalovaný mu zápisnice odmietol vydať. V odôvodnení rozhodnut
Právna veta: 1. Vzťah zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov k Obchodnému zákonníku je vzťahom špeciálnej právnej úpravy oproti všeobecnej právnej úprave. Vo vzájomnom vzťahu týchto dvoch zákonných úprav rovnakej právnej sily sa špeciálny zákon logicky odlišuje od všeobecnej úpravy nižšou mierou všeobecnosti, avšak má prednosť pred všeobecnou úpravou. Každá právna norma svoj špecifický znak - mieru všeobecnosti - musí legislatívne vyjadriť ustanovením, že ňou upravené vzťahy platia rovnako pre určitý okruh subjektov s osobitnými pre nich ust ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na verejnom zasadnutí 28. augusta 1996 prerokoval návrh skupiny 36 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. E. V., advokátom, proti Národnej rade Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. B. K., poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, na začatie konania podľa článku 125 písm. a) Ústavy  Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu § 36 ods. 2, § 37 ods. 3 písm. a) body 1 a 3 a § 38a ods. 3 druhá veta zákona Národnej rady Slovenskej
Právna veta: 1. Akciová spoločnosť je právnickou osobou, ktorá koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, alebo svojich zástupcov. Štatutárny orgán je oprávnený robiť právne úkony vo všetkých veciach. Podmienkou na to, aby konanie štatutárneho orgánu bolo konaním podnikateľa so všetkými z toho preňho vyplývajúcimi záväzkami, je, že štatutárny orgán koná v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti. Štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná jej menom. Rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ak nie sú Obchodným zákonníkom, alebo sta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 M Obdo V 15/2006 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v právnej veci žalobcu Fond národného majetku Slovenskej republiky, Drieňová 27, Bratislava, proti žalovanému D., a.s., v likvidácii, K.X., T., o zaplatenie 27 578 948 Sk, na mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne zo 7. októbra 2004 č. k. 20 Cb 79/03-69 v znení opravného uznesenia z 24. novembra 2004 č. k.
Právna veta: Súd nie je oprávnený rozhodovať o zvýšení alebo znížení základného imania a ani o upísaní ďalších akcií spoločnosti.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom, sp. zn. 16 Cb 3276/95-172, z 27. februára 1998 rozhodol tak, že žalobu zamietol a žalobcu zaviazal nahradiť trovy konania žalovanému. Proti rozsudku podal žalobca odvolanie, dožadoval sa zmeny prvostupňového rozsudku a zaviazania žalovaného na zvýšenie základného imania o sumu 34 400 000 Sk vydaním 3 440 ks akcií na meno žalobcu v nominálnej hodnote 10 000 Sk v prospech žalobcu na základe nepeňažného vkladu žalobcu. Odvolací súd prejednal vec podlá ustanovenia § 212
Kľúčové slová: orgány spoločnostiakciová spoločnosťpredstavenstvo
R 58/1999
Právna veta: V prípade delegovanej pôsobnosti voľby a odvolania člena predstavenstva na dozornú radu a stanový neobsahujú spôsob voľby a odvolania člena predstavenstva, tak sú stanový v tejto časti v rozpore so zákonom, a potom platí, že členovia predstavenstva akciovej spoločnosti sú volaní a odvolávaní valným zhromaždením.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom z 18. decembra 1996, č. k. 13 Cb 3622/94-147, žalobu zamietol a účastníkom náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žaloba nie je dôvodná. Žalobca bol odvolaný z funkcie člena predstavenstva dozornou radou. Podľa § 194 ods. 1 Obchodného zákonníka člena predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada spôsobom v Stanovách uvedeným. V nadväznosti na stanový bol vydaný rokovací poriadok dozornej rady, schválený 7. mája 1993, čím bol naplnený čl. XI bo
Kľúčové slová: člen predstavenstvaakciová spoločnosťpríslušnosť súdov podľa OSP
R 49/2001
Právna veta: Na prejednanie žaloby podanej akciovou spoločnosťou proti bývalým členom jej predstavenstva o náhradu škody nie je daná vecná príslušnosť krajského súdu podľa § 9 ods. 3 písm. c) bod 1 OSP.

