Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093749
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34971
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422408
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
22.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: akosť


Približný počet výsledkov: 62 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: akosť
  • akost nájdené 129 krát v 62 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 17 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 22 dokumentov
Krajské súdy SR 726 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: Výrobok, ktorý nemal na etikete označenie výrobcu a číslo technickej normy, podľa ktorej bol vyrobený, nemožno len z týchto dôvodov považovať za výrobok vadnej akosti.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorátu v B.B. z 19. marca 1993, č. P/0408/2/93 bola žalobkyni podľa § 11 ods. 1 zákona SNR č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii SNR č. 417/1991 Zb., úplné znenie uverejnené pod č. 32/1992 Zb., uložená pokuta 200 000 Sk za to, že pri kontrole vykonanej dňa 15. decembra 1992 v predajni Potraviny v meste L., patriacej žalobkyni, inšpektori Inšpektorátu v B. B. zistili na zásobách rum konzumný jemný 40 %,ktorý nezodpovedal ČSN 56 0005, pretože nebol .
Kľúčové slová: poistná zmluva, poistná udalosť, poistenie majetku

Zbierka NS 4-5/1996
R 40/1996
Rozsudok
Právna veta: Ak v poistnej zmluve bolo dohodnuté, že východiskovou cestou pre určenie výšky plnenia z poistnej udalosti bude časová cena veci, nemožno pri jej určení zohľadniť koeficient predajnosti ceny.

Úryvok z textu:
... prípade odplatného nadobudnutia vozidla. Od základného ukazovateľa, ktorým tu je cena novej veci toho istého druhu a tej istej akosti alebo veci s ňou porovnateľnej, ktorá platila v čase poistnej udalosti, môže byť ako odpočítateľná položka zohľadnená (odpočítaná) ... poistnou udalosťou. Táto cena sa určuje tak, že sa od ceny novej veci toho istého druhu a tej istej akosti alebo veci s ňou porovnateľnej, ktorá platila v čase poistnej udalosti, odpočíta suma vyjadrujúca opotrebenie prípadne iné znehodnotenie .
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, informačné povinnosti

Zbierka NS 3/1996
R 26/1996
Rozsudok
Právna veta: Za nesplnenie informačných povinností, ktoré musí zabezpečiť podľa § 9, § 10 a § 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa predávajúci, nemožno uložiť pokutu dovozcovi ani dodávateľovi.

Úryvok z textu:
... musí zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli vyditeľne označené všeobecne zrozumiteľnými údajmi o výrobcovi, prípadne dovozcovi a dodávateľovi o množstve, akosti, dátume výroby, dobe použiteľnosti a spôsobe používania, údržby, uchovávania alebo skladovania týchto výrobkov. Údaje o spôsobe používania, údržby, uchovávania a .
Kľúčové slová: veterinárne požiadavky, prevádzkovateľ, nevyhovujúce a zdravie ohrozujúce potraviny, štátna kontrola

Zbierka NS 5/2015
R 67/2015
Rozsudok
Právna veta: Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov stanovuje príslušným prevádzkovateľom všeobecnú povinnosť, ktorej podstatou je, aby sa potraviny, ktoré nevyhovujú požiadavkám na akosť, vôbec nedostali na trh, t. j. vôbec vylúčiť možnosť zo strany spotrebiteľov nakúpiť takéto nevyhovujúce a zdravie ohrozujúce potraviny. Viazať túto povinnosť až na zistenie kontrolných orgánov by celkom stratilo svoj zmysel, pretože do prípadnej štátnej kontroly a jej záverov by takéto nevyhovujúce potraviny boli stále na trhu a je úlohou a povinnosťou prevádzkovateľa takéhoto p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... svojej podnikateľskej činnosti zabezpečil také kontrolné mechanizmy, ktorými zabezpečí, aby potraviny, ktoré nezodpovedajú požiadavkám na akosť neboli vôbec uvádzané do ďalšieho obehu a nedostali sa vôbec k spotrebiteľovi. Vzhľadom na uvedené skutočnosti ... starostlivosti stanovuje príslušným prevádzkovateľom všeobecnú povinnosť, ktorej zmyslom je, aby sa potraviny, ktoré nevyhovujú požiadavkám na akosť, vôbec nedostali na trh, t. j. vôbec vylúčiť možnosť zo strany spotrebiteľov nakúpiť takéto nevyhovujúce a .
Kľúčové slová: zmluva o vykonaní opravy, uplatnenie reklamácie, Slovenská obchodná inšpekcia, nekalé obchodné praktiky

