Nájdené rozsudky pre výraz: akosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 92

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
587 dokumentov
22 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Výrobok, ktorý nemal na etikete označenie výrobcu a číslo technickej normy, podľa ktorej bol vyrobený, nemožno len z týchto dôvodov považovať za výrobok vadnej akosti.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorátu v B.B. z 19. marca 1993, č. P/0408/2/93 bola žalobkyni podľa § 11 ods. 1 zákona SNR č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii SNR č. 417/1991 Zb., úplné znenie uverejnené pod č. 32/1992 Zb., uložená pokuta 200 000 Sk za to, že pri kontrole vykonanej dňa 15. decembra 1992 v predajni Potraviny v meste L., patriacej žalobkyni, inšpektori Inšpektorátu v B. B. zistili na zásobách rum konzumný jemný 40 %,ktorý nezodpovedal ČSN 56 0005, pre
Právna veta: Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov stanovuje príslušným prevádzkovateľom všeobecnú povinnosť, ktorej podstatou je, aby sa potraviny, ktoré nevyhovujú požiadavkám na akosť, vôbec nedostali na trh, t. j. vôbec vylúčiť možnosť zo strany spotrebiteľov nakúpiť takéto nevyhovujúce a zdravie ohrozujúce potraviny. Viazať túto povinnosť až na zistenie kontrolných orgánov by celkom stratilo svoj zmysel, pretože do prípadnej štátnej kontroly a jej záverov by takéto nevyhovujúce potraviny boli stále na trhu a je úlohou a povinnosťou prevádzkovateľa takéhoto p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžo/31/2012 5011201097 31.07.2013 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2013:5011201097.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej PhD., v právnej veci žalobcu : OR-LI, s.r.o., so sídlom v Liptovskom Hrádku, Doval
Právna veta: Súd rozhodnutie správneho orgánu podľa ustanovenia § 250j ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku ako nepreskúmateľné zruší, ak rozhodnutie nie je náležíte odôvodnené (§ 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb..) Keďže podľa § 250i ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý bol v čase vydania žalobcu napadnutého rozhodnutia a dokazovanie sa nevykonáva, nemôže súd prihliadnuť na vyjadrenie žalovaného k žalobe, v ktorom upresňuje žalobcom porušené právne predpisy.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Mestskom súde v Bratislave žiadal žalobca o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu zo 14. februára 1995 a prvostupňového rozhodnutia Inšpektorátu v B.B. z 30. júna 1994, o uložení pokuty žalobcovi za porušenie § 10, § 3 písm. b/ zákona č. 32/1992 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii. Žalobca namietal, že žalovaný žiadnym spôsobom nepreukázal a ne- dokumentoval, že žalobca porušil určené podmienky skladovania kovových zárubní, t.j. neskúmal, či a aká kon
Právna veta: Námietka žalobcu, že pracovníci krajského inšpektorátu nezistili pri prvej kontrole žiadnu závadu, je právne bezvýznamná, keďže uvedená skutočnosť nevylučuje, že pri opakovanej alebo dôslednejšej kontrole môžu byť zistené nedostatky, ktoré sú dôvodom na uloženie pokuty podľa zákona č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona č. 271/1991 Zb.

Úryvok z textu:
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (ďalej len „žalovaná“) rozhodnutím z 26. novembra 1999 zamietla odvolanie žalobcu a potvrdila rozhodnutie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie, Krajského inšpektorátu v B. z 26. mája 1999, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 20 000 Sk, a to za dodávku poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov vadnej akosti a za porušenie predpisov o hygienickej ochrane potravinárskych výrobkov v zmysle § 10 ods. 1 písm. a), pís
Kľúčové slová: poistenie majetkupoistná udalosťpoistná zmluva
R 40/1996
Právna veta: Ak v poistnej zmluve bolo dohodnuté, že východiskovou cestou pre určenie výšky plnenia z poistnej udalosti bude časová cena veci, nemožno pri jej určení zohľadniť koeficient predajnosti ceny.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Nitre rozsudkom z 9. 12. 1994 zaviazal žalovanú poisťovňu zaplatiť žalobcovi 309 968 Sk. Pri rozhodovaní vychádzal zo zistenia, že účastníci uzavreli 24. 2. 1994 zmluvu o poistení motorového vozidla zn. Mercedes Benz 300 proti odcudzeniu so spoluúčasťou 10 000 Sk, a následne potom 3. 3. 1994 tiež zmluvu o poistení doplňujúcej výbavy tohto vozidla proti poškodeniu, strate alebo odcudzeniu na poistnú sumu 470 788 Sk so spoluúčasťou 300 Sk. Poistené vozidlo spolu s výbavou bolo žalobc
Právna veta: Ak ide o príspevkovú organizáciu, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra (§ 9 ods. 3 Obchodného zákonníka), neoznačenie jej právnej formy za názvom žalobcu nemožno považovať za neúplné označenie. Obchodným menom príspevkovej organizácie je názov, pod ktorým bola zriadená.

