Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1033690
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62644
USSR: 34277
NSČR: 119015
NSSČR: 63879
USČR: 77301
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 418542
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
16.09.2019 06:51

Nájdené rozsudky pre výraz: akčný plán


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: akčný plán
  • akcny nájdené 71 krát v 24 dokumentoch
  • plan nájdené 9101 krát v 2052 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Súdny dvor Európskej únie 76 dokumentov
Krajské súdy SR 3 dokumenty
Odborné články 2 dokumenty


Právna veta: Občiansky súdny poriadok vo svojom ustanovení § 152 ods. 2 O.s.p. umožňuje súdu v osobitných prípadoch rozhodnúť tzv. medzitýmnym rozsudkom. Medzitýmnym rozsudkom sa rozhoduje o tom, či je základ nároku daný, dôvodný resp. opodstatnený. Základom predmetu konania bude posúdenie všetkých otázok, ktoré vyplývajú z uplatneného nároku (porušenie právnej povinnosti, vznik škody, kauzálny nexus, vznesená námietka premlčania, otázka zániku nároku, spoluzavinenie poškodeného a pod.) s výnimkou okolností, ktoré sa týkajú len výšky nároku. Následne po právoplatnosti medzitýmneho rozsudku súd konečným roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... všetky nedostatky a nedodržiavanie predpisov, tieto mali byť zaznamenané a pred schválením mal prevádzkovateľ potravinového podniku mať akčný plán na ich úplné odstránenie, aby sa neschválil závod s hygienickými chybami, resp. mohol sa schváliť podmienečne. ... mali byť identifikované všetky nedostatky a nedodržiavanie predpisov malo byť zaznamenané. Pred schválením mal mať potravinársky podnik akčný plán na ich úplné odstránenie, aby sa neschválil závod s hygienickými chybami. Z interného záznamu ďalej vyplýva, .
Právna veta: V ustanovení § 11 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike účinného k 31.03.2008 je zakotvený postup pri vydávaní osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky. Príslušným orgánom pre vydávanie osvedčení je Ministerstvo hospodárstva SR vzhľadom na potrebu aplikácie schválenej koncepcie energetickej politiky. Energetická politika je strategický dokument, ktorý určuje základné ciele a rámce rozvoja energetiky v dlhodobom časovom výhľade. Energetická politika je súčasťou národohospodárskej stratégie Slovenskej republiky, keďže zabezpečenie maximálneho ekonomick ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... že žalovaný nerešpektoval Energetickú politiku, kritéria pre vydanie osvedčenia, vládou schválené prior ity ani akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2008 -2010. Odôvodnenia rozhodnutí správnych orgánov považoval žalovaný za dostatočne odôvodnené ... vládou schválené priority stratégie energetickej bezpečnosti SR ani samotnú dlhodobú koncepciu energetickej politiky SR a akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2008 -2010, ktorý predstavoval strategický programový dokument. Žalovaný taktiež .
Právna veta: Občiansky súdny poriadok vo svojom ustanovení § 152 ods. 2 O.s.p. umožňuje súdu v osobitných prípadoch rozhodnúť tzv. medzitýmnym rozsudkom. Medzitýmnym rozsudkom sa rozhoduje o tom, či je základ nároku daný, dôvodný, resp. opodstatnený. Základom predmetu konania bude posúdenie všetkých otázok, ktoré vyplývajú z uplatneného nároku (porušenie právnej povinnosti, vznik škody, kauzálny nexus, vznesená námietka premlčania, otázka zániku nároku, spoluzavinenie poškodeného a pod.) s výnimkou okolností, ktoré sa týkajú len výšky nároku. Následne po právoplatnosti medzitýmneho rozsudku súd konečným ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... všetky nedostatky a nedodržiavanie predpisov, tieto mali byť zaznamenané a pred schválením mal prevádzkovateľ potravinového podniku mať akčný plán na ich úplné odstránenie, aby sa neschválil závod s hygienickými chybami, resp. mohol sa schváliť podmienečne. ... mali byť identifikované všetky nedostatky a nedodržiavanie predpisov malo byť zaznamenané. Pred schválením mal mať potravinársky podnik akčný plán na ich úplné odstránenie, aby sa neschválil závod s hygienickými chybami. Z interného záznamu ďalej vyplýva, .