Zbierka NS 4/2017
R 28/2017
Rozsudok
Právna veta: I. Ak bolo na základe kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie zistené, že kontrolovaný subjekt postupoval pri uplatnení reklamácie v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, ktorú možno rozumne od neho ako predávajúceho očakávať pri jeho konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, mohol tým podstatne narušiť ekonomické správanie spotrebiteľov vo vzťahu k poskytovanej službe. II. Ak kontrolovaný subjekt namiesto potvrdenia o prijatí reklamácie vydáva zákazníkom -spotrebiteľom ,,Zmluvy o vykonaní opravy“, boli jeho správaním naplnené znaky nekalej obchodnej praktiky v zmysle zákona č. 250/2007 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vecou. Každý návod na použitie a záručný list spotrebiteľa upozorňujú, ako má výrobok používať, akého konania sa má vyvarovať, akú akosť, vlastnosti daný tovar má. Žalobca má za to, že krajský súd na vyššie uvedené skutočnosti neprihliadal, ani na fakt, že .
Kľúčové slová: príspevková organizácia, spôsobilosť byť účastníkom konania, obchodné meno, obchodný register

Zbierka NS 1/1999
R 11/1999
Uznesenie
Právna veta: Ak ide o príspevkovú organizáciu, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra (§ 9 ods. 3 Obchodného zákonníka), neoznačenie jej právnej formy za názvom žalobcu nemožno považovať za neúplné označenie. Obchodným menom príspevkovej organizácie je názov, pod ktorým bola zriadená.

Úryvok z textu:
... ich úhradou. Spochybňoval aj platnosť kúpnej zmluvy v zmysle cenníka a uviedol, že došlo k včasné reklamácii a to ohľadne akosti tovaru. Žalobca vo svojom vyjadrení k odvolaniu navrhoval rozsudok prvostupňového sú* du ako vecne správny potvrdiť a uvádzal, že označenie ... za dodávky tovaru za mesiac máj 1995, apríl 1995, jún 1995 a marec 1995 a žalovaný ničím nepreukázal, že vady akosti dodávky tovaru reklamoval ústne pred 6. aprílom 1995. Keďže v konaní nebolo preukázané, že by žalovaný včas a kvalifikovane .
Právna veta: Súd rozhodnutie správneho orgánu podľa ustanovenia § 250j ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku ako nepreskúmateľné zruší, ak rozhodnutie nie je náležíte odôvodnené (§ 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb..) Keďže podľa § 250i ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý bol v čase vydania žalobcu napadnutého rozhodnutia a dokazovanie sa nevykonáva, nemôže súd prihliadnuť na vyjadrenie žalovaného k žalobe, v ktorom upresňuje žalobcom porušené právne predpisy.

Úryvok z textu:
... predávané výrobky boli viditeľne označené všeobecne zrozumiteľnými údajmi o výrobcovi, príp. o dovozcovi a dodávateľovi, o množstve, akosti, dátume výroby, dobe použiteľnosti a o spôsobe používania, údržby, uchovávania alebo skladovania týchto výrobkov. Pri predaji ... z tovarov nachádzajúcich sa v prevádzkárni v priamej ponuke pre spotrebiteľa, nebol označený ako tovar so zníženou akosťou, prípadne predávaný so zľavou a žiadna informácia o možnosti zľavy nebola spotrebiteľovi k dispozícii. Konštrukcie žalobcu .
Kľúčové slová: pokuty podľa § 28 zákona o potravinách, krajský inšpektorát, dôslednejšia kontrola

Zbierka NS 3/2001
R 54/2001
Rozsudok
Právna veta: Námietka žalobcu, že pracovníci krajského inšpektorátu nezistili pri prvej kontrole žiadnu závadu, je právne bezvýznamná, keďže uvedená skutočnosť nevylučuje, že pri opakovanej alebo dôslednejšej kontrole môžu byť zistené nedostatky, ktoré sú dôvodom na uloženie pokuty podľa zákona č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona č. 271/1991 Zb.

Úryvok z textu:
... poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie uložiť kontrolovanej organizácii, ktorá a) dodá poľnohospodárske alebo potravinárske výrobky vadnej akosti, b) závažným spôsobom porušuje predpisy o zdravotníckej a hygienickej ochrane poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov pokutu ... , ktorým uložil žalobcovi pokutu vo výške 20 000 Sk za dodávku poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov vadnej akosti a za porušenie predpisov o hygienickej ochrane potravinárskych výrobkov v zmysle § 10 ods. 1 písm. .
Právna veta: Za kvalitu a zdravotnú neškodnosť predávaných potravinových produktov zodpovedá ten, kto ich predáva, nezávisle od dovozcu.

Úryvok z textu:
... 20. mája 1999, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 5 000 Sk, a to za dodávku poľnohospodárskych výrobkov vadnej akosti podľa § 10 ods. 1 pism. ä) zákona č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení .
Právna veta: Nález štátneho veterinárneho ústavu Slovenskej republiky o hygienickej nezávadnosti potravinárskych výrobkov dovezených zo zahraničia nenahradzuje schválenie úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na uvedenie takých výrobkov do obehu podľa zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... . Bez jeho súhlasu sa výrobky nesmú dávať do obehu, a to aj za tých okolností, že podnikateľský subjekt dal preveriť akosť a kvalitu výrobkov inému orgánu, ktorý má právo kvalitu výrobkov posudzovať a má k tomu oprávnenie. Z uvedeného vyplýva, že .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.