Úryvok z textu:
Okresný súd v S. N. V. rozsudkom sp. zn. 2 Cb 412/95, 1 Cb 413/95, 2 Cb 414/95, 1 Cb 415/95, 2 Cb 416/95 a 1 Cb 417/95 zo 7. júna 1996 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 2 495 074,25 Sk s 19 % úrokom z omeškania zo sumy 896 084 Sk od 8. júla 1995 do zaplatenia, zo sumy 385 704 Sk od 11. júna 1995 do zaplatenia, zo sumy 456 702 Sk od 17. júla 1995 do zaplatenia, zo sumy 27 481 Sk od 11. októbra 1995 do zaplatenia, zo sumy 380 341 Sk od 16. mája 1995 do zaplatenia a zo sumy 348 762 Sk
Právna veta: Nález štátneho veterinárneho ústavu Slovenskej republiky o hygienickej nezávadnosti potravinárskych výrobkov dovezených zo zahraničia nenahradzuje schválenie úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na uvedenie takých výrobkov do obehu podľa zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR rozhodnutím zo dňa 7. januára 1994, uložil pokutu žalobcovi vo výške 385 930,30 Sk, rozhodnutím č. 470/039/94, pretože uviedol do obehu jogurty, syry a ryby v oleji bez toho, aby tieto výrobky boli schválené podFa zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov. Rozklad žalobcu proti tomuto prvostupňovému rozhodnutiu bol 12. apríla 1994 zamietnutý žalovaným a napadnuté rozhodnutie potvrdené. Podanou žalobou na súd žal
Právna veta: Za kvalitu a zdravotnú neškodnosť predávaných potravinových produktov zodpovedá ten, kto ich predáva, nezávisle od dovozcu.

Úryvok z textu:
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia, Ústredný inšpektorát v Bratislave, rozhodnutím z 25. novembra 1999 zamietla odvolanie žalobcu a potvrdila rozhodnutie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie, Krajského inšpektorátu B. z 20. mája 1999, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 5 000 Sk, a to za dodávku poľnohospodárskych výrobkov vadnej akosti podľa § 10 ods. 1 pism. ä) zákona č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení
Kľúčové slová: oprava základu dane
Právna veta: Služby poskytnuté žalobcom spoločnosti J. spol. s r.o. boli poskytnuté nezvratne (uvedená spoločnosť ich prijala a nereklamovala žiadne nedostatky v plnení čo do množstva, akosti alebo právnych vád) a navyše menovaná spoločnosť prijala službu spočívajúcu vo vykonaní údržby programového vybavenia, čo nepochybne signalizuje, že účel sledovaný rámcovou zmluvou bol naplnený. Najvyšší súd môže iba konštatovať, že obsahom poskytnutej služby, hore vymedzenou prevodom dispozičného práva, bola predovšetkým možnosť programové vybavenie odpredať do zahraničia iným odberateľom, a či túto možnosť s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Elexovej a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, v právnej veci žalobcu : R. S., spol. s r.o., IČO : X., so sídlom Č. č. 7, X. K., zast. : JUDr. R. K., advokátom so sídlom J. č. 30, K. proti žalovanému : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom N
Právna veta: Podľa § 562 ods. 2 Obch. zák. súd neprizná objednávateľovi právo z vád diela, ak objednávateľ neoznámi vady diela a) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí, b) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaloţenej odbornej starostlivosti pri prehliadke uskutočnenej podľa odseku 1, c) bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaloţení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov a pri stavbách do piatich rokov od odovzdania predmetu diela. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka, platí namiesto tejto lehoty záručná doba. Z citovaného ustanovenia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Ob do 25/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej v právnej veci žalobcu: D. , akciová spoločnosť, N. , IČO: X. , zast. JUDr. R. P., advokátom, Advokátska kancelária T. proti žalovanému: B. , a.s., S., IČO: X. , zast. G. , so sídlom C. , o zaplatenie 4 408,15 Eur (132 800 Sk) s príslušenstvom,
MENU