Právna veta: Čo sa považuje za vážny dôvod nedodržania povinnosti uchádzača o zamestnanie, je upravené v ustanovení § 36 ods. 4 zákona o zamestnanosti. Podľa názoru krajského súdu dodatočné oznámenie prvostupňovému správnemu orgánu, že z dôvodu nevyplatenia dávok v hmotnej núdzi a ich vybavovania sa žalobca nezúčastní hlásenia, čo žalobca oznámil po uplynutí zákonom vyžadovanej trojdňovej lehoty, nie je takým vážnym dôvodom. Povinnosťou dostaviť sa na dohodnutý kontakt je osobné dostavenie sa na úrad, t. j. fyzická prítomnosť, nakoľko išlo o účasť na jednom z opatrení odborných poradenských služieb. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mu daný zákon ukladá. Jednou z týchto povinností bola aj povinnosť žalobcu dostaviť s a na kontakt v rámci Individuálneho akčného plánu dňa 14. januára 2009 , dohodnutý s odborným poradcom, ktorý vzal na vedomie a potvrdil podpisom. Povinnosť ou dostaviť sa na .
Právna veta: Podľa § 36 ods. 5 písm. c/ zákona za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom podľa odseku 2 písm. d/ sa považuje predčasné skončenie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie pred dohodnutým termínom bez vážnych dôvodov, a podľa ods. 5 písm. e/ aj nedostavenie sa na úrad alebo miesto určené úradom na účely podľa § 34 ods. 5 a 7. Zmysel a účel aktivačnej činnosti je vyjadrený v § 52 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti. Tým je podpora a udržiavanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. Odmietnutie aktivačne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o právach a po vinnostiach uchádzača o zamestnanie . Dňa 14. októbra 2008 bol odborným poradcom so súhlasom žalobcu vypracovaný individuálny akčný plán (ďalej len „IAP “), ktorý určuje druh a rozsah pomoci potrebnej na uľahčenie pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnani e, ako aj .
Merito Z.č. 312/2001 - § 40/1a
... 13. decembra 2006 a z gremiálnej porady ministra zdravotníctva Slovenskej republiky č. 37/GP z 29. januára 2007 a schváleného akčného plánu zníženia počtu zamestnancov. Stotožnil sa v celom rozsahu s dôvodmi uvedenými v napadnutom rozsudku krajského súdu. Nesúhlasil s dôvodmi uvedenými .
Merito o náhradu škody
... všetky nedostatky a nedodržiavanie predpisov, tieto mali byť zaznamenané a pred schválením mal prevádz kovateľ potravinového podniku mať akčný plán na ich úplné odstránenie, aby sa neschválil závod s hygienickými chybami, resp. moh ol sa schváliť ... je problém usporiadania, riešenia konštrukcie a veľkosti priestorov (stavebno -technický) a čo je prevádzkový problém, vyhotoviť akčný plán na zlepšenie a prijať opatrenia krátkodobé a dlhodobé. Skutoč nosť, že pri schválení prevádzkarne v roku 2008 došlo .
... . V tejto súvislosti poukázal na to, že žal ovaný už poskytol žalobcovi verejne dostupné informácie týkajúce sa rozhodovacej činnosti ESĽP - akčný plán, ktorý bol predložený Výboru ministrov Rady Európy v súvislosti s výkonom rozsudku ESĽP vo veci Bittó a iní v. SR .
... /07 P. Poukázal tiež na to, že žalovaný už poskytol žalobcovi verejne dostupné informácie týkajúce sa rozhodovacej či nnosti ESĽP - akčný plán, ktorý bol predložený Výboru Ministrov Rady Európy v súvislosti s výkonom rozsudku ESĽP vo veci Bittó a iní v. Slovenská .
... mali byť identifikované všetky nedostatky a nedodržiavanie predpisov malo byť zaznamenané. Pred schválením mal mať potravinársky podnik akčný plán na ich úplné odstránenie, aby sa neschválil závod s hygienickými chybami. Z interného záznamu ďalej vyplýva, ... je problém usporiadania, riešenia konštrukcie a veľkosti priestorov (stavebno-technický) a čo je prevádzkový problém, vyhotoviť akčný plán na zlepšenie a prijať opatrenia krátkodobé a dlhodobé. Z uvedených dôvodov sa preto odvolací súd nestotožnil s .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.