Úryvok z textu:
Okresný súd B. dňa 24. januára 2000 podlá § 104a ods. 2 O. s. p. postúpil vec Krajskému súdu v B. ako súdu vecne príslušnému z dôvodov podlá § 9 ods. 3 písm. c) bod 1 O. s. p. Krajský súd v B. podľa § 104a ods. 3 O. s. p. predložil vec na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, pretože s postúpením veci nesúhlasil, nakoľko v danom prípade ide o náhradu škody, ktorú uplatňuje žalobca voči bývalým členom štatutárneho orgánu a nie je daná príslušnosť krajského súdu podlá § 9 ods. 3 pí
Právna veta: Cenné papiere, medzi ktoré patria aj akcie, môžu meniť časom nielen svojich vlastníkov, ale aj podobu, či už z vôle samotnej spoločnosti, ktorá ich emitovala alebo z dôvodov zmeny zákonnej úpravy, ktorá sa ich týka. Osoba, ktorá ich nadobúda neskôr ako hneď po ich emisii, ich nadobúda už s takýmito zmenami.Akcia sa chápe ako cenný papier, ktorý je peniazmi oceniteľným zápisom v zákonom ustanovenej podobe a forme (§ 2 ods. 1 ZCP). Tento zápis sa nachádza buď na listine (§ 10 ods. 1 písm. a/ ZCP) alebo v evidencii vedenej centrálnym depozitárom. Keďže listiny pripojené k žalobe sú označe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Ob do 20 /2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: E. , s.r.o. , N., IČO: X. , zast. Mgr. R. K. , advokátom, D. proti žalovanému: M. , a.s. , O. , IČO: X. , v konaní o uloženie povinnosti vykonať zmenu zápisu akcionára v zozname akcionáro v, na dovolanie žalobcu proti rozsudku K
Právna veta: Ak valné zhromaždenie akciovej spoločnosti rozhodlo o znížení základného imania (§ 211 až 215 Obchodného zákonníka), ale zníženie nebolo zapísané do obchodného registra (§216 Obchodného zákonníka), pri rozhodovaní o ďalšom znížení nemožno vychádzať zo stavu takto zníženého imania a rozhodnutie valného zhromaždenia o ďalšom znížení nemožno zapísať do obchodného registra (§ 213 ods. 4 Obchodného zákonníka.)

Úryvok z textu:
Obvodný súd Bratislava 1 na návrh a.s. STC so sídlom v B., ktorý bol doručený súdu 10. mája 1993 a ďalší návrh doručený súdu 25. januára 1994, povolil zápis rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti z 21. januára 1994 o zmene stanov a o znížení základného imania zo 145,200 000 Sk na 126,000 000 Sk do obchodného registra v odd. Sa vo vložke č. 346/B. Zápis povolil uznesením z 26. apríla 1994. Proti uzneseniu podal generálny prokurátor Slovenskej republiky podlá čl. III ods. 1 písm. i) zákona
Právna veta: Kto osvedčí akcionárske práva počas konania o zrušenie akciovej spoločnosti a požiada o pripustenie do tohto konania, splnil predpoklad na pribratie do konania ako jeho účastník.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozhodnutím z 22. januára 2014 č. k. 6Cbr/211/2013-69 zrušil bez likvidácie postupom podľa ust. § 68 ods. 6 písm. b/ a g/ zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) obchodnú spoločnosť Š., a. s. (ďalej aj „obchodná spoločnosť“). Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že súdu prvej inštancie bol dňa 23. augusta 2013 doručený podnet právneho zástupcu obchodnej spoločnosti na jej
Právna veta: Ak je v stanovách akciovej spoločnosti upravená horná hranica funkčného obdobia členov predstavenstva a členov dozornej rady tak, že ich funkčné obdobie končí až voľbou nových členov, takéto ustanovenie stanov nie je v rozpore s ust. § 194 ods. 1 a § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka s tým, že maximálna horná hranica funkčného obdobia členov predstavenstva a členov dozornej rady nesmie presiahnuť dobu 5 rokov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ob do 17/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beaty Miničovej a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a Ľubomíry Kúdelovej , v právnej veci žalobcu: V. A. , s. r. o., so sídlom U. , IČO: X. , zastúpeného V. L. , s. r. o., so sídlom P., IČO: X. proti žalovanému: P. T. , a. s., so sídlom R. , IČO: X. , zastúpeného právnou zástupkyňou JUDr. I. Ď. , advokátkou, so síd
MENU